Clicks546
Stylita
192

Sv. Ján Damaský: Stvorenie anjelov a ich bytie

Sv. Ján Damaský: Stvorenie anjelov a ich bytie

Sám Boh je stvoriteľom a stvárňovateľom anjelov. K bytiu ich povolal z nebytia. Stvoril ich podľa svojho obrazu akoby nejakú telesnú prirodzenosť, nejaký druh vetra a nehmotného ohňa, ako hovorí božský Dávid: „Vetry sú tvojimi poslami, ohnivé plamene tvojimi služobníkmi“. (Žalm 103, 4). Opisuje tým ľahkosť, zápal, vrúcnosť, rozhodnosť a rýchlosť, s ktorými sa anjeli oddávajú Bohu a slúžia mu, a ich úsilie a slobodu od každého materiálneho zmýšľania. Anjel je teda mysliace, vždy činné bytie so slobodnou vôľou. Je to netelesné, Bohu vždy slúžiace bytie, ktorého prirodzenosť dostala z milosti nesmrteľnosť. Formu a ustanovenie jeho bytia pozná len Stvoriteľ. Netelesným a nehmotným sa jeho bytie nazýva vo vzťahu k nám. Lebo pri porovnávaní s Bohom, ktorý jediný je neporovnateľný, sa všetko javí ako surové a hmotné. Skutočne nehmotné a netelesné je len Božie bytie.

Anjel je teda rozumné, mysliace bytie, ktoré má slobodnú vôľu. Môže zmeniť svoje zmýšľanie a úmysel. Lebo všetko stvorené je aj meniteľné, iba nestvorené je nemeniteľné. A všetko rozumné môže určovať samé seba. Ako rozumný a mysliaci má preto anjel slobodné sebaurčenie. Ako stvorený je však meniteľný, má moc nielen zotrvať v dobrom a napredovať v ňom, ale aj prikloniť sa k zlému. Anjel je neschopný obrátenia, pretože je netelesný. Lebo človek dosiahol obrátenie kvôli slabosti tela. Nesmrteľný je anjel nie z moci svojej prirodzenosti, ale vďaka milosti. Lebo všetko, čo malo začiatok, má prirodzene aj koniec. Iba Boh je vždy, ba ešte viac. Lebo Stvoriteľ časov nepodlieha času.

Anjeli sú druhotnými, duchovnými svetlami. Svoje osvietenie majú od prvého, bezpočiatočného Svetla. Reč a sluch nepotrebujú. Myšlienky a úmysly zdieľajú medzi sebou bez hovoreného slova. Všetci anjeli boli stvorení prostredníctvom Božieho Syna a zavŕšení prostredníctvom posvätenia od Svätého Ducha. Primerane svojej dôstojnosti a hierarchii dostali účasť na osvietení a milosti. Anjeli sú viazaní na určené miesto. Lebo keď sú v nebi, nie sú na zemi. Keď sú Bohom posielaní na zem, tak nezotrvávajú v nebi. Anjeli však nie sú ohraničení múrmi a dverami, závorami a pečaťami, lebo sú neohraničení. Sú neohraničení, hovorím. Lebo tým, ktorí sú toho hodní, a ktorým ich Boh chce zjaviť, sa nezjavujú takí, akí sú, ale v zmenenej podobe, v akej vidiaci sú schopní ich vidieť. Lebo neohraničené zo svojej prirodzenosti a v skutočnom slova zmysle je len to, čo je nestvorené. Každé stvorenie je ohraničené svojím Stvoriteľom.

Anjeli dostali posvätenie mimo svojej prirodzenosti, od Svätého Ducha. Prostredníctvom Božej milosti prorokujú. Manželstvo nepotrebujú, pretože nie sú smrteľní. Sú duchovia, preto sú aj na duchovných miestach. Podľa svojej prirodzenosti nemajú telesnú podobu, ani trojrozmernosť. No tým, že sú duchovne prítomní a pôsobia tam, kde im bolo prikázané, nemôžu byť a pôsobiť v rovnakom čase tu a tam. Či sú anjeli podľa svojej podstaty rovnakí, alebo sa od seba odlišujú, to nevieme. Vie to len Boh, ktorý ich stvoril; ten vie všetko. Anjeli sa navzájom odlišujú podľa žiary a stavu, či už množstvo žiary zodpovedá ich stavu, alebo ich stav zodpovedá množstvu ich žiary. Kvôli hierarchickému postaveniu alebo kvôli prirodzenosti sa navzájom osvecujú. Je jasné, že vyššie postavení anjeli sprostredkúvajú osvietenie a poznanie nižšie postaveným anjelom.

Anjeli sú silní a pripravení uskutočňovať Božiu vôľu. Vďaka ich rýchlej prirodzenosti sa nachádzajú okamžite všade tam, kam im to Boží pokyn prikáže. Anjeli ochraňujú časti zeme, predsedajú národom a mestám, ako im to prikázal Stvoriteľ. Starajú sa o naše záležitosti a pomáhajú nám. Je isté, že z Božej vôle a príkazu stoja nad nami a ustavične sú okolo Boha. Len ťažko sa dajú prehovoriť na zlé, a predsa nie sú neprehovoriteľní. Teraz sú neprehovoriteľní, no nie z moci svojej prirodzenosti, ale z moci milosti a horlivosti, ktorou sa držia výlučne dobra. Anjeli kontemplujú Boha do tej miery, do akej sú toho uschopnení, a to je ich potravou. Anjeli stoja nad nami, lebo sú netelesní a slobodní od každej telesnej vášne, no vskutku nie sú bez vášne. Lebo iba božstvo je bez vášne. Anjeli na seba berú podobu, ktorú Pán Boh prikazuje, a takto sa zjavujú ľuďom a odkrývajú im Božie tajomstvá. Anjeli prebývajú v nebi a ich jedinou prácou je chváliť Boha a slúžiť jeho Božej vôli.

Sv. Ján Damaský: O pravej viere 2, 3. Preložil o. Ján Krupa.
aobubo
461
Církev přejímá výraz svatého Jana („Slovo se stalo tělem!: Jan 1,14) a nazývá „vtělením“ skutečnost, že Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši spásu. Církev opěvuje tajemství vtělení v jednom hymnu, který uvádí svatý Pavel: „Mějte v sobě smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, …More
461
Církev přejímá výraz svatého Jana („Slovo se stalo tělem!: Jan 1,14) a nazývá „vtělením“ skutečnost, že Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši spásu. Církev opěvuje tajemství vtělení v jednom hymnu, který uvádí svatý Pavel: „Mějte v sobě smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,5-8).
Peter(skala)
kkc466 Nestoriánska heréza videla v Kristovi ľudskú osobu spojenú s božskou osobou Božieho Syna. Proti tomuto bludu svätý Cyril Alexandrijský a tretí ekumenický koncil zhromaždený v Efeze roku 431 vyznali: „Slovo tým, že hypostaticky [vo svojej osobe] zjednotilo so sebou telo oživené rozumovou dušou… sa stalo človekom“ Kristova ľudská prirodzenosť nemá iný subjekt ako božskú osobu Božieho …More
kkc466 Nestoriánska heréza videla v Kristovi ľudskú osobu spojenú s božskou osobou Božieho Syna. Proti tomuto bludu svätý Cyril Alexandrijský a tretí ekumenický koncil zhromaždený v Efeze roku 431 vyznali: „Slovo tým, že hypostaticky [vo svojej osobe] zjednotilo so sebou telo oživené rozumovou dušou… sa stalo človekom“ Kristova ľudská prirodzenosť nemá iný subjekt ako božskú osobu Božieho Syna, ktorý túto prirodzenosť prijal a urobil svojou už od svojho počatia. Preto Efezský koncil v roku 431 vyhlásil, že Mária sa ľudským počatím Božieho Syna(495) vo svojom lone skutočne stala Božou Matkou: „Bohorodičkou… nie preto, že by prirodzenosť Slova a jeho božstvo bolo prijalo začiatok svojho pôvodu zo svätej Panny, ale preto, že si z nej vzalo sväté telo obdarené rozumovou dušou, s ktorým je Božie Slovo hypostaticky zjednotené, a preto sa hovorí, že sa narodilo podľa tela.“
Peter(skala)
mike084 teraz
Si quis dicit aut sentit, Domini animam prius exstitisse, atque unitam fuisse Deo Verbo ante incarnationem et generationem ex Virgine, anathema sit!
(Jestliže někdo říká nebo smýšlí, že duše Páně dříve existovala a byla spojena s Bohem Slovem před vtělením a narozením z Panny, budiž proklet!). DS 204 (404).
😲
a čo ak je to zlý preklad?
alebo sa inač opýtam? Kto povedal, že má …More
mike084 teraz
Si quis dicit aut sentit, Domini animam prius exstitisse, atque unitam fuisse Deo Verbo ante incarnationem et generationem ex Virgine, anathema sit!
(Jestliže někdo říká nebo smýšlí, že duše Páně dříve existovala a byla spojena s Bohem Slovem před vtělením a narozením z Panny, budiž proklet!). DS 204 (404).
😲
a čo ak je to zlý preklad?
alebo sa inač opýtam? Kto povedal, že má byť človek prekliaty, ked tvrdí, že duša Pána Ježiša existovala pred vtelením?
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
ale aj duša
aobubo
Bůh je duch
Peter(skala)
..a to kto poedal, že Ježiš nemá dušu od večnosti?
Peter(skala)
dobra otazka Aobubo, ale potom sa treba pýtať:
ked sa počal Ježiš, tak dostal dušu stvorenu alebo aku?
aobubo
Ježišova duše stvořená? Peter co to píseš.
Peter(skala)
ceskoslo teraz
Jinak je zajímavé ještě toto:
Si quis dicit aut sentit, Domini animam prius exstitisse, atque unitam fuisse Deo Verbo ante incarnationem et generationem ex Virgine, anathema sit!
(Jestliže někdo říká nebo smýšlí, že duše Páně dříve existovala a byla spojena s Bohem Slovem před vtělením a narozením z Panny, budiž proklet!). DS 204 (404).

patristica.net/denzinger/enchiridion-sym…

More
ceskoslo teraz
Jinak je zajímavé ještě toto:
Si quis dicit aut sentit, Domini animam prius exstitisse, atque unitam fuisse Deo Verbo ante incarnationem et generationem ex Virgine, anathema sit!
(Jestliže někdo říká nebo smýšlí, že duše Páně dříve existovala a byla spojena s Bohem Slovem před vtělením a narozením z Panny, budiž proklet!). DS 204 (404).

patristica.net/denzinger/enchiridion-sym…

a ako si to pochopil?
Môže čloek povedať, že Ježiš má dušu od večnosti alebo nemôže?
Má Ježiš dušu od večnosti alebo až od počatia?
Peter(skala)
www.kbs.sk/…/pastiersky-list…
Páči sa mi to
Viac

Peter Maria pred 5 minútami
Telo a duša

Ľudská osoba je spojenie tela a duše. Ľudské telo má pôvod v ženskom vajíčku a v mužskej spermii. Ich spojením vzniká nová ľudská bytosť so svojím vlastným životným cyklom.
Tento okamih je aj počiatkom ľudskej duše, ktorú Boh vtedy stvoril. Ľudská duša je vtedy bezprostredne Bohom stvorená. Je to okamih …More
www.kbs.sk/…/pastiersky-list…
Páči sa mi to
Viac

Peter Maria pred 5 minútami
Telo a duša

Ľudská osoba je spojenie tela a duše. Ľudské telo má pôvod v ženskom vajíčku a v mužskej spermii. Ich spojením vzniká nová ľudská bytosť so svojím vlastným životným cyklom.
Tento okamih je aj počiatkom ľudskej duše, ktorú Boh vtedy stvoril. Ľudská duša je vtedy bezprostredne Bohom stvorená. Je to okamih počatia človeka, ľudskej osoby. Človek je vtedy stvorený ako osoba na Boží obraz a jeho podobu (porov. Gn 1, 27).
✍️
čo mysliš, kedy bola stvorená Ježišova duša?
pri počatí alebo už skôr?
Peter(skala)
Peter (skala), daj si poradiť... nepoučuj, prečitaj si niečo čo nikto nevie sdokumentovať!!!
Tvje nazory nas nezaujimaju, ale ked chceš, tak si vypočuj naše....

celý si sa v hriechu narodil a nas ideš poučať?
Peter(skala)
Presne Peter ty nič nehovor, chod sa zakopať, lebo si bludar a ja som lietadlo, čo všetko stiha, lebo všetko vie, nepotrebujem nič vedieť ani dokazovať, ale ty hej

Peter chod sa liečiť, nešmejdi tu, :))))))))))))))))))
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
mike084 teraz
vdýchol adamovi dych života no ja neviem ale je jasné že dych života je duša čiže nemohla existovať predtým prvá kniha Biblie vo svojej prvej kapitole
😲
ked vdychne človek kyslik do druheho človeka, tak to znamená, že ten kyslik vyprodukoval v tom momente, alebo už existoval skôr a len ho premiestnil z vonku do vnutra (tela)??????
Peter(skala)
ceskoslo teraz
Peter, nerozumím tomu, proč odporuješ učení ŘKC, že lidská duše je stvořena bezprostředně v okamžiku početí.
Je to proto, že to učí nějaké neschválené, tebou oblíbené zjevení, nebo jsi k tomu dospěl soukromou meditací?
😀 😀 😀 😀
.....si zabiiiiiil
To mi pripomina tu reklamu ako pride kominar do krčmy, pozrie na neupečene klobasy, potom pôjde opraviť komín a na druhy den, ked …More
ceskoslo teraz
Peter, nerozumím tomu, proč odporuješ učení ŘKC, že lidská duše je stvořena bezprostředně v okamžiku početí.
Je to proto, že to učí nějaké neschválené, tebou oblíbené zjevení, nebo jsi k tomu dospěl soukromou meditací?
😀 😀 😀 😀
.....si zabiiiiiil
To mi pripomina tu reklamu ako pride kominar do krčmy, pozrie na neupečene klobasy, potom pôjde opraviť komín a na druhy den, ked pride do krčmy, tak sa pýta: čo sa stalo, že tie klobasy su už dopečené?!

na to mu odpovedá krčmar: šak ty vieš, čo sa stalo...
😉
aobubo
Římská Kongregace pro nauku víry vydala 12. 12. 2008 dokument Dignitas personae (Důstojnost osoby), který se týká některých bioetických otázek, zejména těch, které souvisí se začátkem lidského života
Peter(skala)
sv.Ján Damaský, oroduj za nás +
aobubo
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
...
Tělo lidské bytosti je již od prvních stadií své existence neredukovatelné na pouhý souhrn svých buněk. Embryonální tělo se rozvíjí postupně a podle přesně definovaného ?programu? a s vlastním cílem, který se ukáže narozením každého dítěte.
Je vhodné odvolat se zde na základní etické kriterium, vyjádřené v instrukci Donum vitae za účelem posouzení všech …More
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
...
Tělo lidské bytosti je již od prvních stadií své existence neredukovatelné na pouhý souhrn svých buněk. Embryonální tělo se rozvíjí postupně a podle přesně definovaného ?programu? a s vlastním cílem, který se ukáže narozením každého dítěte.
Je vhodné odvolat se zde na základní etické kriterium, vyjádřené v instrukci Donum vitae za účelem posouzení všech morálních otázek, které se kladou, pokud jde o zásahy do lidského embrya: ?Lidský plod proto od začátku své existence, tedy od okamžiku vzniku zygoty vyžaduje bezpodmínečnou úctu, která morálně náleží lidské bytosti v její tělesné a duchovní celistvosti. Lidskou bytost je nutno od okamžiku početí respektovat jako osobu a jako s osobou s ní také zacházet. Od téhož okamžiku je třeba také uznat práva této lidské bytosti jako osoby, mezi něž patří především neporušitelné právo na život náležející každému nevinnému lidskému tvoru.?www.radiovaticana.cz/clanek.php4
...
Peter(skala)
hlavne to, že ked Ježiš mal dušu ešte pred tým ako sa počal a ludsku dušu začal mať až potom ako sa počal - pričom sme stvorení na Jeho obraz, tak prečo by človek nemohol mať dušu už pred počatím, ktorá začala byť ludskou až pri počatí?!

Nehovorím, že Ježiš mal 2 duše, ale že pri počatí jeho božska duša sa začala správať už aj ako ľudska. Lebo ako inač by si vysvetlil že Ježiš prijal ludsku …More
hlavne to, že ked Ježiš mal dušu ešte pred tým ako sa počal a ludsku dušu začal mať až potom ako sa počal - pričom sme stvorení na Jeho obraz, tak prečo by človek nemohol mať dušu už pred počatím, ktorá začala byť ludskou až pri počatí?!

Nehovorím, že Ježiš mal 2 duše, ale že pri počatí jeho božska duša sa začala správať už aj ako ľudska. Lebo ako inač by si vysvetlil že Ježiš prijal ludsku dušu pri počatí?

Bud mal 2 duše (božsku a ludsku) čo je haluz, alebo mal len 1 dušu, ale ako božsko-ludská sa začala prejavovať až po počatí.
Peter(skala)
Toto je zaujimavééééééé:

KKC 526
„Aká obdivuhodná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a narodil sa z Panny; bez pričinenia človeka sa stal človekom a dal nám účasť na svojom božstve.“222

Mna by zaujimalo, čo si myslite o tom, že Ježiš si vzal ludsku dušu, ked už mal dušu svoju vlastnu a to dávno pretým ako sa počal v lone Matky?