Proroctví katolických světců a mystiků. Varovania pred trestami a ťažkými časmi.

Z velkého množství často citovaných proroctví katolických světců a známých vizionářů a mystiků z dávných i nynějších století, které máme k dispozici, vybíráme jen několik, jež jsou relevantní pro náš záměr.

I. Bratr Jan z Cleft Rock (14. století)

- „Ke konci světa despotové a nepřátelské davy oloupí Církev a duchovní o všechno jejich vlastnictví, a budou je soužit a mučit pro víru. Ti, kteří duchovním způsobí největší ponížení, budou vysoce považováni.“

- „V té době bude muset papež se svými kardinály uprchnout z Říma za smutných okolností na místo, kde budou neznámí. Papež zemře krutou smrtí ve svém vyhnanství. Utrpení Církve budou mnohem větší než v kterékoliv předešlé době v její historii. Ale Bůh vyzdvihne svatého papeže a andělé se budou radovat. Tento muž osvícený Bohem znovu obnoví skoro celý svět skrze svoji svatost. Každého povede k pravé víře. Všude zavládne bázeň Boží, ctnost a dobré mravy. On přivede všechny chybující ovce zpět do stáda a na zemi bude jedna víra, jeden zákon, jediné pravidlo pro život a jediný křest. Všichni lidé se budou navzájem milovat a všechny spory a války ustanou.“ (Yves Dupont, CatholicProphecy, TanBooksPublishers, 1973).

II. Ctihodný Bartoloměj Holzhauser (17. století, Německo)

- „V tomto období bude mnoho lidí zneužívat poskytnutou jim svobodu svědomí. O takových lidech apoštol Juda mluvil, když řekl: ´Tito lidé se rouhají všemu, čemu nerozumí a zkazí cokoliv, co znají od přirozenosti, stejně jako to dělají nerozumná zvířata... Hodují bez omezení, krmí se, věčně reptají, žijí podle svých chtíčů, jejich ústa mluví pyšné věci, obdivují lidi kvůli bohatství, sváří se - smysloví lidé, kteří nemají ducha.´“

- „Během tohoto nešťastného období se nebude dbát Božích ani lidských zásad. Kázeň bude strádat. Posvátná pravidla se budou zcela ignorovat a duchovní nebudou respektovat církevní zákony. Každý bude stržen a veden k tomu věřit a dělat to, co se mu líbí v souladu s tělesnými chtíči.“

- „Budou zesměšňovat křesťanskou prostotu, budou jí nazývat pošetilostí a hloupostí, ale budou si vysoce cenit vyspělého vědění a techniky, s pomocí nichž budou zastřeny axiomy zákona, morální zásady a posvátná pravidla a náboženská dogmata nesmyslnými otázkami a spletitými argumenty. V důsledku toho nezůstane vůbec žádný zákon, jakkoliv posvátný, nefalšovaný, starobylý a určitý může být, uchráněn před cenzurou, kritikou, falešnými výklady, úpravami a omezeními člověkem.“

- Budou to zlé časy, století plné nebezpečí a pohrom. Všude je hereze a stoupenci hereze jsou u moci skoro všude. Biskupové, preláti a kněží říkají, že konají svou povinnost, že jsou bdělí, a že žijí, jak se sluší na jejich stav. Všichni proto podobným způsobem hledají výmluvy. Ale Bůh dopustí veliké zlo proti Své Církvi – heretici a despotové přijdou náhle a neočekávaně, vtrhnou do Církve, zatímco biskupové, preláti a kněží budou spát. Vstoupí do Itálie a zpustoší Řím, spálí kostely a všechno zničí.“ (Yves Dupont, CatholicProphecy, TanBooks and Publishers, 1973).

III. P. Nectou, S.J. (18. století)

- „Zmatení bude tak všeobecné, že lidé nebudou schopní správně myslet, jako by Bůh odepřel lidstvu Svou Prozřetelnost, takové, že během nejhorší krize bude nejlepší zůstat tam, kam nás Bůh umístil, a setrvat ve vroucích modlitbách... V té době bude taková krize, že lidé budou věřit, že přišel konec světa. V mnoha velkoměstech poteče krev. Samotné základy se budou otřásat. Bude to jako malý Poslední soud.“

- „Velké množství lidí ztratí v těch časech pohrom své životy, ale zlí nezvítězí. Skutečně se pokusí zničit celou Církev, ale nebude jim poskytnuto dost času, protože ta strašlivá krize bude mít krátké trvání. Když se vše bude považovat za ztracené, bude vše zachráněno. Pohroma přejde krátce poté, co moc Anglie začne upadat. To bude znamením. Jako když fíkovník začne rašit a mít listí, je to jistým znamením, že léto je blízko. Anglie ve svém vývoji zakusí strašnější revoluci než Francie. Francie bude mít dostatek času znovu obnovit svou moc, pak pomůže Anglii znovu nastolit mír a řád.“

- „Během této revoluce, která bude skoro všeobecná a ne omezená jen na Francii, bude tak naprosto zničena Paříž, že dvacet let poté, až se budou otcové procházet se svými dětmi jejími ruinami, budou jimi dotazováni, co to bylo za místo. A oni jim budou odpovídat: ´Mé dítě, tohle bylo veliké město, které Bůh zničil kvůli jeho zločinům.´“ (YvesDupont, CatholicProphecy, TanBooks and Publishers, 1973).

IV. Blahoslavená Anna Maria Taigi (19. století, Itálie)

Papežové a kardinálové mluvili o této svaté ženě jako o jedné z největších světic všech dob. Při svém blahořečení 20. května 1920 byla papežem Benediktem XV. velebena jakožto příkladná žena a matka uprostřed chudoby a těžkých poměrů. Často bývala ve vytržení, činila zázračná uzdravení, četla v srdcích, předpovídala úmrtí a měla vidění budoucích událostí. Předpověděla první dvě světové války v tomto století. Osmnáct let po její smrti zůstalo její tělo ve stavu dokonalé neporušenosti, jako by bylo pohřbeno právě včera. Toto je její proroctví o třech dnech temnoty:

- „Bůh sešle dva tresty – jeden bude ve formě válek, revolucí a jiných hrůz, ten bude mít původ na zemi. Druhý bude seslán z nebes. Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou, která si bude nárokovat především nepřátele náboženství, ale nejen je. Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení, kromě posvěcených svící. Ten, kdo ze zvědavosti otevře okno, aby vyhlédl ven, nebo opustí svůj domov, padne na místě mrtvý. Během těchto tří dní by měli lidé zůstat ve svých domovech, modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování.“

- Všichni nepřátelé Církve, ať známí, nebo nepoznaní, budou během této všeobecné temnoty hynout po celé zemi, s výjimkou několika, které Bůh brzy obrátí. Vzduch bude nakažen démony, kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob.“

- Náboženství bude pronásledováno a kněží hromadně zabíjeni, kostely budou uzavřeny, ale jen na krátko. Svatý Otec bude nucen opustit Řím.“ (Yves Dupont, CatholicProphecy, TanBooks and Publishers, 1973).

V. Marie-Julie Jahenny z La Fraudais (19. století, Francie)

Měla pět ran Našeho Pána. Kvůli tomu byla nazývána „Bretaňská stigmatička“. Měla úžasný dar rozeznávat eucharistický chléb od obyčejného chleba, předměty, které byly posvěcené a ty, které nebyly, rozpoznávat relikvie a to, odkud pocházejí, a konečně také rozumět chvalozpěvům a liturgickým modlitbám v několika jazycích. V pětiletém období od 28. prosince 1875 žila jen ze Svátosti oltářní. Jak Dr. Imbert-Gourbeyre zaznamenal, během tohoto pětiletého období nevylučovala žádné tekuté nebo pevné exkrementy. Během svých vytržení naprosto nevnímala bolest nebo pronikavé světlo. Některá z těchto vytržení byla doprovázena levitací a při vytržení z ní vycházelo světlo.

- Měla vidění rozhovoru mezi Naším Pánem a Luciferem, který řekl: „Zaútočím na Církev. Svrhnu Kříž, zdecimuji lid, zasadím velikou ochablost víry do srdcí. Také bude veliké odmítání víry. Na čas budu pánem všeho, vše bude pod mou kontrolou, dokonce i Tvůj chrám a všechen Tvůj lid.“

- Svatý Michael říká, že Satan bude mít na čas všechno ve svém vlastnictví a bude vládnout naprosto nad vším, a že všechno dobro, víra, náboženství bude pohřbeno do hrobu... Satan a jeho blízcí se štěstím zvítězí, ale po tomto vítězství naopak Pán shromáždí Svůj vlastní lid a bude vládnout a zvítězí nad vším zlem a vzkřísí z hrobu pohřbenou Církev, povalený Kříž...“

- Marie-Julie viděla, že „nezůstane jakýkoliv pozůstatek po Svaté oběti, žádná patrná stopa víry. Všude bude zmatení...“

- Všechna díla uznávaná neomylnou Církví v dnešní podobě přestanou na čas existovat. V tomto smutném zničení se na zemi projeví zářivá znamení. Když bude Svatá církev kvůli špatnosti lidí v temnotách, sešle také Pán temnotu, která zastaví špatné v jejich vyhledávání špatnosti...“

- 27. listopadu 1902 a 10. května 1904 Náš Pán a naše Paní mluvili o existenci spolčení k vytvoření „nové mše“:

- ´Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia, nyní tvrdě pracují, aby dle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší, přepracovali mši, která bude obsahovat slova, jež jsou z mého pohledu odporná.´

- ´Když přijde ta osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to (tyto texty), které budou celebrovány v onom druhém období... První období je obdobím mých kněží, které existuje od Mé doby. Druhé období je obdobím pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství zavedou své formulace do knihy druhého celebrování. Tito neblazí duchové jsou ti, kdo mě ukřižovali, a očekávají království nového mesiáše.´

- Marie-Julie ohlásila tři dny temnoty, během nichž budou odpoutány pekelné mocnosti a zahubí všechny nepřátele Boha. „Krize vypukne náhle, tresty budou sdílet všichni a jeden bude bez přestání stíhat druhý..“ (4. ledna 1884).

- „Tři dny temnoty budou ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Ve dnech Nejsvětější svátosti oltářní, Kříže a Naší Paní... ...tři dny a dvě noci.“

- „Země bude pokryta temnotou“, říká Naše Paní 20. září 1882, „a peklo bude vypuštěno na zemi. Hřmění a blesky způsobí, že ti, kdo nemají žádnou víru v Mou moc, umřou strachy.“

- „Během těchto tří dnů děsivé temnoty se nesmí otevírat okna, protože nikdo nebude moci vidět zemi a její úděsné zabarvení, aniž by ihned nezemřel...“

- „Obloha bude v ohni, země se rozštěpí... V těchto třech dnech temnoty ať všude hoří posvěcené svíce, žádné jiné světlo nebude svítit...“

- „Nikdo mimo přístřeší... nepřežije. Země se bude chvět jako při /Posledním/ soudu a bude veliký strach. Ano, budeme naslouchat modlitbám vašich přátel, ani jeden nezahyne. Budeme je potřebovat, aby veřejně hlásali slávu Kříže...“ (8. prosinec 1882).

- „Jedině svíce z posvěceného vosku budou během této hrůzné temnoty svítit. Jediná svíce postačí po celé trvání této pekelné noci... V domovech bezbožníků a rouhačů tyto svíce nebudou svítit.“

- „A Naše Paní oznamuje: Vše se bude chvět kromě kusu nábytku, na němž bude hořet posvěcená svíce. Ten se chvět nebude. Vy všichni se shromáždíte okolo s krucifixem a mým svatým obrázkem. To bude /od vás/ držet onu hrůzu dál.“

- „Během této temnoty na sebe ďáblové a bezbožníci vezmou nejohavnější podoby...jako krev rudé mraky budou plout po obloze. Hřmění bude otřásat zemí a hrozivé blesky budou protínat nebesa. Země se bude chvět až do základů. Moře se vzedme, jeho ohromné vlny se budou přelévat přes kontinent...“

- „Země bude jako obrovský hřbitov. Těla bezbožníků i spravedlivých budou pokrývat zemi.“

- „Třetina obyvatelstva země přestane existovat. Polovina obyvatelstva Francie bude zničena.“ (Marquis de la Franquerie, Marie-Julie Jahenny)

VI. Sv. Pius X. (20. století, Itálie)

- „Viděl jsem jednoho ze svých nástupců utíkat přes těla svých bratří. V přestrojení kdesi najde útočiště a po krátkém odpočinku zemře krutou smrtí. Současná špatnost světa je jen počátkem trápení, která se musí udát před koncem světa.“ (Yves Dupont, CatholicProphecy, TanBooks and Publishers, 1973)

VII. Sestra Elena Aiello (20. století, Itálie)

Byla zakladatelkou náboženského řádu, svatou jeptiškou, obětovanou duší a stigmatičkou.

- 22. srpna 1960 se jí zjevila Blahoslavená Panna Maria a řekla jí: „...jestliže se lidé...nevrátí k Bohu se skutečně křesťanským životem, přijde od východu na západ další strašná válka. Rusko se svými tajnými armádami a zbraňami bude bojovat s Amerikou, obsadí Evropu. Rýn bude přeplněn mrtvými těly a krví. Itálii bude také trápit veliká revoluce a papež bude strašně trpět.“

- V letech 1959-1961 jí Blahoslavená Panna Maria ukázala další vidění: „Ach, jaké strašlivé vidění spatřuji! V Římě se odehrává veliká revoluce! Oni vstupují do Vatikánu. Papež je úplně sám, modlí se. Drží papeže. Berou ho silou. Srážejí ho na zem. Svazují ho. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopou do něj. Jaká strašlivá scéna! Jak úděsné!“

- „Přibližuje se Naše požehnaná Matka. Mrtvá těla těch zlých lidí padají na zem. Naše Paní pomáhá papeži na nohy, bere ho za paži, zahaluje ho svým pláštěm a říká: Neboj se!“

- „Rusko bude pochodovat přes všechny národy Evropy, zvláště Itálii, a vztyčí svou vlajku nad Svatopeterským dómem. Itálie bude těžce zkoušená velikou revolucí a Řím bude očištěn v krvi pro množství svých hříchů, zvláště hříchů /sexuální/ nečistoty. Stádo bude rozptýleno a papež bude velmi trpět.“ (Albert J. Hebert, Prophecies! theChastisement and Purification!)

VIII. Matka Elena Leonardi (20. století, Itálie)

Od svých devíti let měla zvláštní vedení od známého stigmatika Padre Pia z Pietrelciny (Itálie). Byla obětovanou duší, vyvolenou Bohem na usmíření za kněze a hříšníky. Věčný Otec, Náš Pán, Panna Maria a Padre Pio se jí zjevovali ve viděních a v letech 1973 až 1983 jí předali mnoho důležitých poselství:

- „Nenadálý oheň sestoupí na celou zemi a bude zničena velká část lidstva. Bude to čas beznaděje pro bezbožné – budou s řevem a satanským rouháním úpěnlivě prosit, aby je skryly hory, a budou se snažit nalézt útočiště v jeskyních, ale marně. Ti, kteří přežijí, naleznou Boží slitování v mé moci a ochraně, zatímco ti, kteří se odmítnout kát za své hříchy, zahynou v ohnivém moři!“

- „Požehnaní jsou ti, o nichž se v této době dá říci, že jsou upřímně oddáni Marii! Mé jméno je uzavřeno ve tvém srdci, má dcero...Rusko bude takřka úplně spáleno.“ (Albert J. Herbert, TheThreeDays' Darkness)
Zdroj:The End Days
Překlad: D. Grof

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi.

Sestra Elena Aiellová – Revolúcie a vojny čakajú bezbožné ľudstvo.

Rok 13.10.1973 - tretie zjavenie v Akite: Trest prichádza!

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!

Marie-Julie Jahenny – Po trestoch príde svätá generácia