Libor Halik
162.4K

V Izraeli očkování zabilo 260 x více mladších, než by zabil Covid

1.3.2021 Informoval Dr. Hervé Seligmann, člen lékařské fakulty pro oboru infekčních a tropických nemocí na francouzské univerzitě Aix-Marseille. Informuje o tom slovensky hlavnespravy.sk/…ako-by-ich-zabil-covid/2456734 i anglicky Lifesitenews. "Během 5 týdenního očkovacího procesu 0,05%, což znamená 50 ze 100 000 očkovaných zemřelo. Z neočkovaných na COVID-19 zemřelo pouze 0,19 ze 100 000. Úmrtnost v této skupině se zvýšila až 260-násobně oproti míře přirozených úmrtí na COVID-19."
Jak o tom informoval portál Israel National News (INN), Seligmann má izraelsko-lucemburské občanství, vystudoval biologii na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a napsal přes 100 vědeckých publikací. Nemá žádné konflikty zájmů kromě toho, že jeho děti žijí v Izraeli.
Dr Seligmann zdůrazňuje, že tyto ministerstvem oficielně odhadované počty úmrtí po vakcíně jsou pravděpodobně nižší než skutečná čísla (čili očkováním zavraždili ještě více mladých lidí !!!), protože počítají jen ta úmrtí definovaná jako COVID-19 během krátké doby a nezahrnují srdeční a jiné příhody, které končí zánětlivými reakcemi. Tato čísla nezahrnují ani dlouhotrvající komplikace - uvádí se v analýze.
Dr. Seligmann kritizuje izraelské autority, které očkování zavedly, za silný nátlak. Podle INN považuje jejich úsilí za "nový holocaust".
Dáte se očkovat?
Proto, prosím, 1) modleme se za odpuštění našich hříchů a hříchů našeho národa (a všech národů) skrze oběť Pána Ježíše Krista a na přímluvy jeho Neposkvrněné maminky. Brzy poté 2) s už očištěným srdcem se modleme za totální porážku nepřátel vlasti naší a nepřátel vlastí ostatních národů, za totální porážku krvežíznivých globalistů.

Dávám sem i kopii komentáře, který je níže:
Nezávislý expert Dr. Hervé Seligmann: V Izraeli po vakcíne umrelo zhruba 40-krát viac starých, ako by ich zabil COVID hlavnespravy.sk/…ako-by-ich-zabil-covid/2456734 Doplnění hlavnespravy.sk/…ockovacie-laboratorium/2455312 V krajinách, kde sa očkovania začali skoro a masívne sa vykonávali, sa zvýšil masívne počet prípadov aj úmrtí. Okrem Izraela to bolo pozorované okrem iného vo Veľkej Británii, na Malte, v Srbsku, Monaku a na Gibraltári. nikto však nemôže poprieť prekvapujúci fakt, že len za osem týždňov masového očkovania sa celkový počet úmrtí na Covid-19 v židovskom štáte takmer zdvojnásobil v porovnaní s počtom, ktorý sa nahromadil v predchádzajúcich desiatich mesiacoch. Odkedy sa Izrael zmenil na národ morčiat, vírus, ktorý predtým napádal najmä starších ľudí a ľudí s vážnymi zdravotnými problémami, teraz úplne zmenil svoju podstatu. Len po 2 mesiacoch „úspešnej“ masovej očkovacej kampane je 76% nových prípadov Covid-19 mladších ako 39 rokov. Iba 5,5 % má viac ako 60 rokov. 40 % pacientov s kritickým priebehom má menej ako 60 rokov. Krajina tiež podľa správ izraelských novín zaznamenala prudký nárast prípadov Covid-19 u tehotných žien, z ktorých niektoré sú v kritickom stave. V posledných týždňoch došlo u novorodencov k prudkému nárastu prípadov Covid-19 o 1300% (zo 400 prípadov u detí mladších ako dva roky k 20. novembra na 5 800 vo februári 2021). Údaje zhromaždené v Izraeli naznačujú úzku koreláciu medzi masovým očkovaním, prípadmi a úmrtiami. Táto korelácia naznačuje možnosť, že sú to práve zaočkovaní ľudia, ktorí vírus skutočne šíria, alebo dokonca niekoľko mutantov, ktorí sú zodpovední za radikálny posun v symptómoch opísaných vyššie. Skupina nezávislých vedcov zaoberajúca sa číslami z aktuálneho pfizer-izraelského experimentu zverejnila podrobnú štúdiu pred dvoma týždňami. „Dospeli sme k záveru“, napísali, „že vakcíny Pfizeru zabili asi 40-krát viac ľudí u starších ľudí počas 5-týždňového očkovacieho obdobia, ako by zabilo samotné ochorenie a asi 260-krát viac ľudí ako táto ochorenie v mladšej vekovej skupine.“ Anglicky: nakim.org/…_reveals_a_frightening_picture Rusky: nakanune.ru/news/2021/02/23/22595707/
2 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
Trepifajksl
...
Libor Halik
Jako za 2. světové, nejdřív zabíjejí své vlastní, pak ostatní Tehdy to finacovaly největší banky New Yorku jako i dnes. Proto Nový zákon ve Zjevení sv. apoštola Jana prorocky mluví o městě Babylon u moře, ovládajícím a ničícím všechny národy světa, což je od r.1913 se vznikem FEDu New York, který shoří během jediné hodiny dle Zjevení. Ten čas se blíží. Viz Zjevení 17. a 18.kapitoly.a začátek …More
Jako za 2. světové, nejdřív zabíjejí své vlastní, pak ostatní Tehdy to finacovaly největší banky New Yorku jako i dnes. Proto Nový zákon ve Zjevení sv. apoštola Jana prorocky mluví o městě Babylon u moře, ovládajícím a ničícím všechny národy světa, což je od r.1913 se vznikem FEDu New York, který shoří během jediné hodiny dle Zjevení. Ten čas se blíží. Viz Zjevení 17. a 18.kapitoly.a začátek 19.kapitoly. Nyní je nutno číst Bibli od konce k správnému pochopení. Cituji: Zjevení Janovo 17
1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: "Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,

2 se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země."

3 Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.
4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství,
5 a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi."
6 Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků.
Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.
7 Ale anděl mi řekl: "Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese.
8 Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.
9 Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:
10 pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.
11 A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.
12 Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v (na) jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.
13 Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.

14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."
15 A řekl mi: "Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.
16 A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr,
řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.
18 Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země."

Zjevení Janovo 18
1 Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.
2 Zvolal mohutným hlasem: "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;
3 neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu."
4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.
5 Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
6 Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;
7 kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku -
8 proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil."
9 Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;
10 z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: "Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!"
11 A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží:
12 náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru,
13 skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a zajatců.
14 Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky.
15 Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat:
16 "Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami -
17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!"
20 Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi.
21 A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: "Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky.
22 Nikdy už v tobě nezazní hudba,
neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů,
23 nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;
24 ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi
."

Zjevení Janovo 19
1 Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu,
2 protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou."
3 A znovu volali: "Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města."
Anton Čulen
Laco Bajzo
Anton,ty tú neviestku raz zachrániš a všetci jej veriaci ti budú do smrti vďační.
Trepifajksl
U.S.C.A.E.
hlavnydennik.sk/…na-bomba-jekaterina-saznevova/

len prečo sa nevenuje aj sputniku Vé nie žeby tu nemala pravdu ale je to také polovičaté tým pádom a malo byť jej to byť jedno že je ruská
MILOSLAV
U.S.C.A.E.
MILOSLAV
O testovacích tyčinkách 3:45 youtube.com/…jZr1RgsPD6z3UXPzLUIAvto6e4MvMs
Libor Halik
Nezávislý expert Dr. Hervé Seligmann: V Izraeli po vakcíne umrelo zhruba 40-krát viac starých, ako by ich zabil COVID hlavnespravy.sk/…ako-by-ich-zabil-covid/2456734 Doplnění hlavnespravy.sk/…ockovacie-laboratorium/2455312 V krajinách, kde sa očkovania začali skoro a masívne sa vykonávali, sa zvýšil masívne počet prípadov aj úmrtí. Okrem Izraela to bolo pozorované okrem iného vo Veľkej …More
Nezávislý expert Dr. Hervé Seligmann: V Izraeli po vakcíne umrelo zhruba 40-krát viac starých, ako by ich zabil COVID hlavnespravy.sk/…ako-by-ich-zabil-covid/2456734 Doplnění hlavnespravy.sk/…ockovacie-laboratorium/2455312 V krajinách, kde sa očkovania začali skoro a masívne sa vykonávali, sa zvýšil masívne počet prípadov aj úmrtí. Okrem Izraela to bolo pozorované okrem iného vo Veľkej Británii, na Malte, v Srbsku, Monaku a na Gibraltári. nikto však nemôže poprieť prekvapujúci fakt, že len za osem týždňov masového očkovania sa celkový počet úmrtí na Covid-19 v židovskom štáte takmer zdvojnásobil v porovnaní s počtom, ktorý sa nahromadil v predchádzajúcich desiatich mesiacoch. Odkedy sa Izrael zmenil na národ morčiat, vírus, ktorý predtým napádal najmä starších ľudí a ľudí s vážnymi zdravotnými problémami, teraz úplne zmenil svoju podstatu. Len po 2 mesiacoch „úspešnej“ masovej očkovacej kampane je 76% nových prípadov Covid-19 mladších ako 39 rokov. Iba 5,5 % má viac ako 60 rokov. 40 % pacientov s kritickým priebehom má menej ako 60 rokov. Krajina tiež podľa správ izraelských novín zaznamenala prudký nárast prípadov Covid-19 u tehotných žien, z ktorých niektoré sú v kritickom stave. V posledných týždňoch došlo u novorodencov k prudkému nárastu prípadov Covid-19 o 1300% (zo 400 prípadov u detí mladších ako dva roky k 20. novembra na 5 800 vo februári 2021). Údaje zhromaždené v Izraeli naznačujú úzku koreláciu medzi masovým očkovaním, prípadmi a úmrtiami. Táto korelácia naznačuje možnosť, že sú to práve zaočkovaní ľudia, ktorí vírus skutočne šíria, alebo dokonca niekoľko mutantov, ktorí sú zodpovední za radikálny posun v symptómoch opísaných vyššie. Skupina nezávislých vedcov zaoberajúca sa číslami z aktuálneho pfizer-izraelského experimentu zverejnila podrobnú štúdiu pred dvoma týždňami. „Dospeli sme k záveru“, napísali, „že vakcíny Pfizeru zabili asi 40-krát viac ľudí u starších ľudí počas 5-týždňového očkovacieho obdobia, ako by zabilo samotné ochorenie a asi 260-krát viac ľudí ako táto ochorenie v mladšej vekovej skupine.“ Anglicky: nakim.org/…_reveals_a_frightening_picture Rusky: nakanune.ru/news/2021/02/23/22595707/
U.S.C.A.E.
Co se děje v Izraeli? podľa mňa toto má jeden sionistami nezamýšľaný efekt ale Boh vie aký a to taký že si uvedomia počkať počkať aj gója prenasledujú donucujú a má rovnaké výhrady tak nemôže byť dobytkom niekto nás tu klame

a keď pôjdu ďalej tak im dôjde čo keď klamú aj o Ješuovi?

horší rasista ako žid po zemi nechodil a nechodí ešte aj medzi sebou sa selektujú a to je jedno či chazarský či …More
Co se děje v Izraeli? podľa mňa toto má jeden sionistami nezamýšľaný efekt ale Boh vie aký a to taký že si uvedomia počkať počkať aj gója prenasledujú donucujú a má rovnaké výhrady tak nemôže byť dobytkom niekto nás tu klame

a keď pôjdu ďalej tak im dôjde čo keď klamú aj o Ješuovi?

horší rasista ako žid po zemi nechodil a nechodí ešte aj medzi sebou sa selektujú a to je jedno či chazarský či sefardský samozrejme nie sú všetci takí ale je ich dosť
U.S.C.A.E.
hlavnespravy.sk/…ockovacie-laboratorium/2455312 bez začervenania sa rovno do kamery takto bezcitné beštie to sú a voči všetkým ľuďom "z plebsu"

voloďa to síce takto priamo nepovedal ale to isté robí na rusoch a menšinách zo Sputnikom Vé to nie je rímska päťka ale písmeno Vé a sputnik je v podstate sesternica astry zenecy