Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Libor Halik
1138.2K

Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola

Úvodem. Введение
1) Měl jsem ve svém životě jen 2 „vidění". В течение своей жизни я видел только два видения. (L: ruský překlad anglického originálu vydaného knižně v únoru 1974 je z r.1993)
2) Poprvé r.1958, když mě Bůh skrze vidění vedl z jednoho malého města v Pensylvanii do světového města New Yorku, kde jsem začal misijně sloužit mezi partami mladých gangsterů a narkomanů. Первое было в 1958 году, когда Господь в видении повёл меня из маленького городка в Пенсильвании в Нью-Йорк работать с бандами молодых гангстеров и наркоманов. 3) A nebylo to žádné falešné vidění. Это было не ложное видение. 4) To se ukazuje nyní, mnoho let později, skrze práci mezi mladými lidmi, která se rozšířila po celém světě. Теперь, годы спустя, его реальность подтверждается работой молодёжных центров по всему миру. 5) Nejenom, že se mnozí členové gangstersko narkomanských band obrátili, ale dokonce velký počet z nich káže dnes, jako pastoři a misionáři evangelia Ježíše Krista Nazaretskéhо. Подростки – гангстеры из этих банд и наркоманы, не только сами спасены, но многие из них стали проповедниками Евангелия как служители и миссионеры.
6) Druhé vidění mi bylo dáno na jaře roku 1973. Второе видение мне было летом 1973 года. 7) Je to vidění, které mluví o 5 tragických katastrofách, které přijdou na tuto zem. Это было видение о пяти трагических бедствиях, грядущих на землю. 8) Neviděl jsem oslepující světlo, neslyšel jsem (ušima) hlasy nebo anděly. Я не видел ослепительного света, я не слышал голосов или ангелов. 9) Přesto však, zatímco jsem se jednou pozdě v noci modlil, přišlo toto vidění ke mně s takovou silou, žе jsem nemohl dělat nic jiného, než klečet, jako ochrnutý a vše do sebe přijmоut. Когда я молился однажды поздно ночью, это видение о бедствиях и наказаниях мира овладело мной с такою силой, что я мог только стоять на коленях, как пригвождённый.
10) Zpočátku jsem nechtěl věřit tomu, co jsem viděl a slyšel. Вначале я не хотел верить тому, что видел и слышал. 11) Poselstvi bylo velmi strašlivé, příliš apokalyptické a pro můj materialistický rozum nepřijatelné! Эта весть была чрезвычайно страшной, слишком апокалипсической, слишком неприемлемой для моего материалистического ума. 12) Ale vidění se opakovalo noc co noc a nemohl jsem se ho zbavit. Но видение повторялось ночь за ночью, и я не мог от него избавиться. 13) Hluboko ve svém srdci jsem byl přesvědčen o tom, žе toto vidění je od Boha, že je pravdivé a že se bude naplňovat. В глубине души я был убеждён, что это видение от Бога, что это правда и это всё сбудется. 14) Přece mě však toto vidění hnalo stále k tomu, abych přezkušoval své srdce. И всё же это видение заставило меня серьёзно испытать своё сердце. 15) Bál jsem se, že většina lidí vidění neuvěří a mě označí za fanatika. Я боялся, что большинство людей не поверят ему и сочтут меня фанатиком. 16) Vyprávěl jsem o této vizi některým svým nejbližším přátelům a spolupracovníkům a oni mě varovali, abych to nezveřejňoval. Я рассказал об этом видении нескольким самым близким друзьям и коллегам, и меня предупредили, что мне не следует его публиковать. 17) Kdo v době největšího blahobytu slyší rád poselství o ekonomickém zmatku? Кому хочется слышать об экономическом хаосе во времена великого изобилия? 18) Kdo si rád nechá poukazovat na přicházející soud, když nemůže zatím být hotov ani se současným životem? Кому хочется слышать о грядущем суде, когда так много людей не могут справиться со своей собственной жизнью в настоящих условиях? 19) Kdo by chtěl uvěřit, že náboženská svoboda, kterou nyní požíváme, bude brzy ohrožena a že Ježíšоvské hnutí se převrátí v protiježíšovské hnutí? Кто хочет поверить, что свобода религии, которой мы сейчас наслаждаемся, скоро будет в опасности, а Христианское духовное движение превратится в движение отвержения Христа.
20) Přes své strachy a pochybnosti jsem se nemohl zbavit přetrvávající myšlenky, že toto vidění musí být zveřejněno. Невзирая на свои страхи и сомнения, я не мог освободиться от настойчивой мысли, что это видение необходимо публиковать. 21) Jestli vůbec něčemu z Božího vedení rozumím, pak Bůh ode mne požadoval, abych řekl, co jsem viděl. Если я вообще воспринимаю Божественное руководство, то Бог повелел мне говорить об этом. 22) Přezkušoval jsem vidění podle Bоžíha Slova, a zjistil, že Bible potvrzovala toto poselství. Я проверил это видение Словом Божиим и нашёл, что оно соответствует Писанию. 23) Některé části vidění se začnou plnit velmi brzy, jiné později. Часть этого видения исполнится в ближайшем будущем, некоторые события – более отдалённы. 24) Ale vím, že všechny zde zmíněné události nastanou ještě za života nаší generace. (L: Osmdesátiletý Wilkerson David *19.5.1931, zahynul při čelní srážce s náklaďákem, Wilkersonovo auto nalezeno pod mostem 27.4.2011, jeho manželka přežila, byla zraněna) Но я знаю, что всё это сбудется при жизни настоящего поколения!
25) Věřím, že (r.1973) žijeme již v době, kterou Bible nazývá „počátek bolestí". Я полагаю, что мы уже живём в то время, которое Библия называет “началом бедствий”. 26) Náš svět stojí před neuvěřitelně velkými utrpeními. V dnešní době (r.1973) se země otřásá pod tíhou prvních závanů Božího hněvu. Этот мир стоит перед невероятно большими страданиями, даже сейчас Земля содрогается под первыми порывами Божьего гнева. 27) Skoro všichni lidé se udiveně ptají, co se to vlastně v přírodě dějе, co se děje s naší společností, a kde zůstaly naše morální zásady. По-видимому, почти каждый удивляется тому, что происходит с природой, моралью, обществом. 28) Myslím si, že mnohé věci, které se dnes dějí, jsou určovány nadpřirozeným způsobem a nemohou již být kontrolovány lidmi. Я думаю, что то, что сейчас происходит, необъяснимо на естественном уровне и не подлежит человеческому контролю.
29) Mnozí, kteří tuto knihu přečtou, zapomenou zase brzy na její poselství pod vlivem blahobytu dnešní (r.1973 v USA) společnosti. Многие, прочитав эту книгу, могут легко забыть её содержание, живя впечатлениями сегодняшних “добрых времён”. 30) Těžko se myslí na utrpení, když se nalézáme na mořském břehu ve sluneční lázni. Трудно думать о бедствиях, наслаждаясь солнцем и валяясь в горячем песке на берегу моря.
31) Zemětřesení, hladomory, záplavy a jiné katastrofy se zdají být tak vzdálené, když se rychle proháníš po jezeře na motorové loďce. Землетрясения, голод, наводнения и другие катастрофы кажутся такими далёкими, когда мчишься с большой скоростью по озеру на мощной моторной лодке. 32) Těžko si představit, že mohou přijít strašné a zlé časy, když je peněz dost, když vidíme své svobody automaticky zajištěné a televize nám (lživě) ukazuje život tak volný a lehký. Трудно представить себе страшные и трагические времена, когда денег достаточно, когда свободу считают само собой разумеющейся, и когда в телевизионных передачах жизнь представляют такой лёгкой и свободной.
33) Nicméně Bůh nás varuje, že pohromy vtrhnou náhle, právě tehdy, když všichni mluví o pokoji a bezpečí. Тем не менее, Бог предупреждает нас о внезапных бедствиях именно тогда, когда будут говорить о мире и безопасности. 34) V době Noeho přišla katastrofa potopy, když všichni lidé jedli, pili, ženili se, rozváděli se a žili v blahobytu. Потоп во времена Ноя пришёл тогда, когда люди ели и пили, женились и разводились, когда жизнь была хороша. 35) Lidstvo, které si dělalo legraci z Noemovy „neuvěřitelné vize", náhle zakusilo bouři Božího hněvu. Масса людей, насмехавшихся над “невероятным видением”, внезапно испытали на себе ярость гнева Божьего.
36) Než odložíte knihu stranou jako „přehánění fanatika", přečtěte si ji - co když je to pravda? Перед тем, как отложить эту книгу, сочтя её безумным вымыслом фанатика, выслушай это! А что, если это правда? 37) Což jestli Bůh se mnou skutecně mluvil? Bůh si přece může použít nějakého člověka, aby tímto viděním varoval usínající svět. Если это всё-таки весть от Бога? Это видение может быть истинным предупреждением от Бога, погрузившемуся в сон миру.
38) Uvažte, že Bible říká: I stane se potom, že vyliji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. (Sk2,17) Вспомни, что в Библии сказано: “И будет в последние дни юноши будут видеть видения” (Деян. 2:17). 39) Inu je čas se přípravit. Je pozdě a času je málo. Но тогда, друг, время готовиться! Час поздний и времени уже мало.
40) Čtěte tuto knihu s otevřeným srdcem a hledejte v poslední kapitole řešení. Прочти эту книгу с открытым сердцем, дойди до последней главы и сделай выбор.

I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок.
Přijde zhrouceni A Crash is Coming Приближается деструкция
(Anglický originál celé 1.kapitoly je na: iamthewordthecomforter.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
1) Před námi leží světový ekonomický zmatek - chaos. 00:05:01.563 There is worldwide economic confusion just ahead. Мы стоим перед началом экономического кризиса. 2) To jsem ve svém vidění viděl ze všehо nеjjasněji. In my vision, this is the clearest thing I have seen. В моём видении это было самой ясной частью. 3) Nyní mnozí lidé viděli při modlitbě totéž. Many praying people now share this very same vision. Многие люди в своих молитвах видели тоже самое.
4) Ve velkých těžkоstech se ocitne nejen americký dolar, ale také všechny jiné měny světa. Not only is the American dollar headed for deep trouble, but so are all other world currencies. Всё это коснётся не только американского доллара, но и валюты других стран. 5) Vidím totální ekonomický chaos zasahující (bijící) nejdříve Evropu, potom to ovlivní Japonsko, USA, Kanadu a všechny ostatní národy krátce poté. I see total economic confusion striking Europe first and then affecting Japan, the United States, Canada, and all other nations shortly thereafter. Я вижу полный экономический кризис, который поражает сначала Европу, а затем вскоре после этого и Японию, Америку, Канаду и другие страны.
6) To opravdu není deprese, co vidím přicházet, ale recese takového rozsahu, že to bude mít vliv na životní styl téměř každého příjemce mzdy v Americe a po celém světě. It is not really a depression I see coming—but a recession of such magnitude that it will affect the lifestyle of nearly every wage earner in America and around the world. Я вижу, что приближается не просто депрессия, но экономический спад такого масштаба, что он коснётся жизни почти каждого работающего в Америке и по всему миру. 7) Země, které nyní spravují obrovské množství západní měny, budou ve velmi hlubokých problémech také. Countries that now control huge amounts of Western currency are going to be in very deep trouble also. Страны, в руках которых находится большая часть западной валюты, также окажутся в весьма затруднительном положении. 8) Zejména tím utrpí arabské země. Arab countries will especially be hurt. Особенно пострадают арабские страны.
9) Bezpochyby před námi leží hubené roky, plné měnového (peněžního) zmatku a zoufalství. Without a doubt, there are lean years ahead full of monetary confusion and despair. Несомненно, предстоят годы неурожая, влекущие за собой денежные затруднения и безысходность. 10) Jak brzy není jasné, ale není to daleko. How soon is not clear, but it is not far away. Как скоро это будет, не вполне ясно, но это уже недалеко. 11) Největší světoví ekonomové nevysvětlí (L: nebudou smět, či umět vysvětlit) zmatek a mezinárodní krize strachu (krize nedůvěry) bude vzrůstat. The world’s greatest economists will be at a loss to explain the confusion, and an international crisis of fear will develop. Выдающиеся (prominentní) экономисты мира не смогут объяснить причину такого спада и из-за этого будет расти страх перед всемирным кризисом. 12) Falešný ekonomický rozmach-konjunktura-boom bude předcházet recesi, ale bude mít krátké trvání. A false economic boom will precede the recession—but it will be shortlived. Падению будет предшествовать кратковременное экономическое оживление.
13) Několik dobrých roků k přípravě. A Few Good Years to Prepare. Несколько хороших лет для подготовки
14) Přes všechny známky nebezpečí kolem nás z blížící se ekonomické katastrofy, bude příštích několik let (od roku 1973) patřit mezi nejúspěšnější v historii lidstva. Budou to tučné a prosperující roky. In spite of all the danger signs around us of impending economic disaster, the next few years (from 1973) will be among the most prosperous in the history of mankind. They will be fat and flourishing years. Несмотря на все угрожающие признаки предстоящего экономического спада, ближайшие годы после 1973 года будут хорошими, урожайными, лучшими годами в истории человечества, годами процветания. 15). Navzdory napjaté peněžní politice, budou lidé i nadále volně utrácet. Prodej bude i nadále lámat rekordy a lidé budou utrácet více než kdy jindy v moderní historii. Kreditní dluh (dluh na úvěr) bude téměř nekontrolovatelným. (L: což bude mít strašné následky) In spite of tight money policies, people will continue to spend freely. Sales will continue to break records and people will spend more than ever in modern history. Credit debt will become nearly uncontrollable. Несмотря на денежные затруднения, люди будут расходовать деньги свободно, больше, чем когда-либо раньше в современной истории, и почти бесконтрольно. Задолженность за покупки, сделанные в кредит, будет огромнейшей.
16) Vidím, velmi jasně, právě jen několik let neobvykle obrovského nadbytku (bohatství) a pokračující ekonomické prosperity. I see, very clearly, just a few years of tremendous affluence and continuing economic prosperity. Я очень ясно вижу, что годы величайшего изобилия и экономического процветания продлятся очень недолго 17) Církevní rozpočty (příjmy) se budou zvyšovat, mzdy se zvýší – dary na misii se rovněž zvýší. Church budgets will increase, wages will increase—missionary giving will also increase. Доходы церквей увеличатся, будет расти заработная плата, возрастут также пожертвования на миссионерскую деятельность. 18) Inflace, náklady a mzdy budou šplhat výš a výš. Inflation, costs, and wages will spiral higher and higher. Будет происходить инфляция: цена и заработная плата будет постоянно возрастать. 19) Dojde k několika drobným úpravám cen, ale světová ekonomika se rozžhaví do běla. There will be a few minor adjustments in prices, but world economy will become white-hot. Но перед резким ухудшением экономического положения, когда мировая экономика дойдёт до своего высшего уровня, будет незначительное урегулирование цен.
20) Když se mi v dubnu 1973 dostalo toto vidění, také jsem přijal od Ducha Svatého jasné instrukce, abych věřil, že Bůh nám dá, dostatečné finanční prostředky k vyrovnání všech dluhů naší organizace, jiné další (finanční prostředky) než na nezbytné hypotéky. When I received this vision in April of 1973, I also received clear instructions from the Holy Spirit to believe God for sufficient finances to clear all debts of our organization other than necessary mortgages. В 1973 году, во время этого видения, Святой Дух вселил в меня твёрдую уверенность в том, что Господь даст нам покрыть все долги нашей организации. 21) Poselství, které jsem od Boha obdržel, bylo v tomto bodě velmi jasné a k věci. Znělo prostě náslеdovně: Blíží se velký ekonomický zmatek a hubené roky leží před námi. The message I received from God was very clear and to the point. It was simply this: There is great economic confusion coming and lean years lay just ahead. В этой части полученная весть от Бога была очень ясной и состояла в следующем: впереди большая хозяйственная разруха и трудные неурожайные годы. 22) Bude několik krátkých, tučných a prosperujících let k přípravě na hubené roky. There will be a few short, fat, and flourishing years to prepare for the lean years. Но прежде будет несколько благоприятных урожайных лет для подготовки к плохим неурожайным временам. 23) Pracujte a modlete se, abyste se zbavili všech dluhů a připravte se na drastické škrty v rozpočtu (L: kvůli budoucímu náhlému poklesu finančních příjmů). Work and pray to clear off all debts and get ready for drastic cuts in budget. Трудитесь и молитесь, чтобы оплатить все долги и быть готовыми к внезапному снижению дохода 24) Peníze nepotečou (tak bohatě) jako v minulosti, ale pokud jste bez dluhů, budete moci financovat své programy i v obtížných letech. The money will not be flowing as it was in the past, and if you are free of debt, you’ll be able to maintain your programs even in the difficult years. Доход денег не будет таким свободным, как в прошлые годы, но если ты свободен от долгов, ты сможешь продержаться и в тяжёлые годы. 25) Nepanikař a nebuď vystrašený, ale připrav se na to a očekávej to. Don’t panic—and don’t be afraid—just prepare for it and expect it! Не бойся и не впадай в панику, а готовься к этому!
26) Bankroty hlavních korporací Bankruptcies of Major corporations. Банкротство главных корпораций
27) Věřím, že budeme svědky bankrotů některých hlavních a nejpopulárnějších korporací (podniků) tohoto národa. I believe we are going to witness the bankruptcies of some of this nation’s major and most popular corporations. Я думаю, что мы увидим банкротство крупнейших и популярнейших корпораций нашей страны. 28) Vidím neobvykle obrovské těžkosti vznikající v úvěrových korporacích. I see tremendous difficulty arising for credit corporations. Я вижу страшные трудности, возникшие в кредитных корпорациях 29) To, že nějací lidé nebudou schopni splácet své těžké závazky (obligace=dluhopisy) hlavním společnostem vydávajícím kreditní karty, způsobí téměř chaos. There are going to be any people unable to pay off their heavy obligations to major credit card companies, causing near-chaos. Многие люди будут не в состоянии погасить свои большие долги главным кредитным обществам, и это вызовет хаос в их делах. 30) Tisíce malých podniků budou také přinuceny k bankrotům. Thousands of small businesses will also be forced into bankruptcies. Обанкротятся тысячи мелких предприятий 31) Tři případně čtyři z hlavních náboženských denominací budou donuceny pracovat s pouhou kostrou své organizace z důvodu nedostatku finančních prostředků. Three, and possibly four, of the major religious denominations will be forced to operate with a skeleton organization due to a lack of funds. 32) Více než několik církví zanikne (zbankrotuje). More than a few churches are going to have to pull back. Многие церкви обанкротятся и ряд независимых миссионерских обществ и церковных организаций сократят свою деятельность. 33) Několik celých křesťanských rozhlasových a televizních služeb bude muset být zrušeno. All but a few of the radio and television ministries will have to be abandoned. Количество религиозных передач по радио и телевидению резко сократится (prudce klesne) по причине недостатка фондов.
34) Těsné peníze spustí vlnu nejistoty a strachu. Ti, kteří mají peníze, je budou držet v rezervě. Tight money will trigger a wave of uncertainty and fear. Those who have money will hold it in reserve. Денежные трудности вызовут страх и неуверенность (ztrátu důvěry). Тяжёлое денежное положение вызовет волну неуверенности и страха. Те, у кого деньги есть, будут стремиться их сохранить и сберечь.
35) Vláda Spojených států zareaguje přehnaně na zmatené ekonomické události. The United States government is going to “overreact” to the confused economical developments. Правительство Соединённых Штатов будет судорожно реагировать на развивающийся экономический беспорядок 36) Vidím příval téměř panického rozhodnutí, jak padne z různých vládních agentur, ale tyto uspěchané snahy posílit ekonomiku budou mít opačný účinek (tj. ekonomiku ještě víc zničí). I see a flurry of near-panic decision being made by various government agencies—but these hasty efforts to shore up the economy will backfire.
Я вижу, как различные правительственные органы будут принимать в панике необдуманные поспешные решения, в качестве подпорок разваливающейся экономики, но они приведут к обратным результатам.
37) President USA bude jednou, snad i dvakrát v národním rozhlasovém a televizním vystoupení ujistišťovat národ, že vše je v pořádku a že nejlepší ekonomické časy jsou právě před námi. The President of the United States will make one, and possibly two, national radio and TV appearances to reassure the nation that all is well and that the best of economic times is just ahead. Президент Соединённых Штатов выступит один, возможно, два раза по радио и телевидению, успокаивая народ и убеждая его в том, что всё будет хорошо и впереди ожидают лучшие времена. 38) To nebude fungovat. Lidé nebudou věřit tomuto prohlášení, a jejich obavy povedou k revoluci při hlasováních. It will not work. People will distrust these statements, and their fears will lead to a revolution at the polls. Но это не поможет, люди не поверят этим уверениям, и страх побудит их голосовать на выборах против.
39) Automоbilоvý průmуsl bude těžce zraněn. The auto industry is going to be hurt badly. Автомобильная индустрия будет сильно потрясена. 40) Velice tvrdě budou postiženi výrobci rekreačních (osobních) automobilů. Makers of recreational vehicles are going to get hit very hard. Производители транспорта для отдыха получат сильный удар. 41) Sklady budou přeplněny výrobkу, ale рrоdеj drasticky klesne. Appliance inventories will pile up, and sales will fall off drastically. Склады будут забиты продукцией, но продажа её упадёт до минимума. 42) Téměř každý ekonomický ukazatel bude beznadějným. Almost every economic indicator will be gloomy. 43) Bude to nejprve skvrnité (L: asi zboží pro domácnosti), ale nakonec to ovlivní téměř celý průmysl. It will be spotty at first—but will eventually affect nearly all industry. Výrazně se sníží obchod s výrobky převážně pro domácnost, chmurná bude perspektiva téměř všech průmyslových odvětví. Сильно сократится торговля хозяйственными товарами, перспектива мрачна почти для всех отраслей промышленности. 44) Zhroucení a destrukce, počínaje od jednotlivých odvětví, pak zachvátí téměř celý průmysl. Развал и разорение, начавшись с отдельных отраслей, охватят затем почти всю промышленность.
(In English from David Wilkerson's book, "The Vision", written in 1973. The first paragraphs of the book read like something out of today's headlines. The book is out of print ingodscompany2.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
45) Tažení na venkov Rush to the country
46) Náhle vznikne úsilí nakupovat domy, farmy, malé statky na venkově. There will be a sudden rush to buy farms, ranches, and homes in the country. Внезапно возникнет стремление покупать дома, фермы, хутора в сельской местности. 47) Tisíce lidí se budou snažit uprchnout z měst v naději, že návrat k půdě a k přírodě jim dá více jistoty. Thousands will attempt to flee from cities, hoping that a return to the land and nature will provide security. Тысячи людей будут желать покинуть город, надеясь на то, что возврат к земле и природе даст им безопасность и защиту. 48) Mnozí lidé budou vydávat mnoho peněz na to, aby si vуpěstovа1i vlastní potraviny, chovali vlastní dobytek a tak se stali samozásobiteli. There will be a growing urge to “get away from it all” and much money will be invested in land and acreage in rural areas by people who have secret dreams of raising their own food and cattle and of becoming self-supporting. Возникнет сильное стремление уйти из города, много денег будет вложено в покупку земельных участков в сельской местности людьми, которые имеют мечты о разведении скота и возделывании продовольственных культур, как способа независимого существования. 49) Ceny za zemědělskou půdu ve venkovských oblastech budou rychle stoupat. Cena pozemků v okruhu sta mil od většiny velkých měst vyskočí tak vysoko, že si je budou moci koupit pouze velké společnosti - syndikáty. The price of open rural land will continue to soar. Acreage within 100 miles of most major cities will skyrocket out of reach to all but syndicates. Стоимость земли в сельской местности будет быстро расти. Цены на землю в ста милях от больших городов подпрыгнут так высоко, что покупать их смогут только крупные синдикаты. (www.facebook.com/permalink.php )
50) Odbory zaměstnanců v neřešitelné situaci Профсоюзы зайдут в тупик
51) Odbory budou čelit novým tlakům nestávkovat. Dál si již pracovníci nebudou moci dovolit nepracovat ani jeden týden. Unions will face new pressures not to strike. No longer will workers be able to afford to be out of work for even one week. Профсоюзам будут запрещены забастовки, и рабочие больше не смогут позволить себе не работать даже одну неделю. 52) Vláda přijme striktní opatření proti stávkujícím členům odborů, ti budou zbaveni potravinových lístků a jiných již existujících podpor. The government is going to take a hard line against strikers, and striking union members will not longer be able to get food stamps and other benefits once allowed. Правительство примет строгие меры против бастующих членов профсоюзов, которые будут лишаться продовольственных карточек и других ранее существовавших льгот. 53) Kvůli inflaci vznikne nové napětí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Potom bude docházet ke stávkám a na některých místech kvůli stávkám, se natrvalo zastaví výroba a bude úplná nezaměstnanost. Inflation will force a new crisis between labor and management, and strikes by union members in some areas will lead to a complete shutdown of plants and a total loss of jobs. Инфляция вызовет обострение отношений между администрацией и рабочими, а в некоторых местах, вследствие забастовок, будет остановлено производство и возникнет безработица. 54) Také odboroví předáci se zamotají v této vlně ekonomického zmatku. Labor leaders are also going to be caught up in this wave of economic confusion. (thestrongdelusion.com/index.php ) Профсоюзные лидеры сами зайдут в тупик и не будут знать, что предпринимать. 55) Budou postaveni před neřešitelné situace. Protože si nebudou moci dovolit stávkovat, ale současně si nebudou moci dovolit nestávkovat. Dlouhé stávky by mohly ochromit průmysl a zhoršit rostoucí ekonomický zmatek. Many are going to be at a loss as to what action they should take. They will face an almost impossible situation because they will not be able to afford a strike and yet, at the same time, they will not be able to afford not to strike.
Long strikes could paralyze industry and add to growing economic confusion.
Они не смогут найти выхода из сложившейся ситуации, так как забастовки, столь необходимые для профсоюзной деятельности, будут запрещены, поскольку продолжительные забастовки парализуют работу в хозяйственных предприятиях и увеличат развал экономики.
56) Jednotlivosti mi zůstaly neznámými, ale vidím enormní těžkosti, které na odbory přijdou. The details are not clear to me, but I see terrible union problems ahead. Детали остались мне неизвестными, но я видел появление угрожающих проблем для профсоюзов в будущем. 57) Klidná práce zůstane pouhým snem, před námi je nic jiného než skutečný malér. Labor peace is just a dream, and there is nothing but real trouble ahead. Мирный труд станет мечтой, впереди же только бедствия и тревоги. 58) Brzy budeme svědky největších i nejpustošivějších stávek všech dob. We may soon experience the most devastating strikes of all times. Вскоре мы будем свидетелями самых крупных и разорительных забастовок всех времён.
59) Ti, kteří se nepřipraví, utrpí škodu Those Who Do Not Prepare Are Going to Get Hurt Больше всего пострадают неподготовленные
60) Lidé, kteří žijí lehkomyslně (bezohledně) a nakupují nepotřebné materiální věci, budou trpět nejvíce. People who spend recklessly and buy unneeded material things will suffer the most. Особенно пострадают люди, накупившие ненужные вещи. 61) Burzoví makléři (spekulanti) jdou vstříc velmi těžkým časům, a značná část velkých developerů bude zcela zničena. Speculators face difficult times ahead, and a good number of big developers are going to be completely wiped out. Для биржевых маклеров наступят очень тяжёлые времена, и многие крупные предприниматели полностью разорятся. 62) Nеjvětší stavební rozmach všech dob leží ještě v budoucnosti dle předpovědi Bible. The greatest building boom of all time is still in the future and the Bible predicts it will come. Самый крупный строительный бум за все времена, ещё впереди, что также предсказано Библией. 63) Ale předtím a to brzy, stavební průmysl bude čelit mnohým překážkám. But before that, soon, the building industry is going to face many setbacks. Но незадолго перед этим строительная индустрия столкнётся с многими трудностями. 64) Započatá výstavba se odloží. Hrozné sevření (snížení poptávky) přichází na stavebnictví. Housing starts will level off. There is a terrible squeeze coming to the building industry. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Для всей строительной промышленности наступят очень тяжёлые времена. 65) Duchovní, kteří pořizují nákladné stavby ve jménu Воžím, bez jasného zmocnění (od Boha), utrpí vážné škody. Ministers who build expensive buildings in the name of God, without a clear mandate, will be seriously hurt. Пасторы, начавшие строительство больших и дорогостоящих сооружений во имя Господа, но не имевшие на это ясного указания, серьёзно пострадают. 66) Ti z nich, kteří zvedají své ego pomníky, kteří se pustili do mohutných рrоjеktů zahrnující velké částky peněz, a kdo se nepohybovali v dokonalém souladu s vůlí Boží, zažijí finanční katastrofy. Those who undertake ego trips, who get involved in huge projects involving large sums of money, and who have not moved in the perfect will of God will face financial disaster. Зачинатели крупных строек, требующих больших капиталовложений, чья воля не была полностью подчинена Господу, тоже окажутся перед большими затруднениями. 67) Jen když někdo má od Boha jasné pověření něco stavět nebo podnikat, ten uspěje. Ale nechť si je naprosto jistý, že se pohybuje vpřed s jasným a přímým vedením od Boha. Jinak projekt nepřežije a on zbankrotuje. If a man has a clear mandate from God to build or move ahead, he should proceed. But let him be absolutely positive that he is moving ahead with clear and positive direction from God. Otherwise, the project will not survive, and he will go bankrupt. Только те, кто имеют на это чёткое и определённое повеление от Господа, в котором они абсолютно уверены, смогут справиться со своим делом, всех остальных ждёт банкротство.
68) To není doba, kdy lze vstoupit do dluhu. Je čas přípravit se, oddlužit se a osvobodit se od těžkých finančních břemen. It is not a time to go into debt. It is a time to prepare, a time to get clear and out from under heavy financial burdens. Сейчас не время занимать, а время оплачивать долги, время подготовки и освобождения от всяких денежных обязательств.
69+70) Když jsem tuto vizi obdržel, říkal jsem sám sobě, že nemůžu bránit iniciativám a vizím lidí, kteří chtějí dělat velké věci pro Boha a v souvislosti s tím musí investovat obrovské sumy peněz. When I fist received this vision, I argued with myself that I dare not hinder the initiative and vision of people who want to do great things for God and who, in the process of doing them, must invest huge sums of money. Получив это указание в видении, я стал сомневаться. Я не осмеливался препятствовать людям, начавшим во имя Бога большое строительство, требующее вложение крупных денежных средств. 71) Poznal jsem uspokojení z budování institucí k Boží slávě. I have known the satisfaction of building institutions to the glory of God. Я знаю, какое это даёт удовлетворение. 72) Vždycky jsem kázal víru a positivní jednání (ve víře), a nikdy bych se neodvážil nějakému Božímu muži či ženě radit, aby se dali na ústup nebo se zdrželi, když jim Вůh dal jеdnoznačný pokyn něco podnikat. I have always preached faith and positive action, and I would never dare to advise a man or woman of God to draw back or delay when God had clearly given direction to move ahead. Я всегда проповедовал веру и положительные дела, и никогда не советовал христианам отступать или откладывать дела, когда Бог ясно указывает, что надо идти вперёд.
73) Ale toto vidění je pro mne tak jasné, že musím mluvit. But this vision is so clear to me that I must speak out. Но это видение было настолько чётким, что я вынужден об этом говорить. 74) Pociťuji nějaký druh božského nutkání varovat duchovenstvo a církevní organizace, aby se dlouhodobě a vážně podívali na všechny rozšiřující programy a projekty, které vyžadují velké sumy peněz. I sense a kind of divine obligation to warn ministers and church organizations to take a long, hard look at all expansion programs and projects that require large sums of money. Я чувствую на себе большую ответственность и должен предупредить проповедников и церковные организации, чтобы они основательно взвесили свои проекты и программы, требующие больших капиталовложений. 75) Některé stavební záměry by se měly pozdržet nebo zrušit. There are some building programs that must be delayed or abandoned. Некоторые из них необходимо отсрочить или вовсе отменить. 76) Přišel nyní čas, kdy by křesťanské organizace měli více budovat lidi než budovat domy. This time has come now for Christian organizations to become more people-conscious than building-conscious. Для христианских организаций наступило время больше внимания уделять спасению людей, чем строительству. 77) Většina růstu v hubených letech ležících před námi by měla být v oblasti služby člověka člověku. Most of the growth in the lean years that lie ahead should be in the areas of people-to-=people ministries. В трудные годы обращения должны происходить за счёт личного свидетельства человека человеку. 78) Není pochyby, že mnohé náboženské organizace budou přežívat hubеné roky před námi ležící pouze splacením úroků z obrovských půjček. Without a doubt, many religious organizations are going to survive the lean years by paying only the interest on their huge loans. Несомненно, многие религиозные организации смогут кое-как уплатить только проценты со своих долгов. 79) Výsledek bude trvalé otravování jak získat peníze , které by mohly alespoň pokrýt běžné výdaje rozpočtu čímž utrpí misijní projekty. This will result in a constant hassle to raise money just to meet maintenance budgets, which will, in turn, cause missionary projects to suffer. Много будет вокруг этого суеты, чтобы хоть как-то свести концы с концами, и из-за этого пострадает миссионерская деятельность. (www.facebook.com/permalink.php )
80) Ani majitelé zlata nebudou bezpeční Not Even Gold Will Provide Security Даже золото не сможет обеспечить безопасность.
81+82) Ceny zlata prudce rostou, ale ty, kteří investují do této komodity, doufajíc, že najdou bezpečnost, čeká tragické překvapení. Gold prices are soaring, but those who are investing in this commodity, hoping to find security, are in for a tragic surprise. Цены на золото будут высокими. Но те, кто вкладывает деньги в золото, надеясь этим обеспечить устойчивость своего экономического положения, будут глубоко разочарованы. 83) Cena zlata dosáhne аstrоnоmiсké výše, ale nebude ji možné (tu vysokou cenu) udržet po dlouhou dobu. The price of gold is going to rise astronomically but it will not be sustained over a long period of time. Хотя цены на золото астрономически повысятся, но это будет очень недолго. 84) Také stříbro se vyvine ve velice drahý kov a zažije divoký vzestup ceny spolu se zlatem. Přesto ani stříbro ani zlato nenabídne reálnou bezpečnost. Silver will also become a very precious metal, and its price will go wild. But neither silver nor gold will offer real security. Серебро тоже станет очень ценным металлом, и вместе с золотом цены на него сильно возрастут, но они не смогут обеспечить устойчивого экономического положения. 85) Kolísavá cena zlata a stříbra bude částí souhrnného obrazu ekonomického zmatku, který sevře svět. The fluctuating and uncertain value of gold and silver will be a part of the total picture of economic confusion that grips the world. Колебания и неустойчивость в ценах на золото и серебро будет одной из характерных черт грядущего вскоре экономического хаоса, который охватит весь мир.
86) Věříte-li tomu nebo ne, ale ani zlato si svou cenu neudrží. Hromaditelé zlata budou poškozeni – silně. Believe it or not, even gold will not hold its value. Gold hoarders are going to get hurt – badly. Как это ни странно, но поскольку цена на золото не будет устойчивой, скупщики золота понесут большой урон. 87) Тo je jedna z nejzávažnějších předpovědí této knihy. This is one of the most significant predictions in this book. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) И это является одним из величайших предупреждений этой книги. (www.facebook.com/permalink.php )
88) Nový systém světové měny A New World Monetary System Новая всемирная денежная система.
89) Bude sílit výzva k vylepšení všech měnových (monetárních, finančních) systémů na jediný jednotný systém (tj. pokus vytvořit jedinou celosvětovou měnu). There will develop a call for revamping all monetary systems into one uniform system. Для урегулирования денежного курса попытаются перейти на единую денежную систему. 90) A i přestože se bude zdát že dolar získává na síle, těsně před příchodem velké recese se vyvine nová krize, která zalomcuje veškerým finančním světem. And even though the dollar will appear to be gaining strength just before the coming major recession, a new crisis will develop that will shake the entire financial world. И хотя будет казаться, что курс доллара становится стабильным, это будет на самом деле не так, поскольку вскоре его ожидает большое падение, а затем наступит новый сильный кризис, захватывающий финансовую систему всего мира. 91) Bude trvat roky, než se zase obnoví důvěra v americký dolar. It will be years before faith in the American dollar will be restored. И пройдут годы, пока американский доллар вновь войдёт в доверие.
92) Věřím (L: z Bible), že obnovená Římská říše se stane nakonec mohutnou základnou pro celosvětového vůdce, který povstane, aby obnovil ekonomický pořádek. On nepochybně zavede světový systém "chodících kreditních (úvěrových) karet". I believe a revived Roman Empire will eventually become the power base for a super world leader who will arise to restore economic order. He will no doubt institute a worldwide “walking credit card” system. Я знаю, что восстановленная Римская Империя станет со временем могущественной базой для супермирового лидера, который появится, чтобы восстановить экономический порядок, и, несомненно, именно он создаст всемирную систему так называемых “живых кредитных карточек”. 93) Neviditelná čísla budou implantovány na čelo a před loket a pouze fotomikroskopické skenery budou schopny identifikovat čísla. Invisible numbers will be implanted on the forehead and forearm, and only photo scope scanners will be able to detect the numbers. На лоб и руку будут наноситься невидимые числа, которые смогут быть обнаружены только фотоскопическими приборами. 94) Čísla by mohla být podepsána ve třech sloupečcích po šesti číslicích. The numbers could be signed in three stacks of six digits each. Возможно, эти цифры будут распределены на три группы по 6 цифр в каждой: эти группы цифр будут располагаться друг от друга на расстоянии в ширину пальца. 95) Tato "značka" by byla vyžadována od všech a nikdo by nemohl kupovat ani prodávat bez tohoto neviditelně tzv. vytetovaného čísla. This “mark” would be required by all and no one could buy or sell without this invisibly tattooed number. Этот “знак” будет поставлен каждому человеку, и ни один человек не сможет покупать или продавать без этой невидимой цифровой татуировки. 96) Vyvine se nějaký způsob světového kreditního systému, a národy budou moci využít bloky úvěru. Some kind of world credit system will develop and nations will be able to utilize blocks of credit. Будет разработана вскоре своеобразная всемирная кредитная система, при которой государства смогут пользоваться “кредитными блоками”. 97) Ačkoli univerzální peněžní systém může být daleko v budoucnosti, světový kreditní systém mezi národy bude vyvinut brzy, pokládajíc kostru (osnovu) pro budoucí světový měnový a obchodní systém. Although a universal money system may be far off in the future, a world credit system between nations will soon develop, setting the framework for the future world monetary and trade system. Если всемирная денежная система сможет возникнуть в отдалённом будущем, всемирная кредитная система будет введена вскоре и послужит основанием для будущей всемирной денежной и торговой системы. 98) Připravte se na to, že uslyšíte o dohodách světového obchodování, nad nimiž budou policejně dohlížet Mezinárodní řídící výbory. Be prepared to hear of world trade agreements "policed " by an international governing committees. Будь готов к этому, когда услышишь о контроле торговых договоров основными международными комитетами. 99) Budou vyvinuty přesné směrnice (pravidla) pro mezinárodní obchod a světový trh bude podrobně střežen zájmy velmocí. Strict guidelines for international trade will develop and a "world market" will be closely monitored by big power interest. (thestrongdelusion.com/index.php) Для международной торговли будут выработаны точные инструкции, и мировой рынок будет контролироваться самыми крупными державами. 100) Jednoduše řečeno - budeme brzy svědky vzniku Světová obchodní organizace (WTO) (World Trade Organization), kontrolované supertajemníkem obdařeném bezprecedentní pravomocí (která nikdy předtím neexistovala) od všech národů zapojených do mezinárodního obchodu. To put it plainly — we will soon witness the development of a world trade policy, supervised by a super secretary invested with unprecedented powers by all nations involved in international trade. Одним словом, вскоре мы будем свидетелями осуществления Всемирной торговли, контролируемой супер-секретарём, наделённым чрезвычайными полномочиями и выбранным всеми участвующими в Международной торговле государствами. (www.facebook.com/permalink.php )
(Světová obchodní organizace (WTO) (World Trade Organization) Vznikla v roce 1995
cs.wikipedia.org/wiki/Světová_obchodn…
jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Sídlem organizace je Ženeva, Švýcarsko. V současné době má WTO 159 členů. Poslední člen, Vanuatu, vstoupil do WTO 24. srpna 2012. Předposlední člen, Rusko, vstoupil 22. srpna 2012.[1] Současným generálním ředitelem WTO je Roberto Azevêdo. Bretton Woodská konference v roce 1944 navrhla vytvoření Mezinárodní obchodní organizace (International Trade Organization - ITO), aby byla stanovena pravidla pro vzájemný obchod mezi zeměmi. Členové konference Spojených národů ohledně Obchodu a zaměstnanosti na Havaně se shodli na založení ITO v březnu 1948, ale založení bylo nakonec zablokováno senátem USA. Někteří historikové tvrdí, že rozhodnutí neschválit založeni ITO bylo v důsledku strachu americké obchodní komunity, která věřila, že ITO by mohlo sloužit jako nástroj protekcionizmu spíše nežli nástroj liberalizace světového obchodu (Lisa Wilkins, 1997; Helen Milner 1993).
Dohoda, která po neúspěšném pokusu o založení ITO vznikla, byla Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT). V rámci GATT proběhlo sedm kol vyjednávání a v osmém kole - známém jako Uruguayské kolo (1986-1995) - došlo k založení WTO. Principy a dohody uzavřené pod GATT byly přijaty WTO, kterému byla udělena pravomoc je dále rozšiřovat. Na rozdíl od GATT má WTO v základu institucionální strukturu.
Ve skutečnosti nejsou WTO dohody schvalovány konsenzem všech členů, ale procesem neformálních jednání v menších skupinkách zemí. Takováto jednání se nazývají jednání v „Zelených pokojích (Green rooms)“ podle barvy kanceláře generálního ředitele WTO. Tato jednání jsou často kritizována mnohými členy WTO z rozvojových zemí, kteří nejsou na tato jednání přizváni. [2] (Z wikipedie.)
101) Sebevraždy předózováním Suicide by Overdose Самоубийство большими дозами снотворных.
jesusfreaks.livejournal.com/1478875
102) Mnozí nebudou připraveni na následky ekonomických překážek a zmatku. Spáchají sebevraždu. Economic setbacks and confusion will catch many unprepared for the consequences. Suicide will follow. Экономические трудности и хаос застигнут многих людей врасплох и поэтому приведут к самоубийствам. 103) Ty známé scény hospodářské krize dvacátých let a počátku let třicátých, kdy obchodníci skákali z horních poschodí vysokých budov, se však nebudou opakovat. Ani metoda stisknutí kohoutku revolveru, přitisknutého ke spánku, se už nebude používat. There will not be a repetition of scenes so familiar during the Great Depression when businessmen committed suicide by jumping from windows. Nor will they be putting guns to their heads and pulling the triggers. Но обанкротившиеся предприниматели уже не будут, как в былые времена, бросаться из окон или стреляться. 104) Nоvým způsobem sеbevraždу bude předózování tabletami na spaní nebo jinými uklidňujícími prostředky. The new method will be suicide by overdose from sleeping pills and other chemical sedatives. Теперь будет новый метод лишения себя жизни – приём огромных доз снотворных и других седетативных средств. 105) Směr vývoje na to již ukazuje, a bude to ještě horší. This trend is already developing and will get worse. Такая тенденция уже наметилась и будет только увеличиваться. 106) Někteří velmi široce známí lidé z obchodniho světa budou páchat sebevraždy předávkováním prášky na spaní. Some very well-known people in the business world are going to commit suicide through overdoses of narcotics. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Некоторые широко известные бизнесмены будут лишать себя жизни большими дозами наркотиков.
107) Protože mnozí bohatí podnikatelé mají svého privátního lékaře, nebude veřejnost infоrmována o způsоbu jejich „překvapivé" smrti. Because so many wealthy businessmen have private physicians, the general publoc will not be informed about the manner of these "accidental" deaths. Поскольку многие богатые бизнесмены имеют в настоящее время своих врачей, общество не будет информировано о причинах этих “случайных” смертей. 108+109) V mnoha případech nebude příčina smrti vůbec všeobecně známá. Přece všаk sebevražda předózováním nějakými pilulkami bude tak rozšířená, že to nebude možno ututlat. In many cases, the cause of death will not be generally known, but suicide by overdose will become so widespread that hiding it will become impossible . Во многих случаях причина смерти не будет известна. Но число самоубийств с помощью сверхдоз снотворных и наркотиков так увеличится, что скрыть этот факт станет уже невозможным. (iamthewordthecomforter.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
110) Povolí se útoky na (L: předtím státem chráněné!) ekology. A Backlash Against Environmentalists and Ecologists Нападки на экологов.
111) Přicházející hospodářský zmatek povede k odporu proti omezením vnuceným ekology na podnikatelskou komunitu. The economic confusion that is coming will lead to a backlash against strictures imposed by environmentalists on the business community. Грядущий экономический хаос приведёт к усилению противодействия всем запретам и ограничениям, связанными с охраной природы, которые, якобы, тормозят развитие промышленности. 112) Ekologové byli dobře přijati a obdivováni, když se zabývali obecnostmi. Ale když začnou mít vliv na peněženky mužů a žen tohoto národa (L: povinné daně z vymyšleného globálního oteplování skrz výrobu CO2, povinný nesmysl přidávání řepky olejky do benzinu), přijdou do hanby (nevážnosti). The environmentalists have been well accepted and admired when they have dealt with generalities. But when they begin to affect the pocketbooks of the men and women of this nation, they will come into disrepute. Все области наук, связанные с охраной природы, были в моде и вызывали интерес и уважение до тех пор, пока это касалось лишь общих интересов и непосредственно не затрагивало доходы каждого человека лично. Как только учёные начнут касаться конкретных живых примеров загрязнения окружающей природы отходами промышленных производств, это вызовет резкий отпор и нападки на них со стороны предпринимателей.
113) Vidím přicházející obrovský odpor proti ekologům a environmentalistům, s odborníky vystupujími proti mnohému z tamtěch nálezů v těchto agenturách. I see coming a tremendous backlash against ecologists and environmentalists, with experts speaking out against many of the findings of those in these agencies. Я вижу приближающиеся сильные нападки на учёных-экологов и сторонников защиты окружающей среды со стороны экспертов, которые опровергают многие из их открытий и предложений.
114) V talk show, v časopiseckých článcích a dalších veřejných diskusích, se bude vyvíjet spodní proud proti těm, kteří varují před nebezpečím znečištění, a těm, kteří obhajují ekologickou kontrolu (ekologickou nadvládu). On talk shows, in magazine articles, and in other public discussions, an undercurrent will develop against those who are warning about the dangers of pollution and those who advocate environmental control. В прессе, радио и телевизионных передачах наметится тенденция выступать против тех, кто прямо занимается охраной природы и против загрязнения окружающей среды. 115) Stane se populární demaskovat nálezy těchto výborů a vystupovat proti programům předloženým federálními, státními a místními ekology. It will become popular to debunk the findings of these committees and to speak out against programs proposed by federal, state and local environmentalists. Позиция противостояния анвироменталистам и срыва их программ станет весьма популярной. 116) Ekologické skupiny jako je Sierra Club a jiné se dostanou pod říznou kritiku. Environmentalist groups like Sierra Club and others are going to come under sever criticism. Все подобные общества, такие как клуб “Сиерра” и другие будут резко критиковаться: 117) Budou obviněni, že brání rozvoji venkovních zdrojů a bude se jim klást za vinu rostoucí ekonomický zmatek. They will be accused of hindering the development of out resources, and they will be blamed for the growing economic confusion. их будут обвинять в том, что они препятствуют разработке природных ресурсов и таким образом оказываются виновными в хозяйственном хаосе. 118) Tyto skupiny se stanou obětními beránky energetické krize, nedostatku masa a potravin a ztráty pracovních míst (L: aby se zamaskovali hlavní viníci - bankovní elity). These groups will become the scapegoats for an energy crisis, meat and food shortages, and the loss of jobs. Они станут козлами отпущения, на которых будут сваливать вину за энергетический кризис, нехватку мяса и продуктов питания, а также безработицу.
119) Ať tomu kdo věří, nebo ne, „zelení“ a ekologové budou napadeni, zavrženi, a z větší části odmítnuti v dnech, které přijdou. Believe it or not, the environmentalists and ecologists are going to be challenged, repudiated, and, for the most part, rejected in days to come. Как ни трудно в это поверить, но это общество и научные направления сильно пострадают и многие из них будут вообще закрыты. 120) Mocné síly jsou již v práci, aby shromáždili naladění veřejnosti (aby získali veřejné mínění) proti dalekosáhlým návrhům nových ekologů. Powerful forces are already at work to rally public sentiment against the far-reaching proposals of the new environmentalists. В настоящее время уже включились в действие мощные силы, организуя общественное мнение против действий анвироменталистов. (Анвироменталист – учёный, разрабатывающий средства борьбы с загрязнениями окружающей среды.) (iamthewordthecomforter.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
121) Zmatek kazatelů ,,pozitivního myšlení" Confusion for the “Positive Thinking” Preachers Смятение среди мыслящих проповедников.
122) Kdo kázali, že všechny úspěchy jsou konečným výsledkem pozitivního myšlení, zjistí, že existuje i druhá strana mince. Those who preach that all success is the end result of positive thinking are going to discover that there is another side to the coin. В большом замешательстве и смятении окажутся те лица, которые проповедуют, что результат и успех жизни человека зависит от положительной направленности его воли. 123) Velké ztráty, zmatenost a opak očekávaného, rozbijí myšlenkové procesy mnoha dobře to mínících lidí, kteří falešně věří, že jejich úspěchy a ekonomická prosperita jsou výsledkem jejich pozitivního myšlení. Great losses, confusion, and reverses will shatter the thinking processes of many well-meaning people who falsely believe that their successes and economic well-being are the result of their own positive thinking. Эти часто вполне добропорядочные люди ошибочно предполагают, что и материальное благополучие, и духовное состояние человека являются результатом его положительной устремлённости. Но огромные потери, неразбериха и неудачи разобьют вдребезги мнение этих людей. 124) Ježíš Kristus sám byl obhájcem správnéhо myšlení. Jesus Christ Himself was an advocate of right thinking. Сам Иисус Христос был защитником правильного мышления. 125) Bůh ujišťuje, žе nám nedal „ducha strachu, ale ducha lásky, moci a chápаvé mysli“ (2Tim1,7). God states that He has not given us "the spirit of fear, but of love, power, and a sound mind". Бог утверждает, что Он дал нам “духа не боязни, но силы и любви и целомудрия” (2 Тим. 1:7). 126) Ale mnozí dobří lidé se stali modloslužebníky schopnosti myslet (pýchy rozumu). But many good men have become worshippers of the power of the mind. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Но многие вполне хорошие и добропорядочные христиане стали слишком уж ценить силу плотского ума. 127) Kdo káží pozitivní myšlení v souladu s koncepcí výuky Bible, budou moci nabídnout lidem pravdy, které je udrží přes nadcházející krizi. Those who preach positive thinking in line with the concepts of Bible teaching will be able to offer men truths that will sustain them through the coming crisis. Однако лишь те, кто проповедуют Слово Божье, как основу положительной направленности человеческой воли, смогут направить людей к истине, которая одна только и даёт возможность устоять в наступающем смятении и неразберихе. 128) Kdo minimalizovali Boží svrchovanost a místo proměny srdcí dosadili psychologické postoje (tzv. pozitivní myšlení), budou demaskováni jako falešní učitelé. Those who have minimized the sovereignty of God and who have substituted mental attitudes for reformed hearts will be exposed as false teachers. Только те, кто недооценивает полновластие и всемогущество Бога, а силу ума почитают важнее обновлённого сердца, будут разоблачены как лжеучители. 129) Pozitivní myšlení, bez zbožného života, nenabízí žádnou naději v dobách světových a osobních krizí. Positive thinking, without godly living, offers no hope in times of world's and personal crisis. Положительная направленность воли без праведного образа жизни и страха Божьего не поможет людям в разрешении общемировых и личных кризисов.
130) Kdokoliv může být obhájcem síly pozitivního myšlení, když jsou ekonomické podmínky příznivé a všechny věci jdou dobře. Anyone can be an advocate of the power of positive thinking when economic conditions are favorable and all things are going well. Положительная направленность человека может быть естественна при благополучии и удачах. 131) Ale když se věci začnou rozpadat a vše jde obráceně - a kdy jen nadpřirozený zásah sám může pomoci - to jen tehdy skutečná pravda vyjde napovrch. But when things begin to fall apart and everything is going into reverse - and when supernatural intervention alone can help - it is then that the real truth will surface. В тех же случаях, когда нас постигают неудачи и срывы, и помочь в этом может единственно сверхъестественное вмешательство, только тогда действительная правда откроется. 132) Pravdou je, že všechno pozitivní myšlení světa nic nemění na tom, že budeme mít velkou recesi. The truth is that all the positive thinking in the world will not change the fact that we are going to have a major recession. Фактически же никакая положительная направленность не может изменить хода истории, когда всё идёт к развалу. 133) Žádný kazatel, žádný filozof, žádný autor nebude schopen změnit směr, který Bůh určil. No preacher, no philosopher, no author will be able to change the direction God has ordained. Ни проповедники, ни философы не в состоянии изменить Богом определённого течения событий. (iamthewordthecomforter.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
134) Přibývající vzpoury a demonstrace More Riots and Demonstrations Возрастание беспокойства и увеличение числа демонстраций и общественных волнений.
135) Sociální nepokoje, demonstrace, rabování a nepořádky 60. let se zapsaly do dějin. Ale nepokoje ještě neskončily. Blíží se další vlna. The rioting and demontrating, the looting and unrest of the sixties are now history. But the riots are not over. Another wave is coming. Общественные волнения, демонстрации, грабежи и беспорядки 60-х годов вошли в историю, которая, однако, ещё не закончилась, поскольку я увидел приближение следующей такой волны. 136) Vidím, že tentokrát se intenzivně zapletou Portorikánci, Kubánci a Mexičané. This time I see Puerto Ricans, Cubans and Meixicans deeply involved. Я вижу, что на этот раз в качестве бунтовщиков выступят кубинцы, мексиканцы и пуэрториканцы. 137) Blížící se ekonomický zmatek zapálí další kolo demonstrací, nepokojů a občanských nepořádků. The coming economic confusion will ignite another round of demonstrations, riots and civil disorder. Грядущие хозяйственные беспорядки и экономический кризис повлекут за собой новые выступления, мятежи и нарушения общественного порядка. 138) Sociální programy pomoci se budou snižovat a zkracovat, a menšinové skupiny budou postiženy nejvíce. Social aid programs are going to be cut back and curtailed, and minority groups are going to be affected the most. Сократится материальная социальная помощь, причём от этого пострадают менее обеспеченные слои населения. 139) Tyto škrty spolu s krácením mnoha vládních projektů, způsobí rozsáhlou nezaměstnanost mezi těmito skupinami. These cutbacks, along with the curtailment of many government projects, will cause widespread unemployment among these groups. Ограничения материальной помощи и безработица, вызванная сокращением многих производств, приведёт к резкому снижению материального уровня среди этих слоёв населения. 140) Nikdy, ani jednou jsem nevěřil, že jsme viděli konec násilí a krveprolití a výtržnictví na našich ulicích. I have never once believed that we have seen the end of violence and bloodshed and rioting in our streets. Я никогда не смогу поверить, что мы увидим конец насилию, кровопролитию и всякого рода возмущениям на наших улицах. 141) Ošklivím si to a modlím se, aby nás Bůh od toho ušetřil. I abhor and pray that God will spare us. Я испытываю к этому отвращение и молю Господа, чтобы Он сохранил нас от этого зла. 142) Ale více než kdy jindy jsem přesvědčen, že to nejhorší teprve přijde. But more than ever, I am convinced that the worst is yet to come. Но больше, чем когда-либо, я убеждён, что впереди нас ждёт ещё худшее. 143) Také vidím velké nepokoje přicházející do mnoha velkých měst v Jižní Americe. V příštím desetiletí se stane Jižní Amerika soudkem střelného prachu, exlodujícím všemi směry. (L: ano, stalo se 1974-1984) Also I see great riots coming to many major cities in South America. In the next decade, South America will become a powder keg, exloding in all directions. Я вижу, что одновременно с этим близятся сильные волнения в больших городах Южной Америки, которая в последующие десять лет будет, как пороховая бочка, взрываться по разным причинам. (iamthewordthecomforter.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
144) Vinu hodí na USA The United States to Be Blamed Виновниками будут объявлены Соединённые Штаты.
145) Ačkoliv ekonomická opatření v Evropě (L: tj. nesmysl eurozóny) spustí přicházející recesi, tak USA budou obviňovány většinou národů z toho, co se děje. Although economic actions in Europe will trigger the coming recession, the United States will be blamed by most nations for what happens. Хотя виновником будущего экономического спада будет Европа, большинство наций обвинят в этом Америку. 146) Francie se stane jedním z nejvíce zlých (nejzuřivějších) antiamerických národů na světě. France will become one of the most vicious anti-American nations in the world. Самым ярым противником Америки будет Франция. 147) Politici a podnikatelé v Evropě a Japonsku budou klást vinu na Washington a americké bankéře. (L: ač prvotní příčinou krize bude vnucené euro a vnucená nová pravidla od mezinárodní centrální banky všech centrálních bank BIS sídlící ve Švýcarsku). Politicians and businessmen in Europe and Japan will place the blame on Washington and the American bankers. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Политики и бизнесмены Европы и Японии возложат ответственность за хозяйственный кризис на Вашингтон и американских банкиров.
148) Drastické stažení jednotek (odchod USA vojsk) z Evropy způsobí ještě větší zmatek. Drastic troop withdrawals from Europe will cause even more confusion. Вывод из Европы Американских войск вызовет ещё большие беспорядки. 149) Evropští představitelé - lídři společného trhu (L: asi vůdci EU) použijí těchto protiamerických nálad k vytvoření pevných základů pro uchvácení obchodu do svých rukou. Leaders of the European Common Market will capitalize on this anti-American sentiment to establish a firmer power base and grip on world trade. Европейские лидеры Общего рынка используют эти антиамериканские настроения на формирования прочной базы для захвата торговли в свои руки. 150) Základna světové ekonomické moci se přesune do Evropy. The world's economic power base will shift to Europe. Мировая экономическая база переместится в Европу. (iamthewordthecomforter.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
151) Hospodářské ozdravení Recovery From Recession Выход из кризиса.
152) Možná bude plné zotavení z přicházející recese (úpadku), a možná bude ještě jeden cyklus nebo dva tučných a hubených roků. There may be a full recovery from the coming recession, and there may still be another cycle or two of fat and lean years. Возможно, произойдёт полное восстановление от надвигающегося спада, и возможно ещё будет другой период из двух богатых и обеспеченных лет.
153) Jenom Bůh sám zná budoucnost - dostal jsem jen zamlžený pohled nad jedno desetiletí. Only God Himself knows the future - I have received only a hazy glimpse beyond the decade. Только один Бог знает будущее, что будет с экономикой мира через десять и далее лет, выйдет ли она из кризиса полностью или кризисные годы будут чередоваться с хорошими, в смысле экономического положения, годами. У меня по этому поводу не было чёткой картины.
154) Zdá se mi vidět obrázek částečného a téměř úplného obnovení z přicházející recese. I seem to see a picture of a partial and almost completely recovery from the coming recession Мне казалось, что частичное восстановление будет, 155) - ale světová ekonomika bude pokračovat ve zmatku až do doby Antikrista. - but the world economy will continue in confusion until the time of the Antichrist. но вообще в мировой экономике хаос будет продолжаться вплоть до времени антихриста. 156) Od tohoto dne dále, bude viset nad celým světem pocit strachu a nejistoty ohledně budoucích ekonomických podmínek. From this day on, there will hang over the entire world a sense of fear and uncertainty about future economic conditions. С сего дня и во все последующие годы мир будет в страхе и неуверенности перед будущим. 157) Nikdy znovu v historii světa již nenastane doba plné smělosti a důvěry ve světovou ekonomiku. Never again in the history of the world will there be a time of complete confidence and trust in world economies. Никогда в истории больше не будет полного доверия экономике. 158) Každé malé období rozmachu (boom - konjunktury) ponese s sebou silnou hrozbu krachu. Lidská srdce začnou selhávat strachy poté, co se dívají na ničivé účinky zmrzačené ekonomiky. (L: bankovní – lichvářská ekonomika je založena na důvěře půjčujícího si k půjčovateli, strach znemožňuje bankovní, tj. na dluh, na úvěr, převážně Židy řízenou ekonomiku) Every little boom period will carry with it a strong threat of a bust. Men's hearts will begin to fail from fear after they watch the devastating effects of crippled economies. Каждое небольшое оживление будет влечь за собой период разорения и банкротства, так как, увидев однажды полный экономический хаос, люди больше не смогут освободиться от чувства страха.
159) Přijde čas v budoucnosti, kdy lidé budou posedlí kupováním, prodáváním, stavěním, ženěním se a rozváděním - ale bude to doba falešného blahobytu. Bible (L: čili ne jeho vidění z r.1973) říká, že právě v této době se ukáže na oblacích Ježíš Kristus, aby si svou církev vzal. There will come a time in the future when men will be obsessed with buying, selling, planting, marrying, and divorcing—but it will be a time of false prosperity. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) The Bible predicts that in this time of false prosperity, Jesus Christ will appear in the clouds to evacuate the Christians. Настанет время, когда люди будут продавать, покупать, строить, жениться и разводиться – но это будет период ложного спокойствия. Библия говорит, о том, что именно в такое время и явится на облаках Иисус Христос забрать свою Церковь. (iamthewordthecomforter.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
160) Pozor! Záštita peněz nic nepomůže. Остерегайтесь – сбережения не помогут.
161) Teď není čas na hromadění peněz, protože nemohou být skutečnou podporou. It is not a time to hoard money, because it will not provide real security. Теперь не время копить деньги, потому что они не смогут быть реальной поддержкой. 162) Je plně možné, že přijde doba kdy banky nebudou schopny vyplatit nahromaděné úspory lidí, a to i v případě, že jsou pojištěny vládou (že zažijeme ztrátu i státně zajištěných vkladů) It is still possible that we can face the time when even goverment-insured savings will not be paid. Вполне возможно наступление такого времени, когда банки не смогут выплатить накопленные людьми сбережения, даже если они застрахованы правительством. 163) Jedinou spolehlivou věcí bude vlastnění půdy. The only real security is in land. Единственной надёжной вещью окажется земля. 164) Nahromaděné peníze zmizí jako písek z děravého pytle. Money that is hoarded will disappear like sand out of a bag with holes in it. Накопленные деньги исчезнут подобно песку, высыпавшемуся из дырявого мешка.
165) Toto je také doba, kdy se křesťané musí modlit za své dávání na církev a na misijní práci. This is also a time when the Christians must pray about his giving to the church and to missionarry causes. Это будет такое время, когда христиане должны молиться за каждое конкретное пожертвование в пользу церкви или на миссионерскую работу. 166) Každý cent který je nyní darovaný na Boží práci musí být dán s morálkou. Every cent that is now given to God's work must be given with a purpose. В это время каждый цент, пожертвованный на дело Божье, должен даваться в совершенно определённом направлении. 167) Masové (nekritické) dávání jen pro ulehčení svědomí, nebo jen nechat Boží desátek v církvi, již nebude přijatelné Pánu. Indiscriminate giving just to ease the conscience or to unload God's tithe on the church will no longer be acceptable to the Lord. Больше не будет просто пожертвований для успокоения совести. Господь больше этого не допустит. 168) Ti, kteří poslouchají Boží Slovo a dávají dobrovolně (ochotně) během tučných let, nebudou muset nikdy v hubených letech žebrat o chléb. Those who obey God's Word and give willingly during the fat years will never have to beg for bread during the lean years. Тем, кто в добрые годы добросовестно жертвует и послушен Господу, в тяжёлые годы никогда не придётся просить на хлеб. 169) Ti, kdo vidí přicházet tvrdé doby a připravuji se, jsou skutečně moudří. Those who see the hard times coming and prepare are wise. Те, которые видят приближение тяжёлых времён и готовятся, благоразумны. 170) Mám radu pro ty, kteří věří poselství této kapitoly. Já věřím, že ta rada je od Hospodina. I have some advice for those who believe the message of this chapter. I believe the advice is from the Lord. Те, кто верит этому откровению, примет мой совет, который, как я знаю, является советом от Господа. 171) „Nekupuj, co není nezbytné.“ Don't buy anything unless it is needed. Не покупай ничего, в чём ты непосредственно не нуждаешься. 172) Nezadlužujte se vůbec, pokud je to možné. Avoid going into debt - at all, if possible. Остерегайся долгов. 173) Prodej nebo vyměň všechny pochybné podíly. Sell or trade off all questionable holdings. При малейшей возможности продай или обменяй всё, в чём ты не нуждаешься. 174) Přes všechny obtíže splať své dluhy nakolik je to možné a zmenši své potřeby peněz na minimum. No matter what sacrifice is involved, pay off as much debt as possible and get your cash flow needs down to a minimum. (rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
Несмотря ни на какие трудности, выплати свои долги насколько возможно и доведи свои ежедневные потребности до минимума. 175) Snižte svůj rozpočet a zmenšete počet svých zaměstnanců na minimum (až na kost). Vyhněte se hromadění účtů kreditních karet. Dluhy z kreditních karet jsou extrémně nebezpečné od nynějška a nadále. Trim your budget and cut your staff down to the bone. Avoid piling up credit card bills. Credit card debt is extremely dangerous from now on. Сократи свой бюджет, остерегайся кредитов, сейчас эти долги будут чрезвычайно опасны. 176) Nepropadej panice, stačí být opatrným. Don't panic - just be cautious. Не паникуй, а только будь осторожным! 177) Získej dobré spolehlivé auto a drž si ho. Nepředpokládej dobré obchodování po dlouhou dobu. Drž se toho! Get a good reliable car and stick with it. Don't anticipate trading it for a good, long while. Hold on to it! Купи себе хорошую прочную машину, довольствуйся ею, береги её и не меняй. 178) Za žádných okolnosti neoklamávej Boha. Veď své účty v dobré rovnováze s Nebem. Na tom závisí tvá budoucí bezpečnost. By all means, do not cheat God. Keep your books with Heaven well balanced. Your future security depends on it. Ни в коем случае не обманывай Господа, храни свои счета в хорошем балансе с Небом, ибо от этого зависит твоё будущее! 179) Dávejte tak velkoryse jak je to možné na misie a na podporu legitimní církevní práce. Give as generously as possible to missions and to the support of legitimate church work. Жертвуй доброохотно, насколько возможно, для миссионерской работы и на нужды благотворительной работы церкви. 180) Dej a bude ti dáno. Give and it will be given back to you. Давай, и тебе будет дано! 181) Poselství, jež jsem obdržel pro všechny pravé věřící, zní: Moudrý předvídá zlo a skryje se, prostoduší pokračují dál а jsou ztrestáni. Přísloví 27:12 The message I have received for all true believers is : A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished. - Proverbs 27:12 (rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… ) Эту весть я получил для передачи всем истинно верующим: “Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперёд, и наказываются.” (Прит. 27:12). (iamthewordthecomforter.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )

I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes. Глава вторая Резкие климатические изменения и землетрясения: Proroctví D. Wilkersona 2.kapitola
III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны: Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola
IV, kapitola Mládež, problém číslo jedna v budoucnosti. Глава четвертая Проблемы для молодёжи в будущем: Proroctví D. Wilkersona 4.kapitola
V. kapitola Agresivní pronásledování. Глава пятая Неистовые гонения: Proroctví D. Wilkersona 5.kapitola+závěr

Zdrojem jsou hlavně anglické úryvky z originálu a ruský překlad z r.1993. Wilkerson byl v USA zavražděn 27.4.2011 nárazem náklaďáku do jeho automobilu v čase hlavních satanistických svátků, čili zemřel jako mučedník pro křesťanskou víru.
D. Wilkersonovi se podařilo přivést od r.1958 v New Yorku ke Kristu a k morálnosti mnoho dospívajících gangsterů - násilníků.
Věty jsem očísloval k lepší orientaci a doslovnosti.
"Zdarma jste přijali, zdarma dejte"
hello
Otče, super počtení ... a hlavně ty desátky ... dávání z lásky musí být , jinak to nefunguje
pšenka
niedopytalski
Nevíte někdo, zda byla kniha přeložena do Češtiny?
Libor Halik
K proroctví Wilkersona 8) Zejména tím utrpí arabské země. 25.6.2014 Protože USA se po 4 dekadach rozhodly zrusit embargo na vyvoz sve americke „super-lehke“ ropy rt.com/…/168248-us-allow… 2.7.2014 USA už začnou v zoufalství vyvážet svoji vlastní ropu. USA chteji distribucí sve vlastni ropy udrzet obchodovani za ropu v dolarech pri zivote a ocekavaji, ze hlavnim zakaznikem o americkou ropu …More
K proroctví Wilkersona 8) Zejména tím utrpí arabské země. 25.6.2014 Protože USA se po 4 dekadach rozhodly zrusit embargo na vyvoz sve americke „super-lehke“ ropy rt.com/…/168248-us-allow… 2.7.2014 USA už začnou v zoufalství vyvážet svoji vlastní ropu. USA chteji distribucí sve vlastni ropy udrzet obchodovani za ropu v dolarech pri zivote a ocekavaji, ze hlavnim zakaznikem o americkou ropu (a tim padem o americky dolar) bude Evropa, ktera se ma prestat bavit s Ruskem a ma se zbavit „zavislosti“ na jeho plynu a rope. Nelze zachranit dolar jinak, nez izolaci Ruska, aby EU prisla o odbytove trhy v Ruske Federaci a EU tak byla nucena vrhnout svoji prumyslovou produkci opacnym smerem, na zapad pres ocean, na trhy v USA, za americky dolar. Pote, co Rusko uzavrelo s Cinou mega-kontrakt o dodavkach plynu z Ruska v prepoctene hodnote temer 400 miliard USD, ovsem cela transakce bude zobchodovana bez ucasti amrickeho dolaru, konkretne v ruskych Rublech a cinskych Juanech aeronet.cz/…/usa-zacnou-v-zo…
Libor Halik
Naplňuje se proroctví. 10.7.2014: 70 milionů Američanů na potravinových poukázkách, prázdné regály ve Wal-Martech a chaos a panika z hrozícího hladomoru, šokující videa chudnutí Američanů. Polovina občanů USA bere sociální dávky. V 17 z 50 států USA poté, co informační systém platebních karet sociálního zabezpečení postihl masivní výpadek, tak v oblastech, kde sociální karty nadále …More
Naplňuje se proroctví. 10.7.2014: 70 milionů Američanů na potravinových poukázkách, prázdné regály ve Wal-Martech a chaos a panika z hrozícího hladomoru, šokující videa chudnutí Američanů. Polovina občanů USA bere sociální dávky. V 17 z 50 států USA poté, co informační systém platebních karet sociálního zabezpečení postihl masivní výpadek, tak v oblastech, kde sociální karty nadále fungovaly, došlo k masivnímu nájezdu Američanů na supermarkety ze strachu, že se blíží krach systému a že s blížícím se dluhovým stropem americké vlády na podzim 2014 hrozí, že lidé zůstanou bez potravin kvůli dalšímu uzavření amerických federálních úřadů. euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/12315-70-milion… aeronet.cz/…/70-milionu-amer…
alino
Segale 🤗
Radšej pomlčím
Zoša
Kde mohl se strefoval všude tam kde zaznělo pravdivé Slovo. Otec Libor, Žito, Kostelník,
Petr Hájek.
Je to máčovka.Myslím ,že ještě dělá do kalhot.Když se zde představil jako nemluvně... 🙄More
Kde mohl se strefoval všude tam kde zaznělo pravdivé Slovo. Otec Libor, Žito, Kostelník,
Petr Hájek.

Je to máčovka.Myslím ,že ještě dělá do kalhot.Když se zde představil jako nemluvně... 🙄
Zoša
Miros je zde od počátku veden jako infiltrát. se všemi svými pimprlaty 😀
a že jich už bylo jen námátkou: Monk,Sítek, Olda Šimek, Jovana, Hekla a nyní user
166599.
Má zde také své věrné zastánce ze stejné branže např: pařez,Bubu
Libor Halik
V Německu, tj. motoru EU, začne ochromení životního standardu. Proč: V Německu začne ochromení životního standardu dle D. Wilkersona
Samson1
www.tscpulpitseries.org/czech.html Tu je hodně jeho kázání a proroctví.
TULÁK
Děkuju za překlad.Wilkerson byl hodně zajímavý člověk.Jeho předpověď, že bude hořet 500 ropných vrtů v Íráku se do písmene splnila.Opravdu to byla vražda?Ani bych se nedivila.