Stylita
Stylita
215

Boží slovo na den 25.2. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Vždyť kdo je mezi …
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Valburgy Walburgis 25. února, připomínka Postavení: abatyše OSB Úmrtí: 779 Patron: šestinedělek a rolníků. Vzývána bývá …More
Dnes slavíme svátek svaté Valburgy
Walburgis
25. února, připomínka
Postavení: abatyše OSB
Úmrtí: 779
Patron: šestinedělek a rolníků. Vzývána bývá při některých nemocech, jmenovitě očních, při kašli a pokousání psem a také jako ochránkyně domácích zvířat.
Atributy: abatyše, klasy, lahvička
Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, kam přišla s dalšími řeholnicemi r. 748. Jejím hlavním působištěm se staly nové kláštery v Heidenheimu, kde byla abatyší. Životem hluboké víry a Boží milosti vydávala svědectví opravdovému křesťanství. Podporovala chudé, pomáhala sirotkům a dary přispívala na stavbu chrámů. V Heidenheimu působila až do své smrti. Legenda vypráví, že blízkému zámeckému pánu těžce onemocněla dcera a nic nepomáhalo. Valburga, když se o tom dozvěděla, byť už začala noc, vydala se k zámecké bráně. Tam se k ní …More
Stylita
Z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/03pust/01_04.htm 1. čtení: Čtení z knihy Ester. Královna Ester se utekla k Pánu, neboť se bála smrtelného nebezp…More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_04.htm
1. čtení:
Čtení z knihy Ester.
Královna Ester se utekla k Pánu, neboť se bála smrtelného nebezpečí, které hrozilo. Se svými služebnicemi ležela od rána do večera na zemi, a tak se modlila: „Bože Abrahámův, Bože Izákův a Bože Jakubův, jsi požehnaný! Pomoz mně opuštěné, nemám mimo tebe jiného pomocníka, Pane, neboť mi hrozí nebezpečí. Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane, že až do konce vysvobozuješ všechny, kdo se ti líbí. Pomoz nyní mně opuštěné, nemám nikoho jen tebe, Pane, můj Bože! Pomoz mně osiřelé a vlož do mých úst vhodnou řeč před tváří lva (krále) a učiň, abych se mu zalíbila! Proměň jeho srdce, aby nenávidělo našeho nepřítele, ať zahyne on i ti, kteří stejně smýšlejí! Nás však vysvoboď z rukou našich nepřátel, proměň náš zármutek v radost a naše bolesti v záchranu!“
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Žalm:
Kdykoli jsem tě volal, Hospodine, vyslyšels mě. Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, žes vyslyšel slova mých …More
Stylita
9482

Boží slovo na den 24.2. A.D. 2021

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak …
±φdeiΠš2s
muzovia z Ninive, kam sa podeli? ked vacsina sveta pred nimi zatvorila brany, a ich hroby im vykopali v povetri.... muzovia z ninive, kde ste?, bojim…More
muzovia z Ninive, kam sa podeli?
ked vacsina sveta pred nimi zatvorila brany, a ich hroby im vykopali v povetri....
muzovia z ninive, kde ste?, bojim sa slov co nesiete tomuto pokoleniu,
slovenska kráska a muž z ninive
Stylita
Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, …More
Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci.
I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl:
„V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě.
Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily.
A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám!
Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu.
Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože!
Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!“ I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše …More
View 7 more comments
Stylita
4629

Boží slovo na den 23.2. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, …
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Polykarpa Polycarpus 23. února, památka Postavení: biskup, mučedník Úmrtí: ca. 155 Patron: pomocník proti bolestem uší …More
Dnes slavíme svátek svatého Polykarpa
Polycarpus
23. února, památka
Postavení: biskup, mučedník
Úmrtí: ca. 155
Patron: pomocník proti bolestem uší
Atributy: biskup, hranice, plameny
Jeho učitelem byl apoštol Jan a přítelem Ignác Antiochijský. Polykarp se stal biskupem ve Smyrně. Za pronásledování křesťanů byl u Smyrny zajat a přemlouván, aby s ohledem na své stáří obětoval císařovu božskému geniu. Když mu prokonsul naposled radil, aby udělal, co si lid přeje, odpověděl: "Lid není oprávněným soudem, před kterým bych se musel ospravedlňovat. A oheň, kterým mi hrozíš, rychle pohasne, nikdy však nezhasne oheň věčného trestu." Velebil pak Boha a plameny obklopily jeho tělo, z něhož vycházela záře. Narodil se asi v roce 69 až 70 a byl prý nalezen ve Smyrně jako odložené dítě zbožnou vdovou, která ho vychovala. Již v mládí se začal setkávat s apoštoly a dobře se znal s mnohými učedníky Krista. To o něm napsal jeho žák sv. Irenej. Obzvlášť byl blízký apoštolu Janovi, který ho ve 30 letech …More
Stylita
Z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/03pust/01_02.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Izaiáše. Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_02.htm
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“
Iz 55,10-11
Žalm:
Hospodin vysvobodil spravedlivé z každé jejich tísně. Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno! Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, k jejich volání se kloní jeho sluch. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, vysvobodil je z každé jejich …More
View 2 more comments
Stylita
14675

Boží slovo na den 22.2. A.D. 2021

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za …
U.S.C.A.E.
Prvý list Korinťanom - kapitola 15 1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom 2 a prostredníctvo…More
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom
2 a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.
3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem,
4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,
5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.
...
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 24 32 Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?" 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi."
Zedad
...Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi …More
...Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou...
View 12 more comments
Stylita
5789

Boží slovo na den 21.2. A.D. 2021

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a …
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Petra Damiani 1006-1072 / poustevnický mnich, biskup, kardinál / učitel církve počeštěně Petr Damián, latinsky Petrus de …More
Dnes slavíme svátek svatého Petra Damiani
1006-1072 / poustevnický mnich, biskup, kardinál / učitel církve
počeštěně Petr Damián, latinsky Petrus de Honestis
Narodil se kolem roku 1006 (někteří autoři uvádí rok 988) v italské Ravenně, kde získal i vzdělání. Později vstupuje do kláštera eremitů založeného sv. Romualdem a r. 1044 (některé prameny uvádějí rok 1043) se tamtéž stává představeným. Po svém jmenování kardinálem r. 1057 se zaměřuje na církevní reformu především v oblastech diecézního kléru, mnišského života a vztahů církve a státu. Ve svém reformním úsilí se vyznačuje velikou přísností (mnichům kromě častých půstů či chození naboso doporučoval např. i bičování), která i leckdy vyvolala odpor mnichů. Askezi však navzdory tomu považoval pouze za „prostředek k dosažení dokonalé lásky a božské moudrosti". V obnově diecézního kléru, který tehdy byl mnohde stižen simonií, smilstvem a nevědomostí, kladl důraz především na vzdělání diecézních kněží a na studium a rozjímání Božího …More
U.S.C.A.E.
Prvá pôstna nedeľa je nedeľou o úcte svätých ikon. Uctievanie ikon v histórii cirkvi malo z dnešného pohľadu dramatický priebeh, čo si vyžiadalo …More
Prvá pôstna nedeľa
je nedeľou o úcte svätých ikon.

Uctievanie ikon v histórii cirkvi malo z dnešného pohľadu dramatický priebeh, čo si vyžiadalo zvolanie koncilu.
Siedmy ekumenický koncil (druhý nicejský) sa začal 24. Septembra 787 v Nicei a skončil sa 23.októbra 787 v Carihrade za účasti 350 biskupov. Zvolaný bol cisárovnou Irenou s pomocou carihradského patriarchu Tarazia a so súhlasom pápeža Hadriána I. Dôvodom zvolania koncilu bolo uctievanie obrazov – ikon svätých – obrazoborectvo (obrazoborecké zákony).
V koncilovom uznesení odznelo toto: „V záležitosti úcty obrazov koncil kráčajúc po stopách Bohom inšpirovanej náuky svätých otcov a tradície Katolíckej cirkvi presne definoval, že sochy svätého kríža, ako aj maľované či vyrezávané obrazy svätých, môžu a majú byť umiestnené na stenách domov, v kostoloch, pri cestách, na tabuliach, predmetoch a odeve; menovite obrazy Spasiteľa, Panny Márie a svätých. Tento kult sa môže vyjadrovať zapálením svetla, okiadzaním, pobozkaním, poklonou …More
View 3 more comments
Stylita
3703

Boží slovo na den 20.2. A.D. 2021

Ježíš uviděl jednoho celníka – jmenoval se Lévi – jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ (Lévi) nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi …
Stylita
Dnes slavíme svátek svatých Hyacinty a Františka Martovi Hyacintha et Franciscus Marto 20. února, připomínka Postavení: děti Úmrtí: Hyacinta 1920 a …More
Dnes slavíme svátek svatých Hyacinty a Františka Martovi
Hyacintha et Franciscus Marto
20. února, připomínka
Postavení: děti
Úmrtí: Hyacinta 1920 a František 1919
Hyacinta Marto se narodila 11. března 1910 ve Fatimě. Otec se jmenoval Manuel Pedro Marto a matka Olympia. Ke dvěma dětem z prvního manželství jí s Manuelem přibylo 7 dalších. Dvěma nejmladším se dostalo milosti nebeských zjevení. Když bylo Hyacintě 6 let, tak se jí i bratru Františkovi a sestřenici Lucii zjevil anděl míru. Se skloněnou hlavou k zemi je naučil následující modlitbě: "Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a nemilují Tě." V létě je znovu vyzval, aby se hodně modlily, protože Ježíšovo a Mariino Srdce mají s nimi velké plány milosrdenství. Vyzval je, aby přinášely i oběti jako pokání za hříchy, které Boha urážejí a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především měly pokorně přijímat utrpení na ně …More
U.S.C.A.E.
Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) V tom čase, v istú sobotu, Ježiš kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „…More
Mk 10. začalo (2,23 – 3,5)
V tom čase, v istú sobotu, Ježiš kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?” On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol predkladané chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?” I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.” Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!” A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?” Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi:„Vystri ruku!” On ju vystrel a ruka mu …More
View one more comment
Stylita
3439

Boží slovo na den 19.2. A.D. 2021

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou …
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Barbáta Barbatus 19. února, připomínka Postavení: biskup Úmrtí: 682 Stal se biskupem v italském městě Beneventě, kde se …More
Dnes slavíme svátek svatého Barbáta
Barbatus
19. února, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: 682
Stal se biskupem v italském městě Beneventě, kde se křesťanství mísilo s modlářstvím a mnozí, přestože chodili na křesťanské bohoslužby, doma ještě tajně uctívali zlatého hada. Tvrdili, že jejich předkům ve válkách přinášel štěstí. Pak se k Beneventu se svým vojskem přiblížil císař Konstans postupující z Cařihradu a chystal se k jeho dobytí. Teprve v krajní nouzi, kdy císař hrozil vyhlazením města, obyvatelé přijali výzvu svého biskupa Barbáta a slíbili odřeknutí se všech model po předcích. Biskup pak šel do chrámu Panny Marie a v pláči ji úpěnlivě prosil o mocnou přímluvu za vysvobození města. Bylo mu přislíbeno vyslyšení, po kterém šel vojvodovi Romualdovi oznámit, aby tak jako v Ninive všichni kajícně volali k Bohu o pomoc a že budou zachráněni. A stalo se tak. Jen Sesuald, přítel vojvody, oznamující pomoc vojska Romualdova otce, přišel o hlavu, kterou po useknutí nařídil císař vhodit …More
Stylita
Z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/03pust/00_05.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Izaiáše. Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/03pust/00_05.htm
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?' Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? …More
View one more comment

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít …
b8111
Trepifajksl: ..Ano, opravu raketoplánu vskutku přenechám leteckým mechanikům.... Návrhy topičů, lesníků, soustružníků a zedníků si dovolím s chápavým…More
Trepifajksl: ..Ano, opravu raketoplánu vskutku přenechám leteckým mechanikům.... Návrhy topičů, lesníků, soustružníků a zedníků si dovolím s chápavým úsměvem přehlídnout...
Vidím, že v obecných názorech zrajem stejně /demokracie, Havel, atd/. Ovšem ohledně názoru na písma se rozcházíme. Rozhodně nesouhlasím s Tvým výše uvedeným výrokem. Protože moudrost Boží / a ta je vykladačem Sv. písem /, jde ruku v ruce s pokorou a Duchem sv. A tak Božího ducha mohou mít, jak lidé primitivní, tak i vzdělaní. Stačí se podívat na apoštoly. Naproti tomu, kam to dovedli lidé nábožensky vzdělaní, viz. kněží, kteří ukřižovali Krista? Jak ve SZ docházelo k selhání náboženských špiček, tak dochází a bude docházet i v dnešní době církve. Jak bylo zapotřebí dříve duch. restartu, tak je zapotřebí i nyní. Pokud člověk zaspí a spoléhá na svou chytrost, a modrost, je to vynikající cesta do pekel. Jak vnímáš problémy 2 VK, které se zde často řeší? Jsi trocha neprůhledný, bratře.
b8111
Trepifajksl: Trepi, snažil jsem se Ti odpovědět na všechny Tvé otázky, či pochybnosti. Pokud Ti něco není jasné, znovu si pročti odpovědi. Vidím …More
Trepifajksl: Trepi, snažil jsem se Ti odpovědět na všechny Tvé otázky, či pochybnosti. Pokud Ti něco není jasné, znovu si pročti odpovědi. Vidím největší problém v tom. že dobře nerozumíme staré a nové smlouvě, taktéž ceremoniálním a morálním zákonu. Který den chceš slavit, ale je na Tobě, máš svobodnou vůli, Bůh Tě k ničem nenutí. Rozhodně je ale lží, když někdo tvrdí, že neděli ustanovil Ježíš, či ji slavili první křesťané v 1. stol. po Kristu. K tomu dochází až později. Cením si tvého zápalu pro pravdu a přeji hezké prožití nedělního dne.
View 195 more comments
Stylita
7651

Boží slovo na den 17.2. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to …
Stylita
"Protože bylo lidské pokolení poraněno hříchem, nemůže být v této době ani jeden člověk bez hříchu. Ale pokání má moc navrátit každého člověka do …More
"Protože bylo lidské pokolení poraněno hříchem, nemůže být v této době ani jeden člověk bez hříchu. Ale pokání má moc navrátit každého člověka do obnoveného stavu neposkvrněnosti."
abba Izaiáš
Stylita
Dnes slavíme svátek sv. Alexia a druhů - sedm zakladatelů řádu Servitů Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom 17. února, nezávazná…More
Dnes slavíme svátek sv. Alexia a druhů - sedm zakladatelů řádu Servitů
Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom
17. února, nezávazná památka
Postavení: zakladatelé řádu OSM
Úmrtí: 1310
Sedm zámožných měšťanů a obchodníků: Alexej Falconieri, Bartoloměj, Benedikt, Bonfilius Monaldi, Gerardin, Jan a Rikover zpívali k poctě P. Marie chvály v ulicích města Florencie. O slavnosti nanebevzetí Panny Marie, 15. 8. 1233 se sešli v jednom chrámu, kde se jim dostalo vnitřního oslovení, vyzývajícího k dokonalému společnému životu. V ten den se jim prý zjevila nebeská Královna oděná do smutku pro staré záští, které mezi nimi vládlo.
Dohodli se, že rozdělí svůj majetek chudým a společně odejdou do ústraní žít poustevnickým životem s rozjímáním o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho Matky. Zašli k biskupu Ardingovi, který jim jejich úmysl schválil a pak odešli z města. Trvale se usadili na pustém vrchu Monte Senario (severně od Florencie) a odtud scházeli ke kapli zasvěcené Matce …More
View 5 more comments
Stylita
279

Boží slovo na den 16.2. A.D. 2021

Když Ježíš a jeho učedníci odešli od farizeů, zapomněli si vzít chleby a kromě jednoho chleba neměli s sebou na lodi nic. Ježíš je napomínal: „Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu …
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Juliány Iuliana, , virgo et m. in Campania 16. února, připomínka Postavení: panna a mučednice Úmrtí: s. inc. Narodila se …More
Dnes slavíme svátek svaté Juliány
Iuliana, , virgo et m. in Campania
16. února, připomínka
Postavení: panna a mučednice
Úmrtí: s. inc.
Narodila se bohatým pohanským rodičům v Nicomédii, na území dnešního Turecka. Byla nadaná a jak dospívala, toužila stále víc po vědění a pravdě. Odvrátila se od bůžků a stala se křesťankou. Její otec ji však přislíbil pohanskému mladíku Eleusiovi. Manželství se mělo uskutečnit v jejích 18 letech. Juliána se dávno předem zasnoubila Kristu a bojovala mezi svým rozhodnutím a poslušností vůči rodičům. Otec ji nutil do sňatku s pohanem Eleusiem, ona však trvala na tom, že jen v Kristu je manželství posvátným a milostiplným svazkem dvou srdcí a že mu podá ruku jen tehdy, očistí-li a posvětí-li tuto pozemskou lásku vírou v Krista. Eleusius se jejím požadavkem cítil velice pobouřen ač tvrdil, že ji miluje, ale záhy se jeho náklonnost k ní změnila v zuřivou nenávist. Otec chtěl vězením zlomit její názor a Eleusius, který se dle legendy stal městským prefektem,…More
Stylita
Z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_02.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Mojžíšovy. Když Hospodin viděl, že mnoho je lidské špatnosti …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_02.htm
1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Hospodin viděl, že mnoho je lidské špatnosti na zemi a že veškeré myšlení a snažení jejich srdce stále jen směřuje ke zlému, litoval Hospodin, že udělal lidi na zemi, a velmi se zarmoutil. Řekl: „Zahubím lidi, které jsem stvořil z povrchu země: s lidmi i dobytek, lezoucí havěť i nebeské ptactvo. Mrzí mě, že jsem je udělal.“ Noe však nalezl milost v Hospodinových očích. Hospodin řekl Noemovi: „Vstup do archy ty a celá tvá rodina, neboť (jenom) tebe jsem viděl spravedlivého před sebou mezi tímto pokolením. Ze všech čistých zvířat si vezmeš po sedmi, samce se samicí, a z nečistých zvířat po dvou, samce se samicí. Také z nebeských ptáků (vezmeš) po sedmi, samce se samicí, aby se uchovalo potomstvo na celé zemi. Neboť již za sedm dní sešlu na zem déšť po čtyřicet dní a čtyřicet nocí a zničím z povrchu země všechny tvory, které jsem stvořil.“ Noe tedy udělal všechno, co mu Hospodin …More
Stylita
7639

Boží slovo na den 15.2. A.D. 2021

Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné …
Stylita
"Kdo se spoléhá sám na sebe, je horší než ďábel." sv. Jan od KřížeMore
"Kdo se spoléhá sám na sebe, je horší než ďábel."
sv. Jan od Kříže
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Jiřiny sv. Jiřina Georgia 15. února, připomínka Postavení: panna a řeholnice Úmrtí: s. V.- VI. Atributy: bílé holubice …More
Dnes slavíme svátek svaté Jiřiny
sv. Jiřina
Georgia
15. února, připomínka
Postavení: panna a řeholnice
Úmrtí: s. V.- VI.
Atributy: bílé holubice
Narodila se v Klermontu. Svůj život zasvětila Bohu jako řeholnice. Venkov považovala za nejvhodnější místo pro chvály Bohu. Každý den prožívala v modlitbě a hodně se postila. O jejím zbožném životě se zmiňuje sv. Řehoř Turský. Životopisy uvádí, že když zemřela, pohřebního průvodu se účastnily bílé holubice, které se zdržovaly v blízkosti jejího těla. Při obřadech v kostele usedly na jeho střechu a pak ji doprovázely až ke hrobu. Holubičí bělost je považována za symbolické zdůraznění hodnoty jejího panenství. zdroj: catholica.cz/?id=732
View 5 more comments
Stylita
64525

Boží slovo na den 14.2. A.D. 2021

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství …
apredsasatoci
U.S.C.A.E. Toto si napísal: MIMO RKC S ISTOTOU NIE JE SPÁSA LEBO CIRKEV JE KRISTUS. Toto si prečítaj: duseahvezdy.cz/…i-pane-mimo-cirkev-neni-…More
U.S.C.A.E.
Toto si napísal: MIMO RKC S ISTOTOU NIE JE SPÁSA LEBO CIRKEV JE KRISTUS.
Toto si prečítaj:
duseahvezdy.cz/…i-pane-mimo-cirkev-neni-spasy/
U.S.C.A.E.
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána …More
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. (Mt 16, 13- 20)
toto je Pápežská neomylnosť jej protestantské prekrúcanie ktoré text Dogmy samozrejme ani v náznaku nedovoľuje presne tohto sa bál svätý John Henry Newman a nemýlil sa
nenaštuduje si to skoro nik a potom z toho vznikajú akože zaručené argumenty …
More
View 62 more comments
Stylita
12559

Boží slovo na den 13.2. A.D. 2021

V těch dnech byl s Ježíšem zase velký zástup a neměli co jíst. Zavolal si učedníky a řekl jim: „Je mi líto zástupu, protože už tři dni jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, …
Martina Bohumila Luterova
...Rozkázal, aby se lid posadil na zem... Jen ten kdo v běžném životě zažívá BOŽí MOC je HO hoden.More
...Rozkázal, aby se lid posadil na zem...
Jen ten kdo v běžném životě zažívá BOŽí MOC
je HO hoden.
Kallistratos
Dnes jsem viděl rozhovor, kde mluvila nejen Zdeňka Rybová, Hnutí pro život ale na straně druhé Cibulka a spol. Zdeňka Rybová, skvělá ženská, na …More
Dnes jsem viděl rozhovor, kde mluvila nejen Zdeňka Rybová, Hnutí pro život ale na straně druhé Cibulka a spol. Zdeňka Rybová, skvělá ženská, na opačné straně stolu vysmátý warm Cibulka se svým partnerem. Rozhovor moderátorsky naprosto nezvládnutý, přišli rozbourat debatu a za mne má moderátorka pětku Zdeňka Rybová 1 Jsem rád za tuto ženskou vždy mi byla sympatická že dokázala obhájit to podstatné. Pak jsem zaznamenal rozhovor mediálního kněze ZC, který reagoval ne zcela přesvědčivě k otázce manželství a jeho hodnoty a velmi obratně manévroval slovy takže místo aby v tento čas, kdy je téma manželství a svazek mezi mužem a ženou velmi důležitým tématem, tak dokázal hodnotu manželství i svazku nenápadně časově podmiňovat a poněkud relativizovat místo toho aby vyzdvihl, podtrhnul a zdůraznil jako vzor jako výzvu i jako způsob soužití. Jsem velmi zklamán z přístupu a dodatečně jsem si na jeho Facebooku všiml , že jej za rozhovor pochválil pan Odilo a který, jistě dobře víme. Omluvte můj …More
View 10 more comments
Stylita
17870

Boží slovo na den 12.2. A.D. 2021

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu …
Stylita
Abba Antonios svým žákům vyprávěl: A je-li nějaké zjevení doprovázeno chaosem, vnějším hlukem, pozemskou nádherou, hrozbou smrti a vším, co bylo …More
Abba Antonios svým žákům vyprávěl:
A je-li nějaké zjevení doprovázeno chaosem, vnějším hlukem, pozemskou nádherou, hrozbou smrti a vším, co bylo řečeno výše, víte, že je to vpád zlých andělů. Ano, jako znamení vám může posloužit, když duše neustále pociťuje strach z toho, kdo se zjevil, je přítomen nepřítel. Protože démoni nezbavují člověka obavy, jak to učinil veliký archanděl Gabriel u Marie a Zachariáše a ten anděl, který se ukázal ženám v hrobě. Démoni naopak, vidí-li, že se lidé bojí, tím více rozmnožují klamné přeludy, aby je pořádně vyděsili. Potom přistoupí, vysmívají se a a říkají: „Padněte, pokloňte se nám.“ Takto svedli pohany a ti je lživě vyznávali jako bohy. Ale u nás Pán nedovolil, abychom byli ďáblem svedeni, když mu zakázal, aby provázel takové vidiny a pravil: “Odejdi satane, neboť je psáno: Pánu svému, Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'“ Proto námi ten zákeřník stále více opovrhuje. Vždyť co mu Pán řekl, pověděl kvůli nám, aby se ďáblové, pokud i od …More
U.S.C.A.E.
a to že svätý Atanáz apeloval ku Pápežovi tuším k Júliovi I a svätý Ján Zlatoústy ku Inocentovi I to veru nejak nesvedčí o tej bájnej rovnosti …More
a to že svätý Atanáz apeloval ku Pápežovi tuším k Júliovi I a svätý Ján Zlatoústy ku Inocentovi I to veru nejak nesvedčí o tej bájnej rovnosti patriarchátov ale jasne o tom že aj východ považoval Rímsku cirkev za hlavnú a jej hlavu za všeobecnú viditeľnú hlavu alebo keď sa vám ekluje názov Rímska cirkev tak Rímsky patriarchát
ja len to že aj podľa východu svätci velikáni usvedčujú teóriu o piatich rovnocenných patriarchátoch že je to proste vybájené ešte aj heretici sa pokúšali obracať na Rím a to mohlo mať jediný dôvod že to čo uznal Rím sa uznalo všeobecne
View 15 more comments
Stylita
17742

Boží slovo na den 11.2. A.D. 2021

Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. …
Stylita
Zakázaný Bůh 6/13 Objektový svazek Živčáková: zjevení Panny Marie V roce 1958 se hajnému Matúšu Lašutovi ve slovenské Turzovce měla několikrát zjevi…More
Zakázaný Bůh 6/13
Objektový svazek Živčáková: zjevení Panny Marie
V roce 1958 se hajnému Matúšu Lašutovi ve slovenské Turzovce měla několikrát zjevit Panna Maria. Místo se stalo cílem poutníků i trnem v oku Státní bezpečnosti
ceskatelevize.cz/…-zivcakova-zjeveni-panny-marie
Stylita
"Zaplač pro svůj hřích, abys nemusel plakat kvůli trestu za něj, ospravedlň se před Soudcem dříve, než zasedneš na soudné lavici... Pokání člověku …More
"Zaplač pro svůj hřích, abys nemusel plakat kvůli trestu za něj, ospravedlň se před Soudcem dříve, než zasedneš na soudné lavici... Pokání člověku otevírá nebe, vynáší ho do ráje a poráží ďábla."
sv. Jan Zlatoústý
View 15 more comments
Stylita
29573

Boží slovo na den 10.2. A.D. 2021

Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.“ Když (pak odešel) od …
Kallistratos
Ano, i toto se dá vztáhnout aktuálně k této době. Lidé se mnohdy bojí vnějších věcí, limitujících věcí, materiálních věcí, bojí se o život.... Měli …More
Ano, i toto se dá vztáhnout aktuálně k této době. Lidé se mnohdy bojí vnějších věcí, limitujících věcí, materiálních věcí, bojí se o život.... Měli by se tak trochu bát o to, aby si udrželi kultivovanost duše, smysl pro krásu, smysl pro čest i vytrvalost, smysl pro zdravou sebekritičnost, smysl pro oběť i odvahu a smysl soudit více sebe než druhé. To špatné z nás vylétává tak lehce, jako netopýři z jeskyně. A zanechává stopy, poskvrňuje, jak je psáno.... A navíc to jde od myšlenky k činu, zlému činu, zlému slovu...
---------------------------------------------------
Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí? Vždyť to mu přece nevchází do srdce, ale do žaludku a odchází do stoky.“ Tím (Ježíš) prohlásil za čisté všechny pokrmy. Dále řekl: „Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to …More
Stylita
28.1./10.2. Prep. Efrém Sýrsky. Narodil sa v Sýrii chudobným rodičom za čias cisára Konštantína Veľkého. Svoju ranú mladosť prežil dosť búrlivo, ale …More
28.1./10.2.
Prep. Efrém Sýrsky. Narodil sa v Sýrii chudobným rodičom za čias cisára Konštantína Veľkého. Svoju ranú mladosť prežil dosť búrlivo, ale odrazu nastal prelom v jeho duši a on zahorel láskou k Hospodinovi Isusovi. Bol učeníkom svätého Jakuba Nisibijského (13. jan.) Z veľkej Božej blahodate sa z jeho jazyka liala múdrosť ako potok medu a z očí mu neustále tiekli slzy. Efrém, pracovitý ako včela, neprestajne buď písal knihy alebo ústne poučoval mníchov v monastieri a národ v meste Edesa, alebo sa sám oddával modlitbe a rozjímaniu. Mnohopočetné sú jeho knihy, prekrásne sú jeho modlitby. Najznámejšia je jeho veľkopôstná modlitba: „Hospodi i Vladyko života mojeho...“ Keď z neho nasilu chceli urobiť episkopa, urobil zo seba blázna a začal behať po Edese ťahajúc za sebou svoje šaty. Keď to ľudia uvideli, nechali ho na pokoji. Bol súčasníkom a priateľom sv. Vasilija Veľkého. Sv. Efrém je hlavne apoštolom pokánia. Jeho spisy dodnes zmäkčujú mnohé srdcia zatvrdnuté hriechom a …More
View 27 more comments

Boží slovo na den 9.2. A.D. 2021

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a …
Stylita
Pravoslavní dnes slaví svátek přenosu ostatků svatého Jana Zlatoústého do Cařihradu. Sv. Jan Zlatoústý je katolický světec, jež má titul Učitel …More
Pravoslavní dnes slaví svátek přenosu ostatků svatého Jana Zlatoústého do Cařihradu. Sv. Jan Zlatoústý je katolický světec, jež má titul Učitel církve.
27.1./9.2.
Sv. Ján Zlatoústy, zlatohlásna trúba Pravoslávia. Pamiatka tohto svetla Cirkvi sa oslavuje 13. novembra a 30. januára. A v dnešný deň si pripomíname prenos jeho čestných ostatkov z arménskej dediny Komana, kde ako vyhnanec zomrel, do Carihradu, kde predtým ako patriarcha spravoval Cirkev. Keď uplynulo 30 rokov od jeho smrti, patriarcha Prokl predniesol kázeň na pamiatku svojho duchovného otca a učiteľa a touto kázňou tak rozpálil lásku národa a cisára Teodosija Mladšieho k veľkému svätiteľovi, že si všetci želali, aby sa Zlatoústeho ostatky preniesli do Carihradu. Hovorí sa, že sa truhlou s ostatkami nijako nedalo pohnúť z miesta, až pokiaľ cisár nenapísal list Zlatoústemu, prosiac ho o odpustenie (lebo Teodosijova matka Eudoxia bola vinná za vyhnanie svätca) a pozývajúc ho, aby prišiel do Carihradu, svojej niekdajšej …More
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Apolónie Apollonia, virgo alexandrina 9. února, připomínka Postavení: panna a mučednice Úmrtí: ca. 250 Patron: zubních …More
Dnes slavíme svátek svaté Apolónie
Apollonia, virgo alexandrina
9. února, připomínka
Postavení: panna a mučednice
Úmrtí: ca. 250
Patron: zubních lékařů
Atributy: dláto, kleště, oheň, zub
Byla starší pannou, když jí v době Déciova pronásledování vyrazili všechny zuby a dali jí na výběr upálení nebo zřeknutí se Krista. Volila to první. Bývá uváděno, že byla dcerou senátora Alexandrie a že již měla vyšší věk. Žila jako panna zasvěcená Kristu a v době pronásledování za císaře Décia ji zajali, nutili, aby se zřekla Krista a poklonila se božstvům, které patřily ke státnímu náboženství. Domluvu začali formou hrubého násilí - vyrazili jí všechny zuby a rozbili čelisti. Přivedli ji k hranici ať se rozhodne: Buď pro Krista a shoří v plamenech nebo se postaví proti němu a nechají ji na pokoji. Snad naznačila, že se rozmýšlí, ve skutečnosti se připravovala k odpovědi, která se nedá dvojsmyslně vyložit. S rozbitými ústy nemohla zřetelněji říci, že se rozhodla pro Krista, než sama si stoupnout na …More
View one more comment

Boží slovo na den 8.2. A.D. 2021

Ježíš a jeho učedníci se přepravili na druhý břeh a přistáli u Genezaretu. Když vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Proběhli celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné všude tam, kde …
Stylita
Král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek, faraónovu dceru, Moábky, Amónky, Edómky, Sidóňanky a Chetejky, z těch pronárodů, o nichž Hospodin Izrae…More
Král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek, faraónovu dceru, Moábky, Amónky, Edómky, Sidóňanky a Chetejky,
z těch pronárodů, o nichž Hospodin Izraelcům řekl: „Nebudete vcházet k nim a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům.“ Šalomoun k nim přilnul velkou láskou.
Měl mnoho žen: sedm set kněžen a tři sta ženin. Jeho ženy odklonily jeho srdce.
Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo cele při Hospodinu, jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida.
Šalomoun chodil za božstvem Sidóňanů Aštoretou a za ohyzdnou modlou Amónců Milkómem.
Tak se Šalomoun dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David.
Tehdy Šalomoun vystavěl posvátné návrší Kemóšovi, ohyzdné modle Moábců, na hoře, která je naproti Jeruzalému, a Molekovi, ohyzdné modle Amónovců.
Totéž udělal pro všechny své ženy cizinky, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům. Hospodin …More
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Jeronýma Emilianiho Hieronymus Emiliani 8. února, nezávazná památka Postavení: zakladatel řádu CRS Úmrtí: 1537 Patron: …More
Dnes slavíme svátek svatého Jeronýma Emilianiho
Hieronymus Emiliani
8. února, nezávazná památka
Postavení: zakladatel řádu CRS
Úmrtí: 1537
Patron: Trevisa, Benátek; sirotků a zakladatelů škol
Atributy: řetěz
Narodil se r. 1486 ve šlechtické rodině v Benátkách. Oblíbil si vojenskou dráhu a proti vůli rodičů vstoupil již v 15 letech do armády. Byl cholerické povahy, energický a podnikavý. Dal se také svést k rozkošnickému nevázanému životu, který byl u vojska běžný. Stal se důstojníkem a nakonec hlavním velitelem. Při obraně pevnosti Castelnuovo proti Lize z Cambrai byl zajat, spoután okovy a uvržen do tmavého vězení. Bylo mu kolem 24 let, když šel jako marnotratný syn do sebe. Očekávaje ve vězení smrt, prosil o pomoc Boží Matku, uctívanou jako útočiště hříšníků a pln lítosti také prosil: "Nejsladší Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasitelem!" Pak došlo k zázraku. V noci k němu prý přistoupila zahalená postava ženy, zbavila ho okovů, dala mu klíče a zmizela. Jeroným se dostal ven a …More
View 9 more comments

Boží slovo na den 7.2. A.D. 2021

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka …
dalila
Už som to tu niekde písala :)) Tu je dôvod Petrovej zrady. Uzdravenie svokryMore
Už som to tu niekde písala :))
Tu je dôvod Petrovej zrady. Uzdravenie svokry
U.S.C.A.E.
ja neviem či ste zistili kde bývam pani Eva 😊
View 10 more comments

Boží slovo na den 6.2. A.D. 2021

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, …
Kallistratos
Na vláknu, kde jsem bloknut @Observateur vkládal zmínku o exorcismu a ženách. V tomto směru doporučuji toto, kde je dlouhý text, ale poučný o …More
Na vláknu, kde jsem bloknut @Observateur vkládal zmínku o exorcismu a ženách. V tomto směru doporučuji toto, kde je dlouhý text, ale poučný o hysterii. nakladatelstvi.portal.cz/nakladatelstvi/aktuality/80508 V textu v jeho druhé polovině je uvedeno: Tento typ identifikace připomíná „nakažlivost“ záchvatů křečí, které se šířily z člověka na člověka v celých skupinách obyvatel. Náš moderní osvícený pohled připisuje tento jev spíše psychickým procesům než vlivu čarodějnic či posedlosti démony, jak se tomu věřilo dříve.
Trochu si odfiltruji ono nabubřelé - náš moderní osvícený pohled a bla bla .... nicméně je jasné, že podíl emocí je u žen mnohem výraznější a projevují se někdy "bez mantinelů". Pánové to znají, ženy spíše dávají na emoce, než logiku a sám vím, že v charismatických kruzích bylo více žen... A ty různé projevy mohou být zneužitelné jako v případě Bennyho Hinna, kde šlo o práci s emocemi, lidskou vírou, nadějí, důvěřivostí... Připadá mi jako pěkný prevít, který lidem …More
b8111
Kallistratos: Příteli píšeš, že bojuješ za církev, o které si já / B8111/myslím, že jde nyní prokazatelně v mnoha krocích proti Bohu. Ovšem Kristu…More
Kallistratos: Příteli píšeš, že bojuješ za církev, o které si já / B8111/myslím, že jde nyní prokazatelně v mnoha krocích proti Bohu. Ovšem Kristus nám ukázal, že o budoucím údělu člověka rozhodne jeho povaha, nikoliv příslušnost k církvi. Pokud budeš dávat na první místo církev a ne Boha, lež vydávat za pravdu, zle jednou dopadneš.......
View 49 more comments