2 more comments from U.S.C.A.E.
Pavol Iring
Celý tento článok stojí na vode a je nezmysel.
Trepifajksl
Nestojí. Stojí na výzkumu Dr.Hervé Seligmana. Odborníka, který napsal kolem 100 vědeckých publikací a jehož děti žijí v Izraeli.
Kde žijete vy a kolik odborných vědeckých publikací máte za sebou?
igorb
Ak vieš pracovať s googlom napíš jeho meno a dozvieš sa. Neskrýva sa za Trapi trapnú prezývku. Keď nie sú argumenty, treba zaútočiť.
Trepifajksl
Nemluv v hádankách, pokud máš něco konkrétního, tak sem s tím, jinak neotravuj.
Trepifajksl
...
Libor Halik
Jako za 2. světové, nejdřív zabíjejí své vlastní, pak ostatní Tehdy to finacovaly největší banky New Yorku jako i dnes. Proto Nový zákon ve Zjevení sv. apoštola Jana prorocky mluví o městě Babylon u moře, ovládajícím a ničícím všechny národy světa, což je od r.1913 se vznikem FEDu New York, který shoří během jediné hodiny dle Zjevení. Ten čas se blíží. Viz Zjevení 17. a 18.kapitoly.a začátek …More
Jako za 2. světové, nejdřív zabíjejí své vlastní, pak ostatní Tehdy to finacovaly největší banky New Yorku jako i dnes. Proto Nový zákon ve Zjevení sv. apoštola Jana prorocky mluví o městě Babylon u moře, ovládajícím a ničícím všechny národy světa, což je od r.1913 se vznikem FEDu New York, který shoří během jediné hodiny dle Zjevení. Ten čas se blíží. Viz Zjevení 17. a 18.kapitoly.a začátek 19.kapitoly. Nyní je nutno číst Bibli od konce k správnému pochopení. Cituji: Zjevení Janovo 17
1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: "Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,

2 se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země."

3 Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.
4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství,
5 a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi."
6 Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků.
Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.
7 Ale anděl mi řekl: "Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese.
8 Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.
9 Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:
10 pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.
11 A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.
12 Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v (na) jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.
13 Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.

14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."
15 A řekl mi: "Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.
16 A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr,
řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.
18 Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země."

Zjevení Janovo 18
1 Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.
2 Zvolal mohutným hlasem: "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;
3 neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu."
4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.
5 Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
6 Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;
7 kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku -
8 proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil."
9 Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;
10 z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: "Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!"
11 A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží:
12 náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru,
13 skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a zajatců.
14 Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky.
15 Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat:
16 "Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami -
17 a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit
18 a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!"
19 A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!"
20 Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi.
21 A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: "Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky.
22 Nikdy už v tobě nezazní hudba,
neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů,
23 nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;
24 ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi
."

Zjevení Janovo 19
1 Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu,
2 protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou."
3 A znovu volali: "Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města."
Anton Čulen
Laco Bajzo
Anton,ty tú neviestku raz zachrániš a všetci jej veriaci ti budú do smrti vďační.
Trepifajksl
U.S.C.A.E.
hlavnydennik.sk/…na-bomba-jekaterina-saznevova/

len prečo sa nevenuje aj sputniku Vé nie žeby tu nemala pravdu ale je to také polovičaté tým pádom a malo byť jej to byť jedno že je ruskáMore
hlavnydennik.sk/…na-bomba-jekaterina-saznevova/

len prečo sa nevenuje aj sputniku Vé nie žeby tu nemala pravdu ale je to také polovičaté tým pádom a malo byť jej to byť jedno že je ruská
MILOSLAV
MILOSLAV
O testovacích tyčinkách 3:45 youtube.com/…jZr1RgsPD6z3UXPzLUIAvto6e4MvMs
Libor Halik
Nezávislý expert Dr. Hervé Seligmann: V Izraeli po vakcíne umrelo zhruba 40-krát viac starých, ako by ich zabil COVID hlavnespravy.sk/…ako-by-ich-zabil-covid/2456734 Doplnění hlavnespravy.sk/…ockovacie-laboratorium/2455312 V krajinách, kde sa očkovania začali skoro a masívne sa vykonávali, sa zvýšil masívne počet prípadov aj úmrtí. Okrem Izraela to bolo pozorované okrem iného vo Veľkej …More
Nezávislý expert Dr. Hervé Seligmann: V Izraeli po vakcíne umrelo zhruba 40-krát viac starých, ako by ich zabil COVID hlavnespravy.sk/…ako-by-ich-zabil-covid/2456734 Doplnění hlavnespravy.sk/…ockovacie-laboratorium/2455312 V krajinách, kde sa očkovania začali skoro a masívne sa vykonávali, sa zvýšil masívne počet prípadov aj úmrtí. Okrem Izraela to bolo pozorované okrem iného vo Veľkej Británii, na Malte, v Srbsku, Monaku a na Gibraltári. nikto však nemôže poprieť prekvapujúci fakt, že len za osem týždňov masového očkovania sa celkový počet úmrtí na Covid-19 v židovskom štáte takmer zdvojnásobil v porovnaní s počtom, ktorý sa nahromadil v predchádzajúcich desiatich mesiacoch. Odkedy sa Izrael zmenil na národ morčiat, vírus, ktorý predtým napádal najmä starších ľudí a ľudí s vážnymi zdravotnými problémami, teraz úplne zmenil svoju podstatu. Len po 2 mesiacoch „úspešnej“ masovej očkovacej kampane je 76% nových prípadov Covid-19 mladších ako 39 rokov. Iba 5,5 % má viac ako 60 rokov. 40 % pacientov s kritickým priebehom má menej ako 60 rokov. Krajina tiež podľa správ izraelských novín zaznamenala prudký nárast prípadov Covid-19 u tehotných žien, z ktorých niektoré sú v kritickom stave. V posledných týždňoch došlo u novorodencov k prudkému nárastu prípadov Covid-19 o 1300% (zo 400 prípadov u detí mladších ako dva roky k 20. novembra na 5 800 vo februári 2021). Údaje zhromaždené v Izraeli naznačujú úzku koreláciu medzi masovým očkovaním, prípadmi a úmrtiami. Táto korelácia naznačuje možnosť, že sú to práve zaočkovaní ľudia, ktorí vírus skutočne šíria, alebo dokonca niekoľko mutantov, ktorí sú zodpovední za radikálny posun v symptómoch opísaných vyššie. Skupina nezávislých vedcov zaoberajúca sa číslami z aktuálneho pfizer-izraelského experimentu zverejnila podrobnú štúdiu pred dvoma týždňami. „Dospeli sme k záveru“, napísali, „že vakcíny Pfizeru zabili asi 40-krát viac ľudí u starších ľudí počas 5-týždňového očkovacieho obdobia, ako by zabilo samotné ochorenie a asi 260-krát viac ľudí ako táto ochorenie v mladšej vekovej skupine.“ Anglicky: nakim.org/…_reveals_a_frightening_picture Rusky: nakanune.ru/news/2021/02/23/22595707/
U.S.C.A.E.
Co se děje v Izraeli? podľa mňa toto má jeden sionistami nezamýšľaný efekt ale Boh vie aký a to taký že si uvedomia počkať počkať aj gója prenasledujú donucujú a má rovnaké výhrady tak nemôže byť dobytkom niekto nás tu klame

a keď pôjdu ďalej tak im dôjde čo keď klamú aj o Ješuovi?

horší rasista ako žid po zemi nechodil a nechodí ešte aj medzi sebou sa selektujú a to je jedno či chazarský či …More
Co se děje v Izraeli? podľa mňa toto má jeden sionistami nezamýšľaný efekt ale Boh vie aký a to taký že si uvedomia počkať počkať aj gója prenasledujú donucujú a má rovnaké výhrady tak nemôže byť dobytkom niekto nás tu klame

a keď pôjdu ďalej tak im dôjde čo keď klamú aj o Ješuovi?

horší rasista ako žid po zemi nechodil a nechodí ešte aj medzi sebou sa selektujú a to je jedno či chazarský či sefardský samozrejme nie sú všetci takí ale je ich dosť
U.S.C.A.E.
hlavnespravy.sk/…ockovacie-laboratorium/2455312 bez začervenania sa rovno do kamery takto bezcitné beštie to sú a voči všetkým ľuďom "z plebsu"

voloďa to síce takto priamo nepovedal ale to isté robí na rusoch a menšinách zo Sputnikom Vé to nie je rímska päťka ale písmeno Vé a sputnik je v podstate sesternica astry zenecy