kaoshispano1
Se trata de machacar todo tradi o disidente Y YA