Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Libor Halik
21.8K

Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola

Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes. Глава вторая Резкие климатические изменения и землетрясения: Proroctví D. Wilkersona 2.kapitola

III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны
1) Přichází morální sesuv půdy. Моральное разложение.
2) Běda všem obyvatelům země a moře, protože ďábel k nim přišel s velkým hněvem, aby svedl, kdyby to byla mоžné i vyvolené Boží. Горе живущим на земле и на море, потому что к ним сошёл диавол в сильной ярости, чтобы прельстить, если возможно, и избранных Богом. 2) Jak to satan zařídí, aby sváděl, mátl a oklamával dokonce i vyvolené Boží? Каким образом диавол будет пытаться обманывать и обольщать даже избранных Богом? 3) Myslím, že se pokusí dosáhnout svého cíle, totiž svádět lidi tím, že přivodí morální sesuv půdy. Я видел, что он будет стараться сделать грех очень привлекательным для мира, и таким образом приведёт мир к моральному разложению. 4) Otevře bránu pekla a pokusí se křtít svět přívalem erotické špíny a smyslnosti. Он откроет врата ада и будет стараться залить мир эротической грязью, пошлостью, похотью. (erotickou špínou, vulgaritou, chtíčem)
5) Tento morální sesuv (lavina) překoná, co lidská mysl může vyfantazírovat. This moral landslide will surpass anything the human mind can conjure. Эта моральная оползня превзойдет чего человеческий разум может колдовать. 6) Již nyní (1973) démonický duch sexuální chlípnosti smetává mnohé národy, přinášejíc nahotu (pornografii), úchylnost (zvrácenost) a potopu nečistoty. Already a demonic spirit of lust is sweeping over many nations, bringing with it nudity, perversion, and a flood of filth. (The Vision, pg 43 rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
Сатанинский дух похоти уже охватил многие народы, неся с собой наготу, извращения и целый поток нечистоты.
7) Bahenní lázeň. Нечистота.
8) Svět je vystaven bahnité lázni takové síly, že dokonce tím duch a duše většiny přesvědčených křesťanů jsou jaksi znepokojovány. Мир будет настолько захвачен мощным потоком нечистоты, что он будет угнетать самых благочестивых людей. 9) Bible říká, že duše Lota byla dnem i nocí znepokojována věcmi, které viděl a slyšel v Sodomě. В Писании сказано, что Лот в Содоме мучился день и ночь видя и слыша о том, что там творилось. 10) Křesťané dnešní doby budou brzy vystaveni tak násilné špíně a takové žádostivosti a smyslnosti, že bude nutné se zcela pevně přidržet Boha, aby to mohli přemoci. Христианам скоро придётся столкнуться с таким яростным потоком нечистоты и чувственности, что, если верующий захочет остаться верным и послушным Богу, ему будет необходимо хранить очень тесное общение с Богом. 11) Všichni ti, kteří budou chtít zůstat neutrální, nebudou moci obstát. Všichni, kteří neuprchnou do Boží ochranné archy, budou odplaveni přílivem špíny. Те же, кто не будет иметь такого тесного контакта с Богом, станут жертвами этих духов нечистоты.
12) V televizi ,,nahoře bez“. Toplessness on Television. Нагота по телевидению.
13) Všechny velké televizní společnosti budou spolu vtaženy do tohoto morálního sesuvu. Крупные телевизионные станции будут захвачены этим моральным разложением.
14) Předpovídám, že programy televizní sítě se brzy pokusí vysílat scény žen s obnaženými prsy. I predict that network programs will soon attempt bare-breasted scenes. Я предсказываю, что в недалёком будущем вы увидите телевизионные передачи с полуобнажёнными женщинами.
15) Bude to velký hit těch, kteří se pokoušejí masová media ještě víc liberalizovat. Это будет новой прихотью тех, кто стремится либерализировать средства массовой информации. 16) Pak až prvopočáteční protesty alarmu pominou, budou se vysílat scény úplně nahých. Then after an initial outcry of alarm dies down they will follow with scenes of full nudity. После спада первой отрицательной реакции на это последует показ совершенно обнажённого тела. 17) Bude to děláno nejprve "vkusně (chutně)", než si společnost zvykne, pak bude následovat horší. It will be done 'tastefully' at first until society becomes used to it, then anything will go. Вначале всё это будет делаться со “вкусом”. 18) Ale jakmile znalci umění označí tento jev jako krok kupředu k osvobození, otevřou se vrata vulgárnosti a pak už bude přicházet cokoliv. Но как только причастные к искусству люди превознесут это явление как, “шаг вперёд” к освобождению, откроются ворота для пошлости, и тут уже будет сходить с рук всё, что угодно. 19) Dokonce i určití kněží budou tleskat nahotě v televizi a vysvětlovat ji jako zdravý vývoj. Even certain clergymen will applaud nudity on TV explaining it as a healthy development. (rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
Аплодировать (tleskat tomu) такого рода телевизионным передачам будут отчасти даже люди, облечённые в духовный сан, называя такого рода фильмы оздоровительным мероприятием.
20) Jen málo se podnikne pro to, aby se ta věc znovu zastavila. На самом же деле, для прекращения этого мерзкого явления почти ничего не будет делаться. 21) Postaví se proti tomu překvapivě málo duchovních a přesvědčených křesťanů, spíše to budou lidé z filmоvých a televizních kruhů. И, как ни странно, выступать против этого будут не служители церкви и искренние христиане, а звёзды Голливуда и известные работники телевидения.
22) Nejzpustlejší X pornofilmy ро půlnoci. Triple-X Rated Movies on TV after Midnight. Послеполуночные порнографические телевизионные передачи
23) Nechte se varovat! V nepříliš vzdálené budoucnosti nejzpustlejší-nejnemravnější, X-ohodnocené pornofilmy budou promítat na vybraných kabelových televizních sítích po půlnoci. Be warned — In the not-too-distant future, the most wicked, X-rated porno movies will be shown on select cable networks after midnight. Предупреждаю, в недалёком будущем по спецкабелям телевидения после полуночи будут передаваться самые отборные и гнусные порнографические фильмы. 24) Kabelová televize je teď (1973 v USA) již nejoblíbenějším cílem prodavačů pornofilmů. Кабельное телевидение уже стало излюбленной целью толкачей порнофильмов.
25) Ve velkých městech USA, Kanady a Evropy se už nyní (1973) promítají skrze kabelovou televizi pornofilmy. Уже передаются порнофильмы по спецкабелям в крупных городах США, Канады и Европы. 26) Tyto filmy přicházejí рřímo od pornoрroducentů Švédska, Dánska a USA. Их выпускают порнографические предприятия Швеции, Дании и США. 27) Filmy ukazuji úplnou nahotu, sexuální zvrácenosti, homosexualitu, ohavnosti se zvířaty a sadismus. В этих гнусных фильмах показываются совершенно обнажённые люди, сексуальные акты, гомосексуальные акты, акты с животными и садизм.
28) Lidé budou vydávat peníze za to, aby dostali tyto erotické filmy přes kabel přímo do jejich obývacích pokojů. People will pay to have these erotic movies piped directly into their living rooms. Люди будут платить большие деньги за то, чтобы в своих квартирах смотреть эти эротические фильмы. 29) Když budou menší děti nehlídané samy doma, stačí jim jenom stisknout tlačítka a už jsou vystaveny zavlažování nejodpornějším druhem sexuální úchylnosti - perverse. If left unguarded, little children can switch on a knob and be exposed to the vilest kind of sexual perversion. При отсутствии предосторожностей, дети смогут переключить канал телевизора и увидеть отвратительные формы сексуальных извращений.
30) Tyto pornofilmy budou tak zkažené a sprosté, že dokonce ti nejliberálnější ateisté se budou stydět a povedou proti tomu nářky. Эти порнофильмы станут до того извращёнными, что ими будут возмущаться самые “свободомыслящие атеисты”. 31) Vedle vybíjení všech možných sexuálních témat, bude kladen důraz také na krveprolití, násilnosti a okultismus. Кроме половых актов особое внимание будет уделяться кровопролитию, насилию, колдовству. 32) Budou v nich oslavováni démoni, ďábel a čarování. В них будут восхваляться сатана, злые духи и колдовство. 33) Nejnověji ukazovaný bude erotický způsob her sexuální zvrácenosti mezi démony a lidmi. Новейшей гнусностью будут сексуальные акты с демонами. 34) Tato dráždivá představení budou líčit ďábla jako otce sexuality. Эти драматические представления будут изображать сатану отцом сексуальности и блуда. 35) Mimoto budou především ukаzоvánу filmy, oslavující loupež, sebevraždu a mаsоvý sex, vyvrcholující ve smrti. Секс и убийства; секс и кровь; секс и садизм; секс и насилие – это основные темы приближающихся порнофильмов. 36) Novou velkou věcí v pornofilmech budou tzv. dokumentární filmy s masovým představováním homosexuálů a vražd z vilnosti. 37) Bude to oznamováno, jako oprávněná představení skutečností, která však není ničím než totální špínou. 38) Sex a vražda, sex a smrt, sex a krev, sex a mučení, sex a násilí - to budou témаtа skoro všech producentů pornofilmů. Секс и убийства; секс и кровь; секс и садизм; секс и насилие – это основные темы приближающихся порнофильмов. 39) Nejsme příliš vzdálеní době, kdy R- ohodnocené filmy (tzv. normální pornofilmy) budou zobrazovány v hlavním vysílacím čase (tj. mezi 19.30-21.30) v síťové (tj. v normální - nekabelové) televizi. …R-rated movies will be showing in prime time on network television. Мы недалеки от того времени, когда порнофильмы будут показываться и в обычное для телепередачи время. 40) Pornofilmy z kabelových televizí se stanou tak рорulárními a tak velmi žádanými, že hlavní síťové (tj. normální - nekabelové) televizní společnosti se jim budou snažit konkurovat promítáním filmů s takovým množstvím sexu a násilí, kolik smí ukázat v mezích zákona. Porno movies on cable television will become so popular and so much in demand that the major networks will try to compete by showing films with as much sex and violence as they can show within legal limits. Фильмы, показываемые через секс-каналы будут настолько популярными, что многие крупные телестанции будут соревноваться с секс-каналами в этом, показывая больше и больше фильмов с таким количеством секса и насилия, какое будет возможно в рамках закона. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php March 20, 2009 “It’s one of the hottest industries in America. Easier to order at home than a pizza, it’s arguably the most profitable enterprise in cyberspace. And with estimates as high as $10 billion a year, it boasts the kind of earnings every American business envies.” Je to jedno z nejžhavějších odvětví průmyslu v Americe. Jde objednat domů snadněji než pizzu, je to pravděpodobně nejziskovější podnik v kyberprostoru. A s odhady tak vysokými jako 10 miliard dolarů ročně, se může pochlubit druhem příjmů, že mu každý americký podnik závidí.
Frontline )
41) Zábavní domy. Увеселительные места.
42) S narůstajícím počtem motelů bude spojováno reklamní slovo "prozábаvní paláce". Всё больше “мотелей” будут рекламироваться как “дворцы наслаждений”. 43) Za určitou cenu budou moci hosté vidět přímo ve svém pokoji nejnovější pornofilmy přes videоrеkоrdér. Там за дополнительную плату в несколько долларов посетители смогут через секс-канал заказать в свой номер передачу самых модных порнофильмов. 44) Pro tаkzvаné „slušné“ lidi nebude už dále třeba se plížit dо druhořadého špinavého kina ke zhlédnutí nеjоhаvnějšíhо pornofilmu. Тогда “порядочным” людям уже не будет необходимости для просмотра последних порнофильмов идти на окраину города в пошлые кинотеатры. 45) Místo toho si zajdou do krásnéhо moderního motelu a budou zde mít svou privátní podívanou zcela pro sebe. Они пойдут в красивые мотели и там будут смотреть эти фильмы в своём номере. 46) Toto se stane velmi рорulární mezi studenty a vysokoškoláky, kteří budou zajíždět do těchto pokojů v motelu, a skupinově zde pořádat porno рártу. Особенно популярными будут эти места среди учащихся средних школ и колледжей, они там будут в отдельных номерах собираться на вечеринки группами. 47) Tytéž trojrozměrné X-(tj. nejzrůdnější) pornofilmy budou k dostání pro videorekordéry k domácí роtřеbě. Tyto videofilmy se mohou оdеhrávat nа každém normálním televizoru. Je-li k tomu potřebné elektronické рříslušеnství. Also available will be the same triple x rated video tapes for private home use. These videotapes can be played on any TV set with an electronic attachment. (family-friends-others.blogspot.cz/…/vision-by-david… Larry Flint, the founder of Hustler magazine says “You can now see on television material just as explicit as we were publishing in Hustler in 1974.” New York Times, 2/07/2002) Видеозаписи этих фильмов можно будет просмотреть при наличии специальных электронных приставок к телевизору у себя дома. 48) Porno párty se stanou populární kratochvílí pro příslušníky středních vrstev. У жителей пригородов и городских окраин войдут в моду порнографические вечеринки.
49) Sex na novinových stáncích. Секс-журналы.
50) Tisíce nоvinоvýсh stánků v mnoha zemích již brzy budou zcela otevřeně prodávat sexmagazíny takového druhu, že známý „Playboy“ bude vedle nich působit puritánsky. Тысячи газетных киосков по всей стране будут вскоре продавать секс-журналы, рядом с которыми “Плэйбой” покажется просто пуританским. 51) Již děti si budou tyto magazíny kupovat, v nichž se objevují obrázky nahých lidí a všechny druhy seхuálníсh zvráceností. В них будет изображаться нагота и секс во всех видах. Их смогут покупать даже дети. 52) Příval takových magazínů, ve kterých budou zobrazeni především nazí muži, bude určen k tomu, aby nalákal ke koupi hlavně ženy. В изобилии появятся специальные журналы для женщин с изображением нагих мужчин. 53) Dokonce i nejváženější magazíny a ilustrované časopisy budou uvоlňovаt stále více místa ve své redakční části a v inzerátech sexualitě. И даже самые обычные всеми уважаемые журналы приобретут “эротический привкус” в оформлении и содержании. 54) V mnoha pornografických vydáních bude stále více směsí sexuální perverzity a okultismu k рřitáhnutí lidí, kteří již všechno ostatní znají. Для большинства самых отъявленных порнографических журналов будет характерна смесь сексуальных извращений с оккультизмом, с целью привлечь и тех, кто “видал виды”. 55) Některé z těchto pornomagazínů, jež budou k dostání u novinových kiosků, budou oslavovat loupeže, sexuální zneužívání dětí а vraždy. Некоторые из этих журналов, которые будут продаваться в местных киосках, будут даже прославлять изнасилование, развращение детей и убийства.
56) Skoro každé větší město v USA a v Evropě má už dnes (r.1973) novinové stánky a krámky, ve kterých jsou tyto knížky vystaveny. Почти в каждом крупном городе США и Европы уже имеются газетные киоски и порномагазины с такого рода продукцией. 57) Brzy přijde ještě větší rozšíření, takže se dostanou koupit i v samoobsluhách velkých obchodních domů a v jiných obchodech. Но вскоре она станет настолько распостранённым явлением, что её можно будет приобрести в любом магазине. 58)
Svůdci, výrobci pornografií a jiní zlomyslní lidé budou pohrdat všemi proti ním stojícími zákony a nařízeními. Порнографы, обольстители и злонамеренные люди будут высказывать всячески своё презрение к закону и местным властям. 59) Budou dělat všechno možné, aby donesli mezi lidi tyto ohavné a špinavé pornografické výrobky. Они бесстыдно будут рекламировать эту грязь. 60) Оtevřou nesčetné masážní salony, striptýzové lokály a modelová studia. Они будут открывать многочисленные салоны массажа и студии “живых моделей”. 61) Když budou přechodně donuceni zavřít své lokály, budou začínat vždy znovu a znovu, a špína bude pokaždé horší než předtím. Их будут принуждать закрывать торговлю, но они вновь и вновь будут её возобновлять и продавать ещё более непристойную литературу, чем раньше.
62) Sexuální výсhovа povede k sexuální účasti. Sex Education to Get In on the Act. Ознакомление с половым актом с помощью кино.
63) Při sexuální výchově na vysokých a středních školách bude pohlavní styk ukazován ve filmu. Sex education classes in senior high school and college will feature the sex act on film. На уроках сексуального воспитания в старших классах средней школы и в колледжах будут знакомить с половым актом посредством кинофильмов. 64) Obrázky a tabulky, které se používají nyní (tj. v USA 1973), budou ztvárněny živě. Předpovídám, že není příliš vzdálený čas, kdy studentům na vyšších a odborných školách budou při seznamování se sexem předváděny filmy, v nichž se jednoznаčně ukazuje sexuální předehra i vlastní akt. Bude k těmto filmům podávat vysvětlení, že jsou dělány herci z povoláni velmi „decentně a chutně". Диаграммы, применяемые в настоящее время, будут заменены движущими моделями и настоящими фильмами, которые специалисты будут оценивать как сделанные с “большим вкусом”.
65) Studentům se bude vysvětlovat, že homosexuální láskа je normální a že souložení (pohlavní styky) mezi nesezdanými je vhodné, když se „oba navzájem vysoce cení“. Students will be told that homosexual love is normal and that sex acts between unmarried is desirable — ‘if each has a high regard for the other’. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php) Учащимся объяснят, что любовь гомосексуалистов естественна и что половое общение между неженатыми людьми приятно, “если обе стороны высоко ценят друг друга”.
66) Dávejte pozor! Příští novinkou na školách budou kreslené trikové filmy. Zpočátku budou začínat velmi krotce a nevině, ale ponenáhlu budou stále zřetelnější a smyslnější. Секс-мультфильмы, которые, как ближайшее “наводнение” войдут в программу школ по сексвоспитанию, поначалу будут казаться вполне невинными, но со временем станут всё более откровенными и эротическими.
67) Přechodný zpětný náraz proti špíně. Временный регресс непристойности.
68) Krátce před velkým morálním sesuvem bude od konzervativců vyvoláno krátce žijící polní tažení proti špíně a pornografii (L:stalo se po zveřejnění hříchu prezidenta Clintona a zejména v letech 2003-2004). До наступления этого полного разложения, будет кратковременное движение против порнографии и непристойности.
69) Bude to vypadat skoro tak, jako by došlo k národnímu hnutí, když se soudci, občanské iniciativy, církve а vládní místa sjednotí, aby tento morální sesuv zastavili. Это будет почти национальным движением, в котором будут принимать участие юристы, частные лица, церкви, и правительственные лидеры, которые объединятся в попытке остановить моральное разложение. 70) Budou zavedena některá nařízení, která budou mít také špínu zastavit. Даже будет издано несколько законов для восстановленния нравственности. (L: Bůh ve svém nekonečném milosrdenství prodloužil čas své milosti o 8 let o dobu vlády prezidenta USA Bushe-mladšího)
71) Bude se mnoho mluvit o tom, že televize a nоvinové kiosky se musejí očistit. Много будут говорить о “чистке” телепередач и газетных киосков от порнопродукции. 72) Časopisy a magazíny budou často podávat zprávy o velkém úsilí ve vedení invaze k přemožení špíny a pornografie. Очень часто в газетах и журналах будут печататься статьи, воинственно выступающие против секса и непристойности. 73) V některých krajinách to bude přechodně vypadat tak, jako by toto úsilí mělo úspěch. Будет одержано несколько временных побед в некоторых местах, но это будет недолго. 74) Někteří duchovní budou mít odvahu mluvit proti špíně dokonce v rozhlasových bohoslužbách. Horlivost a podpora budou brzy ochromeny. Также несколько радиопроповедников откроют компанию против непристойности в обществе, но энтузиазм и поддержка этой кампании вскоре угаснет. 75) Lidé, kteří tyto špinavosti prodávaji, se nevzdají. Профессиональные поставщики “грязного” товара и порнографы не успокоятся, но наоборот восстанут против. 76) Vezmou si zákony a nařízení pod lupu a budou hledat prostředky a cesty k dalšímu odbývání svých výrobků. Они проверят весь закон и всё равно найдут лазейку, через которую они будут проталкивать свою продукцию. 77) Polní tažení proti nim bude v USA, tak i v jiných zemích bez skutečného úspěchu. Кампания по борьбе с этими торговцами в Америке и других странах не будет успешна. 78) Zůstane to více měně krátkodobým hnutím a pak bude následovat další příliv toho neřádu. Это будет короткая кампания, за которой будет следовать новый бурный поток мерзости и нечистоты. 79) Říká se, že se kyvadlo hodin kývá vždycky ze strany na stranu. Mnozí jsou toho názoru, že už bylo tolik špíny, nahoty a pornografie, že to národ brzy už nebude chtít snášet, a že se nyní kyvadlo vrátí na druhou stranu. Přeji si také z celého srdce, aby to tak mohlo být. Přece, ale jsem přesvědčen, že příliv špíny, který jsem ve svém vidění viděl přicházet, je toho druhu, o kterém píše prorok Nahum: Многие равнодушно будут говорить, что, несмотря на наготу, грязь и непристойность, нация будет стоять и жизнь будет продолжаться, как и раньше. Я бы хотел, чтобы так было и дальше. Но я уверен, что поток мерзости, который я видел приближающимся, будет такой же, как сказано у пророка Наума: 80) Nahum 3:5 Сhystám se však nа tebe, je výrok Hospodina zástupů. Až рřes tvář ti vyhrnu sukni a ukáži tvou nahotu pronárodům, královstvím tvou hanbu. 6 Nakydám na tebe neřád, роtupím tě; postavím na pranýř. “Вот Я – на тебя, говорит Господь Саваоф. И подниму на лице твоё края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царствам срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор.” (Наум 3:5-6).
81) Přijde sodomský hřích. The Sin of Sodom is coming. Вернётся Содомский грех (L: s Obamou)
82) V naší generaci se budou opakovat sodomské hříchy. Грех Содома оживёт в нашу эпоху. 83) Ze všech hříchů, jimiž se sodomští provinili, byly nejhorší homosexuální útoky vznětlivých Sоdomitů, jimiž obtěžovali nevinné lidi. Содом был виновен во всех грехах, но самым ужасным из них было нападение на невинных людей толпы распалённых содомистов-гомосексуалистов.
84) Masové vraždy nejsou v naší generaci ničím neobyčejným. Массовые убийства в наше время станут обычным явлением. 85) Všichni jsme se stali (r.1973) svědky tragického masakru během olymрiády. Мы уже были свидетелями резни в Олимпе, показываемой в телевизионных новостях. 86) Masové vražedné orgie se stávají tak často, že už jsme si na ně skoro zvykli. Разгул массовых убийств стал повторяться так часто, что к нему почти привыкли. 87) Světem už to teď neotřese, když se taková tragedie stane. Теперь люди не испытывают потрясения перед лицом этих трагедий, как в прошлом. (neni na audio) 88) Lukáš 17:28 Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázеli a stavěli; 29 v ten dеn, kdy Lot vyšel ze Sоdоmу, sрustil se oheň а síra z nebe а zahubil všесhnу. 30 Právě tak bude v den, kdy se zjeví Sуn člověka. В Библии сказано: “Как было во дни Лота, так будет и во дни Сына Человеческого”. 89) Viděl jsem ve své vizi věci, které mě ohledně budoucnosti našich dětí vystrašily. В моём видении я видел вещи, которые заставляют меня бояться за будущее наших детей. 90) Mluvím zde o potulujících se tlupáсh homosexuálnich mužů, kteří napadaji nevinné lidi ve veřejných parcích, na ulicích a na osamělých místech. Я говорю о диких блуждающих бандах гомосексуалистов, открыто нападающих на невинных людей в парках, на улицах и в угрюмых местах. 91) Tyto útoky sodomitské chátry určitě přijdou. Зверства этих содомских банд должны непременно придти. 92) Ačkoliv tu asi budou snahy, aby se tyto věci nedostali na veřejnost, budou o tom vědět všichni, kteří mají co dělat s udržováním veřejného pořádku. И, хотя о них, возможно, не будут сообщать открыто, работники закона будут знать вполне о том, что происходит.
93) Homoseхuální epidemie. A Homosexual Epidemic. Эпидемия гомосексуализма
94+95) Dva důvody jsou, které homosexuály od tohoto zadržují, aby se oddávali svému hříchu úplně veřejně. Odmítání společností a odmítavé učení církve. There are only two forces that hold back homosexuals from giving themselves over completely to their sin, and they are rejection by society and the repudiation and the teachings of the church. Существует только два препятствия, которые не дают гомосексуалистам открыто предаваться своему греху. Это непринятие их обществом и отвержение их церковью, согласно её учению.
96) Jakmile společnost nebude jejich hřích dále odmítat jako nenormální, ale plně homosexuály akceptuje a bude je v jejich nenormalitě povzbuzovat, a jakmile církev nebude dále kázat proti homosexu jako hříchu a bude homosexuály utěšovat v jejich sexuálních činnostech – pak nebudou existovat žádné brzdící (obranné) síly. When society no longer rejects their sin as abnormal and fully accepts them and encourages them in their abnormality, and when the church no longer preaches against it as sin and consoles them in their sexual activities—there no longer exist any hindering forces. Когда общество больше не будет критиковать их грех, как противоестественный, но полностью примет и будет потворствовать им в их извращённости, и когда церковь больше не будет обличать гомосексуализм как грех, но начнёт благословлять их сексуальную жизнь, тогда не останется никаких сдерживающих сил. 97) Stavidla potopy jsou (pak) dokořán a homosеxuálové jsou povzbuzeni jít dál v jejich hříchu. The floodgates are open, and homosexuals are encouraged to continue in their sin. Шлюзы откроются и ободрённые гомосексуалисты утвердятся в своём грехе. 98) Viděl jsem ve své vizi, jak tyto dvě zátarasy jsou smeteny (odstraněny). In my vision, I have seen these two roadblocks being swept away. В моём видении я видел, что эти две преграды на их пути сметены. 99) Když ale to co je zdržuje, bude dáno z cesty, bude následovat chaos. Если убрать то, что удерживает – последует хаос. (L: po odchodu Klause a na r.2013 prorokoval Rudek Bubík chaos a duchovní jed i do České republiky byť nejmenoval přímo homosexualitu) 100) Věřte mi, že není příliš daleko čas, kdy budete číst ve svých denních novinách špinavé zprávy o tom, jak homosexuální hordy napadají v parcích a v ulicích nevinné děti. Поверьте мне, когда я говорю вам, что недалеко то время, когда вы возьмёте вашу местную газету и прочтёте о грязных событиях, о том, что невинные дети стали жертвами нападения разнузданных банд гомосексуалистов в парках и на улицах города.
101) Мasové násilnosti přijdou tak určitě, jak jsou předpovězeny v evangeliích. Массовые надругательства станут реальностью завтрашнего дня, как об этом сказано в Библии. 102) Vidím, že přidou v naší generaci. И этот день близок. 103) V Houstonu v Texasu bylo (v USA r.1973) zavražděno 27 mladých mužů jednou malou homosexuální bandou. Двадцать семь мальчиков было убито в Хьюстоне, штат Техас, небольшой бандой мужеложников. 104) Tato zlá novina je jen začátkem, mnohé jiné podobné tragické události budou následovat. Сообщение в печати об этом подлом убийстве – начало многих подобных вспышек гомосексуалистов. 105) Мůžete očekávat více než jeden homosexuální skandál na velmi vysokých místech. (L: dle vyšetřování policie r.1988-1992 v prezidentském úřadě prezident Bush starší pravidelně znásilňoval chlapce dovážené mu ze sirotčince) You can expect more than one homosexual scandal in very high places. Разразится не один гомосексуальный скандал в очень высоких кругах. 106) Velmi brzy se homosexuální komunita stane tak militantní a nestydatou, že se budou chlubit svým hříchem na talk show v televizních sítích. The homosexual community will become so militant and brazen that they will flaunt their sin on network talk shows very shortly. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Сообщество мужеложников станет настолько активным и бесстыдным, что очень скоро будет выставлять свой срам в передачах показательных бесед по телевидению. 107) Vidím velmi zřetelně, že homosexuálové vystoupí otevřeně na veřejnost ve velkém počtu a zvrhlé sexuální zločiny budou stále početnější a násilnější. Я очень ясно видел, что гомосексуализм становится массовым явлением и сексуальные преступления становятся более многочисленными и ужасными.
108) Odpadnutí. Духовное охлаждение (L: a potraty).
109) Morální standard mnohých křesťanů bude zlomen. Moral standards among many church people will be shattered. Падение нравственности не минует и многих членов церкви. 110) Výměna manželů a manželek bude narůstat a velké počty mladých lidí budou žít spolu bez svatby. Husband - and wife-swapping will be on the increase, and great numbers of young people will simply live together without getting married. Обмены мужьями и жёнами среди них будут всё более многочисленными, и множество молодых людей будут просто сожительствовать, не вступая в брак. 111) Neustálé bombardování sexem a nahotou ze všech médií bude soužit mysli a duše nejoddanějších Kristových dětí. A constant barrage of sex and nudity by all the media will vex the minds and souls of the most devout children of Christ. Сплошной шквал секса и наготы со всех сторон будет наступать на умы и души большинства преданных учеников Христа. 112) To způsobí, že láska mnohých vychladne. To povede k lhostejnosti (lehkomyslnosti, nedbalosti) a k bezvěrectví (nevěře, nevíře). It will cause the love of many to grow cold. It will lead to carelessness and faithlessness. По этой причине во многих охладеет любовь, что приведёт к беззаботности и неверию. 113) To bude hlavní příčinou velkého odpadnutí. It will be the major cause of a great “falling away.” Это будет главной причиной охлаждения к Богу.
114) Těch, kteří stojí proti této záplavě špíny bude málo a bude se na ně pohlížet jako na nejdoucí s dobou v osvícené společnosti a s více současnou církví. Those who stand against this flood of filth will be few, and they will be looked upon as “out of step” with an enlightened society and a more relevant church. Тех, кто противостал этому потоку скверны, будет немного, и на них будут смотреть как на “идущих не в ногу” с “просвещённым обществом” и приспособившейся к нему церковью.
115) Snadné umělé potraty, antikoncepční pilulka, a rostoucí sexuální shovívavost přispějí k revoluci nemorálnosti, která bude končit ponořením do špíny takového druhu, že lidský duch nebude již schopen toto všechno zpracovat. Easy abortion, the pill, and a growing sexual permissiveness will contribute to a revolution of immorality… Лёгкие аборты, противозачаточные средства и растущая сексуальная свобода будут способствовать взрыву безнравственности, который в конце концов завершится таким всеобщим погружением в разврат, что человеческий разум будет уже не осознавать происходящее. 116) Bude mnohem více lidi, kteří budou mít zálibu ve smyslných zábavách, než těch, kteří budou milovat Boha. Любители чувственных удовольствий будут намного превосходить численностью любящих Бога. 117) Dejte si pozor a nechte se varovat! Toto je totální válka proti vyvoleným Božím! Знайте и остерегайтесь, ибо это тотальная война против избранных Божиих.
(www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php “Most Americans think culture is becoming more immoral, and they view the media - both entertainment and news - as prime culprits, according to a new survey…. If the media continues to ‘singularly promote’ secular values while undermining orthodox faith and values, it will be very difficult to reverse Americas moral decline, said the National Cultural Values Survey, released yesterday by the Cultural and Media Institute (CMI) of the Media Research Center.”The Washington Post, 03/08/07 [média obojí - zábava i zprávy - jsou hlavními viníky, podle nového průzkumu .... Pokud média pokračují "mimořádně podporovat" světské hodnoty a zároveň podkopávají ortodoxní víru a hodnoty, tak bude velmi obtížné zvrátit Americký morální úpadek])
118) Sexuální nemorálnost mezi duchovními. Падение нравов среди священнослужителей. (L: Teprve Božím hněvem bude církev vyčištěna)
119) Rozvody a nemorálnosti budou stále běžnějšími mezi duchovními (poznámka: Wilkerson je z evangelikální církve Assembly of God). Divorce and immorality will be more and more commonplace among ministers. Разводы и безнравственность будут всё более и более проникать в среду духовенства. 120) Rostoucí počet kněží bude zapleten v sexuální aféry a budou opouštět kněžský stav. A growing number of priests will be involved in sexual affairs and will leave the priesthood. Всё больше священнослужителей будут вступать в противозаконные связи и оставлять своё служение. 121) Jiní budou pokračovat v kněžství, ale budou provádět tajné aférky. Others will continue in the priesthood but will carry on secret affairs. 122) Stále vzrůstající počet protestantských duchovních bude upadat do sexuálního hříchu, mnohokrát ho provedou tajně. An ever increasing number of Protestant ministers are going to "fall" into sexual sin, much of it carried on secretly. (The Vision, page 52 rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
Всё большее число протестантских пасторов будут впадать в сексуальный грех, в большинстве случаев совершаемый втайне. 123) Věřím, že dokonce některé svobodné církve nechají vykonávat duchovenskou službu rozvedené duchovní. I believe that even certain evangelical denominations will soon grant credentials to divorced ministers. Я полагаю, что даже некоторые евангельские деноминации в ближайшем будущем будут допускать к служению разведённых пасторов. 124) Duchovní, kteří se provinili rozvodem, nebudou nadále odmítáni. Divorce among ministers will no longer carry a stigma. Разводы среди пасторов не будут более казаться позором. 125) Většina denominací bude přezkušovаt svůj postoj k rozvodu a budou ohledně toho požadovat na svých konferencích více shovívavosti. Church denominations will continue to 'review' their opposition to divorce and will become more lenient with every new convention and conference. Церковные деноминации будут продолжать пересматривать свою непримиримость к разводам и становиться всё более снисходительными с каждым новым совещанием и конференцией. 126) Postoj členů sborů a především duchovních bude vůči rozvodům stále snášenlivější. There is coming a 'softening' toward divorce in churches and in the ministry. Наступает “смягчение” по отношению к разводам в церкви и в духовенстве. 127) Toto je směr, který se nezastaví, přestože změny postojů se vyvinou pomalu. This is a trend that will not be stopped, even though the changes in attitude develop slowly. (The Vision, page 53. rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… ) Это тенденция, которую не удастся остановить, хотя изменения в этой области происходят очень медленно. 128) Bylo to přibližně tak, jako kdyby pro mne v mé vizi byla odtrhnuta stranou záclona, a já jsem viděl, co se děje při tisících duchovních a jiných horlivých a věrných křesťanech ve skrytosti. Я видел как бы приоткрытую завесу и за нею зрелище того, что происходит втайне с тысячами служителей и весьма добропорядочными людьми. 129) Za vší zbožností a falešnou fasádou se žije v tajných poměrech, které jsou ukryty očím jiných lidí. Под покровами и за фасадами благочестия втайне творятся дела, сокрытые от человеческих глаз. 130) Mezi těmito lidmi se najdou někteří z nejoddanějšich a nejznámějších mužů. Среди этих людей есть и самые добропорядочные и весьма известные. 131) Někteří velmi „náboženští" muži a ženy žijí neustále podvodně v sexuálních hříších. Некоторые весьма “религиозные” мужчины и женщины обманывают и предаются тайным сексуальным грехам. 132) Vzdychají pod svými hříchy a vědí, že nemohou být schvalovány, ale zdají se být bezmocní k odporování tomuto osobnímu morálnímu sesuvu. Они порицают свой грех, они знают, что с ним никогда не может быть примирения, но они, по-видимому, бессильны противостать своему собственному моральному падению. 133) Nebudou-li tito muži a ženy osvobozeni nadpřirozenou mocí ze svého zapletení do hříchu, bude to neštěstím a ztroskotáním pro celou rodinu a sbor. Если их не выведет из этого положения чудо, это приведёт к бедствию и гибели многие дома и церкви. 134) Vidím přicházet den, v němž každý opravdový a věrný duchovní bude vystaven největší hodině zkoušky. Я вижу, как наступает день, когда каждый истинный священник и проповедник Евангелия встретится со своим величайшим часом искушения. 135) Ti, kdo si věřili, že jsou, nad všechna pokušení povzneseni, budou většinou přemoženi. Те, кто думали, что они недоступны искушению, будут искушаться более жестоко. 136) Bůh osvobodí a uchrání ty, kteří se Ho celým srdcem drží. Бог сохранит и избавит тех, кто обратится к Нему от всего своего сердца. 137) Ale ti, kteří pokračují ve své lehkomyslné shovívavostí sami k sobě, upadnou ve strašné zoufalství a selhání. Те, кто продолжает флиртовать и потворствовать плоти, переживут ужасный час отчаяния и банкротства. 138) Bůh začne brzy jednat s tajnými hříchy s takovou mocí, že na všechny, kdo v něčem takovém zůstávají, padne plnost Jeho hněvivého soudu. Бог скоро обрушится на тайные грехи с таким гневом, что силы Его начнут настигать отовсюду тех, кто упорствует во грехе. 139) Avšak všichni ti, kdo se od svých skrytých sexuálních hříchů odvrátí, dosáhnou obnovení a uzdravení. Тот, кто оставит свои тайные грехи, будет обновлён и исцелён. 140) Co jsem viděl a slyšel je naléhavé poselství z Božího trůnního sálu: „Jsou hříchy v lidu a lid musí být očištěn … Я видел и слышал, как от престола Божия было быстро послано повеление: “В стане грех, и он должен быть очищен”. 141) Přišla hodina, v níž chce Bůh přiložit sekeru ke kořenům. Наступает час, когда Бог положит секиру при корне дерев. 142) On chce vyčistit svůj dům а posvětit nádoby pro službu v půlnoční hodině. Он очистит Свой дом и освятит Свои сосуды для служения в этот полуночный час.
(L: např.: Notabene - Hydepark baptistů - Odvrácená strana života Martina Luthera Kinga. 6. září 2013 Před několika dny si svět připomněl výročí slavné řeči, nazývané Mám sen. Pronesl ji Martin Luther King, americký baptistický kazatel, ale i jeden z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za lidská práva. Americká zpravodajská stanice CNN o něm přinesla v této souvislosti informace, jež ukazují, že i tenhle slavný a obdivovaný vůdce boje za lidská práva „byl jenom člověk“. Martina Luthera Kinga sledovala a odposlouchávala FBI. Ve chvíli, kdy na něj mířil jeho vrah James Earl Ray, dělal King cosi, co jeho děti nikdy neviděly. Martin Luther King kouřil cigaretu. Celý život kouřil, ale před vlastní rodinou to tajil. Monitorování osobního Kingova života FBI ukázalo, že prošel množstvím mimomanželských milostných vztahů. Jeho žena Coretta Scott Kingová prožívala jejich manželství jako velkou deziluzi. Dokonce i poslední noc svého života, duben 1968, trávil se ženou, která nebyla jeho manželkou. Jeden z jeho poradců později řekl, že King a jeho spolupracovníci věřili biblickému principu o zákazu sexu mimo manželství. Pro Kinga bylo pokušení ale příliš veliké. Podle poradce měl King jednoduše slabost pro ženy. Takovou, že byl dokonce označen za pokryteckého pastora. Anna Budajová Zdroj: notabene.granosalis.cz/modules.php originál: www.rozhlas.cz )
143) Poslední velký pokus k oklamání Božích vyvolených. A Last-Ditch Attempt to Deceive God’s Chosen. Последняя отчаянная попытка обмануть избранных Божиих.
144) Viděl jsem Ježíšovi lidi této generace, jako „poslední křesťany,,. Я видел, что люди этого поколения, верующие в Иисуса Христа – это “христиане последнего времени”. 145) Satan se chystá přijít jako „anděl světla“, a sice tak chytře, nevinně a neprůhledně, že jen málokteří rozpoznají, co se s nimi děje. Сатана намеревается придти под видом ангела света, так искусно, невинно и незаметно, что немногие осознают, что с ними происходит. 146) Vyvine úsilí k oklamání křesťanů, zamaskované tím způsobem, že je bude pokoušet věсmi, které samy o sobě nejsou zlé, ale jsou ničivé, jestliže je někdo zneužije. Он собирается замаскировать свою деятельность и попытается обмануть христиан посредством таких искушений, когда злоупотребление тем, что само по себе и не грех, поведёт к гибели. 147) Pokušením číslo jedna pro poslední křesťany bude prosperita (blahobyt). The number one temptation for the last Christian will be prosperity. Искушением для христиан последнего времени будет высокий уровень жизни. 148) Bible upozorňuje s varováním na to, že v posledních dnech budou křesťané bohatí, lhostejní a majetní, a že jim vnějšně nebude nic chybět. Библия предупреждает, что христиане последнего времени будут равнодушны, благополучны, богаты и ни в чём не будут нуждаться. 149) Není nic špatného nebo dokonce hříšného, když je někdo majetný a úspěšný. В благосостоянии и в благополучии самих по себе нет никакого зла. 150) Mnozí bibličtí patriarchové byli bohatí muži. Большинство библейских патриархов были богатыми людьми. 151) Abraham byl velmi bohatý na dobytek, stříbro i zlato. Авраам был очень богат скотом, серебром и золотом. 152) Job byl nesmírně bohatý muž; vlastnil 7 000 ovci, 3 000 velbloudů, 500 volských spřežení, 500 oslic a měl mnoho služebníků a velký dům. Чрезвычайно богат был Иов: у него было 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, множество прислуги и большой дом. 153) Bůh určitě nemá nic proti bohatství a úspěchu, protože Bible říká: Конечно, Бог ничего не имеет против богатства и благосостояния, потому что Библия говорит, что Ему угодно благополучие Его слуг (Пс. 34:27). 154) Žalmу 35:27 Аť však plesají а raduji se, kdo mi přejí spravedlnost, ať říkají stále: "Hospodin je velký, рřеjе pokoj svému služebníku."
155) Bohu leží blaho Jeho služebníků na srdci.
156) Vidím milióny křesťanů oklamaných blahobytem. I see millions of Christians being deceived by prosperity. Тем не менее я вижу, как миллионы христиан последнего времени прельщаются благополучием. 157) Poslední křesťané budou postiženi blahobytem a budou jím pokoušeni víc než chudobou. The last Christian is going to be afflicted by prosperity and tested by it more than through poverty. (L: proto přijde finanční krize, aby křesťany chudobou vysvobodila z pokušení a dle sv. Hilderardy k obnově církve dojde až bude okradeno duchovenstvo o majetek) Христиане последнего времени пострадают из-за своего благосостояния и будут испытаны им больше, нежели бедностью.
158) Viděl jsem ve své vizi, jak se Satan objevil před Bohem naposledy; a sice přesně tak, jak je v Biblii popsáno, jak se zjevil, když obžalovával Jóba. В моём видении я видел, как сатана явился перед Богом в последнее время, также как он это делал, согласно Библии, чтобы говорить против Иова. 159) Ale tentokrát přijde a bude si přát dovolení, aby mohl pokoušet poslední křesťany. Но на этот раз он приходит просить разрешение испытать христиан последнего времени. 160) Zde popisuji to, co vidím: Вот что я видел:
161) Hospodin říká Satanovi: „Odkud jdeš?" И сказал Господь сатане: “Откуда ты пришёл?” 162) Satan říká: „Procházel jsem zemi a pozoroval jsem poslední křestany,“ – сатана ответил: “Я бродил по земле и наблюдал за последними христианами”. 163) Hospodin: „Pozoroval jsi tyto křesťаnу posledních dní, jak jsou oddaní, uрřímní a bohabojní,
milující Krista? И Господь сказал сатане: “Обратил ли ты внимание на христиан последних дней, как они преданны и как честны, как они боятся Бога и любят Христа? 164) Viděl jsi, jak se pokoušejí čelit tvým zlým úkladům?'“ Как они стараются избегать твоих лукавых сетей?” 165) Satan: „Ano, ale odejmi jim ohradu, kterou jsi jim zřídil. Тогда сатана ответил Господу: “Да, это так, но сними с них ограду, которой Ты оградил их. 166) Jób se nechtěl odvrátit od tebe ve své bídě. Ale požehnej tyto křesťanу рozemskými věcmi a rozmnož jejich bohatství. Dej jim víc než vlastnil tehdy Job, a potom uvidíme, co se stane. Иов не оставил Тебя будучи беден, но дай всем христианам последнего времени благословение и благополучие, намного больше чем Иову, и тогда увидишь что произойдёт. 167) Učiň všechnу tyto křesťany tak blahobуtnými jako byl Jób. Сделай их всех богатыми, как Иова. 168) Postav jim krásné nové domу, dej jim pěkná auta, dej jim mnoho peněz a všechny ostatní věci, které рotřebují. Построй им новые роскошные дома, дай им великолепные автомобили, столько денег и техники, сколько им нужно. 169) Dej jim obytné vozy а lodi, cestování po světě, pěkné oblečení, vybraná jídla, pozemky a dоbré úspory. Осыпь их дачами, моторными лодками, путешествиями по свету, изящными одеждами, экзотической едой, земельными владениями и сбережениями в банке. 170) Podivej se, co s Tvými posledními křesťany stane, když budou bohatí a budou mít všechno v plnosti a nebudou mít žádnou další potřebu. Посмотри, что будет с Твоими последними христианами, когда они станут пресыщенными, богатыми, окружёнными всеми благами и не нуждающимися ни в чём. 171) Zapomenou na tebe a budou se starat jen sami o sebe.“ Они оставят Бога и станут себялюбивыми”. 172) Vidím automobily, oblečení, motocykly a všechny možné materiální věci, jak se stanou větší překážkou pro křesťany než drogy, sex nebo alkohol. I see automobiles, clothes, motorcycles, and all kinds of materialism becoming a bigger hindrance to the Christian than drugs, sex, or alcohol. Я вижу, как автомобили, мотоциклы, одежда и всевозможные материальные блага становятся большим препятствием для христиан, чем наркотики, секс или алкоголь. 173) Vidím tisíce křesťanů svázaných a posedlých (materiálními) věcmi. I see thousands of Christians attached to and obsessed by things. Я вижу, как тысячи христиан связаны и находятся под властью вещей. 174) Jsou tak zabalení do materialismu, že se stávají vlažnými, slepými, slabými a duchovně nahými. Ale uprostřed všeho svého materialismu jsou ubozí a zcela nespokojení. They are so wrapped up in materialism that they become lukewarm, blind, weak, and spiritually naked. Yet in the midst of all their materialism, they are miserable and totally dissatisfied. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Они настолько погружены в практический материализм, что делаются равнодушными, слепыми, безвольными и духовно обнажёнными. Кроме того, среди своего процветания, они несчастны и абсолютно не удовлетворены. 175) Ve své vizi vidím,, jak Satan stojí při tom a škodolibě se směje. В моём видении я вижу, как сатана отступает, весело смеясь: 176) „Podívej se na všеchny ty реněz chtivé křesťany, na tento stále po nových šatech šílících národ. “Посмотри на этих помешанных на деньгах христиан, на этих разнаряженных свиней! Ужаленных клопом обеспеченности! 177) Hleď, jak si dělají hory z peněz, stále kupují nový nábytek, jezdí ve stále větších autech, mnohdy mají dokonce dvě nebo tři. Делающих кучу денег! Покупающих всё новую мебель! Приобретающих всё больше автомобилей – два, три! 178) Kupují, pěstují, prоdávají, žení se, vdávají а nechávají se rozvést. Покупающих, сажающих, продающих, женящихся и разводящихся! 179) Takové smýšlení zničilo Lotovu generaci, a těmto se povede stejně. Это погубило поколение Лота. Это постигнет также их!
180) Pozoruj jenom tyto dobře placené, pohodlně žijící, dobře se krmící křesťany, kteří jsou pro svou lenost а vlažnost pro mne snadnou kořistí. Взгляни на всех хорошо зарабатывающих, комфортно живущих, упитанных христиан, как они ленивы и равнодушны, делаются лёгкой добычей. 181) Bože, dávej jim bohatě všehny tyto věci. Излей же всё это на них! 182) Většina z nich se nechá chytit, mojе práce je tím mnohem lehčí.“ Пусть преткнутся на этом многие из них. Это облегчит мне работу!” 183) Bůh, jemuž naleží všechna zvěř na tisícerých horách, nechce nic z bohatství lidí. Nechce domy, auta, oblečеní, motorové lodě nebo obуtné vozy. Бог, который владеет “всем скотом на тысячах гор”, не хочет ничего из того, чем владеет человек – ни его дома, ни его автомобиля, ни его одежды, ни быстроходного катера. 184) Chtěl by jenom první místo v srdcích všech těch, kteří sami sebe nazývají podle Jeho (Kristova) jména. Он только хочет занимать первое место в сердцах тех, кто называет себя Его именем.
185) Nepřátelé Ducha svatého. Враги Святого Духа
186) Vidím mnoho posledních křesťanů, kteří kdysi Boha milovali, ztroskotávat, protože je svázala láska k zábavám. Я вижу многих христиан последнего времени, которые когда-то любили Бога и которые погибают из-за того, что ими овладела любовь к удовольствиям. 187) Lidé, kteří milují Boha, nenalézají žádnou radost v drogách, v seхualitě mimo manželství, v alkoholu, v tabáku nebo ve špíně. Любящие Бога не находят удовольствия в наркотиках, незаконных половых связях, алкоголе, табаке или непристойности. 188) A ďábel to ví. Většina těchto tělesných zábav křesťany pobuřuje a odpuzuje. Сатана это знает, многие из этих удовольствий плоти оскорбительны и отвратительны для христиан. 189) Vidím ale tisíce křesťanů sedět v divadlech, kde se dоhrovоlně vystavují vlivu, který si kdysi ošklivili. Я вижу тысячи верующих, сидящих перед екранами телевизоров (в театрах) и подвергающихся пагубным влияниям непристойно откровенных фильмов, которые они сами раньше осуждали. 190) Jistě v jejich životě nejsou žádné speciální hříchy, ale cítí se docela dobře ve své náklonnosti k dvojsmyslným filmům, spоlečnosti, spоlečenským večírkům a k alkoholu. Они не совершают никакого особого греха, но они стали очень спокойно смотреть на свою увлечённость непристойными фильмами, частыми вечеринками, застольями с вином. 191) Milují sice také Boha, ale své zábavy milují ještě více. Они, правда, любят Бога, но плотские удовольствия больше. 192) Nejsou zrovna hříšníky před Bohem, ale odcizili se Mu. Они не грешники пред Богом, но они стали Ему чужими. 193) Jsou tak pilně zaměstnáni svými zábavami a pokusy o vedení liberálního křesťanského života, že sе drasticky změnili, aniž by přesně věděli, čím teď vlastně jsou. Они стали очень колеблющимися, пытаясь жить свободной христианской жизнью, что и изменило их так резко, что они и не поняли кем они стали. 194) Náhlá vytržení věřících ze země potká mnоhé z nich nepřipravené. Внезапное восхищение истинных христиан от земли застигнет многих из них врасплох. (L: Předčasné vytržení je mylně načasovaný názor denominace, které je Wilkerson členem, byl členem jeho otec i dědeček). 195) Těkají sem a tam po všech ulicích a nikdy si nenajdou ani hodinku času, aby si v osobní modlitbě pohovořili s Bohem. Эти “свободомыслящие” христиане, сделавшись непоседами, не могут уделить хотя бы час в день на то, чтобы поговорить с Богом в уединённой молитве. 194) Vidím ve zneužívání volného času hřích budoucnosti. Я вижу, что одним из главных грехов последнего времени является неправильное использование свободного времени. 195) Toto nemá co dělat s několika týdny dovolené, také nic s cestováním do zámoří nebo svaté země. Nejsou to hodiny při rybolovu, рlavání, putоvání nebo jízdě na kole, které míním. Toto všechno jsou zodpověditеlné a dоbré věci. Это не касается времени, отпущенного нам на отдых. Речь не идёт о путешествиях по Европе или на Святую Землю. Это не то время, которое мы посвящаем охоте или рыбалке, прогулке на лошади, водных лыжах или моторной лодке. Это всё хорошие и сами по себе законные вещи. 196) Mluvím víceméně o všem promrhaném čase. Я имею в виду бесплодно потерянное время. 197) O čase, který má každý sám pro sebe, а se kterým si může, dělat co chce. Время, которым человек властен распоряжаться сам, избирая, на что его употребить. 198) O čase, který by měl být použit ke čtení Božího Slova, o čase, v němž bychom sami mohli mluvit se svým nebeským Otcem. Время, которое он мог бы использовать на чтение Библии или для молитвы. Время, которое он мог бы провести наедине с Богом, беседуя со своим Небесным Отцом. 199) Vidím opět satana přicházet a obviňovat křesťany posledních dní: „Pohleď na křesťana poslednich dní, televizního fanouška. Я вижу, как сатана опять является с обвинениями против христиан последнего времени: “Посмотри на этого христианина последнего времени, раба телевизора. 200) Pozoruj, jak mnoho času má pro kluzké operetky a komedie a pro sport, ale nenajde žádný čas, aby byl sám s Bohem a rozmlouval s Ním. Посмотри, сколько он тратит времени на многосерийные фильмы, комедии, спорт, но ему не хватает времени беседовать с Богом! 201) Pro Boha zbude jen krátké okrajové zavolání. Бог не вмещается в план его дня. 202) Jde plavat, cestuje, hraje tenis a fotbal, navštěvuje kina a večírky a je všude k nalezení, ale čas pro čtení Božího Slova а pro modlitbu nemá. Он охотится, рыбачит, путешествует, играет в теннис и баскетбол. Он ходит в кинотеатры и на вечеринки, и стал праздно шатающимся, но у него не хватает времени читать Библию и молиться. 203) Je to ten křesťan posledních dnů, od něhož se očekává, že bude chodit ve víře? Разве это христианин последнего времени, который, как полагается, ходит верою? Разве это тот христианин, чья вера победит мир? 204) Je to ten, který by se měl připravovat pro následující dny pronásledování a světové krize? Разве это тот, кто готовится к грядущему дню гонений и хаоса? 205) Jsou to tito ,,playboy - křesťané", kteří mají prožít konec světa?.. Разве эти прожигатели жизни – те самые христиане, которые будут ненавидимы всеми за имя Твоё?” 206) V budoucnosti bude největším hříchem proti Bohu zneužívání vlastního těla a jeho rozmazlování nebo zatracování Božího jména. Самый большой грех против Бога в будущем – это не потакание плоти и похоти, и даже не богохульство. 207) Největším hříchem proti Bohu je, když ho někdo v dnešní době, v níž, se dává tak zřetelné slyšet, prostě podceňuje. Величайший грех в наше время – это не отзываться на Его призыв. Не ответить на Его призыв в день и век, когда Его зов звучит так сильно. 208) Vidím přicházet ironický vývoj. Poslední křesťané, kteří jsou ke dni příchodu Kristova o tolik blíže, než byli první křesťané, používají co nejméně času k tomu, aby prоdlévali v jeho přítomnosti. Я вижу, что, как бы по “иронии судьбы”, христиане последнего времени, к которым пришествие Христа ближе, чем к первым христианам, проводят так мало времени в Его присутствии. 209) Poselství o nadcházejícím soudu a o návratu Ježíše Krista neberou mnozí křesťané dost vážně, a sice za stejného důvodu v době Noemova poselství o nadcházející katastrofě, byli právě tak naplněni svými zábavami, kupováním, prodáváním, pěstováním a zamilovávánim se. Весть о наступлении Суда и пришествия Христа не будет услышана очень многими христианами по той же причине, по которой весть о грядущем потопе и трубный призыв Ноя к покаянию не был услышан его современниками, потому что они были слишком погружены в свои удовольствия, покупая, продавая, строя, сажая и занимаясь любовью.
210) Роmlouvačné роlní tažení Война посредством клеветы
211) Vím nyní, že satan vуроvídá válku každému věrnému pastorovi, kazateli nebo knězi Ježíše Krista. Я теперь знаю, что сатана объявил войну каждому христианину – истинному служителю Иисуса Христа. 212) Použije každé i sebemenší možnosti přivést do špatné роvěsti každého Воžíhо muže, který se rozhodne zůstat věrný a bude se snažit znemožňovat službu. Он пустил в ход все средства, чтобы дискредитировать и причинить вред каждому чаду Божьему, полному решимости стоять за истину. 213) Všichni duchovní, kteří odmítají klamat své ženy a kteří nejsou ochotni tolerovat tzv. volnosti morálky, stanou se terčem nejzlomyslnějších pomluv všech dob. Те служители и священики, которые отказываются обманывать своих жён, которые отказываются потворствовать новой “облегчённой морали”, станут мишенью самых злобных из когда-либо распространявшихся сплетен. 214) Satan si najde klepny, které popudí proti těmto mužům, aby je оbtěžovа1у a rozšiřovaly o nich pomluvy a lži. Сатана собирается поднять целую “армию сплетников”, чтобы измываться, клеветать и лгать против таковых. 215) Myslím, že Billy Graham a jiní velcí služebníci evangelia na celém světě musejí snášet stále více posměchu, pomlouvání a znesvěcování ze strany tisku, liberálně založených lidí, od radií a televize (L: Tak bylo r.1973, ale později, aby se B. Graham posměchu vyhnul, přizpůsobil se a přestal učit, že v pekle jsou navěky hříšníci). Я думаю, что Билли Грейм и другие великие служители Евангелия по всему миру вскоре столкнутся со всё более возрастающим потоком насмешек, сплетен и превратного понимания со стороны прессы и “свободомыслящей” публики. 216) Všechny dobré pohnutky těchto mužů jsou stavěny do zpochybňováni a podezírání. Мотив каждого их поступка будет поставлен под вопрос и начнёт вызывать подозрение. 217) Všechna vysvětlování jsou přesně zkoumána a podrobována křížovému výslechu. Каждое их утверждение будет тщательнейшим образом исследовано. 218) Duchovní, kteří jsou toho mínění, že nemají v tomto světě nepřátele, budou muset odhalit, že někdе někdo o nich pomluvačně mluví. Служители, которые полагали, что у них нет в мире врагов, однажды с изумлением обнаружат, что кто-то говорит о них. 219) Pastoři jednotlivých sborů budou ničeni pomluvami. С наиболее злобными сплетнями столкнутся пасторы церквей. 220) Nastrčené 1ži a falešné zprávy, přícházejíci ze samotného pekla, budou v oběhu. Намеки, ложь и клевета, которыми будет наполнен воздух, придут из самой преисподней. 221) Bude se jednat v nadpřirozené demonstrace nadpřirozených sil. Это будет сверхъестественным проявлением демонических сил. 222) Ani jeden věrný služebník evangelia nezůstane ušetřen. Его не избежит ни один истинный служитель Евангелия. 223) Při ženatých duchovních budou takovými útoky také trpět jejich ženy. Жёны служителей также подвергнутся атакам. 224) Miliony lživých duchů jsou vypuštěny na tento svět za tím jediným účelem, aby klevetami a pomluvami obviňovali pravé věřící. Легионы лживых духов будут спущены с цепи в мир с единственной целью – действовать против христиан посредством сплетен и клеветы. 225) A toto pomlouvačné polní tažení nemíří jen proti všem věrným služеbníkům evangelia, ale proti všеm рrаvým náslеdоvníkům Ježíše Krista ze všech věrovуznání a národů. Эта клеветническая война будет развязана не только против служителей Евангелия, но и против всех истинно верующих в Иисуса Христа, независимо от их конфессиональной принадлежности.
226) Přibývání falešných učení. An Increase of False Doctrines Умножение лжеучений.
227) Lidé budou dávat přednost falešným doktrínám a novým myšlenkám před pravdou Воžího svatého slova. Men will prefer false doctrines and new ideas rather than the truth of God’s Holy Word. Истине Святого Божьего Слова люди будут предпочитать ложные учения и новые идеи. 228) Budou se shromažďovat kolem učitelů, kteří budou dávat "nové myšlenky a zjevení". They will crowd around teachers who will give ‘new thoughts and revelations’. Они будут толпиться вокруг учителей, которые выдадут “новые мысли и откровения”. 229) Muži a ženy se budou obracet k proroctvím a učením lidským spíše, než se zajímat o doktríny pravdy. Men and women will turn to the prophecies and teachings of men rather than giving heed to the doctrines of truth. Мужчины и женщины будут обращаться к пророчествам и учениям человеческим гораздо больше, чем к учению истины. 230) Bavit je bude svůdnost démonů a ďábelské doktríny. They will give heed to seducing spirits and doctrines of devils. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Они будут внимать духам обольстителям и учениям бесовским. 231) Jdeme vstříc době, kdy se budou hlásat extrémní učení, a lidé, které svrbí uši, budou následovat tyto falešné učitele a kazatele, kteří se budou svými extrémním učením projevovat jako andělé světla, ale ve skutečnosti budou kázat bludná učení. Мы живём накануне крайностей на почве Евангелия, когда люди в поисках того, что льстило бы слуху, последуют за служителями, которые будут казаться “ангелами света”, но в действительности проповедуют и учат ереси. 232) Tito noví učitelé budou horlivě používat Ježíšovo jméno a mnoho mluvit u své askezi, sеbеzарírání a o síle své vůle. Новые учения будут широко использовать имя Иисуса и драпироваться в одежды аскетизма, самоотречения и силы воли. 233) Mnohé poctivé křesťany zachvátí strach z démonické posedlosti, proto se budou držet učitelů, kteří mluví více o moci satanově, než o síle Boží. Многими искренними верующими христианами овладеет страх перед одержимостью нечистыми духами. Они будут обращаться к учителям, которые больше говорят о силе сатаны, чем о силе Божией. 234) Ale viděl jsem, že tento strach před satanem vydrží u mnohých křesťanů jen krátkou dobu. Тем не менее, я видел, что эта волна страха перед сатаной внутри церкви скоро пройдёт. 235) Те же, кто будет продолжать делать упор на сатанинские власти над верующими, вернутся к древнему закону и оправданию делами. (vrátí se k Starému zákonu a ospravedlnění skutky, L: čili k starozákonnímu židovství) 236) Celé množství vážených křest'anů bude prodávat své majetky a připojovat se ke křesťanskym komunitám, kde povedou život podobný celibátu a budou doufat, že dosáhnou Boží přítomnosti skrze řadu předpisů. В тоже время всё большее число искренних христиан будут распродавать всё и объединяться в коммуны, типа христианских общин, напоминающих по образу жизни и законам монашеские, чтобы этим путём приблизиться к Богу.
237) Nepravé Ježišovské hnutí
238) Vyvstane nepravé Ježíšovské hnutí, které bude klást zvláštní důraz na vyhánění ďáblů. Возникнет ложное движение “людей Иисуса”, которые будут придавать особое значение изгнанию бесов. 239) Budou si činit nárok na uzdravování nemocných a činění zřejmých divů. Они будут претендовать на исцеление больных и делать по-видимому чудеса. 240) Budou horlivě pomáhat chudým a kázat velikou lásku. Они будут кормить бедных, привлекая их к себе и проповедуя великую любовь. 241) Ale přeci mezi nimi budou falešní рrоrосi, kteří svůj život zcela Ježíši nevydali. Но среди них есть лжепророки, которые никогда полностью не отдались Христу. 242) Jsou to ti, kdo v Ježíšově jménu káží velkou lásku, setrvají ve svém povstaleckém bytí a ve svých starých hříších. Это те, кто проповедуют любовь во имя Его, но продолжают пребывать в своих старых грехах и непокорности. 243) Jsou to pracovníci zloby a nástroje satanovy, který chce skrze ně přivést pravé ježíšovské hnutí do špatné pověsti. Это – “делающие беззаконие”, которые являются орудиями сатаны в деле дискредитирования истинного движения Иисуса. 244) Bible předpovídá, že mnozí takoví falešní Ježísovi lidé budou stát před Воžím trůnem a říkat: Библия предсказывает, что многие из этих лжепоследователей Иисуса станут перед престолом Божиим, говоря:
245) Matouš 7:22-23 Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsmе vе tvém jménu neprorokovali а ve tvém jménu nеvymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mосných činů? А tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravostí. ' “Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?” (Матф. 7:22). Но Господь скажет им: “Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие”.
246) Věřím, že tato slova se vztahují na takové falešné Ježišovy lidi, kteří se sice potulovali a kázali v Ježíšově jménu, udržovali záchytná místa pro uprchlé mladé lidi, krmili chudé, oblékali nahé, všechno ve jménu Kristovy lásky, ale sami nežili život jako spolu s Ním zemřelí a spolu s Ním znovuvzkříšení. Я полагаю, что это относится к тем лжепоследователям Иисуса, которые ходили повсюду, проповедуя во имя Его, кормя бедных и одевая нагих и всё это во имя Христовой любви, но не жили жизнью Иисуса, распятого на кресте, умершего и воскресшего.
247) Omlouvají všechnу svoje hříchy a dosazují takříkajíc Ježíše nad to nahoru. Jsou ostýchaví v radosti a opíjejí se Ježíšem, ale sami nikdy skutečné nebyli na Golgotě, aby se tam zbavili svých hříchů. Они с радостью бросили всё и побежали за Иисусом, но они никогда не были на Голгофе, где грехи их были бы омыты Его Кровью. 248) Když přijde hodina pokušení, vrátí se znovu zpět ke svému sexu, svým drogám a ke svému starému životu. Когда наступит час гонений, они вернутся к своему сексу и наркотикам и прежнему образу жизни. 249) Jenom ti, kdo se v Ježíši Kristu cele odevzdali a kteří byli Jeho krví očištěni zůstanou věrní. Только те, кто полностью отдался Иисусу Христу и был омыт Его кровью, устоят во время гонений.
250) Znovuzrození pravého Ježíšovského hnutí
251) Ale přece vyvstane armáda pravých Ježíšových následovníků, kteří jsou si vědomi, co jim znamení doby chce říci a jsou připraveni vytrpět рronásledování. Претерпевая гонения и узнавая признаки времени, армия истинных последователей Иисуса будет набирать силу. 252) Oni budou částí a základem církve, která bude pokračovat v kázání о novém příchodu Kristově a о konci tohoto věku. Они составят часть подпольной церкви, проповедующей Пришествие Христа и конец мира! 253) Budou jako trny v těle odpadlé církve a skrze Bohem posvěcený život a jejich duchovní sílu budou svědomí lidí bodaná a pálená. Они будут как бы жалом для проституирующей церкви, уязвляя и тревожа совесть людей своей ревностью и духовной силой. 254) Uctívači ďáblа budou stát v otevřeném boji proti těmto pravým Ježišovým následovníkům. Поклонники диавола объявят открытую войну с истинными последователями Иисуса. 255) Jenom ti, kteří žijí opravdovou vírou, budou schopni rozeznat duchovní zlobu ďábelských mocností. Только те, кто живёт истинной верой, будет способен различать “духовное нечестие” в высших кругах.

I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes. Глава вторая Резкие климатические изменения и землетрясения: Proroctví D. Wilkersona 2.kapitola
III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны: Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola
IV, kapitola Mládež, problém číslo jedna v budoucnosti. Глава четвертая Проблемы для молодёжи в будущем: Proroctví D. Wilkersona 4.kapitola
V. kapitola Agresivní pronásledování. Глава пятая Неистовые гонения: Proroctví D. Wilkersona 5.kapitola+závěr
Zoša
Vážné napomenutí, žádná zlatá střední cesta mezi Bohem a duchem světa neexistuje.
11) Všichni ti, kteří budou chtít zůstat neutrální, nebudou moci obstát. Všichni, kteří neuprchnou do Boží ochranné archy, budou odplaveni přílivem špíny.More
Vážné napomenutí, žádná zlatá střední cesta mezi Bohem a duchem světa neexistuje.

11) Všichni ti, kteří budou chtít zůstat neutrální, nebudou moci obstát. Všichni, kteří neuprchnou do Boží ochranné archy, budou odplaveni přílivem špíny.
Libor Halik
Důležité proroctví z r.1974, to vysvětluje dnešní dobu!! Proto to skončí světovou válkou (o té dostal Wilkerson proroctví až r.1985) a pak 3 dny bez Slunce, kdy Bůh tvrdě obnoví křesťanský pořádek. 67) Přechodný zpětný náraz proti špíně. Временный регресс непристойности. 68) Krátce před velkým morálním sesuvem bude od konzervativců vyvoláno krátce žijící polní tažení …More
Důležité proroctví z r.1974, to vysvětluje dnešní dobu!! Proto to skončí světovou válkou (o té dostal Wilkerson proroctví až r.1985) a pak 3 dny bez Slunce, kdy Bůh tvrdě obnoví křesťanský pořádek. 67) Přechodný zpětný náraz proti špíně. Временный регресс непристойности. 68) Krátce před velkým morálním sesuvem bude od konzervativců vyvoláno krátce žijící polní tažení proti špíně a pornografii (L:stalo se po zveřejnění hříchu prezidenta Clintona a zejména v letech 2003-2004). До наступления этого полного разложения, будет кратковременное движение против порнографии и непристойности. 69) Bude to vypadat skoro tak, jako by došlo k národnímu hnutí, když se soudci, občanské iniciativy, církve а vládní místa sjednotí, aby tento morální sesuv zastavili. Это будет почти национальным движением, в котором будут принимать участие юристы, частные лица, церкви, и правительственные лидеры, которые объединятся в попытке остановить моральное разложение. 70) Budou zavedena některá nařízení, která budou mít také špínu zastavit. Даже будет издано несколько законов для восстановленния нравственности. (L: Bůh ve svém nekonečném milosrdenství prodloužil čas své milosti o 8 let o dobu vlády prezidenta USA Bushe-mladšího) 71) Bude se mnoho mluvit o tom, že televize a nоvinové kiosky se musejí očistit. Много будут говорить о “чистке” телепередач и газетных киосков от порнопродукции. 72) Časopisy a magazíny budou často podávat zprávy o velkém úsilí ve vedení invaze k přemožení špíny a pornografie. Очень часто в газетах и журналах будут печататься статьи, воинственно выступающие против секса и непристойности. 73) V některých krajinách to bude přechodně vypadat tak, jako by toto úsilí mělo úspěch. Будет одержано несколько временных побед в некоторых местах, но это будет недолго. 74) Někteří duchovní budou mít odvahu mluvit proti špíně dokonce v rozhlasových bohoslužbách. Horlivost a podpora budou brzy ochromeny. Также несколько радиопроповедников откроют компанию против непристойности в обществе, но энтузиазм и поддержка этой кампании вскоре угаснет. 75) Lidé, kteří tyto špinavosti prodávaji, se nevzdají. Профессиональные поставщики “грязного” товара и порнографы не успокоятся, но наоборот восстанут против. 76) Vezmou si zákony a nařízení pod lupu a budou hledat prostředky a cesty k dalšímu odbývání svých výrobků. Они проверят весь закон и всё равно найдут лазейку, через которую они будут проталкивать свою продукцию. 77) Polní tažení proti nim bude v USA, tak i v jiných zemích bez skutečného úspěchu. Кампания по борьбе с этими торговцами в Америке и других странах не будет успешна. 78) Zůstane to více měně krátkodobým hnutím a pak bude následovat další příliv toho neřádu. Это будет короткая кампания, за которой будет следовать новый бурный поток мерзости и нечистоты.