Clicks448
Anton Čulen
14
Je hlavný hygienik viac ako Apoštolská Stolica? Konferencia biskupov Slovenska nepožiadala Apoštolskú Stolicu o udelenie výnimky udeľovania prijímania na ruku, tak takú výnimku nemohla ani dostať, …More
Je hlavný hygienik viac ako Apoštolská Stolica? Konferencia biskupov Slovenska nepožiadala Apoštolskú Stolicu o udelenie výnimky udeľovania prijímania na ruku, tak takú výnimku nemohla ani dostať, ani ju nariadiť.

Je hlavný hygienik viac ako Apoštolská Stolica? Konferencia biskupov Slovenska nepožiadala Apoštolskú Stolicu o udelenie výnimky udeľovania prijímania na ruku, tak takú výnimku nemohla ani dostať, ani ju nariadiť.

Sväté prijímanie na ruku nie je vhodné.
Pozorný čitateľ pochopí, že uverejnený text konferencie biskupov, v ktorom sa hovorí o prijímaní na ruku je dokumentom hygienika a nie otcov biskupov a teda, že sa jedná o zásah štátu do práva slobodného kultu.

To nie sú slová autora článku, lež sv. Pavla VI., v inštrukcii Memoriale Domini, ktorou zmienený pápež usmernil v Cirkvi rozdávanie svätého prijímania na ruku, ktoré bolo zavedené bez akéhokoľvek dovolenia Cirkvi.

Ľudia Boží, či vám vadí, že hygienik Cirkev riadi?
alianciazanedelu.sk/archiv/5793

Táto inštrukcia z 29. mája 1969 je dodnes platnou inštrukciou, podľa ktorej je potrebné konať vo veci tzv. prijímania na ruku.
Niekoľko rokov po II. Vatikánskom koncile biskupi Nemecka, Holandska, Belgicka i Francúzska v neposlušnosti Apoštolskej stolici zaviedli prijímanie na ruku, čo sa definuje ako liturgické zneužitie (Memoriale Domini, EV3, 1274). Takéto kroky spolu so známym Holandským katechizmom, ktorý obsahoval mnohé vieroučné bludy vyvolali veľké obavy pápeža Pavla VI.

Takéto snahy nasledovali už v roku 1965, keď komisia kardinálov tzv. Consilium napísalo kardinálovi Bernardovi Alfrinkovi: „Nech sa zachová tradičný spôsob svätého prijímania”. Pavol VI. skrze list štátneho sekretariátu z 3. júna 1968 píše: „Jeho Svätosť považuje za potrebné apelovať na zodpovednosť biskupov, aby vhodnými predpismi predišli nepríjemnostiam a usmernili rozšírenie tejto praktiky, ktorá sama o sebe nie je proti náuke, no je to praktika veľmi diskutabilná a nebezpečná“ (Anibale Bugnini, La riforma Liturgica, str. 621-622).

Pápež bol následne nútený konať a tak vec konzultoval s biskupským zborom po celom svete, ktorý následne hlasoval o súhlase, či nesúhlase s prijímaním na ruku. Hlasovalo 2136 biskupov. Súhlasilo 567, proti bolo 1233, s istou podmienkou súhlasilo 315. Aby Pavol VI. zachránil vzniknutú situáciu vydal zmienenú Inštrukciu.

Kľúčovými sú nasledovné pasáže:
“S vývojom čias a postupným prehlbovaním pravdy o eucharistickom tajomstve a jej účinkoch a prítomnosti Krista v nej, zjednotiac sa so zmyslom úcty tejto najsvätejšej Sviatosti a pocitom pokory s akou je potrebné k nej pristupovať, je v Cirkvi postupne zavedený zvyk, že je to vysluhovateľ samotný, kto kladie kus konsekrovaného chleba na jazyk prijímajúcich. Tento spôsob rozdávania svätého prijímania, ktorý má na zreteli aktuálnu a zložitú situáciu Cirkvi, je potrebné bez akýchkoľvek pochybností zachovať, nielen preto, že sa opiera a znamená niekoľko stáročí trvajúcu tradíciu, ale zvlášť preto pretože vyjadruje a znamená úctivý postoj veriacich voči svätej Eucharistii (…)

Táto úcta nie je cieľom sama osebe ale znamená, že tu sa nejedná o akýkoľvek pokrm, či nápoj, ale o spoločenstvo tela a krvi Pána (….) Okrem iného touto už tradičnou formou je lepšie zabezpečené rozdávanie s úctou, ktoré je náležité a dostatočne hodné prijímania, zároveň sa tak predchádza nebezpečiu profanácie (…) Ak necháš stratiť nejaký kúsok, je to akoby si stratil jednu zo svojich končatín.” (Memoriale Domini EV 3, 1276-1278)

“Berúc ohľad na situáciu a pozorovania tých ktorých Duch svätý ustanovil ako biskupov, aby riadil jednotlivé Cirkvi, skrze dôležitosť tejto záležitosti a vážnosti použitých argumentov, Najvyšší veľkňaz nepovažoval za vhodné zmeniť tradičný spôsob akým sa veriacim vysluhuje sväté prijímanie. Preto Apoštolská stolica vrelo vyzýva biskupov, kňazov a veriacich, aby s veľkou láskou a vernosťou zachovávali tradičnú disciplínu, týmto ju ešte raz potvrdzujeme, nech majú na zreteli, úsudok veľkej časti biskupského zboru katolíckej Cirkvi, súčasnú zaužívanú formu liturgie a dobro, ktoré je spoločné celej Cirkvi.

(Memoriale Domini EV 3, 1279-1281)
Inštrukcia taktiež zdôrazňuje, že aj tam, kde sa zaviedla možnosť prijímania na ruku, je vždy možné prijímanie na jazyk. (Memoriale Domini, EV 3, 1285)

Kde sa zavedie prijímanie na ruku, je potrebné aby tomu predchádzala patričná katechéza, aby veriaci pochopili jasný význam takéhoto gesta, vysvetľujúc im, že viera Cirkvi v reálnu prítomnosť je nemenná. (Memoriale Domini ,EV 3,1286)

Podľa stále platnej a už citovanej Inštrukcie, tie biskupské konferencie, ktoré odhlasovali svoj súhlas so svätým prijímaním na ruku, majú o tom informovať Apoštolskú Stolicu, ktorá následne rozhodne o udelení, alebo neudelení výnimky zo zákona, keďže za zákon sa považuje, že sväté prijímanie na jazyk je riadnym spôsobom prijímania Eucharistie v katolíckej Cirkvi. Udelenie povolenia prijímania na ruku v duchu toho, čo napísal Pavol VI., znamená jednoducho výnimku a v žiadnom prípade sa nejedná o nariadenie, či pravidlo.

Taliansky odborník na cirkevné právo, Federico Bortoli vo svojej knihe o prijímaní na ruku uvádza, že vzhľadom na dokument Memoriale Domini sú kompetencie biskupskej konferencie obmedzené na udeľovanie všeobecných dekrétov, len v matérii o ktorej hovorí všeobecné právo, alebo v prípade, že na to existuje špeciálny mandát Apoštolskej stolice v zmysle kánona 455.

Podľa zmieneného dokumentu je teda naďalej právom každého biskupa rozhodnúť o praxi vo svojej diecéze, napriek rozhodnutiu biskupskej konferencie. Emblematický je prípad podpredsedu Argentínskej biskupskej konferencie Mons. José Luisa Mollaghana, ktorý napriek rozhodnutiu zo 16. júla 1996 o dovolení prijímania na ruku v Argentíne, rozhodol po porade so svojimi kňazmi, že v jeho diecéze takéto prijímanie dovolené nebude, čo následne vydal aj dekrétom. Ako to už býva, bol obvinený z obľúbeného zločinu neposlušnosti a narúšania cirkevného spoločenstva medzi biskupmi.

Biskup Mollaghan sa následne obrátil na Kongregáciu pre náuku viery, ktorej sa opýtal na danú situáciu, či sa jedná naozaj o neposlušnosť z jeho strany. Mons. Tarcisio Bertone, sekretár Kongregácie mu odpísal, že to nie je v žiadnom prípade neposlušnosť a že dokonca Inštrukciu Memoriale Domini aplikoval veľmi správne.

Je paradoxné, že aj dnes na Slovensku sa niektoré kruhy Cirkvi snažia obviniť tých, ktorí nesúhlasia s prijímaním na ruku obľúbeným deliktom neposlušnosti k Cirkevnej autorite. Avšak z uvedeného textu je jasné, že sa tu o žiadnu neposlušnosť nejedná. Pozorný čitateľ pochopí, že uverejnený text konferencie biskupov, v ktorom sa hovorí o prijímaní na ruku je dokumentom hygienika a nie otcov biskupov a teda, že sa jedná o zásah štátu do práva slobodného kultu.

Naši otcovia biskupi vždy preukazovali poslušnosť Cirkvi i Svätému Otcovi. Keďže podľa toho, čo je známe, Konferencia biskupov Slovenska nepožiadala Apoštolskú Stolicu o udelenie výnimky udeľovania prijímania na ruku, tak takú výnimku nemohla ani dostať, ani ju nariadiť. Zatiaľ bolo uvedené len to, že o ňom hlasovala. Alebo dotyční zástancovia prijímania na ruku chcú vyhlásiť našich biskupov za neposlušných Vatikánu a stále platnej Inštrukcii sv. Pavla VI.?

alianciazanedelu.sk/archiv/5970
Barbarin
Hoki-hooki, sám ses odsoudil.

Kallistratos včera
Z jejich činů nebudeš souzen, ale ze svých slov ...
dalila
Tak trochu môj pohľad.
Kňazi, biskupi ako alter Christus - je nevhodné dávať posmešne obrázky.
Hoci mne samej prišlo ľúto, že sv.prijimanie na ruku - je však pravda, že základom je srdce.
A ako vidím ovocie, toto rypanie do biskupov a kydanie a neviem co, no ovocie je zlé. Prináša to hnev, rozkol. Preto treba popremyslat, či za mojimi slovami je láska
ekans
netřeba dávat posměšné obrázky, stačí jejich činy
dyk
Počuli ste o. Kramaru Martina dnes 7.5.2020 o 17:55 hod. na TvLux čo povedal o tom prečo nežiadali biskupi Vatikán ohľadom prijímania na ruku?
Jednoducho preto, lebo sa nejedná o trvalý stav a tak aby ušetrili Vatikán, aby tých žiadosti nebolo veľké množstvo. Je to iba DOČASNÉ!!! Pochopia jazyčkárovia? :)
ľubica
dyk, ste trápny, fuj! jazyčkarovia sme všetci čo máme úctu k Eucharistii, čo JU bránime, či už máme zdravé ruky, alebo s tremorom, parkinsonom ,potením ruk, vyvrátenými a skrútenymi rukami/ vozíčkari/, malé deti školopovinné, a inými zdravotnými potiažami s ktorými ked sa prídeme do sakristie priznať, tak nikto nás nefackuje, ale máme právo prijímať na jazyk... tak sa kroťte v tom šialenom …More
dyk, ste trápny, fuj! jazyčkarovia sme všetci čo máme úctu k Eucharistii, čo JU bránime, či už máme zdravé ruky, alebo s tremorom, parkinsonom ,potením ruk, vyvrátenými a skrútenymi rukami/ vozíčkari/, malé deti školopovinné, a inými zdravotnými potiažami s ktorými ked sa prídeme do sakristie priznať, tak nikto nás nefackuje, ale máme právo prijímať na jazyk... tak sa kroťte v tom šialenom štbackom duchu!!!
a Kramara? vraj aby ušetrili Vatikán! Aká úbohá výhovorka.... a toto sa robí dyk ? vy ked pracujete v nejakej firme, ústave, podniku, kde zrazu dôjde k extremnej situácii a máte povinnosť podľa pravidiel tej firmy zavolať nadriadenému a povedať mu o celej situácii, tak vy sa radšej vykašlete na to, so sprostým tvrdenim že ved je to prechodný stav a poradim si sam???

Co ste pil dyk, ked rozprávate z cesty? Ak sa jedná o farma firmu, vy ludom doporučíte liek ktorý sa ešte netestoval,,,, ved je to prechodný stav? Ak pracujete v zivocísnej výrobe, tak sa rozhodnete chore prasatá pozabijať, ved naco konzultovať s vedením, ved maju toho vela!!! a mohla by som pokračovať profánnymi profesiami do polnoci! Ale toto nie je profanna oblast popletený dyk ! je to nanajvýš vnútorná intímna liturgická záležitosť každého komunikanta a ešte viac rozdavateľa SP! Ako sa opovažujete nadávať tým z nás čo si ctíme Eucharistiu a bránime ju pred takými ako ste vy!

Chodte si prečítať od Marie Simmy ako trpia v očistci tí, ktorí rozdávali Eucharistiu ako laici a laičky a pod. Od duší z očistca sa dozvedáme ako veľmi trpia kňazi, biskupi, kardináli, ktorí podávali SP na ruku !!!
Die Handkommunion ist ein großes Übel
A od diablov, ktorí pod exorcizmom priznavali že najvacsim utokom voci Bohu je neuctive podávanie SP na ruku, načo vám dávam linky, ked pokračujete v modernostickom prskaní heréz!
O prijímaní Eucharistie do ruky
ľubica
od poli75, super koment: Je prinajmenšom zaujimave sledovat našich biskupov, ako reaguju na zmeny, napr.ked papež Benedikt žiadal v liste biskupom po celom svete zmenit nespravne slova premenenia zo za všetkých na spravne za mnohých, doteraz sa tak nestalo na Slovensku po takmer 15 rokoch tušim , ale akonahle niečo vyhlasi hygienik, to musi platit z hodiny na hodinu, či už ide o zatvorenie …More
od poli75, super koment: Je prinajmenšom zaujimave sledovat našich biskupov, ako reaguju na zmeny, napr.ked papež Benedikt žiadal v liste biskupom po celom svete zmenit nespravne slova premenenia zo za všetkých na spravne za mnohých, doteraz sa tak nestalo na Slovensku po takmer 15 rokoch tušim , ale akonahle niečo vyhlasi hygienik, to musi platit z hodiny na hodinu, či už ide o zatvorenie kostolov alebo prijmanie na ruku, počet veriacich v kostole atd, akoby naši knazi a biskupi boli aj radi že maju nejaku výhovorku a nevystavili sa tzv.nakaze. Pačit sa svetu, ludom , štatnej moci je azda doležitejšie ako ucta k Bohu? Jedine riešenie by bolo, tak ako v minulosti v časoch moru, vziat si z domu vlastnu striebornu lyžicu alebo nejaký strieborný či zlatý podnos, nech mi to knaz na to položi a ja takto vezmem Hostiu do ust.

Teraz sa pekne ukaže , kto ma uctu k Eucharistii a kto nie, kolki sa len usmeju a vlažne kývnu rukou, že to je jedno, biskupi povolili a čo ma byt atd, a ktori radšej nebudu prijmat než by pachali svatokradež.

LEN SI DAJME POZOR, ABY SME SI NEJEDLI A NEPILI VLASTNE ODSUDENIE...
Roberto 55
Prieskumy medzi "katolikmi"ukazali, ze medzi 40-70% ich neveri v pritomnost Pana Jezisa v Eucharistii. Plody V2. NOM- kari...
ľubica
roberto co hvorite na toto? dostali sme facku a riadnu
www.tkkbs.sk/view.php
Roberto 55
Sv. Prijmanie na ruku nema nic spolocne s rozumom iba s vierou.
Budto verim, ze Pan Jezis je pritomny vo sviatosti Eucharistie alebo nie.
Tzv. rozumne zdovodnenie neobstoji, ide len o vitazstvo diabla a pachanie svatokradeze, co potvrdilo nemalo experimentov s nekonsekrovanou hostiou-omrvinky vsade aj po zemi a ludia na ne sliapu...
1. Do ust- Hostie sa dotkne iba knaz a veriaci prijme sviatost …More
Sv. Prijmanie na ruku nema nic spolocne s rozumom iba s vierou.
Budto verim, ze Pan Jezis je pritomny vo sviatosti Eucharistie alebo nie.
Tzv. rozumne zdovodnenie neobstoji, ide len o vitazstvo diabla a pachanie svatokradeze, co potvrdilo nemalo experimentov s nekonsekrovanou hostiou-omrvinky vsade aj po zemi a ludia na ne sliapu...
1. Do ust- Hostie sa dotkne iba knaz a veriaci prijme sviatost na jazyk-ziaden kontakt knaza s veriacim. Ziadne omrvinky kdekade.
2. Na ruku-Hostie sa dotkne knaz a nasledne veriaci do ust. Veriaci sa moze dotknut pocas sv. omse kdecoho, dokonca aj obrovskeho skakajuceho Koronaka. A "omrvinky "?
LifeNews Slovensko
O tom už Apoštolská stolica rozhodovať nemusí, dávno je toto rozhodnutie prenechané biskupským konferenciám jednotlivých štátov, hoci sa to nemá robiť, ale keď KBS rozhodne o prijímaní na ruku, tak Vatikán do toho zasahovať nebude. Stačí sa pozrieť na západné štáty.
Coburg
Je zvláštne, ako KBS OKAMŽITE prijala zákaz sv. omší od sekulárneho politika, aj to telefonicky, ale oprávnenú žiadosť veriaceho prijímať na jazyk "nemôže" akceptovať. Aj keď to nenariadil Vatikán.
dyk