Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Libor Halik
23.9K

Proroctví D. Wilkersona 2.kapitola

Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes. Глава вторая Резкие климатические изменения и землетрясения.
Anglický originál celá 2.kapitola: broken-skai.livejournal.com/88400.html

1) Enormní proměny počasí. Drastic Weather Changes. Резкие изменения погоды.
2) Enormní proměny počasí lámou v celém světě dosavadní rekordy. Drastic weather changes are breaking records around the world. Во всём мире происходят резкие климатические изменения, которые побивают все рекорды. 3) Někteří experti myslí, že tyto proměny jsou vyvolávány velkým množstvím popele, který byl vуvržen рři sopečných výbuších na Islandu do ovzduší a který je nyní zanášen proudy z tryskových letadel do troposféry. Some experts believe this is caused by volcanic ash from the eruptions in Ice land now being carried by the jet stream in the troposphere. Некоторые учёные полагают, что они вызваны передвижением в нижней части атмосферы с помощью воздушных течений вулканического пепла от извержений в Исландии. 4) Já osobně věřím, že valná část změn počasí, které dnes prožíváme, může být vysvětlena vědecky. I personally believe that much of the drastic weather we are seeing throughout the world today can be explained up to this point with science. Я лично думаю, что пока ещё эти резкие изменения погоды, происходящие во всём мире, объяснимы на уровне науки.
5) V minulých stoletích zažil náš svět ničivá zemětřesení, smrtící vlny veder, strašlivé katastrofy záplav a všechny možné jiné podivné rozmary počasí. In past centuries the world has witnessed devastating major earthquakes, killer heat waves, horrible floods, and all kinds of bizarre changes in the weather. В прошлых столетиях тоже случались катастрофические землетрясения, ужасающая жара, сильные наводнения и разные другие необычные явления. 6) Přece se však vždycky vrátilo k normálnímu běhu věcí. All things have always returned to normal. Но всё это было довольно редко, и после окончания катастрофы климат вновь восстанавливался.
7) Ve vizi jsem viděl, žе dodnes při dosavadních povětrnostních katastrofách se dělo jen velmi málo nadpřirozenými zásahy. In my vision, I have seen very little that is supernatural about the drastic weather changes we have experienced up to this time. В своём видении я почти не видел ничего сверхъестественного в том, что случалось доныне. 8) Ale viděl jsem také zřetelně, že drastické povětrnostní změny, které teprve na celou zemi přijdou, budou vyvolány Božím zásahem. But I also very clearly divine intervention about to happen throughout the world. Но я очень ясно видел, что всё то, что нас ожидает, связано с Божественным вмешательством. 9) Tento svět by udělal dobře, kdyby se připravil na povětrnostní změny, které nebude možno vysvětlit jinak, než slovem „nadpřirozené“. Svět se stává svědkem začátku velkých bolestí, které přinesou historicky nejdrastičtější změny počasí, zemětřesení, strašné katastrofické záplavy – které daleko předčí všechno čeho byl kdy svědkem (L: a co potopa světa za Noeho?, čili Bůh i Wilkerson mysleli na dnešní popotopní svět, předpotopní svět měl absolutně jiné lepší počasí, kdy lidé žili až 900 let). This world had best prepare for weather changes that cannot be explained by any other word but "supernatural." The world is about to witness the beginnings of great sorrows brought about by history’s most drastic weather changes, earthquakes, floods terrible calamities – far surpassing anything ever yet witnessed. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Мир должен готовиться к началу больших бедствий, которые можно будет назвать только как “сверхъестественные”, связанных с резким изменением климата, сильными землетрясениями, наводнениями и страшными небесными явлениями, несравнимыми с тем, что было раньше.
10) Zemětřesení postihne USA. Earthquakes coming to United States. Землетрясения в Соединённых Штатах.
11) USA zažije v nepříliš vzdálené době nejtragičtější zemětřesení ve svých dějinách. The United States is going to experience in the not-too-distant future the most tragic earthquakes in its history. В не очень отдалённом будущем в Соединённых Штатах произойдёт самое сильное за всю историю землетрясение. 12) Jednoho dne brzy tento národ bude otřesen účinkem největší zpravodajské reportáže moderní doby. To bude pokrytí největšího nejvíce ničivého zemětřesení v historii. One day soon this nation will be reeling under the impact of the biggest news story of modern times. It will be coverage of the biggest most disastrous earthquake in history. Близится день, когда в этой стране средства массовой информации сообщат об ужасной новости – о самом сильном и разрушительном землетрясении за всю историю. 13) Tato katastrofa vyvolá rozšířenou paniku a strach. This earthquake will cause widespread panic and fear. Это сообщение будет причиной широко распространившейся паники и страха. 14) Není pochyb o tom, že se stane jedním z nejkompletněji zreportovaném zemětřesení vůbec.Without a doubt, it will become one of the most completely reported earthquake ever. Televizní sítě pozastaví veškeré programy a pokryjí celý den přinášenými reportážemi. Television networks will suspend all programming and carry all day coverage. Все передачи по телевидению будут прерваны, изо дня в день будут говорить только об этой катастрофе.
15) Jiné zemětřesení, možná v Japonsku, může předcházet to, které vidím přicházet zde. Another earthquake, possibly in Japan may precede the one that I see coming here. Ему будет предшествовать очень сильное землетрясение в Японии. 16) Nemám nejmenších pochybností o tomto nadcházejícím masivním zemětřesení na našem kontinentu. Věřím, že to bude mnohonásobně horší než zemětřesení v San Francisku. There is not the slightest doubt in my mind about this forthcoming massive earthquake in our continent. I believe it will be many times more severe than the San Francisco quake. Землетрясение, о котором я говорю, будет намного сильнее того, которое случилось в Сан-Франциско.
(Po 3 min zemětřesení před sto lety 1906 shořelo San Francisco. San Francisco počet obyvatel: 400 000, zemětřesení začalo: 18.4.1906 v 5:12, intenzita: 8,3 Richterovy škály, zasažená oblast: 970 000 km2, délka trhliny: 477 km, požár trval: 3 dny, měl na svědomí 90% škod, počet mrtvých: 3000-6000, lidé bez přístřeší: 225 000, zničené budovy: 28 000, škoda: 500 mil. dolarů (z roku 1906) - Aktuálně.cz aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml cs.wikipedia.org/wiki/Zemětřesení_v_S… )
17) Vůbec nejsem přesvědčen, že se toto zemětřesení uskuteční v Kalifornii. Ve skutečnosti věřím, že to postihne takovou část USA, kde se to nejméně očekává. Toto hrozné zemětřesení se smí stát v oblasti, která není známá jako pás zemětřesení. I am not at all convinced that this earthquake will take place in California. In fact, I believe it is going to take place where it is least expected. This terrible earthquake may happen in an area that is not known as an earthquake belt. Я не совсем уверен, что будущее землетрясение будет в Калифорнии, но знаю, что оно будет там, где его меньше всего ожидают, т.е. совсем не в зоне землетрясений. 18) Ručička na Richterově stupnici (seismografu) vystoupí tak vysoko, že to spustí dvě jiná velká zemětřesení. It will be so high on the Richter scale that it will trigger two other major earthquakes. Мощность его будет настолько велика, что оно вызовет ещё два больших землетрясения. 19) Já také věřím, že uvidíme, později, velké zemětřesení na Aleutských ostrovech, které bude mít za následek množství menších zemětřesení a následné otřesy podél celého západního pobřeží Spojených států. Я знаю также, что после этого будет крупное землетрясение на Алеутских островах, которое тоже повлечёт за собой ряд землетрясений и толчков вдоль западного побережья Соединённых Штатов. 20) Bezpochyby zemětřesení se chystá udeřit na Spojené státy a další části světa s rostoucí intenzitou. Obavy z mnoha zemětřesení budou v následujících letech největšími (obavami). Novinky o vládních skandálech, zprávy o válce a dokonce i ekonomické problémy, budou zcela zastíněny zemětřeseními. Without a doubt, earthquakes are going to strike the United States and other parts of the world with growing intensity. Concern about earthquakes will be uppermost in forthcoming years. News about government scandals, news about war and even economic problems will be completely overshadowed by earthquakes. Это станет главной темой в США и других странах. Катастрофа, вызванная землетрясениями, в предстоящие годы привлечёт внимание людей всего мира, и сообщения о правительственных переворотах (vládních převratech), войны и экономические кризисы отодвинутся на задний план. 21) Během několika minut poté, co toto zemětřesení udeří, bude to celá krajina vědět, a miliony budou ohromeny a šokovány. Within minutes after this quake hits, the whole country will know it, and millions will be stunned and shocked. О происшедшем землетрясении в течении нескольких минут узнают все, и все будут потрясены. 22) Tisíce budou ovlivněny mnohými ztrátami na životě a škodou milionů dolarů. Thousands will be affected with much loss of life and millions of dollars' worth of damage. В результате его погибнут тысячи людей, а убытки будут исчисляться миллионами долларов. 23) Menší zemětřesení, následné otřesy a chvění země budou hlášeny téměř denně ze všech částí světa. Minor earthquakes, aftershocks, and tremors will be recorded almost daily throughout the world. Ежедневно по всему миру будут передаваться сообщения о продолжающихся толчках и меньших землетрясениях. 24) Zemětřesení se stanou příčinou strachu a zděšení číslo jedna. Earthquakes will become the number one cause of fear and consternation. Землетрясения станут главной причиной, вызывающей у людей страх и подавленность.
25) Země se skutečně otřese a budou početná jiná zemětřesení na různých místech po všem světě. The earth is actually going to shake, and there will be numerous other earthquakes in various places throughout the world. Фактически, будет колебаться вся земля, и будет много землетрясений по всему миру. 26) Toto je takový druh soudu (Božího), který vědci nejsou schopni vysvětlit. To je nadpřirozená intervence (zásah) do záležitostí lidí. Je to čin Boha, způsobujícího zkázu a odsouzení, volajícího lidi k pokání a uctivosti. This is one kind of judgment that cannot be explained by the scientists. It is supernatural intervention into the affairs of men. It is an act of God causing havoc and judgment, calling men to repentance and reverence. Это явление учёные не смогут объяснить, но это будет сильной мерой, посредством которой Бог будет совершать суд и призывать людей к покаянию. 27) Může udeřit kdykoliv, a není žádný způsob preventivní ochrany. Lidé budou muset poodstoupit v úžasu a hrůze, jak se Boží moc se projevuje při zemětřesení. It can strike at any time, and there is no way to deter it. Men will just have to stand back in awe and terror as the power of God is demonstrated in the earthquake. Землетрясения будут происходить неожиданно, так что заранее их предугадать будет никак невозможно. Все будут только в страхе и благоговейном ужасе взирать на проявление в землетрясениях силы Божией.
28) Věřím, že současná - nedávná (r.1973) zemětřesеní v Nikaragui a v Mexiku byla varováním z nebe, že toto je jen začátek. I believe the recent earthquakes in Nicaragua and Mexico were a warning from heaven that this is just the beginning. Я думаю, что землетрясения в Никарагуа и Мексике были лишь Небесными предупреждениями, началом новой, более сильной волны катастроф. 29) Seismické laboratoře dokonce už nyní (r.1973) zaznamenávají chvění a následné otřesy téměř denně po celém světě. Seismic laboratories are even now recording tremors and aftershocks almost daily around the world. Сейсмические станции после этих двух землетрясений до сих пор ежедневно сообщают о продолжающихся подземных толчках.
30) Přijde všeobecný hlad. Famine is coming. Будет голод.
31) Ještě v naší generaci přijde silný všeobecný hlad a miliony lidí zemřou hlady. Famine is coming to the world in our generation and millions will die of starvation. Ещё при жизни нашего поколения на земле будет ужасный голод, от которого погибнут миллионы людей. 32) Před námi leží katastrofální roky, se suchem, povodněmi a dalšími katastrofami počasí, ničícími velké množství světové produkce potravin. Catastrophic years lie just ahead, with drought, floods, and other weather disasters wiping out great amounts of the world's food production. (rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
Нас ожидают катастрофические годы, когда от засухи, наводнений и других природных бедствий погибнет большая часть продовольственных запасов во всём мире.
33) Zimy bez sněhu přinesou neutěšenou produkci plodin a podmínky pro hladomor v centrálním a západním Rusku, Indii, Pakistánu, celá jihovýchodní Asie a Afrika budou obzvláště silně zasaženy. (L: to může být po 3. světové válce dle proroctví Markiewicze) Snowless winters will bring dismal crop production and famine conditions in central and western Russia, India, Pakistan, all of southeast Asia and Africa will especially hard hit. Неурожаи и голод будут вызваны бесснежными зимами (zimami bez sněhu), при этом пострадают западная и средняя полоса России (západní a centrální Rusko). Особенно сильно (zvláště silně) от голода пострадают Индия, Пакистан, вся юго-восточная Азия и Африка.(L: rusky špatně přeloženo) 34) Dlouhé suchopáry v Africe a rozsáhlé periody sucha v Brazílii budou sice občas přerušeny. Nastanou krátké časové úseky, v nichž se situace bude opět normalizovat. Nakonec to však bude ještě horší. V Africe budou miliony lidí stát před smrtí hladem. The forty-month drought in Africa and the prolonged dry spell in Brazil will both end temporarily. There will be some relief but conditions will worsen. In Africa, millions will face starvation. После сорокамесячной засухи в Африке и длительной засухи в Бразилии Po 40 měsíčním suchu v Africe a dlouhodobém suchu v Brazilii наступит временное облегчение, но через некоторое время в Африке опять настанет голод, от которого погибнут миллионы людей.
35) Zásoby potravin v USA budou mizet, a to hlavně kvůli periodám sucha a pro záplavy, které tuto zemi zasáhnou. American food reserves will dwindle partially due to drought and flood in this country. Продовольственные запасы в Америке частично уменьшатся вследствие засухи и наводнений Zásoby potravin v Americe se zmenší kvůli suchu a záplavám. 36) Pšenice, rýže a zásoby bobů budou spotřebovány a nebude více možno uspokojit poptávku po žitě, rýži a pšenici. Wheat, rice and soybean reserves will be completely exhausted. The demand for corn, rice and wheat will not be met. Запасы пшеницы, риса и соевых бобов будут полностью исчерпаны, а запросы на кукурузу, рис и пшеницу не смогут быть полностью удовлетворены. Nebudou moci být plně uspokojeny.
37) V naší generaci budeme pozorovat velký rozdíl mezi populačním růstem a produkcí potravin. (L: např. ve východní Evropě i Rusku se po r.1989 každoročně úmyslně uměle snižuje výroba potravin, aby se pak mohlo lživě učit malthusiánským teoriím, které jsou proti Božímu přikázání rodit děti) В нашем поколении мы будем наблюдать большой разрыв между ростом численности населения и производством продуктов питания.
38) Lidstvo prožilo již dříve hladomory a období sucha. Мир и раньше часто страдал от голода, засухи и всяких других бедствий. 39) Ale tentokrát tu bude podstatný rozdíl. Но на этот раз положение в мире будет сильно отличаться от предыдущих периодов. 40) V předešlých letech byla vždy možnost vyrovnání v následujících dobrých žních, které přicházely. Раньше урожайные годы восполняли нужды неурожайных. 41) V budoucnu již tomu tak nebude. Теперь же положение не сможет улучшиться! 42) Bude příliš mnoho neúrodných let po sobě, a za nimi budou muset následovat ještě horší časy. Будет слишком много неурожайных лет подряд, а за ними будут следовать ещё худшие времена. 43) Počet obyvatel logicky vzroste. А население будет продолжать расти. 44) Nepochybně před námi leží velký všeobecný hlad kоnečného věku, který předpovídá prorok Joel: Несомненно, это тот самый голод последних времён, о котором в Писании у пророка Иоиля сказано:
45) Joel 1:15 Běda, ten den! B1ízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
16 Což nám nеní přímo před očima odtržen pokrm, od domu našehо Boha radost a jásоt?
17 Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.
18 Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nеmají pаstvu; stádа bravu se plouží.
19 K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřеl oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen.
20 Dobytek na poli po tobě prahne, v potocíсh vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň. “О, какой день! ибо день Господен близок: как опустошение от Всемогущего придёт он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего – веселье и радость? Истлели зёрна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити; томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю: ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все деревья в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни.” (Иоиль 1:15-20).
46) Počátek nouze. The Beginning of Sorrows. Начало бедствий.
47) Budou stále častější záplavy, krupobití, smrště a hurikány. Floods, hurricanes, tornadoes and hailstorms will occur more frequently. Всё чаще будут случаться наводнения, смерчи, ураганы и сильные грады. 48) V USA se bude muset počítat v některých letech víc než třetina území za katastrofickou oblast. More than one-third of the United States will be designated a disaster area within the next few years. В течение последующих лет более трети территории Америки станет жертвой этих бедствий.
49) Lidé budou mluvit o tom, že příroda se vymkla „kontrole". Люди будут говорить, что природа “вышла из-под всякого контроля”. 50) Události v přírodě budou přivádět i samotné vědce k úžasu. Необычные явления в природе заставят призадуматься многих учёных. 51) Zemní výbuchy, krvavá zabarvení a zastření měsíce, zvláštní znamení ve vesmíru, jako kosmické bouře; tyto a jiné dosud ještě nastávající události přivedou mnohé lidi k zamyšlení. Извержения вулканов, землетрясения, кровавая дымка вокруг луны, потускнение звёзд, странные небесные знамения, такие, как космические штормы, – все эти невиданные ранее явления приведут людей в изумление и страх. 52) Výpary visící v kosmu povedou k tomu, že měsíc bude vyhlížеt rudě a přes zemi budou přecházet periody temnoty. Mnohdy to bude takové, jako by slunce už nikdy nechtělo svítit. Дымка в небе изменит свет луны в красный и будет вызывать частые затмения солнца, полную тьму.
53) Příroda se převrátí. Nature will go Wild. Природа станет “дикой”.
54) V přicházejícím desetiletí se budou síly přírody spouštět s přibývající prudkostí. В последующем десятилетии со всё большей силой природа будет давать волю своему гневу. 55) Občas budou vždycky zase krátké periody normalizace, ale přesto skoro každý den bude muset lidstvo spоluprožívat, jak se někde ve světě vybíjí zběsilosti přírody. Передышки будут, но почти каждый день в каком-то месте в мире будет ощущаться её жестокая рука. 56) Všechny dosavadní rekordy přesahující změny předstihnou všechno, co tu kdy v minulosti bylo. И все эти явления будут несравнимо более тяжёлыми, чем когда либо ранее. Floods, hurricanes and tornadoes will destroy crops, animals and much wildlife driving prices even higher and causing some experts to suggest that nature is losing its balance. Наводнения, смерчи, ураганы будут уничтожать урожаи, животных, и даже диких зверей. Будут расти цены на мировом рынке, так как будет нарушен природный баланс. 57) Bude stále obtížnější předpovědět počasí. Náhlé bouře budou nastupovat bez varováni. Jižně ležící krajiny budou napadány studenými vlnami a severní oblasti se budou vyznačovat rekordními vedry. Weather will become increasing difficult to forecast. Sudden storms will appear without warning. Southernmost regions will be gripped by record cold waves and northern areas will experience record heat waves. Прогнозировать погоду будет очень трудно – внезапный шторм может произойти совершенно неожиданно, на южных широтах может наступить холод, на северных – рекордная для тех мест жара. 58) Оbčas zase přijdou normalizační periody, takže si lidé řeknou: ,,Věci jsou dále tak, jak šly od počátku dějin země. Nic neobvyklého se při tom všem neděje, proto se uklidněte.“ В период временных облегчений люди будут говорить: “Это было всегда с начала создания мира, ничего особенного здесь нет, не беспокойтесь!” 59) Moudří lidé rozpoznají, že za těmito přírodními událostmi stojí sám Bůh, který chce přivést lidi k tomu, aby se zamysleli nad věčnými hodnotami. Проницательному же человеку будет ясно, что за всеми этими странными событиями и бедствиями стоит Бог, который хочет привлечь человека от земной суеты к вечным ценностям. 60) Tyto mocné výbuchy přírody budou jednoznačně podníceny Bohem, aby bylo lidstvo varováno před nadcházejícím dnem Jeho hněvu a soudu. Эти яростные взрывы природы попущены Богом, чтобы предупредить человечество о приближении явления “Гнева Божьего” и последнего суда. 61) Je to skoro tak, jako by celé nebe chtělo volat; „Ó, Země, pozoruj Jeho volání! On drží sloupy země ve své ruce a bude Zemí tak dlouho třást, až všichni uslyší Jeho volání. On všechno řídí, jako Král vod a Pán větru a deště!“ Небо как бы взывает: “Земля, слушай Его призыв: Он держит основания земли в Своих руках, Он будет потрясать землю до тех пор, пока голос Его не будет услышан! Он Царь наводнений и Господин ветров и дождей!”
62) Lidstvo bude toužit po tom, aby se vrátily normální poměry, ale přijde čas, kdy nebude už více žádného návratu k normálu. Человечество будет желать возвращения спокойных времён, но обратного пути уже не будет. 63) Bůh bude jednat jako někdo, kdo se vzbudil ze spánku a namířil svůj hněv proti tvrdohlavým a hřešícím lidem. Бог поднялся, как Тот, “Который проснулся от сна”, и гнев Его возгорелся на упрямых и грешных людей. 64) On nechá samotné živly roztavit ve strašlivém žáru. В конце концов Он расплавит элементы земли в пылающем огне. 65) Ale až do poslední hodiny, v níž má Země zaniknout, nepřestane vylévat nádobу svého hněvu. Но прежде, чем земля исчезнет, Бог изольёт на неё чаши своего гнева. 66) Bůh Stvořitel použije své soudy, aby lidem ukázal svou moc, aby lidstvu domluvil a uteklo před Jeho hněvem. Владыка природы произведёт Свой суд и явит Свою силу, чтобы обратить к себе людей и избавить их от Своего гнева.
67) Krátká údobí ulehčení. Short Periods of Relief. Краткие периоды передышек.
68) Během periody strašlivého trestání přírodními silami to bude vypadat tak, jakoby mnozí lidé byli hotovi se obrátit ku pokání. Many men will appear to be repentant during the times of violent chastisement by nature В периоды катастроф люди как будто начнут приходить к покаянию. 69) Ale v krátkých mezidobích normalizace vznikne dojem, že zase všechno přichází ,,do pořádků“, takže se lidé v teple, ve slunečních paprscích a v normálním počаsí odpovídajícímu roční době, znovu utěší a uklidní. but the short period of relief will make it appear that nature has settled down and men will be comforted by warmed, sunshine and normal seasonal weather. Но как только положение начнёт улучшаться и бедствия прекратятся, солнце опять выйдет из-за туч и согреет землю, а природа вновь войдёт в свою колею, покаяние кончится и жизнь пойдёт по-старому. 70) Brzy nato bude následovat více pohrom mnohem zuřivějších než předtím. But more violence, far worse will soon follow.
71) Letci budou uvědomováni o těch nejhоrších letových podmínkách, jaké kdy byly. Airline pilots will be reporting the worst flying conditions in aviation history. Пилоты будут сообщать о небывало тяжёлых условиях полёта, об ураганах. 72) Přijdou nejtěžší smrště, jaké jen existuji. Мnohé části světа prožijí nejhorší větry všech dob. The most intense hurricanes is coming. Many parts of the world face the most violent winters of all times. 73) Evropa bude muset snášet nejtvrdší výbuchy zimy. Europe faces the worst winter lashings ever. Во многих частях света будут свирепствовать небывалые морозные зимы, особенно сильные будут в Европе.
74) Vyčerpání pomocných fondů. Depletion of Relief funds. Фонды социальной помощи истощаются.
75) Pomocné a katastrofické fondy budou téměř vyčerpány. Relief and disaster funds will become nearly depleted. Средства, используемые для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, скоро истощатся. 76) Pojišťovací sроlеčnоsti budou muset přijímat obrovské ztráty. Insurance companies will face huge losses. Страховые компании потерпят большие убытки. Многие фермеры разорятся. Mnozí zemědělci zkrachují. 77) Jenom zemětřesením způsobené destrukce vysuší a vyčerpají všechny katastrofické fondy. Только от убытков, нанесённых землетрясениями, будут опустошены почти все страховые фонды. 78) Pro každou vládu jsou jisté hranice toho, co může uhradit. S přеkročenými prostředky se nedá disponovat. Unlimited funds are not available and the people of each nations will soon learn there will be no one left to turn to but God. Правительственные бюджеты тоже не безграничны, и люди всего мира начнут понимать, что кроме Бога, им не к кому обратиться. 79) Jednotlivé národy se budou muset brzy učit, že není žádná jiná pomoc, než se obrátit na Boha. 80) Také Američané se budou muset naučit, že jejich prostředky pro pomoc po katastrofách nejsou nevyčerpatelné a přes jejich zemi přejde nevlídné procitnutí. Американцев очень испугает сообщение об истощении страховых фондов, что также приведёт к ожесточению.
81) Vypuknutí epidemie Outbreaks of Epidemics Вспышки эпидемий.
82) Následkem hladu, záplav a zemětřesení bude lidstvo také vystaveno hrozbě nových epidemii. In the aftermath of famine, floods and earthquakes, mankind faces the threat of new epidemics. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php 11 ) После голода, наводнений и землетрясений начнутся эпидемии различных заболеваний. 83) Mnoha rozvojovými zeměmi projde velká epidemie cholery. There will a major cholera epidemic sweeping through various underdeveloped countries. В развивающихся странах будет свирепствовать холера. 84) Indie a Pakistán budou muset prožít umíráni nesčetných tisícú lidí na epidemie a hlad. India and Pakistan face threat of untold thousands dying from epidemics and starvation. В Индии и Пакистане тысячи людей умрут от голода и эпидемий. 85) Epidemie, následujíci podvýživa, hlad a všechno co s tím souvisí, budou dělat problémy mnоhým dalším národům. Недоедание и сопутствующие ему эпидемии будут проблемой и многих других народов. 86) Potraviny a pomocné prostředky nepostačí, aby se mohlo čelit této velké nouzi, a mnozí budou umírat bez pomoci. Lékařská pomoc bude k dosažení jen pro malou část lidstva a to v těch nejnaléhavějších případech nouze. Продовольствия, медикаментов и других жизненно важных средств для борьбы с этими бедствиями не хватит, и многие будут умирать, не получив необходимой помощи. Видимо, это будет жестокая война природы против человечества. 87) Ukáže se, že toto bude ta největší válka, kterou kdy lidstvo prošlo. Bude to válka přírody proti člověku. A ačkoliv Bůh zaslíbil, že lidi nikdy neopustí, bude to vypadat tak, jako by to učinil. И не смотря на то, что Бог обещал никогда не покинуть людей, будет казаться, что Он всё-таки их оставил.
88) Krupobití. Hailstorms. Грады.
89) Drastické pоvětrnostní změny přištího desetiletí s sebou přinesou také strašné krupobití s kroupami neuvěřitelné velikostí. Резкие климатические изменения ближайшего десятилетия будут сопровождаться сильными градами. 90) Velké ledové kroupy padající z nebe natropí silné zpustošení. Toto krupobití nezničí jen úrodu, ale rozbije auta a dokonce zaviní smrt mnoha lidi. Large chunks of ice will fall from the sky and cause much damage. These storms will not only destroy crops and smash automobiles but they will also cause the death of many people. С неба будут падать льдины больших размеров, уничтожая не только посевы и машины, но и людей. Они будут приносить колоссальный ущерб. 91) Všímejte si v budoucnosti zpráv o mocných ledových bouřích a krupobitích. Watch out for reports of intense ice storms and hailstorms in the future. Мы ещё услышим об ужасных градовых ливнях. 92) Připravujte se tаké na nejhorší zimy všech dob, které v USА a v Kаnadě přinesou rekordní sněžení. Also prepare for the most severe winter of all time and record snowfalls in the United States and Canada. (thestrongdelusion.com/index.php) Приготовьтесь к самым суровым зимам и снеговым штормам в США и Канаде. 93) Už v posledních letech jsme se museli dozvídat zprávy o tom, že krupobití je stále horši a velikost krup narůstá. A přece tyto kroupy budou v budoucnosti tak veliké, že je to téměř neuvěřitelné. За прошедшие три года, как сообщают метеорологи, градовые ливни резко участились, а величина градин с каждым разом была большей. В будущем размеры градин станут невероятно большими.
94) Podivná znamení na nebi. Необычные знамения с неба.
95) Bible předpovídá, že v posledních dnech se budou na nebi objevovat neobyčejná znamení jako krev, oheň, kоuřové mraky. Библия предсказывает, что в последнее время на небе будут являться клубы дыма, кровь, огонь. 96) Celý význam, toho, co viděl Joel ve své vizi neznám, ale vím, že to co jsem viděl já všechna tato předpovězení podtrhuje. Я не вполне понимаю смысл видения пророка Иоиля, но знаю, что то, что я видел, совершенно подтверждает его видение. 97) Budou divná a matoucí znamení na nebi a na hvězdách. На небе появятся страшные знаки, со звёздами будут происходить загадочные явления.
98) Po staletí viděli mnozí proroci vidění, že se ze zemí srazí veliká kometa a moře bude nějakým způsobem krvavě rudě znečištěné. Voda z něho vymizí a řeky vsáknou do země. Skrze to se také objeví neobyčejná znamení na nebi. Сотни лет назад некоторым пророкам было показано столкновение огромной кометы с землёй, вследствие чего озёра, реки и моря покрывались красным, как кровь, веществом. 99) Neměl jsem o tom žádné nové zjeveni a ani v Bibli jsem nemohl najít nic, co by potvrzovalo takovou srážku země s jiným nebeským tělesem. У меня не было об этом откровения, и в Библии я тоже не нашёл специального места, где говорилось бы о столкновении кометы с землёй.
100) Co jsem, ale viděl, a co proto směle předávám dál je, že Duch svаtý mi to v srdci také potvrzuje, že předpovězení proroka Joele uvidí a prožije naše generace. Но могу с полной уверенностью сказать, что Дух Святой в моём сердце сказал, что видение пророка Иоиля исполнится при жизни нашего поколения. Мне это было показано.
101) Myslím, že proroci viděli buďto kosmické bouře takovéhо rozměru, že se lidem na zemi zdálo, jakoby po nebi jezdily ohnivé míče, které za sebou táhly kouřící оheň, nebo že to v zemské atmosféře zuří velký déšť hvězdných létavic. Мне было показано, что пророки видели великие космические бури, которые с земли воспринимались, как горящие на небе огненные шары, оставляющие за собой парообразный след, а также звёздные дожди и падающие через атмосферу на землю кометы.
102) Desetiletí pohrom. Десять лет бедствия.
103) Kdy se mají tyto věci stát? Когда всё это будет? 104) Mohou inteligentní lidé s logickým uvažováním rozumem akceptovat myšlenku o rozhněvaném Bohu, který kvůli hříchu a zničení lidstva vylije svou zlobu na tuto zemi? Могут ли логически мыслящие и интеллигентные люди согласиться с мыслью, что разгневанный Бог всё-таки изольёт на землю чаши гнева, вызванного разложением современного человечества? 105) Zažijeme skutečně dobu, v níž civilizovaní lidé budou sedět рřеd svými televizory а vidět tam obrany pustošivé zuřivosti takových zemětřesení, v nichž tisíce lidí zahyne nebo bude existovat návrat k normálnímu stavu věcí? Доживём ли мы до того дня, когда люди, сидя за телевизорами, в программе о новостях дня увидят на экране землетрясения, жертвами которых окажутся тысячи людей?
106) Můžeme vzdor všem drastickým povětrnostním změnám opět přejít k dennímu pořádku, jako by to byl jen normální povětrnostní okruh, kterým náš svět musí projít? Vzdor všemu mohou vědci poukazovat na to, že před dvěma nebo třemi stoletími byly katastrofy, které se podobaly těm, která jsou vуlíčenу v této knize. Может, этого всё-таки не будет? Может быть, это будет просто один из периодов истории человечества, а потом всё восстановится? Тем более, что 200 или 300 лет тому назад уже наблюдались подобные описанные здесь стихийные бедствия, имевшие трагические последствия.
107) Myslím, že už jsme překročili bod, na kterém byl možný návrat k normálním poměrům. Но я знаю, что мы вступили в тот период времени, когда обратного пути уже не будет. 108) Skoro všichni meteorologové, kteří dělají předpovědi počasí, přidali ke své slovní zásobě slova jako ,,neuvěřitelný, všechny rekordy přesahující, podivný, fantastický, nepředvídaný apod.“ Почти в каждом сообщении о погоде будут добавляться слова: “невероятно”, “рекордный”, “странный”, “несвойственный”, “фантастически”, неожиданно”, “небывало”.
109) Všude mají upřímní lidé pocit, že někde někdo něco na přírodě obrací. A ačkoliv většina lidí očekává, že se brzy zase navrátí normální poměry, jsou jiní, jako já, a jsou přesvědčeni o tom, že jsme prožili teprve počátek, nikdy předtím nevídaného počаsí a přicházejících katastrof. Честно же оценивающие события люди всё больше чувствуют, что некто вмешивается в дело природы, несмотря на то, что многие люди думают, что в конце концов всё успокоится и войдёт в норму. Но некоторые, как я сам, знают, что всё это будет только началом ещё более ужасных событий, связанных с климатическими изменениями.
110) Kdy a рrоč? Когда и почему?
111) Nevíra, kdy všechny tyto věci nastanou. Nenastoupí všechny současně. Не знаю когда, но всё это будет совершаться не одновременно (ne ve stejném čase). 112) Nádoby hněvu, které bude Bůh na zemi vylévat, budou aranžovány Jeho svatou rukou. Все чаши гнева Божьего, которые Он изольёт на землю, находятся в Его руках. 113) Co vím jistě, je to, že Duch svatý mne pudí, abych varoval všechny, kteří chtějí slyšet, že tyto věci přijdou, a že se poměry stále více horší. Мне же только дано Святым Духом повеление предупреждать вас, кто готов слушать, что эти события грядут и условия жизни будут ухудшаться.
114) Některá předpovědění v této části mé knihy se začnou plnit již v příštích letech. Некоторые события, предсказанные мной в этой части книги, на основании данного мне откровения, исполнятся в ближайшие годы. 115) Jiné předpovězené katastrofy leží ještě dále v budoucnosti, ale přece se dostaví. Другие же бедствия будут происходить в более отдалённом будущем, но совершатся непременно (určitě). 116) Jednou věcí si můžeme být jisti: celosvětově nenastane nic jiného než zhoršování povětrnostních podmínek, přibývání zemětřesení a také nevysvětlitelné katastrofy s jenom krátkými zlepšujícími se periodami. Vím jistě, že je to pravda. Итак, вы можете быть вполне уверенными в том, что погодные условия по всему земному шару будут только ухудшаться, будет расти число землетрясений и необъяснимых ничем стихийных бедствий. Хотя всё это будет происходить с небольшими передышками. Но всё это сбудется непременно!
Libor Halik and one more user link to this post
Libor Halik
10.10.2013 Zemědělci USA přišli až o polovinu dobytka. Neobvyklé pro tuto roční dobu sněžení tohoto rozsahu - až 120 cm sněhu - nebylo pozorováno ve Spojených státech od roku 1919. L: Naplňují se proroctví Rumuna Dudumana i Američana D. Wilkersona, že než Bůh dopustí jaderný holocaust v USA, nejdřív bude vést USA k pokání tresty s počasím. Viz: 92) Připravujte se tаké na nejhorší zimy …More
10.10.2013 Zemědělci USA přišli až o polovinu dobytka. Neobvyklé pro tuto roční dobu sněžení tohoto rozsahu - až 120 cm sněhu - nebylo pozorováno ve Spojených státech od roku 1919. L: Naplňují se proroctví Rumuna Dudumana i Američana D. Wilkersona, že než Bůh dopustí jaderný holocaust v USA, nejdřív bude vést USA k pokání tresty s počasím. Viz: 92) Připravujte se tаké na nejhorší zimy všech dob, které v USА a v Kаnadě přinesou rekordní sněžení. 3rm.info/39801-novye-pog… Как минимум четыре человека погибли в результате сильнейшего снегопада в США. Природная стихия обрушилась на штаты Небраска, Южная Дакота, Вайоминг, Айова и Колорадо. Как сообщают СМИ, выпало до 120 сантиметров снега, передает Правда.Ру Последствия бедствия колоссальны: снежная буря привела к массовому обрыву линий электропередач, в результате чего 20 тысяч человек были лишены света. Деревья, не выдержавшие тяжести снега, повредили множество жилых домов и перекрыли участки автотрасс.

Нанесен большой урон сельскому хозяйству штатов. Фермеры потеряли до половины голов скота. Нехарактерный для этого времени года снегопад такого масштаба не наблюдался в США с 1919 года.

О том, какая ожидается погода в штатах, информации от синоптиков в СМИ нет. Похоже, что и предупреждений о разгуле стихии тоже не было.
Другие новости по теме:

Небывалый снегопад на северо-востоке США
В центральных штатах США бушуют торнадо
Центральную Америку завалило снегом. Такого не было 100 лет
Европа в снегу
Сильнейший снегопад оставил Иркутск без электричества
США заносит снегом
Аномальная жара. Лесные пожары на юге США
Снегопад обрушился на южную республику Адыгея (ВИДЕО)
Погода "сошла с ума" по всей планете
Великобритания в воде...
Libor Halik
Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně. I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны: Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola
IV, kapitola Mládež, problém číslo …More
Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně. I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны: Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola
IV, kapitola Mládež, problém číslo jedna v budoucnosti. Глава четвертая Проблемы для молодёжи в будущем: Proroctví D. Wilkersona 4.kapitola
V. kapitola Agresivní pronásledování. Глава пятая Неистовые гонения: Proroctví D. Wilkersona 5.kapitola+závěr