PS: Článok niekoľko dní starí a možno ho už aj viacerí videli,ale nič nemení na tom,že je veľmi dôležitý, aktuálny a veľmi podstatný.
Tretej svetovej vojne zabráni len modlitba ruženca a pobožnosť prvých sobôt !!
Satanský plán na vyvolanie 3 svetovej vojny samozr…

ŠTYRIA ANJELI PRI RIEKE EUFRAT. K otázke prípravy …More
PS: Článok niekoľko dní starí a možno ho už aj viacerí videli,ale nič nemení na tom,že je veľmi dôležitý, aktuálny a veľmi podstatný.

Tretej svetovej vojne zabráni len modlitba ruženca a pobožnosť prvých sobôt !!

Satanský plán na vyvolanie 3 svetovej vojny samozr…


ŠTYRIA ANJELI PRI RIEKE EUFRAT. K otázke prípravy …
christianitas.sk

Tretej svetovej vojne zabráni len modlitba ruženca a pobožnosť prvých sobôt -

Matej Gavlák 24. januára 2024 Spoločnosť Panna Mária i Pán Ježiš neustále varujú svet, že ak sa neobrátime, doľahne na …
Tomek P
V clanku sa nespominala cina ako pojde na cely svet
ABADAN . .
Drazí bratři a sestry,
dnes bych s vámi chtěl hovořit o rizicích, která nám přináší politika Číny, konkrétně o omezování lidských práv a svobod. Možná se nyní ptáte, proč se tématem zabývat, když se nacházíme v daleké Evropě. Ale právě toto riziko se pomalu, ale jistě rozšiřuje po celém světě a není omezeno jen na Čínu.
Čína je držitelem jednoho z nejautoritářštějších režimů na …More
Drazí bratři a sestry,

dnes bych s vámi chtěl hovořit o rizicích, která nám přináší politika Číny, konkrétně o omezování lidských práv a svobod. Možná se nyní ptáte, proč se tématem zabývat, když se nacházíme v daleké Evropě. Ale právě toto riziko se pomalu, ale jistě rozšiřuje po celém světě a není omezeno jen na Čínu.

Čína je držitelem jednoho z nejautoritářštějších režimů na světě. Vláda omezuje svobodu projevu, náboženskou svobodu a demokratické principy pro své občany. Tato politika má ale dopady i v zahraničí, jak se ukazuje například při šíření jejich autoritářského modelu do jiných zemí.

Jedno z nejaktuálnějších témat je čínský systém sociálního skóre, který hodnotí chování jednotlivých občanů na základě jejich aktivit v reálném životě i na internetu. Tento systém zaznamenává jednotlivé aktivity a přiděluje bodové ohodnocení. Tímto způsobem má vláda Čínské lidové republiky značnou kontrolu nad svými občany a jejich jednáním. Pokud někdo například poruší pravidla na internetu, může mu být omezen přístup k určitým službám, jako je například cestování či získávání úvěru.

Tento systém sociálního skóre je děsivým příkladem toho, kam může politika omezování lidských práv a svobod vést. Ačkoli Čína tvrdí, že je jejím cílem zlepšit společnost a služby pro občany, nemůžeme ignorovat fakt, že občané jsou stále více ovládáni a kontrolováni. Je to jasný důkaz toho, jak autoritářský režim může zasáhnout každého jednotlivce.

Dalším příkladem jsou čínské praktiky v oblasti lidských práv, zejména v útlaku menšinových skupin. Muslimští Ujgurové jsou předmětem systematického pronásledování a útlaku ze strany čínské vlády. Tisíce z nich jsou drženy v internačních táborech, kde jsou podrobováni násilí, mučení a náboženskému pronásledování. Tato situace je naprosto nepřijatelná a svět by se neměl stavět lhostejně k takovémuto porušování lidských práv.

Drazí bratři a sestry, musíme si uvědomit, že pokud tyto praktiky budeme ignorovat, můžeme se ocitnout v situaci, kdy budeme omezováni v našich vlastních právech a svobodách. Politika Číny se totiž nepotýká s odporem jen uvnitř své země, ale také se snaží prosazovat své praktiky a hodnoty v zahraničí.

Proto je naší povinností zůstat bdělí a kritičtí k autoritářským režimům, jako je ten čínský. Musíme podporovat demokratické hodnoty a lidská práva, jak v našem vlastním životě, tak ve vztahu k politice Číny. Jen tak můžeme zaručit, aby budoucí generace mohly žít v otevřené, svobodné a spravedlivé společnosti.

Modleme se, abychom měli sílu a odvahu stávat se hlasem pro ty, kteří jsou utlačováni, a abychom se postavili proti politice Číny, která odklání od základních principů lidských práv a svobody.

Věřím, že společně můžeme poskytnout naději těm, kdo jsou bezmocní, a podporovat spravedlnost ve světě.

Amen.
ABADAN . .
Drazí bratři a sestry,
dnes se chci s vámi podělit o důležité téma, které je často opomíjeno a přece je pro naši víru velmi podstatné. Jedná se o potřebnost pobožnosti prvních sobot.
Pobožnost prvních sobot je jednou z mnoha krásných cest, které nám Bůh jako církev k dispozici poskytuje, abychom se k němu přiblížili, posilovali naší víru a naši duši. První sobota v měsíci je zvláštní …More
Drazí bratři a sestry,

dnes se chci s vámi podělit o důležité téma, které je často opomíjeno a přece je pro naši víru velmi podstatné. Jedná se o potřebnost pobožnosti prvních sobot.

Pobožnost prvních sobot je jednou z mnoha krásných cest, které nám Bůh jako církev k dispozici poskytuje, abychom se k němu přiblížili, posilovali naší víru a naši duši. První sobota v měsíci je zvláštní den, který je zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Naše Matka nám tímto způsobem ukazuje svou lásku a připomíná nám, že jsme svěřeni její ochraně a péči.

Pobožnost prvních sobot je tvořena čtyřmi hlavními prvky. Prvním je svátost smíření, které je součástí našeho obrácení a očisty našeho srdce. Bez čistého a pokorného srdce nemůže žádná pobožnost skutečně prohloubit naši víru. Druhým prvkem je účast na mši svaté. Účast na eucharistii, kterou oslavujeme v první sobotu, nám přináší samotné tělo a krev Páně a pomáhá nám prohloubit naši komunikaci s Bohem. Třetím prvkem je růženec. Modlitba růžence nás spojuje se životem, tajemstvími a trpěním Ježíše Krista a Panny Marie. A konečně čtvrtým prvkem je pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, kterou vyjadřujeme naší lásku, oddanost a vděčnost naší nebeské Matce.

Při praxi pobožnosti prvních sobot můžeme dosáhnout mnohých duchovních milostí. Jednou z nich je slib Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tímto slibem umožňujeme Marii, aby vešla do našeho srdce a tím jej pročistila a posílila naši víru. Další milostí je odpuštění hříchů a uzdravení naší duše prostřednictvím svátosti smíření. Když se obrátíme k Bohu se skrýšemi svých hříchů, promění se náš život a my můžeme zažít Boží milosrdenství. Taktéž účast na mši svaté nás spojuje s Bohem a napomáhá nám v našem duchovním růstu. A konečně, pravidelná modlitba růžence nám pomáhá přiblížit se ke Kristu a proniknout do tajemství jeho života.

Drazí bratři a sestry, pobožnost prvních sobot je pro nás cennou příležitostí k očistě naší víry. Je to čas, ve kterém se můžeme více odevzdat Bohu, projevit Panně Marii svou láskou a vděk a posilnit svou duši. Neodkládejme tuto důležitou cestu, kterou naše víra tolik potřebuje. Ať je první sobota měsíce časem radosti, obnovy a hlubšího přiblížení se k Bohu.

Buďme dnešním dnem inspirováni k tomu, abychom se více zabývali pobožností prvních sobot a věříme, že nás přivede k blahu naší duše. Amen.
apredsasatoci
Čo je lepšie digitálny koncentráku + WHO, alebo 3.sv. vojna?
ABADAN . .
Milí bratři a sestry,
dnes bych chtěl hovořit o tématu, které se týká každého z nás a které se v posledních letech stává stále aktuálnějším. Jedná se o nebezpečí digitálního koncentráku, do kterého jsme všichni postupně uvězněni.
Žijeme ve světě, ve kterém je internet nedílnou součástí našeho každodenního života. S pomocí moderní technologie jsme schopni být neustále online, spojeni …More
Milí bratři a sestry,

dnes bych chtěl hovořit o tématu, které se týká každého z nás a které se v posledních letech stává stále aktuálnějším. Jedná se o nebezpečí digitálního koncentráku, do kterého jsme všichni postupně uvězněni.

Žijeme ve světě, ve kterém je internet nedílnou součástí našeho každodenního života. S pomocí moderní technologie jsme schopni být neustále online, spojeni s ostatními lidmi na různých koncích světa, mít přístup k obrovskému množství informací a mít všechno na dosah ruky.

Ale právě toto neustálé spojení a přístup k tak obrovskému množství informací přináší i nebezpečí. Digitální koncentrák se stává realitou, kdy jsme vázáni na své mobilní telefony, tablety a počítače, strávíme hodiny a hodiny přehrabováním se v sociálních sítích a sledováním nekonečného množství obsahu.

Tento digitální koncentrák má vliv na naše fyzické i duševní zdraví. Stále více lidí trpí závislostí na sociálních sítích, poruchami spánku způsobenými přílišným používáním mobilních zařízení před spaním a problémy s koncentrací a produktivitou. Ztrácíme schopnost být přítomni v okamžiku a neustále se porovnáváme se životy ostatních, což vede k pocity nedostatečnosti a nespokojenosti.

Nejenže digitální koncentrák ovlivňuje naše zdraví, ale také má dopad na naše vztahy. Místo toho, abychom trávili čas s rodinou a přáteli, jsme zakleti do digitálního světa. Zanedbáváme skutečné interakce a upřednostňujeme virtuální komunikaci. To však v dlouhodobém horizontu může vést ke ztrátě skutečného spojení s ostatními a pocit osamělosti.

Ale jak se můžeme vymanit z digitálního koncentráku? Je to určitě obtížné, ale ne nemožné. Je důležité si uvědomit, že máme kontrolu nad tím, jakým způsobem využíváme technologii. Můžeme si nastavit přísné časy používání mobilních zařízení, vyčlenit si čas bez technologie a věnovat se činnostem, které nám přináší radost a naplňují nás.

Dále je důležité najít rovnováhu mezi virtuálním a reálným světem. Není nic špatného na tom, být online a využívat výhody, které digitální svět nabízí. Ale je důležité si uvědomit, že je také potřeba trávit čas se svými blízkými, rozvíjet skutečné vztahy a být přítomni v okamžiku. Možná nás to donutí opustit naši komfortní zónu, ale v dlouhodobém horizontu to povede k většímu štěstí a naplnění.

Milí bratři a sestry, nechme se neuvěznit v digitálním koncentráku. Využijme technologii na to, aby nám usnadňovala život, zlepšovala naše vztahy a přinášela nám radost. Ale nezapomínejme na to, co je pro nás skutečně důležité - naše fyzické a duševní zdraví, naše rodiny a naše blízcí.

Modleme se, aby nám byla dána síla a moudrost vymanit se z digitálního koncentráku a najít rovnováhu mezi digitálním a reálným světem. Abychom byli schopni využívat technologii tak, aby nás posilovala a pomáhala nám být lepšími lidmi.

Amen.