Clicks591
Stylita
7

Boží slovo na den 21.11. A.D.2020

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak (všech) sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve (vyprávění o hořícím) keři, když nazývá Pána `Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ Někteří z učitelů Zákona mu na to řekli: „Mistře, dobře jsi odpověděl!“ Nikdo se pak už neodvážil dát mu nějakou otázku.
Lk 20,27-40
U.S.C.A.E.
Predstavenie Panny Márie v chráme

Plinio de Oliveira
22. novembra 2020
Svätec týždňa

Táto úcta k Panne Márii sa zrodila na Východe; odtiaľ sme prevzali sviatok Predstavenia Panny Márie, ktorý sa tam sa slávil od konca 7. storočia. Na Západe zaviedol tento sviatok v roku 1372 pápež Gregor XI. na svojom dvore v Avignone.

O rok neskôr zaviedol kráľ Karol V. tento sviatok v kráľovskej kaplnke v …More
Predstavenie Panny Márie v chráme

Plinio de Oliveira
22. novembra 2020
Svätec týždňa

Táto úcta k Panne Márii sa zrodila na Východe; odtiaľ sme prevzali sviatok Predstavenia Panny Márie, ktorý sa tam sa slávil od konca 7. storočia. Na Západe zaviedol tento sviatok v roku 1372 pápež Gregor XI. na svojom dvore v Avignone.

O rok neskôr zaviedol kráľ Karol V. tento sviatok v kráľovskej kaplnke v Paríži. V liste z 10. novembra 1374 magistrom a študentom navarrského kolégia vyjadril želanie, aby sa takýto sviatok slávil v celom kráľovstve. Text listu znie:

„Karol, z milosti Božej kráľ Francúzska, našim najmilovanejším: buďte zdraví v Tom, ktorý neprestáva ctiť svoju Matku na zemi.

„Medzi veci, ktoré si žiadajú našu starostlivosť, každodennú prácu a usilovnú meditáciu a čo oprávnene zaujíma naše prvé myšlienky je, aby sme Najsvätejšiu Pannu a svätú cisárovnú ctili s veľmi veľkou láskou a aby sme ju chválili tak, ako sa to patrí. Je našou povinnosťou ju osláviť a my, ktorí na ňu na výšinách upierame oči svojej duše, vieme, aká je pre nás všetkých nenahraditeľná ako ochrankyňa, aká mocná je ako prostredníčka ku svojmu blahoslavenému Synovi pre tých, ktorí si ju ctia čistým srdcom… Preto chceme povzbudiť náš veriaci ľud, aby slávil tento sviatok, ako to my sami plánujeme pomocou Božej pomoci každý rok nášho života. Posielame vám liturgiu spomínaného sviatku, aby sa ešte viac rozmnožila vaša radosť.“

Taký bol v tých časoch jazyk kniežat. V tom čase tiež tento múdry a zbožný kráľ, ktorý nadviazal na dielo začaté v Brétigny Pannou Máriou z Chartres, zachránil Francúzsko z jeho úpadku a rozpolteného stavu. (Dom Guéranger)

Komentár profesora Plinia:

Sviatok Predstavenia Panny Márie v chráme k nám prišiel po mimoriadnych historických udalostiach. Bol to pápež, ktorý ho zaviedol na Západe a francúzsky kráľ, ktorý ho rozšíril po celej svojej krajine. A z Francúzska sa rozšíril do celého sveta. Kráľ tento sviatok zaviedol, aby sa poďakoval Panne Márii z Chartres za ochranu v bitke pri Brétigny, kde francúzska armáda porazila svojich protivníkov.

Čo pripomína sviatok predstavenia? Oslavuje sa v ňom skutočnosť, že rodičia Panny Márie ju ako trojročnú priviedli do Chrámu, odovzdali ju, aby tam žila na istý čas, ako panna zasvätená Chrámu a službe Bohu.

V čom je jedinečná krása tohto sviatku? Pred začiatkom času bola Panna Mária vyvolená za, kráľovnú z rodu Jesse, z ktorej sa narodí Mesiáš. Chrám bol jediným miestom v Starom zákone, kde sa prinášali obety Bohu. Predstavoval teda jediné pravé náboženstvo. Prijatie Panny Márie v chráme bolo prvým krokom k splneniu sľubu, že Mesiáš príde k ľudu, ktorý vyznáva pravé náboženstvo. Bolo to stretnutie nádeje a skutočnosti.

V chráme Panna Mária vstúpila do služieb Božích. Duša neporovnateľne svätá vstúpila do služieb Božích. V tom okamihu, bez ohľadu na vtedajší úpadok izraelského národa, bez ohľadu na to, že sa chrám zmenil na pelech farizejov, bol chrám naplnený neporovnateľným svetlom, ktorým bola svätosť Panny Márie.

V chrámovej atmosfére, bez toho, aby o tom vedela, sa začala pripravovať na to, že bude Matkou nášho Pána Ježiša Krista. Tam rozmnožila svoju lásku k Bohu, až kým si nevzbudila vrúcnu túžbu po príchode Mesiáša. Práve tam prosila Boha o česť byť jeho služobnicou, Jeho Matkou. Nevedela, že práve ju si vybral Boh. Práve preto, že sa čudovala pozdravu archanjela Gabriela, ktorý ju pozdravil s prosbou o súhlas s vtelením Ježiša Krista. Príprava na to, aby sa Panna Mária stala Matkou Ježiša Krista, sa začala predstavením v chráme, ktoré Cirkev slávi 21. novembra.

Existuje milosť, o ktorú by sme sa mali v tento deň prosiť? Prosme o duchovnú pomoc, aby sme boli lepšie pripravení slúžiť Bohu – tak ako Panna Mária. Ale najlepším spôsobom, ako slúžiť Bohu, je slúžiť samotnej Panne Márii. V tento sviatok sa teda znovu predstavme pred Pannou Máriou a prosme ju, aby nás prijala do služby a pomohla nám pri diele nášho posvätenia tak, ako jej samotnej kedysi Duch Svätý pomáhal v Jeruzalemskom chráme.
Stylita
z Ochridského Prológu (pravoslavný autor sv. Nikolaj Velimirovič)

8./21.11. Sv. archanjel Michal a ostatné nebeské netelesné mocnosti.

Anjeli Boží boli ľuďmi oslavovaní od pradávna. Avšak táto oslava bola často zamieňaná so zbožšťovaním anjelov (2Kron 23, 5). Heretici všeličo básnili o anjeloch. Niektorí z nich videli v anjeloch bohov, iní, aj keď ich nepovažovali za bohov, nazývali ich …More
z Ochridského Prológu (pravoslavný autor sv. Nikolaj Velimirovič)

8./21.11. Sv. archanjel Michal a ostatné nebeské netelesné mocnosti.

Anjeli Boží boli ľuďmi oslavovaní od pradávna. Avšak táto oslava bola často zamieňaná so zbožšťovaním anjelov (2Kron 23, 5). Heretici všeličo básnili o anjeloch. Niektorí z nich videli v anjeloch bohov, iní, aj keď ich nepovažovali za bohov, nazývali ich stvoriteľmi celého viditeľného sveta. Laodicejský miestny snem, ktorý bol 4 alebo 5 rokov pred I. všeobecným snemom, svojim 35. pravidlom zavrhol klaňanie sa anjelom ako bohom a ustanovil správnu úctu k anjelom. Potom v čase rímskeho pápeža Silvestra a alexandrijského patriarchu Alexandra (4. stor.) bol ustanovený tento sviatok archanjela Michala a ostatných nebeských mocností na november. Prečo práve november? Lebo november je deviatym mesiacom po marci. Marec sa považuje za mesiac stvorenia sveta. A deviaty mesiac po marci je ustanovený kvôli deviatim anjelským hodnostiam, ktoré boli stvorené ako prvé. Sv. Dionisij Areopagita, učeník apoštola Pavla, toho apoštola, ktorý bol vzatý do tretieho neba, opísal týchto deväť hodností v knihe „O nebeskej hierarchii“. Tieto hodnosti sú nasledujúce: „Šestokrilatiji Serafimy, mnohoočitiji Cheruvimy i bohonosniji Prestoly, Hospoďstvija, Sily i Vlasti, Načala, Archanhely i Anhely.“ Vojvodca celého anjelského vojska je archanjel Michal. Keď satan Lucifer odpadol od Boha a zvrhol so sebou do priepasti jednu časť anjelov, vtedy Michal povstal a zvolal pred zostalými anjelmi: „Vonmem! Stanem dobri, stanem so strachom!“ A všetky nebeské vojská verných anjelov hromovo zaspievali: „Svjat, svjat, svjat Hospoď Savaoft, ispolň nebo i zemľa slavy Tvojeja!!! (Viď o archanjelovi Michalovi v knihe Jozuovej 5, 13 – 15; v Júdovom liste 9. kap.) Medzi anjelmi panuje dokonalá jednomyseľnosť, jednodušnosť, láska a okrem toho ešte aj úplná poslušnosť nižších hodností voči vyšším a všetkých spolu voči svätej Božej vôli. Každý národ má svojho anjela ochrancu a okrem toho má svojho anjela ochrancu aj každý kresťan. Treba neustále pamätať na to, že čokoľvek by sme robili, verejne alebo tajne, robíme to v prítomnosti svojho anjela ochrancu. A v deň Strašného Súdu sa zíde celé ohromné množstvo svätých nebeských anjelov okolo Christovho trónu a pred nimi všetkými sa zjavia skutky, slová a myšlienky každého človeka. Nech sa nad nami Boh zmiluje modlitbami sv. archanjela Michala a ostatných nebeských netelesných síl. Amiň.
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Mně, Janovi, bylo řečeno: „(Hle, já pošlu dva svědky.) To jsou dvě olivy a dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, oheň jim vyšlehne z úst a stráví jejich nepřátele; ano, kdo by jim chtěl ublížit, takto bude usmrcen. Oni mají moc uzavřít nebe, aby po …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Mně, Janovi, bylo řečeno: „(Hle, já pošlu dva svědky.) To jsou dvě olivy a dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, oheň jim vyšlehne z úst a stráví jejich nepřátele; ano, kdo by jim chtěl ublížit, takto bude usmrcen. Oni mají moc uzavřít nebe, aby po dobu jejich působení nespadl déšť. Mají moc nad vodami, aby je obraceli v krev a bili zem rozličnými ranami, kdykoli by chtěli. Ale až budou končit svoje svědectví, šelma, která vystupuje z propasti, začne proti nim válku, přemůže je a zabije. Jejich mrtvoly (zůstanou ležet) na ulici velkého města, které má obrazné jméno Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. A (lidé) z různých národů, kmenů, jazyků a čeledí se budou dívat na jejich mrtvá těla tři a půl dne a nedovolí, aby jejich mrtvoly byly uloženy do hrobu. Obyvatelé země se z toho radují a veselí a posílají si navzájem dary, protože tito dva proroci jim způsobili hodně trápení. Ale když uplynulo tři a půl dne, vešel do nich dech života od Boha. Postavili se na nohy, a velký strach padl na ty, kdo na ně hleděli. A uslyšeli, jak mocný hlas z nebe na ně volá: „Vystupte sem!“ Vystoupili tedy v oblaku do nebe a jejich nepřátelé se na ně dívali.
Zj 11,4-12

Žalm:
Veleben buď Hospodin, má Skála.

Veleben buď Hospodin, má Skála,
on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště,
má pevnost a můj zachránce,
můj štít a můj útulek,
on mi podmaňuje národy.

Bože, novou píseň ti zazpívám,
na harfě s deseti strunami ti zahraji;
tobě, jenž dáváš králům vítězství,
který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.
Zl 144

Evangelium:
Lk 20,27-40
U.S.C.A.E.
Kondák

Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu a je predzvesťou spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. Všetkým zvestuje príchod Krista. Aj my k nej radostne volajme: „Raduj sa, Mária, skrze teba uskutočnil Spasiteľ svoje plány.“

Kondák

Prečistý chrám Spasiteľov, nádherná panenská sieň, svätosvätá archa Božej slávy, dnes prichádza do Pánovho domu. Prináša milosť Svätého …More
Kondák

Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu a je predzvesťou spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. Všetkým zvestuje príchod Krista. Aj my k nej radostne volajme: „Raduj sa, Mária, skrze teba uskutočnil Spasiteľ svoje plány.“

Kondák

Prečistý chrám Spasiteľov, nádherná panenská sieň, svätosvätá archa Božej slávy, dnes prichádza do Pánovho domu. Prináša milosť Svätého Ducha. Anjeli Boží ju takto ospevujú: „Ona je príbytkom nebeského vládcu.“

homily-service.sk/…/?zobrazit=reakcie&tema_id=705
U.S.C.A.E.
Vstup presvätej Bohorodičky do chrámu

Sviatok Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (21. november) sa vyvinul na podklade tradície.

Sväté Písmo neopisuje udalosť tohto sviatku. Tradícia sa opiera o apokryfné Jakubovo protoevanjelium. Joachim a Anna boli bezdetní. Sľúbili, že keď sa im narodí dieťa, dajú ho na výchovu do Jeruzalemského chrámu. Trojročnú …
More
Vstup presvätej Bohorodičky do chrámu

Sviatok Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (21. november) sa vyvinul na podklade tradície.

Sväté Písmo neopisuje udalosť tohto sviatku. Tradícia sa opiera o apokryfné Jakubovo protoevanjelium. Joachim a Anna boli bezdetní. Sľúbili, že keď sa im narodí dieťa, dajú ho na výchovu do Jeruzalemského chrámu. Trojročnú Máriu priniesli rodičia do chrámu. Pri dverách očakával Máriu veľkňaz, ktorý ju z Božieho vnuknutia uviedol nielen do chrámu, ale aj do veľsvätyne, kde mohol vstúpiť len raz za rok. V chráme žila Bohorodička až do zásnub so svätým Jozefom.

Sviatok patrí k dvanástim veľkým sviatkom liturgického roku. O sviatku existuje zmienka už v 5. storočí. Trvalo však niekoľko storočí, kým sa tento sviatok rozšíril po celom Východe. Z niektorých svedectiev je zrejmé, že sviatok bol ustanovený v 8.storočí a hneď na to sa stal všeobecne rozšíreným. V Západnej cirkvi sa tento sviatok objavuje pomerne neskoro. Až koncom 14. storočia a začiatkom 15. storočia sa sviatok rozšíril po celej Európe.

grkathe.sk/…-presvatej-bohorodicky-chramu/
Stylita
Dnes slavíme svátek zvaný Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Maria Virgo, Præsentatio
21. listopadu, památka
Slavení dnešní památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu. Bazilika byla sice v dalších stoletích zbořena, ale křesťané na Východě slavili tento den dále.
Dneš…More
Dnes slavíme svátek zvaný Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Maria Virgo, Præsentatio
21. listopadu, památka
Slavení dnešní památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu. Bazilika byla sice v dalších stoletích zbořena, ale křesťané na Východě slavili tento den dále.
Dnešní svátek připomíná osobní zasvěcení Panny Marie, jímž se zcela odevzdala Bohu do služeb díla spásy a stala se tak vzorem Bohu odevzdaného - zasvěceného života. Zároveň ji uctíváme jako živý Boží chrám, jímž byla už od okamžiku svého početí. Apokryfní Jakubovo protoevangelium vypráví, že rodiče přinesli Pannu Marii do Jeruzalémského chrámu a „obětovali“ ji Bohu; podle této nezaručené zprávy se tomuto svátku říkalo také Obětování Panny Marie.
Božím chrámem jsme – a máme se stávat – každý z nás.
Všemohoucí Bože,
tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii,
aby byla svatá a milostiplná;
na její přímluvu dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství své milosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
který s tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(Vstupní modlitba z bohoslužby k této liturgické památce)
zdroj:maria.cz/…panny-marie-v-jeruzaleme-21-11
catholica.cz/?id=4847
ikona Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu
Kallistratos
Děkuji Stylito, že jsi pod vláknem Libora Halíka vložil odkaz na aktuální statistiky úmrtí. Byla to tvá reakce na nepravdivá tvrzení Libora a současně jsi mi poskytl informaci kterou jsem neměl a kterou jsem opakovaně žádal v jednom diskusním vláknu jako jediný objektivní ukazatel který zachycuje vliv "Covidu" na obyvatelstvo. Tento graf je pro mne objektivní informaci. Kéž by se ta křivka …More
Děkuji Stylito, že jsi pod vláknem Libora Halíka vložil odkaz na aktuální statistiky úmrtí. Byla to tvá reakce na nepravdivá tvrzení Libora a současně jsi mi poskytl informaci kterou jsem neměl a kterou jsem opakovaně žádal v jednom diskusním vláknu jako jediný objektivní ukazatel který zachycuje vliv "Covidu" na obyvatelstvo. Tento graf je pro mne objektivní informaci. Kéž by se ta křivka pohnula směrem dolů a situace mohla být stabilnější. Samozřejmě, že tím vlivem myslím i to, že díky pitomém hypnotickému zaměření se na koronu se podceňují některé stavy pacientů a nebo pacienti sami se vyhýbají určitému kontaktu s lékařskou péči a pak... Přeji ti klidný den kamaráde a omlouvám se, že jsem napsal sem. U Libora jsem chronicky blokován a nejen u něj. 😊