!!! Všichni se, prosím, zamysleme nad tím, komu prospívá rozkol mezo křesťanskými cirkvemi !!!

Pokud se pokusíte podporovat v komentářích jednotu v Kristu bez ohledu na to jestli jste katolík či pravoslavný, někteří zde působící autoři Vás zablokují, stejně jako mne. Komu to prospívá, nemusím …
b8111
Řehoř: Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání !
Ano, věta od Sv. Prokopa je v pořádku napsaná. Máte dolu zodpovězeno. Katolická dogmatika, po 2. Vat. koncilu tomu nebrání. Ba naopak ŘKC si to přeje. Otvírá svou náruč všem církvím, které uznávají trojjediného Boha. Snaží se církve sjednotit na hlavních bodech víry. Vzdává se kritiky a otvírá svou náruč druhým …More
Řehoř: Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání !
Ano, věta od Sv. Prokopa je v pořádku napsaná. Máte dolu zodpovězeno. Katolická dogmatika, po 2. Vat. koncilu tomu nebrání. Ba naopak ŘKC si to přeje. Otvírá svou náruč všem církvím, které uznávají trojjediného Boha. Snaží se církve sjednotit na hlavních bodech víry. Vzdává se kritiky a otvírá svou náruč druhým bratřím. Nevzdává se však vedoucí role a zároveň prohlašuje, že plnost Božích darů, je pouze v ŘKC, což u Pravoslavné církve může trochu dělat problém.
Kallistratos
Správně 😁
b8111
Řehoř: S učením 2 Vatikánského koncilu /koncilní dokumenty papeže Pavla VI, jsem uvedl níže/, je v příkrém rozporu dřívější přístup ŘKC, která učila, že mimo církev není spásy, znásilňovala svědomí lidí, schvalovala násilí, proti Těm, co jí stavěly na odpor…... Uvedu aspoň některé. Pius IX / cs.wikipedia.org/wiki/Pius_IX. / v encyklice Quata cura vynáší klatbu nad těmi, kdo jsou toho názoru, …More
Řehoř: S učením 2 Vatikánského koncilu /koncilní dokumenty papeže Pavla VI, jsem uvedl níže/, je v příkrém rozporu dřívější přístup ŘKC, která učila, že mimo církev není spásy, znásilňovala svědomí lidí, schvalovala násilí, proti Těm, co jí stavěly na odpor…... Uvedu aspoň některé. Pius IX / cs.wikipedia.org/wiki/Pius_IX. / v encyklice Quata cura vynáší klatbu nad těmi, kdo jsou toho názoru, že církev by neměla používat násilí.
henryklahola.nazory.cz/PIUS9QC1864CZ.htm
VÝTAH BLUDNÝCH NÁZORŮ
...Podobně se nestydí tvrdit proti učení svatých Písem a svatých Otců, že údajně prý veřejné dobro je nejlépe zajištěno tam, kde se veřejné moci údajně prý nepřiznává povinnost trestat rušitele katolického náboženství tresty stanovenými zákonem, leč pouze jen pokud toho žádá veřejný pořádek. Vycházejíc z této bludné ideje o takovéto společenské vládě, nestydí se hovět ani jiné bludné smyšlenině, nanejvýš zhoubné katolické Církvi a spáse duší, kterou Náš předchůdce, blahé paměti Řehoř XVI. (2) nazval pominutím smyslů, totiž že prý volnost svědomí a náboženská svoboda je přirozeným právem každého člověka, což že by to mělo být také vyhlášeno zákonem, že občané mají právo veřejně vyjadřovat a vysvětlovat všelijaké své myšlenky verbálně, tiskem nebo jiným způsobem, v čemž by neměli být absolutně nijak omezováni ani duchovní autoritou a ani světskou mocí
……..Zavrhujeme všechno a uvalujeme klatbu na každého, kdo by se těmto Našim příkazům chtěl jakýmkoliv způsobem stavět na odpor……
b8111
Řehoř: Uvedl bych zde další přílohu výše uvedené encykliky: Syllabus Piusa IX. obsahující tyto hlavní bludy tehdejší doby, tak jak jej ŘKC vnímala:
www.musculus.cz/tdj/049-Priloha-41-…
§ III. Bludy Indiferentismus, latitudinarismus (volnost víry a rovnost věr)
15. Jest svobodno každému člověku přijmouti a vyznávati to náboženství, jež ve svém lidském rozumu uzná za pravé a pravdivé.
16. Lidé …More
Řehoř: Uvedl bych zde další přílohu výše uvedené encykliky: Syllabus Piusa IX. obsahující tyto hlavní bludy tehdejší doby, tak jak jej ŘKC vnímala:
www.musculus.cz/tdj/049-Priloha-41-…
§ III. Bludy Indiferentismus, latitudinarismus (volnost víry a rovnost věr)
15. Jest svobodno každému člověku přijmouti a vyznávati to náboženství, jež ve svém lidském rozumu uzná za pravé a pravdivé.
16. Lidé mohou v kterémkoliv náboženském kultu nalézti svou cestu věčné spásy a dojíti věčné blaženosti.
17. Ve věčnou spásu všech těch, kteří nežijí v pravé Církvi Kristově, můžeme míti alespoň dobrou
18. Protestantismus není nic jiného, než odlišná forma jednoho a téhož pravého křesťanského náboženství, a jest se v něm možno právě tak Bohu líbiti jako v Církvi katolické.
§ X. Bludy, které se týkají dnešního liberalismu
77. V této dnešní době již není vhodné, aby katolické náboženství bylo považováno za jediné státní náboženství a aby všechny ostatní jakékoliv kulty byly vylučovány.
78. Bylo by proto chvályhodné, že v některých katolických zemích bylo zákonem postaráno o to, aby přistěhovalcům byl dovolen veřejný výkon jakéhokoliv jejich náboženského kultu.
79. Jest tedy omyl, že občanská svoboda jakéhokoliv kultu, nebo plná a všem přiznaná volnost pronášeti zjevně a veřejně jakékoliv názory a myšlenky, vede příliš snadno ke zkáze mravů a myslí, a k šíření zhoubné lhostejnosti náboženské.
Sv.Prokop
Kristus a jeho Církev jsou víc než vyznání.
Joske
"Kristus a jeho Církev jsou víc než vyznání."
To je pravda. Pokud se lidé chtějí sjednocovat na vyznání, budou se sjednocovat na lidském poznání. Na objemu zevních informací. Na mezilidských dohodách. To je stavba na písku.
Dovolte Kristu, aby vás uzdravil a poznáte, že jste v žaláři Satanovy matrice. Zatoužíte po svobodě a Kristus vám jí dá. Není jiné svobody, než svobody v Kristu.
Strážce
Zedad = Kalisratos. 😂
Kallistratos
Strážce zase blbneš? Nemám zalíbení mít infantilně více profilů a registrací a bavit se tím. Podle mne, kdo to má nebo měl je pacient a nebo demagog a nebo troll. Dlouho to takovému ale nevydrží, takže si vyběhne na pár týdnů zkusit "štěstí" a pak dá zase své "budulínky" spát. 😉Vždyť to znám za ta léta .... Takže ať žije paranoia Strážníku a hezký páteční den. Víš kdo má dnes svátek? Jan Nepomuk …More
Strážce zase blbneš? Nemám zalíbení mít infantilně více profilů a registrací a bavit se tím. Podle mne, kdo to má nebo měl je pacient a nebo demagog a nebo troll. Dlouho to takovému ale nevydrží, takže si vyběhne na pár týdnů zkusit "štěstí" a pak dá zase své "budulínky" spát. 😉Vždyť to znám za ta léta .... Takže ať žije paranoia Strážníku a hezký páteční den. Víš kdo má dnes svátek? Jan Nepomuk Neumann. A to byl fakt BOREC. 😊
Barbarin
Hoki-Hooki, popisuješ vlastní zkušenost třeba s registrací Hledač? Jsi notorický lhář.
Kallistratos
Běž raději strážit Barbarine... 😊
Zedad
Apredsasatoci - a co ti připadá tak vtipné na tom, že neposloucháme Krista?
Sv.Prokop
Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání !

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35) Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. (1. Petrův 4,8) Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych …More
Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání !

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35) Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. (1. Petrův 4,8) Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. (1. Kor 13,2)
Řehoř
Smím se vás zeptat - vy jste protestant? Neboť katolická i pravoslavná dogmatika považuje vaši tučně vyznačenou větu za herezi podléhající anathemě.
Řehoř
Pokud nejste protestant, ale katolík, pak je nutné vám položit otázku: Můžete doložit nějaký citát církevního otce (z patristiky) anebo ustanovení nějakého všeobecného sněmu, která dovolují vykládat vámi citované verše z Písma sv. způsobem, který jste v oné ztučnělé větě uvedl?
Kallistratos
Prokope, chtěl jsem reagovat k tématu jednoty tímto 1Kor 1,10-13. Máš to ve svých komentářích 6.12.2019, ale chybně uvedenou kapitolu, oprav si prosím...
Sv.Prokop
Kristus a jeho Církev je víc než vyznání.
Kallistratos
@Sv.Prokop : Upřesňuji a vkládám tedy Tvůj komentář, má tam být 1. kapitola, nikoli 2. Oprav si to. Je to jinak moc dobrý tematický vklad k povzbuzení k jednotě.... OK 😊
------------------------------------------------
AKÝ BŮH MLUVÍ ÚSTY HLAVY VATIKÁN-КАКОЙ БОГ ГОВОРИТ УСТАМИ ГЛАВЫ ВАТИКАНА
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli …More
@Sv.Prokop : Upřesňuji a vkládám tedy Tvůj komentář, má tam být 1. kapitola, nikoli 2. Oprav si to. Je to jinak moc dobrý tematický vklad k povzbuzení k jednotě.... OK 😊
------------------------------------------------
AKÝ BŮH MLUVÍ ÚSTY HLAVY VATIKÁN-КАКОЙ БОГ ГОВОРИТ УСТАМИ ГЛАВЫ ВАТИКАНА
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? (1Kor2,10-13)
b8111
Řehoř: Podporu obnovení jednoty mezi křesťany, řešil Druhý vatikánský koncil. Dekret o ekumenismu Unitatis Redintegratio , napsal papež Pavel VI /uvádím pár citací /.
www.vatican.va/…/vat-ii_decree_1…
….Nicméně však jsou vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu, proto jim náleží čestné označení křesťanů a synové katolické církve je oprávněně uznávají za bratry v Pánu. /vztah odloučen…More
Řehoř: Podporu obnovení jednoty mezi křesťany, řešil Druhý vatikánský koncil. Dekret o ekumenismu Unitatis Redintegratio , napsal papež Pavel VI /uvádím pár citací /.
www.vatican.va/…/vat-ii_decree_1…
….Nicméně však jsou vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu, proto jim náleží čestné označení křesťanů a synové katolické církve je oprávněně uznávají za bratry v Pánu. /vztah odloučených bratří ke katolické církvi 3/
Opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení….
....Neboť čím těsněji bude společenství, které je sjednocuje s Otcem, Slovem a Duchem, tím hlouběji a snadněji budou schopni rozvíjet vzájemné bratrství……./obrácení srdce 7/
……a přímo žádoucí, aby se katolíci spojili v modlitbě s odloučenými bratry…
….jsou všichni lidé bez vyjímky voláni k společnému dílu, tím spíše věřící v Boha, ale nejpředněji
všichni křesťané jako nositelé Kristova jména. Spolupráce všech křesťanů vyjadřuje živým způsobem spojení, které je již navzájem sjednocuje, a staví do plnějšího světla tvář Kristova služebník
a./spolupráce s bratry 12/
……..Přesto se však radujeme, když vidíme, že odloučení bratři směřují ke Kristu jako zdroji a středu církevního společenství. Touha po spojení s Kristem je vede k tomu, aby stále více hledali jednotu a také vydávali svědectví o své víře u všech národů. /víra v Krista 20/
ŘK katechismus 818,1271: Křest je základem společenství všech křesťanů, i těch kteří ještě nejsou v plném společenství s katolickou církví…..Jsou však vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu….a synové katolické církve je označují za bratry v Pánu. Atd, atd…...
b8111
Řehoř: nebudu dohledávat všechno, ale pouze bych uvedl tyto další dokumenty z 2. Vat. koncilu, které napsal opět papež Pavel VI. Další odkazy jsou v katechismu, atd…. Řeší nejen ještě ekumenismus, ale i synkretismus.
Vztah ŘKC k východním církvím
www.vatican.va/…/vat-ii_decree_1…
SVÁTOSTNÁ ÚČAST
27
Při zachování připomenutých zásad se mohou udělovat svátosti pokání, eucharistie a pomazání …More
Řehoř: nebudu dohledávat všechno, ale pouze bych uvedl tyto další dokumenty z 2. Vat. koncilu, které napsal opět papež Pavel VI. Další odkazy jsou v katechismu, atd…. Řeší nejen ještě ekumenismus, ale i synkretismus.
Vztah ŘKC k východním církvím
www.vatican.va/…/vat-ii_decree_1…
SVÁTOSTNÁ ÚČAST
27
Při zachování připomenutých zásad se mohou udělovat svátosti pokání, eucharistie a pomazání nemocných východním křesťanům, kteří jsou bez viny odloučeni od katolické církve, jestliže sami o ně žádají a jsou řádně připraveni. I katolíkům je dovoleno žádat tyto svátosti od těch nekatolických kněží, v jejichž církvi se svátosti platně udělují, kdykoli to radí
nutnost nebo opravdový duchovní užitek, a přístup ke katolickému knězi je fyzicky nebo morálně nemožný. (33)((33/Za podklad zmírnění se považuje: 1. platnost svátostí, 2. upřímný úmysl a dispozice, 3. nutnost pro věčnou spásu, 4. nepřítomnost vlastního kněze, 5. vyloučení nebezpečí, kterých je třeba se varovat, a vyloučení formálního souhlasu s bludem.))
MIMOSVÁTOSTNÁ ÚČAST
28
Při zachování týchž zásad je z oprávněného důvodu dovolena také společná účast katolíků a odloučených východních bratří (34)((34/Jde tu o uvedenou „mimosvátostnou spoluúčast v bohoslužbě“ (communicatio in sacris extrasacramentalis). Koncil povoluje zmírnění, je však třeba zachovat předpisy.)) na posvátných úkonech, věcech a místech.
vztah ŘKC k ostatním náboženstvím /islám, atd../
www.vatican.va/…/vat-ii_decl_196…
Sv.Prokop
@Kallistratos: Díky, opraveno.
Frog
Ano, Kallistratos, a součástí té Skály je přece Apokalypsa sv. Jana, kde podle otvírání pečetí poznáváme, kde se na časové škále před druhým Kristovým příchodem právě nacházíme, a autentická zjevení určená pro konec věků, ať už stihla být církví oficiálně uznaná či v důsledku hereze na nejvyšších místech po 2. Vatikánu bylo jejich uznání blokované (3. tajemství Fatimy + Garabandal). Pokud dojde …More
Ano, Kallistratos, a součástí té Skály je přece Apokalypsa sv. Jana, kde podle otvírání pečetí poznáváme, kde se na časové škále před druhým Kristovým příchodem právě nacházíme, a autentická zjevení určená pro konec věků, ať už stihla být církví oficiálně uznaná či v důsledku hereze na nejvyšších místech po 2. Vatikánu bylo jejich uznání blokované (3. tajemství Fatimy + Garabandal). Pokud dojde k herezi na samém vrchu, pak Duch svatý si najde obkliku, a naším úkolem je správně rozpoznat, které církevní autority v takovém případě suplují rozhodnutí již nefunkčního magisteria, v tomto konkrétním případě blokovaných zjevení např. Malachi Martin nebo Nicholas Gruner.
Kallistratos
Naším úkolem není hrát si na proroky a vykladače ale naším prostým a těžkým úkolem je milovat druhé , milovat Boha a uskutečňovat evangelium tam kde jsme ve zcela konkrétním místě. To klade velké nároky na člověka. ❤️
apredsasatoci
Naším úkolem není hrát si na proroky a vykladače - prečo nam potom Boh zanechal proroctva a svedectva o posledných časoch? Že by si bol Kallistratos múdrejší ako Pán?! 🤔
Barbarin
Žiješ ve lži, Hoki-hooki. To je pravý opak života v Pravdě, v Kristu.
Theodorá-Máriá
😇 Pozor! Plout s proudem -s většinou, to se děje i s leklými rybami.
Jen málo těch co pluli s leklými a s většinou se probere a najde
Když něco teče jedním směrem…..
To ovšem ani tak nezáleží zda chcete nebo ne je to DAR najít
Cestu ke Zdroji.
Barbarin
Žiješ ve lži, Hoki-hooki. Multinickaření tě nespasí.
Theodorá-Máriá
Leklá ryba neožije, ani kdybys ji dával umělé dýchání,
chytneš jen její pach. 😤
Theodorá-Máriá
A v 3dimenzi to bude zátěž.
Kallistratos
apredsasatoci: Znovu zopakuji - Naším úkolem není hrát si na proroky a vykladače ...
2xs
Tak si přestaň hrát (po povrchu a ještě hloupě, otravně) a začni k něčemu být. Nejlépe ale někde jinde... tady jen zasíráš prostor svými exkrementy, emocemi a poškozuješ-ředíš řádné a podstatné myšlenky jiných.
Kallistratos
Máš pravdu, zasíráš to tady svými exkrementy a emocemi a hlavně jak Tvá komunikační slušnost limituje k nule. Docela rád bych se dozvěděl co jsi vlastně přišel nabídnout čtenářům Glorie... A VELMI rád si přečtu hodnotně formulované myšlenky a nejen opěvování hluboké duchovní orby registrace 2xs. 😊 Tuto prosbu si mohu dovolit, protože jsem na Glorii dlouhá léta, jak ostatně uvádím stále na …More
Máš pravdu, zasíráš to tady svými exkrementy a emocemi a hlavně jak Tvá komunikační slušnost limituje k nule. Docela rád bych se dozvěděl co jsi vlastně přišel nabídnout čtenářům Glorie... A VELMI rád si přečtu hodnotně formulované myšlenky a nejen opěvování hluboké duchovní orby registrace 2xs. 😊 Tuto prosbu si mohu dovolit, protože jsem na Glorii dlouhá léta, jak ostatně uvádím stále na profilu s ohledem na mou úvodní registraci. Ty ale možná také nsjei nováček nebo snad ano? 😉 A pokud ano, chovej se podle toho....
2xs
Kdo by chtěl navštívit tohoto titulovaného tupce, jsem si téměř jistý, že lháře a úmornou vyšinutou identitu Kallistratos nalezne zde: www.google.com/search
Kallistratos
Prosím o ohleduplnost a netiketu, vše má své meze 2xs. Hádám, že si nebudeme psát o morálně volních vlastnostech, ale třeba slušně o víře, Církvi a nebo biblickém poselství. Je to možné?

Ale jen pro zajímavost, jeden bonus: www.novinky.cz/…/v-databazi-mame…
Kallistratos
Z daného odkazu je docela pravdivé toto níže (*)... Ale proč to vkládám? Zkusme aproximovat. Když si za to přihodíme místo závislosti třeba představu života v kterém se člověk JEN vymezuje vůči někomu či něčemu, místo aby žil svůj život zcela autenticky /a nejen ukazoval na čmouhy kolem sebe.... / pak se nám docela slušně vyrýsuje, čeho se vyvarovat. A co je dobré a co zničující. 😉
-------------…More
Z daného odkazu je docela pravdivé toto níže (*)... Ale proč to vkládám? Zkusme aproximovat. Když si za to přihodíme místo závislosti třeba představu života v kterém se člověk JEN vymezuje vůči někomu či něčemu, místo aby žil svůj život zcela autenticky /a nejen ukazoval na čmouhy kolem sebe.... / pak se nám docela slušně vyrýsuje, čeho se vyvarovat. A co je dobré a co zničující. 😉
--------------------------------------------------------------------
(*).....Někde na konci cesty závislosti je každý úplně nahatý, sám před sebou, bez ohledu na to, jaký má majetek a kolik má peněz. Buď pochopí, že on sám je tím, s kým bojuje, nebo se to snaží koupit. A ta druhá varianta opravdu nefunguje.

Klasický přístup závislých je, že všichni kolem jsou špatní, ti blbí, kteří mohou za to či ono. Hledají viníky potíží v těch druhých, ale přitom teprve až začnou u sebe, mohou vyhrát. Závislosti jsou démoni ve vás a jen vy sami nad nimi můžete zvítězit, když získáte náhled na situaci a nadhled nad sebou samým.
apredsasatoci
Kallistratos, Nie je dôležité čo ty/ja hovoríme. Dôležité je čo hovorí Boh! Čomu nerozumieš?
Proroctvo, svedectvá sú od Boha.
Znova opakujem: Si ty múdrejší ako Boh?
Kallistratos
A o čem hovoří Bůh? Jak zřetelně slyšíš Jeho slovo teď? A o čem je celé Evangelium?
apredsasatoci
Biblia je Božie Slovo. Autorom Božieho Slova je Duch Svaty. Čomu opat nerozumieš? 🥱 🥱 🥱
Kallistratos
Já tomu vcelku rozumím, ale jen malý dotaz - co je hlavním poselstvím Evangelia?
apredsasatoci
Vtelenie Pána Ježiša a Jeho vykúpenie za naše hriechy.
Ako dôjsť k Spase...
Kallistratos
A napadá tě ještě něco dalšího? 🥱 🤔
apredsasatoci
Kľudne ma pouc!
Kallistratos
Slepota člověka, dezorientace, žebrota a poté "procitnutí" do "světla" .... Životem vhozen pomyslně do bláta, do pokoření, žebroty i tmy a skrze "bláto" Kristem uzdraven a vidí.... a chápe.... 😍
------------------------------------------------------

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.

Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám,…
More
Slepota člověka, dezorientace, žebrota a poté "procitnutí" do "světla" .... Životem vhozen pomyslně do bláta, do pokoření, žebroty i tmy a skrze "bláto" Kristem uzdraven a vidí.... a chápe.... 😍
------------------------------------------------------

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.

Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“

Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.

Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči

a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.

Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“

Jedni říkali: „Je to on.“ Jiní pak: „Není, ale je mu podoben.“ On sám řekl: „Jsem to já.“

I řekli mu: „Jak to, že se ti otevřely oči?“

Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím.“
apredsasatoci
Daj súradnice!
Kallistratos
31.7789097N, 35.2450397E
apredsasatoci
Vtipné! 🥱
Kallistratos
Překopíruj si to do mapy.cz, zadej do lupičky a dohledej... Ukáže Ti to polohu spolehlivě a tam máš odpověď. Tam se hodně poučíš. Přesně na tom místě....
Kallistratos
Je mi líto Frogu, ale je to nesmysl. Stavět se má na Skále a ne na spekulacích poskládaných ze zjevení....
Frog
Do Velkého Varování, předpověděného v Garabandalu, se žádné jednoty nedočkáme; budou tu vládnout jen relativismus, neshody a sváry. Po něm ale budou existovat už jen dvě církve, jedna Kristova a jedna Satanova. Nic mezi tím.
@ekans
Garabandal ohlášení zničení Fatimy – Tomasz Grzybowski
Medjugorje - Podle ovoce poznáte strom
Theodorá-Máriá
apredsasatoci
Nahlásit
Upravit komentář
Odstranit komentář
před 2 hodinami
Peter obdržal Ducha Svätého, či?!
Na Spásu potrebuje človek Ducha Svätého. Konané zo seba dobre skutky bez moci Ducha sa nerátajú.
A hlavne, je naivné si myslieť že ak sa ťa dotkne Boh, tvoja spása je zarucena.

Kéž by se hlavně tebe dotkl......
b8111
Peter(skala) Můj Bůh není Bohem násilí, který nutí lidi k slepé poslušnosti......
V otázkách svědomí má být člověk naprosto svobodný. Nikdo nesmí ovládat myšlení někoho jiného, rozhodovat za něho nebo mu určovat, co je jeho povinností. Bůh dává každému člověku svobodu myslet a jednat podle svého vlastního přesvědčení. „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu“ Ř14/12 Nikdo nemá právo zasaho…More
Peter(skala) Můj Bůh není Bohem násilí, který nutí lidi k slepé poslušnosti......
V otázkách svědomí má být člověk naprosto svobodný. Nikdo nesmí ovládat myšlení někoho jiného, rozhodovat za něho nebo mu určovat, co je jeho povinností. Bůh dává každému člověku svobodu myslet a jednat podle svého vlastního přesvědčení. „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu“ Ř14/12 Nikdo nemá právo zasahovat do osobnosti druhého. Ve všech základních věcech“každý nechť má jistotu svého přesvědčení“ Ř14/5. V Kristově království nikdo nikoho povýšeně neutlačuje a k ničemu nenutí. I nebeští andělé nepřícházejí na zem vládnout a dožadovat se poct. Jsou posly milosrdenství a spolupracují s lidmi na jejich povznení…..
b8111
Peter(skala): Petře, když někdo napadne pokoncilní církev a její liberalismus, tvrdě se jí zastáváš, mažeš příspěvky, děláš cenzury, atd.. Prezentuješ se tu jako poctivý katolík, který dobře rozumí ŘKC. Proč tedy sám nejsi zdrženlivý a jdeš proti duchu 2 Vat. koncilu? Proč jsi neposlušný ŘKC, proč jdeš proti jejímu učení? Proto Ti doporučuji, než začneš cenzurovat druhé, tak si hlavně ujasni, …More
Peter(skala): Petře, když někdo napadne pokoncilní církev a její liberalismus, tvrdě se jí zastáváš, mažeš příspěvky, děláš cenzury, atd.. Prezentuješ se tu jako poctivý katolík, který dobře rozumí ŘKC. Proč tedy sám nejsi zdrženlivý a jdeš proti duchu 2 Vat. koncilu? Proč jsi neposlušný ŘKC, proč jdeš proti jejímu učení? Proto Ti doporučuji, než začneš cenzurovat druhé, tak si hlavně ujasni, co církev v nynější době učí a na čí straně jsi. Protože si silně protiřečíš.

U mě je to jasné, jsem špatný katolík, dle mnohých, i podle mě. Poslouchám více Krista, než církev ve sporných otázkách a za to se nestydím, ani to nezakrývám.
Joske
Pán Ježíš má na své učedníky požadavky, přes které se člověk ze světa nedokáže přenést.
29Neshánějte se po tom, co budete jíst a pít, a neznepokojujte se tím!30Po tom všem se shánějí ve světě pohané; váš Otec přece ví, že to potřebujete.31Hledejte spíš jeho království, a to ostatní vám bude přidáno.32Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. 33Prodejte svůj majetek a rozdejte…More
Pán Ježíš má na své učedníky požadavky, přes které se člověk ze světa nedokáže přenést.
29Neshánějte se po tom, co budete jíst a pít, a neznepokojujte se tím!30Po tom všem se shánějí ve světě pohané; váš Otec přece ví, že to potřebujete.31Hledejte spíš jeho království, a to ostatní vám bude přidáno.32Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. 33Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. 34Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce! Lk 12:29-34
Jestliže nechcete poslechnout, co přikazuje Ježíš, nemůžete vejít do Božího království. Každý z vás si bude držet pomíjivý majeteček a ten vám zabrání, abyste byli vysvobozen ze žaláře vládce tohoto světa. Nikdo nemůže dvěma pánům sloužit, Bohu i mamonu. Za mísu čočky prodáte své prvorozenství v Kristu a nikdy nedosáhnete jednoty. Jak si představujete jednotu mezi "bratry" bez jednoty s Kristem?
Kallistratos
Joske mnoho píšeš, ale nic konkrétního nenabízíš. jen jakési naddominační snění....
Joske
Jednoty v Kristu lze dosáhnout pouze tehdy, když všichni za svého jediného duchovního Vůdce přijmou Ježíše Krista. Když všichni toužící po jednotě v Kristu přijmou za svůj základ Ježíše Krista. Jinak to opravdu nejde.
Musíme bez výhrad respektovat priority, jak nám Ježíš Kristus předkládá. Zde je začátek: 31Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do …More
Jednoty v Kristu lze dosáhnout pouze tehdy, když všichni za svého jediného duchovního Vůdce přijmou Ježíše Krista. Když všichni toužící po jednotě v Kristu přijmou za svůj základ Ježíše Krista. Jinak to opravdu nejde.
Musíme bez výhrad respektovat priority, jak nám Ježíš Kristus předkládá. Zde je začátek: 31Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme?32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 33Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 34Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. Mt 6:31-34

Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost! To je první úkol. Jakmile učedník království Boží nalezne, je s ostatními učedníky sjednocen a není mezi nimi žádný rozkol.
Nedělejte si proto starosti o zítřek. Starost o zítřek má pouze člověk, který žije ve světě. Je zbytečné si něco nalhávat. Starost o zítřek je zkušebním kamenem, o který se urazí všichni nehodní.
Kallistratos
S ohledem na komentář Joske je vhodné rozlišit co je svět a co je "svět" podle biblických měřítek. K tomuto odlišení nikdy nedošlo a proto takové komentáře mohou působit zavádějícím způsobem.
Joske
Jednotní v Kristu mohou být pouze učedníci, kteří jsou jedno s Kristem. Jednoty nelze dosáhnout s lidmi, kteří jsou doposud ve světě.
Velký podíl na tzv. rozkolu má kvalita a úroveň poznání. Zatímco učedníkovo poznání je o vnitřním sjednocení s Kristem, poznání světských lidí je pouze o objemu informací. A zde je kámen úrazu, protože přijímané informace mohou být (a z větší části také jsou) …More
Jednotní v Kristu mohou být pouze učedníci, kteří jsou jedno s Kristem. Jednoty nelze dosáhnout s lidmi, kteří jsou doposud ve světě.
Velký podíl na tzv. rozkolu má kvalita a úroveň poznání. Zatímco učedníkovo poznání je o vnitřním sjednocení s Kristem, poznání světských lidí je pouze o objemu informací. A zde je kámen úrazu, protože přijímané informace mohou být (a z větší části také jsou) mylné.
Dokud není učedník Kristem probuzen a uzdraven ze slepoty, nemůže vidět rozdíl mezi Církví Ježíše Krista a Satanovou matricí. Pouze uzdravený a probuzený (znovuzrozený) učedník je schopen obrácení. Obrácení zvenčí dovnitř, obrácení od světa k Bohu.
Joske
Zde názorně ukáži na příkladu nemožnost sjednocení. Jak bychom se mohli jednotit, když nemáme stejný základ?
@Řehoř "Pro nás pravoslavné je to totiž víra, na které stojí Církev. Ona je pro nás tou skálou, na níž Kristus Církev zbudoval."
Řehoř se vyznává z toho, že základem jeho přesvědčení je víra. Myslí si, že víra (zde spíše objem vnějších informací) je onou skálou, na které Kristus buduje …More
Zde názorně ukáži na příkladu nemožnost sjednocení. Jak bychom se mohli jednotit, když nemáme stejný základ?
@Řehoř "Pro nás pravoslavné je to totiž víra, na které stojí Církev. Ona je pro nás tou skálou, na níž Kristus Církev zbudoval."
Řehoř se vyznává z toho, že základem jeho přesvědčení je víra. Myslí si, že víra (zde spíše objem vnějších informací) je onou skálou, na které Kristus buduje svou církev.
Pro nás je ale Skálou samotný Kristus!
Vzpomenete na podobenství o stavbě domu na písku nebo na skále? Na písku buduje ten, kdo staví na informacích (jak jsem psal, z větší části mylných). Přijde bouře a dům postavený na písku padá. Na Skále, tj. na Kristu staví svůj dům učedníci, probuzení a uzdravení ze slepoty. Učedníci osvobození ze žaláře vládce tohoto světa. Mít základy v Kristu znamená stávat se jím, proměňovat se v úd Kristova těla. Mezi stavitele na písku a stavitele na Skále Ježíš vložil meč rozdělení.
apredsasatoci
Pán Ježiš postavil svoju Cirkev na Petrovej VIERE.
Joske
@apredsasatoci Na jakém základě jsi přišla k takovému názoru?
apredsasatoci
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo …More
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
Joske
Tato událost ale není o Petrově víře. Je o tom, že Petrovo poznání není na vystavěno spekulací s vnějšími informacemi, ale na základě vlitého poznání. Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.
Základem je zde sám Bůh.
Joske
Namátkou několik důkazů z Písma svatého:
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, sláva buď Bohu, mému spasiteli! Z 18:47
Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky. Iz 44:8
1Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli mořem,2všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři,3všichni jedli stejný duchovní pokrm 4a všichni …More
Namátkou několik důkazů z Písma svatého:
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, sláva buď Bohu, mému spasiteli! Z 18:47
Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky. Iz 44:8
1Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli mořem,2všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři,3všichni jedli stejný duchovní pokrm 4a všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 1.Kor 10:1-4
Za ten poslední citát jsem Bohu zvláště vděčný, neboť oznamuje, že Kristus je duchovní skála. Duch je více, než pomíjivé tělo (písek z podobenství). Církev je postavena na Kristu, na Bohu, na Duchu. To je přece skutečně důstojný základ Církve. Církev skutečně nestojí na pomíjivém, omylném člověku. Člověk je prach a v prach se obrátí.
Ježíš řekl: 63Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. 64Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří. J 6:63-64 Opravdu je tak obtížné pochopit, že Církev není založena na těle, které nic neznamená, ale na Duchu, který dává život?
Řehoř
Podíváte-li se na to, co je obsahem Mt 16,16, pak je jasné, že stanoviska, že Církev sv. byla zbudována na pravé, věčné víře a že byla vystavěna na Kristu Pánu, si nemohou odporovat, jsou ve vzájemné shodě.

„Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Tedy ano, to je ta víra sv. apoštola Petra. To je to Bohem skrze apoštola Petra zjevené poznání, které bylo dáno celému světu k věření a na němž byla …More
Podíváte-li se na to, co je obsahem Mt 16,16, pak je jasné, že stanoviska, že Církev sv. byla zbudována na pravé, věčné víře a že byla vystavěna na Kristu Pánu, si nemohou odporovat, jsou ve vzájemné shodě.

„Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Tedy ano, to je ta víra sv. apoštola Petra. To je to Bohem skrze apoštola Petra zjevené poznání, které bylo dáno celému světu k věření a na němž byla vystavěna Církev, jejímž nejvyšším úkolem je tuto čistou a neporušenou víru v Něj až do konce věků předávat, tedy tradovat. To je ta podstata Církve, která nikdy nepomine. Bohočlověk. Ježíš Kristus.
Joske
Rozumím této úvaze, přesto platí: 9Jsme totiž Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba.10Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. 11Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš Kristus. 1Kor 3:9-11
Budeme se toho držet a dosáhn…More
Rozumím této úvaze, přesto platí: 9Jsme totiž Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba.10Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. 11Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš Kristus. 1Kor 3:9-11
Budeme se toho držet a dosáhneme jednoty.
Joske
Ježíš Kristus je Skála, na které si buduje svou Církev. Staví sám na sobě.
Slovu víra, jak je známo, dávají lidé, kteří nejsou doposud v Kristu, rozmanitý obsah. Nejčastěji je pro ně vírou soubor přijatých informací, popř. názor, vystavěný na přijatých informacích.
Skutečná víra je však něco zcela jiného.
apredsasatoci
Joske, Poznáme 2 Petrov. Prvý Peter so svetskym Duchom, čo zrádza svojho Pána a uprednostňuje ľudské veci pred Božími.
Druhý Peter je Peter, za ktorým je Duch Svätý, ktorý poznava Mesiáša a ktorý sa postavi proti 3000 davu.
A práve druhý Peter je „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto …More
Joske, Poznáme 2 Petrov. Prvý Peter so svetskym Duchom, čo zrádza svojho Pána a uprednostňuje ľudské veci pred Božími.
Druhý Peter je Peter, za ktorým je Duch Svätý, ktorý poznava Mesiáša a ktorý sa postavi proti 3000 davu.
A práve druhý Peter je „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
Joske
@apredsasatoci zkus se na to podívat z jiného úhlu. Ježíš říká Petrovi, že je blahoslavený. Nikoli však proto, že něco vyspekuloval na základě přijatých informací (lebo ti to nezjavilo telo a krv), ale proto, že obdržel milost od Boha (ale /zjevil ti to/môj Otec, ktorý je na nebesiach). Petr nemá v této věci žádné zásluhy, jeho vlité poznání je milost Boží. Je to stále stejný Petr, který se …More
@apredsasatoci zkus se na to podívat z jiného úhlu. Ježíš říká Petrovi, že je blahoslavený. Nikoli však proto, že něco vyspekuloval na základě přijatých informací (lebo ti to nezjavilo telo a krv), ale proto, že obdržel milost od Boha (ale /zjevil ti to/môj Otec, ktorý je na nebesiach). Petr nemá v této věci žádné zásluhy, jeho vlité poznání je milost Boží. Je to stále stejný Petr, který se teprve bude muset obrátit, aby mohl pást Pánovy ovce a beránky.
Zkus vzít v úvahu také následující verše, zvláště pak verš 23. (Mt 16:23)
apredsasatoci
Peter obdržal Ducha Svätého, či?!
Na Spásu potrebuje človek Ducha Svätého. Konané zo seba dobre skutky bez moci Ducha sa nerátajú.
A hlavne, je naivné si myslieť že ak sa ťa dotkne Boh, tvoja spása je zarucena.
Joske
Je prospěšné, aby se diskutující nejdříve dobře seznámil s textem Písma svatého, zvláště pak tou částí, která je předmětem diskuze. Zde tedy 16. kapitolou Matoušova evangelia. Za pozornost stojí sled událostí. Nejdříve Ježíš Petra blahoslaví za to, že se nad ním Bůh smiloval a dal mu poznání (nikoli víru) verš17. Vzápětí však Ježíš Petra umravní za to, že smýšlí světsky, lidsky. Ve verši 23. …More
Je prospěšné, aby se diskutující nejdříve dobře seznámil s textem Písma svatého, zvláště pak tou částí, která je předmětem diskuze. Zde tedy 16. kapitolou Matoušova evangelia. Za pozornost stojí sled událostí. Nejdříve Ježíš Petra blahoslaví za to, že se nad ním Bůh smiloval a dal mu poznání (nikoli víru) verš17. Vzápětí však Ježíš Petra umravní za to, že smýšlí světsky, lidsky. Ve verši 23. Ježíš nazývá Petra satanem. To vše se děje k našemu poučení, abychom se vyvarovali stavět svůj dům na člověku, na Petrovi. Apoštol Pavel k tomu říká: 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. 2Tim 3:16-17
Události ze 16. kapitoly Matoušova evangelia se odehrály před sesláním Ducha svatého. Seslání Ducha svatého je popisováno v knize Sk 2:1-4.
O tom, že je Petr neobrácený, hovořil Ježíš krátce pře ukřižováním. 31„Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. 32Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“ Lk 22:31-32
Je velmi těžká domluva s těmi lidmi, ve kterých se příliš zakořenila falešná informace. K dosažení jednoty mezi bratry je třeba sjednotit se s Ježíšem Kristem. Jedině Ježíš je náš Učitel a Vůdce, jen jednoho máme Otce, tím je Bůh v nebesích.
8Vy se však nenechte nazývat Rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři. 9A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský. 10Ani se nenechte nazývat Vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš. Mt 23:8-10
apredsasatoci
Matoušova evangelia se odehrály před sesláním Ducha svatého - Svätá Trojica pôsobí spolu od počiatku. Duch Svätý bol prítomný aj v dobe Starého zákona. Ako bol prítomný aj Ježiš. Prv ako Abrahám bol, Ja Som.

Biblia nie je trhací kalendár, či? Peter ty si skala na tebe postavím svoju Cirkev. Samozrejme cirkev ako organizácia je tak nedokonalá ako je nedokonalý clovek.
Spása je z viery. Skrze …More
Matoušova evangelia se odehrály před sesláním Ducha svatého - Svätá Trojica pôsobí spolu od počiatku. Duch Svätý bol prítomný aj v dobe Starého zákona. Ako bol prítomný aj Ježiš. Prv ako Abrahám bol, Ja Som.

Biblia nie je trhací kalendár, či? Peter ty si skala na tebe postavím svoju Cirkev. Samozrejme cirkev ako organizácia je tak nedokonalá ako je nedokonalý clovek.
Spása je z viery. Skrze vieru človek prijima Pána Ježiša. Ale bezo mňa neurobíte NIC! Musí dôjsť k metanoi. A to sa stane milosťou Božou. Áno, Peter sa obrátil na Letnice, ale skúsenosti s Duchom Svätým evidentne mal, keď vyznal, kým je jeho Učiteľ. Apoštoli sú zástupcovia Pána tu na zemi a iba im dáva Moc rozvazovať/odpúšťať hriechy. Alebo sa budeme robiť, že tieto verše neexistujú?
Joske
Upřesním. Události z Matoušova evangelia předcházejí událostem Letnic. Svatá trojice jistě působí od počátku. Petrovo vlité poznání však pochází od Boha Otce, jak svědčí Ježíš. Ježíšovo slovo bylo zapsáno, aby se předešlo budoucím dohadům.
17Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. 18A já ti pravím, že ty …More
Upřesním. Události z Matoušova evangelia předcházejí událostem Letnic. Svatá trojice jistě působí od počátku. Petrovo vlité poznání však pochází od Boha Otce, jak svědčí Ježíš. Ježíšovo slovo bylo zapsáno, aby se předešlo budoucím dohadům.
17Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. 18A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Mt 16:17-18
Ježíš neříká Petrovi, že je Petr skalou, ale že je Petr. Zde je vleklý problém v chápání Ježíšova výroku. Jedná se o slovní hříčku, která je pro Petra příslibem účasti na Skále, na Kristu. Překlad proti duchu evangelia zachovává zájmeno "té", té skále, která neměla být užita pro zachování smyslu. Správný překlad slovní hříčky je: "A já ti pravím, že jsi balvan (kámen) a na skále vybuduji svou Církev..." Víme, že v přírodě byl kámen kdysi součástí skály, než skála vlivem povětrnostních a dalších vlivů zvětrala a kámen se od skály oddělil. Zde (v Písmu) uvažujeme v rovině duchovní a balvan (kámen) dostává možnost nového spojení se Skálou. Ježíš často užíval slovních hříček. V podobenstvích i v běžné řeči. Po sjednocení s Kristem učedník chápe o čem je řeč, když Ježíš mluví například o tom, že nezůstane kámen na kameni... Ježíš mluví o chrámu: 19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ 20Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“ 21On však mluvil o svatyni svého těla. J 2:19-21 To je názorný příklad, jak nemůže nastat dorozumění mezi duchovní osobou a tělesně chápajícími lidmi. Je mezi nimi propast tvořená Ježíšovým mečem rozdělení. Tělesně chápaný Ježíšův výrok k Petrovi také nemůže být směrodatný. Tělesní lidé by totiž stále chtěli stavět na písku, na člověku Petrovi a nechápou, že základ je již položen.
11Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš Kristus. 1Kor 3:9-11
apredsasatoci
Svätá Trojica je jedno veľké tajomstvo! Prečo? Keď sa Mojžiš pýtal Boha na Jeho meno v horiacom kriku, Boh povedal: Ja som! To isté predsa povedal Ježiš farizejom: Ja som!
Pán Ježiš povedal: Preco má voláš, že som dobrý? Iba Boh je dobrý. To znamená za Ježiš nie je dobrý, či nie je Bohom? Je dobrý a je aj Boh. Pointa veršov je v pokore, ktorú nám dáva ako príklad, jediný liek, ktorý môže …More
Svätá Trojica je jedno veľké tajomstvo! Prečo? Keď sa Mojžiš pýtal Boha na Jeho meno v horiacom kriku, Boh povedal: Ja som! To isté predsa povedal Ježiš farizejom: Ja som!
Pán Ježiš povedal: Preco má voláš, že som dobrý? Iba Boh je dobrý. To znamená za Ježiš nie je dobrý, či nie je Bohom? Je dobrý a je aj Boh. Pointa veršov je v pokore, ktorú nám dáva ako príklad, jediný liek, ktorý môže človeka uzdraviť.

Keď volám do svojho srdca Pána Ježiša/Ducha Svätého, to znamena, v ľudskom srdci spocinie Svätá Trojica, všetky Tri Osoby, nie len Jedna.

Bibliu neslobodno vykladať svojvoľne!
Biblia má 1. Dejepisny výklad, 2. Parabola = podobenstvo, 3. Alegoria = obrazne vyjadrenie, 4. Symbolika
Joske
Zajímavá úvaha. Přesto přese všechno nelze považovat apoštola Petra za skálu, na které je postavena Církev. Při promýšlení jednotlivých událostí Písma svatého (rozhovor Ježíše s Petrem) je vždy potřebné přihlížet k ostatním Ježíšovým výrokům. Je to důležité proto, abychom událost dobře chápali. Vždy je třeba mít na paměti, že Ježíš si nikdy neprotiřečí. Neříká něco, aby sám dělal pravý opak. …More
Zajímavá úvaha. Přesto přese všechno nelze považovat apoštola Petra za skálu, na které je postavena Církev. Při promýšlení jednotlivých událostí Písma svatého (rozhovor Ježíše s Petrem) je vždy potřebné přihlížet k ostatním Ježíšovým výrokům. Je to důležité proto, abychom událost dobře chápali. Vždy je třeba mít na paměti, že Ježíš si nikdy neprotiřečí. Neříká něco, aby sám dělal pravý opak. Pokud v podobenstvích posluchače vede k tomu, aby stavěli "své domy" na skále, není představitelné, že by on sám stavěl Církev na písku. Jestliže někdo s vážnou tváří tvrdí, že Ježíš staví svou duchovní stavbu (Církev) na Petrovi, pak je to svévole, kterou zmiňuješ.
apredsasatoci
Na človeku s padlou prirodzenosťou sa neda vybudovať/budovať Cirkev.
Na človeku s padlou prirodzenosťou, obnoveného Duchom Svätým sa Cirkev postaviť dá. Az teraz nastal čas na skutočné, nie falošné kresťanstvo.
Dôkazy?! Treba porovnať ovocie neobratene
ho/obráteného Petra.

Biblia si často protirečí. Samozrejme, až dovtedy, kým Spravny vyklad neozrejmi dane protirečenie. Tieto takzvané protire…More
Na človeku s padlou prirodzenosťou sa neda vybudovať/budovať Cirkev.
Na človeku s padlou prirodzenosťou, obnoveného Duchom Svätým sa Cirkev postaviť dá. Az teraz nastal čas na skutočné, nie falošné kresťanstvo.
Dôkazy?! Treba porovnať ovocie neobratene
ho/obráteného Petra.

Biblia si často protirečí. Samozrejme, až dovtedy, kým Spravny vyklad neozrejmi dane protirečenie. Tieto takzvané protirečenia sú dané zámerne, aby si nikto Božie Slovo nevykladal svojvoľne.
Frog
@Joske @apredsasatoci
Nakoukl jsem schválně do řeckého originálu, ohledně sporného zájmena "té" (na té skále), a tam je uvedeno slovo ταύτη (známe ho např. z obratu "tautologie"), a znamená to tu samou věc. V řeckém slovníku jsem pak našel, že πέτρα je skála a πέτρος značí pouze isolovaný kámen. Takže doslovný překlad z řečtiny by zněl: Ty jsi Kámen, a na stejné skále vybuduji svou církev...
Ladislav Bajza
Joske - máš pravdu ,Kristova cirkev nestojí na človeku,ale na Bohu -na Kristovi. "Kto je skalou okrem nášho Boha?" On je hlavou svojej cirkvi ,aj Veľkňazom Jeho náboženstva.Kristova cirkev stojí na Kristovom učení ,nie na Petrovom. Peter šíril a chránil Kristovo učenie ,nie svoje.
Pavol IV
apredsasatoci Poznáme 2 Petrov. Prvý Peter so svetskym Duchom, čo zrádza svojho Pána a uprednostňuje ľudské veci pred Božími.
Druhý Peter je Peter, za ktorým je Duch Svätý, ktorý poznava Mesiáša a ktorý sa postavi proti 3000 davu.
A práve druhý Peter je „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na …More
apredsasatoci Poznáme 2 Petrov. Prvý Peter so svetskym Duchom, čo zrádza svojho Pána a uprednostňuje ľudské veci pred Božími.
Druhý Peter je Peter, za ktorým je Duch Svätý, ktorý poznava Mesiáša a ktorý sa postavi proti 3000 davu.
A práve druhý Peter je „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
Mila vsetkosamipretocilo, usla ti iba taka malickost, ze uvedeny citat Jezis povedal tomu PRVEMU Petrovi.
apredsasatoci
Diky za upozornenie Laci, teda Pavol. Som rada, že na mňa myslíš. Aj ja na teba myslím. 😘

Tomu prvému Petrovi s Duchom Svätým. Čomu nerozumieš?
Pavol IV
apredsasatoci „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Kde tam vidis Ducha Sveteho? A kde tam vidis Petra? Tak ho Jezis nazval az v nasledujucej vete.
Ovela neskor, po poslednej veceri Jezis hovori : 31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla…More
apredsasatoci „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Kde tam vidis Ducha Sveteho? A kde tam vidis Petra? Tak ho Jezis nazval az v nasledujucej vete.
Ovela neskor, po poslednej veceri Jezis hovori : 31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.33 On mu však povedal: „Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť.“ 34 Ale Ježiš mu povedal: „Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.“ (Lk;22;) Ani z tohoto ti nie je jasne, ze Simon este nebol Petrom, teda obratenym a naplnenym Duchom Svetym? to sa stalo az na na Turice: 1 Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. 2 Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3 Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.( Sk;2)
A ja nie som Laci ale Pavol!
Kallistratos
Pod Libora nemohu, tak sem... Díky Prokope :) Ano Michaeli, souhlas, ty zážitky jsou obrovským stimulem lidí, emoce samotné jsou obecně v pořádku, ale přehnané emoce a přehnané očekávání může být klamné a zničující palivo. Kdekoli. Pro jednotlivce a třeba i vnímavéhoa může to občas zabít i dobrý potenciál. Vyhoří občas jako zápalka. Na jednu stranu chápu, na stranu druhou a to jsem už uváděl …More
Pod Libora nemohu, tak sem... Díky Prokope :) Ano Michaeli, souhlas, ty zážitky jsou obrovským stimulem lidí, emoce samotné jsou obecně v pořádku, ale přehnané emoce a přehnané očekávání může být klamné a zničující palivo. Kdekoli. Pro jednotlivce a třeba i vnímavéhoa může to občas zabít i dobrý potenciál. Vyhoří občas jako zápalka. Na jednu stranu chápu, na stranu druhou a to jsem už uváděl mnohokrát - doba postmoderní, doba postfaktická... Kdo chce nechť si dohledá.... Doba nutí k prožitkům a nejen v reklamách.... Je to široký pás táhnoucí se napříč vším - může to být od drog, po laciné zábavy, kultická náboženství, roupy co přináší lelkování a nebo přehnaný stres psychice a vztahům, stejně jako vše toto vstupuje i do manželských a mezilidských vztahů..., hledá se něco echt, když se mi něco nelíbí, tak odložím a koupím jiné.... vezmu si jiného partnera.... atd. Dá se to zakomponovat, jak do spotřeby materiálních věcí, tak spotřeby lidských vztahů.... A lidé jsou v začarovaném kruhu, utíkají od materiálních požitků a vrhají se občas do zbožných zážitků a hledají řešení.... A jiní jsou zase studení čumáci co si myslí, jak nás chlad, disciplína a ideologie či práce nebo ultimativně konzervativní náboženství osvobodí..... Blbost na jednu i druhou stranu.... K Bohu se dá jít jedině skrze rozvoj ctností a vytrvalost.... LÁSKU.... Horu dokonalosti už tvořil Sv. Jan z Kříže .... Ovšem přiznejme si upřímně, že skutečná hora je tvořena spíše tupými lidmi bez zájmu a vnitřního hnutí, takže nakonec díky Bohu za jakékoli náboženské hledače a uctívače co se dotknou aspoň lemu Kristova pláště....😉
-------------------------------

Michael: Celý problém je v tom, že lidé neustále hledají zábavu. Lidé kteří jsou naklonění duchovnu, tak hledají tzv. zázraky. Zapomínají, že největším zázrakem je Život sám. To je pro většinu ale velmi náročné.
Řehoř
Rozumím vám. Na druhou stránku - rozkol je zkrátka zjevný fakt. Je to něco, co trvá tisíc let. My pravoslavní toužíme po jednotě všech křesťanů, ale upozorňujeme, že jednota bez naukové shody je nemožná. Není možné sloučit Pravdu a lež a my nemůžeme přijmout novoty, k nimž došlo v nauce po velkém schizmatu. A vadí nám, když někdo ve jménu ekumenismu ničí naši víru, která je pro nás posvátná a …More
Rozumím vám. Na druhou stránku - rozkol je zkrátka zjevný fakt. Je to něco, co trvá tisíc let. My pravoslavní toužíme po jednotě všech křesťanů, ale upozorňujeme, že jednota bez naukové shody je nemožná. Není možné sloučit Pravdu a lež a my nemůžeme přijmout novoty, k nimž došlo v nauce po velkém schizmatu. A vadí nám, když někdo ve jménu ekumenismu ničí naši víru, která je pro nás posvátná a nenápadně do ní vsouvá s Pravoslavím neslučitelné myšlenky - např. v eklesiologii, nauce o svátostech, apod. A máme na to plné právo. Pro nás pravoslavné je to totiž víra, na které stojí Církev. Ona je pro nás tou skálou, na níž Kristus Církev zbudoval. Víra svatých otců, víra svatých sedmi všeobecných sněmů. Od této víry se ve jménu "jednoty" nemůžeme ani na okamžik odchýlit.
Kallistratos
Zeptám se trochu naivně - je opravdu pravoslaví tak integrální a celistvé? Nezažilo za tu dobu věroučné rozkoly, změnu stanovisek, změnu tradičních forem atd.? A co třeba řeckokatolíci a jejich historie? Jinak napsáno Řehoři pěkně a srozumitelně.... V nějaké echt sjednocení nevěřím ani omylem, ale o respektu je možné snad hovořit a opakovaně dávám k dobru kardinála Špidlíka o dvojici laloků …More
Zeptám se trochu naivně - je opravdu pravoslaví tak integrální a celistvé? Nezažilo za tu dobu věroučné rozkoly, změnu stanovisek, změnu tradičních forem atd.? A co třeba řeckokatolíci a jejich historie? Jinak napsáno Řehoři pěkně a srozumitelně.... V nějaké echt sjednocení nevěřím ani omylem, ale o respektu je možné snad hovořit a opakovaně dávám k dobru kardinála Špidlíka o dvojici laloků jedněch plic. Rád se k tomu vracím a lze se myslím vzájemně ve spiritualitě obohacovat.
Kallistratos
@MichaelPetr ... děkuji za hodnocení pokladatele otázky 😊 ale otázka byla určena pro @Řehoř
2xs
@MichaelPetr --a jakou hloubku lze očekávat od povrchního žvanílka, který touží mnoho psát, ale nikdy nic zásadního neřekne? se všemi "zadobře", ale všichni ho nesnáší. jen si mastí své "svaté" ego, lepí se, rozmělňuje, otravuje a lže.
Sv.Prokop
@Řehoř: Nauková shoda ? Podstatou spásy není žádná nauka, ale víra v Ježíše Krista ! My katolíci i Vy pravoslavní jsme v porovnání s Ním jen spolky prolhaných hříšníků. To naše hříchy nás oslepují tak, že máme obtíže s poznáváním Pravdy a tedy i lži. Zde nám nepomůže sama o sobě žádná nauka, ale jedině Kristus, který je Pravda a který nám hříchy odpustí, budeme-li konat upřímné pokání. Čím …More
@Řehoř: Nauková shoda ? Podstatou spásy není žádná nauka, ale víra v Ježíše Krista ! My katolíci i Vy pravoslavní jsme v porovnání s Ním jen spolky prolhaných hříšníků. To naše hříchy nás oslepují tak, že máme obtíže s poznáváním Pravdy a tedy i lži. Zde nám nepomůže sama o sobě žádná nauka, ale jedině Kristus, který je Pravda a který nám hříchy odpustí, budeme-li konat upřímné pokání. Čím dokonalejší nauky chce kdo dosáhnout, tím důkladnější pokání musí konat ! Chce to víc pokory, která není sehnutostí, nýbrž schopností pohlédnout pravdě do očí, zejména pak pravdě o sobě ! Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. (Mt 7,1-2)
Kallistratos
Velmi pěkně napsáno Prokope. 😊 >>> Čím dokonalejší nauky chce kdo dosáhnout, tím důkladnější pokání musí konat ! Chce to víc pokory, která není sehnutostí, nýbrž schopností pohlédnout pravdě do očí, zejména pak pravdě o sobě !
Kallistratos
Chtěl bych poděkovat za poslední osobní komentáře ohledně Medjugorje Věkovi a Frogovi a to bez ohledu na to co jsme si napsali dříve či napíšeme později. Viz. Zasvěcení medžugorskému zjevení NENÍ zasvěcením Panně Marii

Psát pod Libora nemohu (blok/ takže jen sem...

Nemám takovou jistotu jako oni, abych bezvýhradně mluvil o dámě s kopyty😂 a o byznysu... Je mi trochu cizé to třeštění a ta …More
Chtěl bych poděkovat za poslední osobní komentáře ohledně Medjugorje Věkovi a Frogovi a to bez ohledu na to co jsme si napsali dříve či napíšeme později. Viz. Zasvěcení medžugorskému zjevení NENÍ zasvěcením Panně Marii

Psát pod Libora nemohu (blok/ takže jen sem...

Nemám takovou jistotu jako oni, abych bezvýhradně mluvil o dámě s kopyty😂 a o byznysu... Je mi trochu cizé to třeštění a ta videa jsou hodně vybičované mimikou vizionářky a přiznám se, že takové jednání mi je trochu cizí a domnívám se, že to musí vést k vnitřnímu rozkladu psychiky, ale mohu se také zcela zásadně mýlit. Prostě nevím. Je jasné, že bych si rád tzv. odfajfkoval :) Nemám zrovna nejlepší zkušenost s příliš mariánskými dámami, ale to bylo úplně jedno na jaké zjevení se fixovaly. Stejně tak mne před cca rokem a něco "poděsila" opět jedna dáma co asi pečlivě sledovala antipapežské a antidruhovatikánské zdroje. Čekal jsem rozhovor o víře a dostalo se mi spršky negativ a paní !moc chytrá" místo laskavosti ukázala svou demagogii. Všechno je tak nějak o lidech, kde není láska, tam je lidská bída.

A jde-li o to jak kdo vypadá a že ještě ta a ta vypadá jako člověk, jak je tam uváděno? To je vážně blbost takhle uvažovat. Myslíte si, že kdo se postí vypadá jako šťavnatá broskvička? Takže když jedna vizionářka z Medjugorje vypadá nepěkně, tak je to po ovoci poznáte je.... A když například Vassula vypadá zachovale, tak zase - podívejte se na ni čarodějnici, takhle nevypadá přece ženská co se modlí.... NE, asi bych to na tomto nestavěl, jak kdo vypadá. To je jen potěr.... Ovoce jakýchkoli zjevení je na tomto nezávislé.....
apredsasatoci
A keď dostanete Ducha Svätého, nebude vám už nikto musieť nič vysvetľovať.
Kallistratos
To by bylo hezké apredsasatoci, ale takhle to nefunguje :)
apredsasatoci
Takže Duch Svätý, autor Biblie je klamár? Dobre som to pochopila?
Kallistratos
Ne, v žádném případě. Klamár je ten, který propadne pýše a myslí si, že má Ducha svatého a nepotřebuje žádné vysvětlivky k ČEMUKOLI. 😉 Důležitý je výklad, velmi důležitý, jinak se zrodí sektář a spol.
apredsasatoci
A keď dostanete Ducha Svätého, nebude vám už nikto musieť nič vysvetľovať - táto veta je z Biblie. Si nevedel? Tak vykladaj!
Kallistratos
Ale věděl moc dobře a také vím, jak někteří dopadnou, když si myslí, že jim nikdo už nemusí nic vysvětlovat 😂 Bible si žádá i dobrou interpretaci....
apredsasatoci
Takže nelaviruj a vykladaj, či?!
Sv.Prokop
Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky! (2. Kor. 11, 13-15)
Theodorá-Máriá
Toto mi něco bez dalšího osobního zajmu připomíná:
😇Já ne já ne to ty to ty.....ect píseň
apredsasatoci
Mne to pripomína Božie Slovo. Tebe to pripomína ect?!
Theodorá-Máriá
keď dostanete Ducha Svätého, nebude vám už nikto musieť nič vysvetľovať.
Ono ještě záleží jeli ten duch opravdu Svatý.....
😇
apredsasatoci
A myslis si, ze slová 2Kor11,13-15 nie sú z Ducha Svätého?
Teším sa, že má čítaš. 😎
Theodorá-Máriá
Dnes mě zaujalo:
"Mnohé lidi obloudily jejich domněnky a falešné dohady
zavedly na scestí jejich myšlení. Nebudeš-li mít zřítelnici,
budeš připraven o světlo. Nedostalo-li se ti poznání,
nevychloubej se schopnostmi
" Př3
Blahovec01
Presne tak. Súhlasím, stalo sa mi to tiež.

Zablokoval ma "Peter skala". naviac stiahol môj príspevok a upravil ho podľa seba, akože som to bol ja. Považujem to za vysoko neetické a doslova svinstvo. Je to asi Jezuita a magor s vymletým preformátovaným mozgom. To, čo niekedy píše, tak to je vyložene dielo Diabla. Sú to ľudia bez cti, morálky a svedomia.

Zablokovala ma aj "Lubica", ale to je len …More
Presne tak. Súhlasím, stalo sa mi to tiež.

Zablokoval ma "Peter skala". naviac stiahol môj príspevok a upravil ho podľa seba, akože som to bol ja. Považujem to za vysoko neetické a doslova svinstvo. Je to asi Jezuita a magor s vymletým preformátovaným mozgom. To, čo niekedy píše, tak to je vyložene dielo Diabla. Sú to ľudia bez cti, morálky a svedomia.

Zablokovala ma aj "Lubica", ale to je len taká malá sliepočka kotkodák. Nevie o čom píše. Proste kotkodák. Ani jeden ani druhý nedokážu viesť dialóg rozumný. keď človek niečo oponuje ich rozum tam končí a spravia blok.
Čo sú to za ľudia.....
Oni môžu otravovať prostredie ako sa im zachce a čím len chcú, žiaden argument neznesú.
Skutočne je to také kresťanské...
Majstri prevleku....
Kallistratos
Ano, Peter se skutečně ke komentářům jiných chová hrozně. Tehdy mi můj smázl a pouze část uveřejnil ve svém vlastním komentáři. Považoval jsem to za absurdní manipulaci.
Barbarin
Ovšem nejhůře dopadnete, když se snažíte uchránit duši bližního před plameny ohnivého jezera. Váš komentář smaže i ten, co se zde tváří jako největší světec.