Maria Dubovska
873.2K
Samson1
PODVOD NEBO "HLUBOKÝ VHLED PAPEŽE"?
Ostrik, pouč se od biskupů. 👍
Ostrik
Trady, co ti na to mám odpovědět? Je to rouhání a nikoliv pouze proto, že to rouháním nazývám já. V tom máš pravdu, že bohužel to spolu s mnohými nevidíš. Otevři své srdce Boží lásce a uvidíš. 🤗

Monika G pátek, 21:00

Podle Vás je to rouhání, ale já a bohužel i mnozí jiní věřící, to tak nevidí.
Monika G
Ostrik. Podle Vás je to rouhání, ale já a bohužel i mnozí jiní věřící, to tak nevidí. Ostatně v historii katolické církve by to nebyl první případ pomýleného papeže. Věřte mi však, že srdce plné nenávisti opravdu nemám.
Monika G
Svatožár. Je to Váš názor a já Vám ho nebudu nijak rozmlouvat. Každý máme zřejmě o uctívání Boha úplně jinou představu. Jsem však toho názoru, že bez určitého patosu se pravá víra v Boha ani nemůže obejít. To nemá s pokrytectvím nic společného.
Ostrik
Tvrdit, že papež rozsévá koukol, je rouhání. Svatý otec je Boží služebník, nic z toho, co udělal a řekl, nemůže být napadeno. Pohanští uctívači forem nemohou chápat skutky lásky, protože nejsou obrácení. Mají srdce plná nenávisti a podle toho vypadají i jejich komentáře.
Je tu řešení - obrácení. Obrácení od forem k Duchu. Obrácení od zevního k vnitřnímu. Obrácení k tomu, co učí Pán Ježíš Kristus. …More
Tvrdit, že papež rozsévá koukol, je rouhání. Svatý otec je Boží služebník, nic z toho, co udělal a řekl, nemůže být napadeno. Pohanští uctívači forem nemohou chápat skutky lásky, protože nejsou obrácení. Mají srdce plná nenávisti a podle toho vypadají i jejich komentáře.
Je tu řešení - obrácení. Obrácení od forem k Duchu. Obrácení od zevního k vnitřnímu. Obrácení k tomu, co učí Pán Ježíš Kristus.

J 4:23 :

Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele.
Ta hodina je zde. Kdo tedy ulpívá na vnějších formách, podobá se farizeům, plačícím nad zbořeným chrámem. Ale Bůh ví, proč dopouští boření chrámů. Aby zabránil pohanskému uctívání forem. 🤗
Monika G
Pepík. Když se budu chtít pobavit a vidět klauny, tak půjdu do cirkusu. Když však budu chtít poděkovat Bohu a důstojně Ho oslavit, tak brzy nebudu mít kam jít. Opravdu není co obhajovat.
Monika G
Ostrik. Lidem chybí především papež, který nerozsévá koukol, ale bedlivě střeží pravé učení Ježíše Krista.
Ostrik
Lidem chybí zrno Rozsévače v úrodné zemi. Tak se rozmáhá koukol. 🤗
Pepík
Balonky se vám nelíbí, klauni se vám nelíbí, rap se vám nelíbí, Valentovo kázání pod Václavem se vám nelíbí a sami neděláte nic. Jen urážíte. To je celé nadělení.
Pepík
Na balonkách a klaunech také není nic špatného. Vy jste schopni odsoudit úplně všechno. Asi jste nikdy nebyli malými dětmi.
Ostrik
Pán Ježíš je Bůh a někteří z nás jsou v Kristu. Podávání na ruku není nic zlého. K ostatnímu se nemusím vyjadřovat, když jsem se na to téma vyjádřil mnohokrát. 🤗
Ostrik
Pokud se člověk klaní Bohu, je to v pořádku, nehřeší. Když se začne klanět dogmatům, stane se z něho modlář. (Jako jsou modláři tradiční, když se klaní formám nebo medžugoristé, když se klaní domnělým zjevením.) Každý má mít na paměti, že nad lidským slovem je Bůh a U BOHA NENÍ NIC NEMOŽNÉ.
U lidí jsou dogmata, ale veškerá pravda je v Bohu. Bůh je totiž pravda.
Marek 10:27 | Ježíš na ně pohledě…More
Pokud se člověk klaní Bohu, je to v pořádku, nehřeší. Když se začne klanět dogmatům, stane se z něho modlář. (Jako jsou modláři tradiční, když se klaní formám nebo medžugoristé, když se klaní domnělým zjevením.) Každý má mít na paměti, že nad lidským slovem je Bůh a U BOHA NENÍ NIC NEMOŽNÉ.
U lidí jsou dogmata, ale veškerá pravda je v Bohu. Bůh je totiž pravda.
Marek 10:27 | Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“

🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Tradiční jsou modláři. Ve smyslu kázání Svatého otce Františka nemají křesťanskou identitu a ani o ní nestojí. Nejde o to, že by nenáviděli hříšníka, to jsem ani nepsal. Jak už se zde stalo jistým kulturním prvkem, opět se mi podsouvá nesmysl. Tradiční nemilují, nemají Boží lásku. Adorují formy, ale Bůh je duch. 🤗
Monika G
Ostrik. Tradiční nemají k hříšníkům žádnou nenávist. Oni jen nenávidí hřích a chtějí žít i nadále, podle Božích zákonů. Nechtějí se prostě nechat svést na tu širokou a pohodlnou cestu o které každý opravdu věřící křesťan moc dobře ví, kam směřuje.
Ostrik
Monika G 13:15

Ostrik. To je Váš názor a já Vám jej nebudu nijak vyvracet. Podle mého názoru jsou pomýlení ti, jenž jdou jako ovce za papežem, který se nedrží pravého učení Ježíše Krista. Je moc smutné, že to, co katolická církev učila 2000 roků je najednou špatně a tolik lidí včetně Vás s tím souhlasí.
_____________________________________________________________________________________________ …More
Monika G 13:15

Ostrik. To je Váš názor a já Vám jej nebudu nijak vyvracet. Podle mého názoru jsou pomýlení ti, jenž jdou jako ovce za papežem, který se nedrží pravého učení Ježíše Krista. Je moc smutné, že to, co katolická církev učila 2000 roků je najednou špatně a tolik lidí včetně Vás s tím souhlasí.
_____________________________________________________________________________________________
Tradiční vycházejí z bludu, že se po jmenovanou dobu učila pouze pravda. Není tomu tak. Křesťanství není ideologie, ale cesta lásky. Tradiční by se měli probudit z nenávisti a začít milovat. 🤗
Ostrik
Drahá sestro Hento, je na tom přesně jako Pán Ježíš. Ten je pro některé kamenem úhelným a jiným kamenem úrazu.
Fíha. 😀 🤗 Buď dobré mysli a neboj se. 🙏
One more comment from Ostrik
Ostrik
Pomýlená je ovce, která odmítá pastýře a chce se pást tak, jak uzná sama za vhodné. Jenže Pán Ježíš pověřil Petra, aby pásl beránky a ovce. Pomýlená ovce snadno podlehne pohanskému uctívání forem, protože zabloudila do světa. Křesťané neuctívají formy, ale Ducha. 🤗
Monika G
Ostrik. To je Váš názor a já Vám jej nebudu nijak vyvracet. Podle mého názoru jsou pomýlení ti, jenž jdou jako ovce za papežem, který se nedrží pravého učení Ježíše Krista. Je moc smutné, že to, co katolická církev učila 2000 roků je najednou špatně a tolik lidí včetně Vás s tím souhlasí. Již se Vás ani nesnažím přesvědčit, že nejsem Tomáš, protože jsem také pochopila, že je to zbytečné. Je …More
Ostrik. To je Váš názor a já Vám jej nebudu nijak vyvracet. Podle mého názoru jsou pomýlení ti, jenž jdou jako ovce za papežem, který se nedrží pravého učení Ježíše Krista. Je moc smutné, že to, co katolická církev učila 2000 roků je najednou špatně a tolik lidí včetně Vás s tím souhlasí. Již se Vás ani nesnažím přesvědčit, že nejsem Tomáš, protože jsem také pochopila, že je to zbytečné. Je třeba mít více pokory a hodně se modlit a možná časem dojdete k pravému poznání pravdy.
Ostrik
Monika G 12:23

Ostrik. Ti to samozřejmě vědí, ale v zájmu papeže Františka by mělo být především to, aby se to dozvěděli i ty miliony pomýlených věřících.
_______________________________________________________________________________________________
Trady, děkuji za tvůj názor. Dosud nikdo z tradičních neměl odvahu k takovému přiznání, že uctívání forem je pohanský kult. 🤗
Monika G
Ostrik. Ti to samozřejmě vědí, ale v zájmu papeže Františka by mělo být především to, aby se to dozvěděli i ty miliony pomýlených věřících.