Stylita
Stylita
242

Boží slovo na den 20.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení ze Skutků apoštolů. Apoštolové a starší se spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Apoštolové a starší se spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a Silu - vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: „Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně. Rozhodl totiž Duch Svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených …More
One more comment
Stylita
9121

Boží slovo na den 19.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a …
Stylita
Svátek slaví sv. Petr Celestin Po dvouletém období sedisvakance, tedy času, kdy byl Petrův stolec neobsazen, se kardinálům na konkláve v červenci …More
Svátek slaví sv. Petr Celestin
Po dvouletém období sedisvakance, tedy času, kdy byl Petrův stolec neobsazen, se kardinálům na konkláve v červenci roku 1294 podařilo zvolit nového papeže. Stal se jím téměř osmdesátiletý poustevník Pietro Angelari, kněz a benediktinský řeholník, který žil v pověsti svatosti na hoře Morrone ve střední Itálii.
Pietro (česky Petr) se nejprve přijetí úřadu vzpíral, ale kardinálům se ho podařilo přemluvit; volbu přijal z poslušnosti vůči církvi. Na Petrův stolec nastoupil pod jménem Celestin V. Záhy seznal, že jeho schopnosti nestačí na náročný úkol řídit celou církev, a na sklonku téhož roku abdikoval. Zemřel 19. května 1296, kanonizován byl roku 1313.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=5_19
Martina Bohumila Lutherová
To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“ 😊More
To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“
😊
7 more comments
Stylita
1266

Boží slovo na den 18.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení ze Skutků apoštolů. Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma. Církevní obec je tedy vypravila na cestu. Šli přes Fénicii a Samařsko a obšírně vykládali o tom, jak se pohané obracejí, a tím působili všem bratřím velikou radost. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati od církevní obce, apoštolů a starších. Vypravovali jim, co všechno Bůh jejich prostřednictvím vykonal. Ale někteří z těch, kdo přešli k víře z farizejské strany, zasáhli a říkali: „Pohané musí přijmout obřízku a je třeba jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův Zákon.“ Sešli se tedy apoštolové a starší, aby tu věc uvážili.
Sk 15,1-6
Žalm:
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. …More
Stylita
57372

Boží slovo na den 17.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `zase …
U.S.C.A.E.
Dôvod posvätnosti nedele 16. mája 2022 Pokladnica viery Boh nám zmenil sobotu na nedeľu zo zaiste vážnych dôvodov, ako aj obriezku na krst, veľkonoč…More
Dôvod posvätnosti nedele
16. mája 2022 Pokladnica viery
Boh nám zmenil sobotu na nedeľu zo zaiste vážnych dôvodov, ako aj obriezku na krst, veľkonočného baránka na Najsvätejšiu Sviatosť a vôbec všetky dobré obrady Starého zákona na lepšie obrady Nového zákona.
Ak teda židia slávili sobotu na pamiatku stvorenia sveta, čiže ten deň, v ktorom bolo stvorenie dokončené, iste väčším právom my slávime nedeľu na pamiatku toho istého stvorenia, ktoré sa začalo v nedeľný deň. (Justín Martýr: Apológia I, 67; Lev Veľký: Epistola 9 ad Dioscorum)
A tak keď židia ponúkali Bohu posledný deň týždňa, o čo lepšie robia kresťania ponúkajúc prvý? Okrem toho, v nedeľu sa slávi pamiatka troch hlavných dobrodení nášho vykúpenia: v nedeľu sa Kristus narodil, v nedeľu vstal z mŕtvych a v nedeľu zoslal Ducha Svätého na apoštolov.
Napokon, sobota predstavuje ten odpočinok, ktorý mali svätí patriarchovia v predpeklí, avšak nedeľa označuje slávu, ktorú blažené duše už vlastnia a časom ju v nebi získajú aj ich …More
U.S.C.A.E.
Apoštol na liturgii 31. začalo (Sk 12,25 - 13,12) V tých dňoch, keď Barnabáš a Šavol splnili svoju úlohu, vrátili sa z Jeruzalema do Antiochie a …More
Apoštol na liturgii
31. začalo (Sk 12,25 - 13,12)
V tých dňoch, keď Barnabáš a Šavol splnili svoju úlohu, vrátili sa z Jeruzalema do Antiochie a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek. V cirkvi, ktorá bola v Antiochii, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol. Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“ Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. A oni, vyslaní Svätým Duchom, došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mali so sebou aj Jána ako pomocníka. A keď prešli celým ostrovom až do Pafu, stretli istého čarodejníka, falošného proroka, Žida menom Barjezu. Bol u prokonzula Sergia Pavla, ktorý bol rozumný muž. Ten si pozval Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť Božie slovo. Ale Elymas, čarodejník - lebo tak sa …More
55 more comments
Stylita
8500

Boží slovo na den 16.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také …
Učeník Pánov
Český svätec Ján Nepomucký je oddávna veľmi uctievaný aj na Slovensku. Malé kaplnky, sochy pri mostoch a kostoly jemu zasvätené to dosvedčujú.
Stylita
Dnes je svátek sv. Jana Nepomuckého …Bože, tys z něho učinil druhého Jana Křtitele; jeden i druhý statečně hlásali před mocnými tvůj zákon: jeden …More
Dnes je svátek sv. Jana Nepomuckého
…Bože, tys z něho učinil druhého Jana Křtitele;
jeden i druhý statečně hlásali před mocnými tvůj zákon:
jeden nahlas odsoudil královu nešlechetnost,
druhý i tím, že mlčel;
jeden káral porušení manželské věrnosti,
druhý hájil neporušitelnost zpovědního tajemství;
jeden mučednickou korunou dovršil církev starozákonní, druhý církev Zákona nového ozdobil novou svatozáří. Jak slavné je toto společenství jména, zápasu i vítězství, jak podivuhodná je tvá moc ve tvých svatých, jak je veliké jejich svědectví o tvém Kristu… (z mešní preface svátku sv. Jana Nepomuckého)
6 more comments
Stylita
2209
Srdcovka nádherná (Lamprocapnos)
Hermenegild
A kvitne vždy okolo sviatku Božs. Srdca a Kristovho Tela.
TerezaK
tu mám také ráda
Stylita
4373

Boží slovo na den 15.5. A.D. 2022

Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové …
Stylita
Nové přikázání vám dávám. Zde Ježíš vystupuje s božskou autoritou. Víme, že Mojžíš dostal Desatero na deskách od Boha.
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení ze Skutků apoštolů. Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedník…More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili. Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům.
Sk 14,21b-27
Žalm:
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. Nebo: Aleluja. Milosrdný a milostivý je Hospodin, shovívavý a plný lásky. Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji zbožní ať tě velebí! Ať vypravují o slávě tvého království, ať …More
2 more comments
Stylita
3138

Boží slovo na den 14.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a …
U.S.C.A.E.
29. začalo (Sk 12, 1 - 11) V tých dňoch kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi, aby ich mučil. Jánovho brata Jakuba zabil mečom.…More
29. začalo (Sk 12, 1 - 11)
V tých dňoch kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi, aby ich mučil. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Pasche ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo väzení. Ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. V tú noc, keď ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: „Vstaň rýchlo!“ A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: „Opáš sa a obuj si sandále!“ Keď to urobil, povedal mu: „Prehoď si plášť a poď za mnou!“ Vyšiel von a šiel za ním; ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli …More
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení ze Skutků apoštolů. Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: „…More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: „Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu předpověděl Ducha svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize Žalmů: `Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm nebydlí' a `jeho úřad ať dostane jiný'. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš – příjmení měl Justus – a Matěje. A takto se modlili: „Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil.“ Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto …More
One more comment
Stylita
4212

Boží slovo na den 13.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení ze Skutků apoštolů. Když přišel Pavel do Antiochie Pisidské, mluvil v synagoze: „Bratři, kteří pocházíte…More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Pavel do Antiochie Pisidské, mluvil v synagoze: „Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však nepoznali, kdo (Ježíš) je. A když ho odsoudili, vyplnili tím jen to, co říkali proroci, - jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm nenašli nic, zač by zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. On se pak po mnoho dní zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní před lidem jeho svědky. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.'„
Sk 13,26-33
Žalm:
Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. …More
3 more comments
Stylita shares from Stylita
1.8K
Leninova ulice. Jarek Nohavica Na okraji města kde už končí tramvaje klikatí se cesta která ovšem slepá je Z rozkopané dlažby tam trčí trsy trav po příkopách pažby pušek - tudy kráčel dav Leninova …More
Leninova ulice.
Jarek Nohavica
Na okraji města
kde už končí tramvaje
klikatí se cesta
která ovšem slepá je
Z rozkopané dlažby
tam trčí trsy trav po příkopách pažby pušek - tudy kráčel dav Leninova ulice barák číslo čtyřicet v prvním patře víra v druhém páchne síra dole ve sklepě se čeká u šibenice Na chodbách vládne přítmí je lesklé jako had vzduchem se nesou rytmy podle nichž se musí tancovat Kočky tam honí krysy vzájemně si trhají srst zpod sufitů visí kárající prst Leninova ulice barák číslo čtyřicet v prvním patře víra v druhém páchne síra dole ve sklepě se čeká u šibenice Vrátný - zachmuřený skeptik zírá do stěny ze dvora páchne septik nevyvezený A z busty dole v hale mramor už opadal ale v přednáškovém sále je skvělá nálada Leninova ulice barák číslo čtyřicet v prvním patře víra v druhém páchne síra dole ve sklepě se čeká u šibenice Příkré dřevěné schody vedou na lepší svět lidé tam po nich chodí dva kroky vzad jeden vpřed A nahoře v rohu půdy klec pro neposlušné tabulky …More
04:42
Stylita
2154

Boží slovo na den 12.5. A.D. 2022

Když Ježíš umyl učedníkům nohy, řekl jim: „Amen, amen, pravím vám: Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte. …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení ze Skutků apoštolů. Pavlova družina odplula lodí z Pafu a přišla do Perge v Pamfýlii. Ale Jan se od …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavlova družina odplula lodí z Pafu a přišla do Perge v Pamfýlii. Ale Jan se od nich odloučil a vrátil se do Jeruzaléma. Oni však šli z Perge dál a dostali se do Antiochie v Pisídii. Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se. Když bylo skončeno čtení ze Zákona a Proroků, poslali k nim představení synagogy se vzkazem: „Bratři, můžete-li něco říci lidu pro povzbuzení, ujměte se slova!“ Pavel tedy vstal, pokynul rukou a začal mluvit: „Izraelité i vy, kteří se bojíte Boha, poslyšte! Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce a učinil z onoho lidu za jeho pobytu v cizině, v Egyptě, velký národ. Odtamtud je pak mocným zásahem vyvedl a během asi čtyřiceti let se o ně na poušti s láskou staral. Potom vyhubil sedm národů v kananejské zemi a dal jim ji do vlastnictví, a to trvalo kolem čtyři sta padesáti let. Potom jim dal soudce až do proroka Samuela. Když pak žádali o krále, dal jim Bůh na čtyřicet let Kišova syna …More
One more comment
Stylita
1179

Boží slovo na den 11.5. A.D. 2022

Ježíš zvolal hlasitě: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal; a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení ze Skutků apoštolů. Boží slovo se šířilo a rozrůstalo. Když Barnabáš a Šavel vyplnili svůj úkol, vrátili…More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Boží slovo se šířilo a rozrůstalo. Když Barnabáš a Šavel vyplnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou Jana, kterému říkali Marek. V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a Manahen, který byl vychován spolu s údělným knížetem Herodem, a Šavel. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Šavla pro dílo, ke kterému jsem je povolal!“ Postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a propustili je. Tak oni, vysláni od Ducha Svatého, přišli do Seleukie. Odtamtud odjeli lodí na Kypr. V Salamině vystoupili a kázali Boží slovo v židovských synagogách.
Sk 12,24-13,5a
Žalm:
Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Nebo: Aleluja. Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář, kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuje…More
Stylita
22420

Boží slovo na den 10.5. A.D. 2022

V Jeruzalémě se konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě. Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí. Židé se kolem něho shlukli a řekli mu: „Jak dlouho nás chceš držet v napětí? Jsi-li ty …
TerezaK
To je vidět,že nemáme žádné děti nebo někoho, koho máte opravdu rád, jste bez citu, protože, dokážete si představit, co to znamená atom?Jaderné …More
To je vidět,že nemáme žádné děti nebo někoho, koho máte opravdu rád, jste bez citu, protože, dokážete si představit, co to znamená atom?Jaderné ozáření? Mylsíte jenom sami na sebe, že vy utrpení zvládnete, ale dokážete si představit malé děti? Jak by v něčem takovém trpěli malé děti? Dokážete si představit, co to je, biologická válka? To jste se z té covid-totality mašinérie nepoučili? Dokážete si představit ta malá bušící srdíčka malých dětí,když jsou namocná? Nedokažete asi vůbec, jinak byste uznali, že další normální vývoj "civilizace" je totální sci-fi!!
TerezaK
Copak Vám vůbec nevadí, jak ostatní trpí? Copak nevidíte a nechápete, že tento starý svět utrpení už musí skončit a ŽE BŮH MUSÍ STRHNOUT OPONU …More
Copak Vám vůbec nevadí, jak ostatní trpí? Copak nevidíte a nechápete, že tento starý svět utrpení už musí skončit a ŽE BŮH MUSÍ STRHNOUT OPONU starého světa a ukázat pravdu? ŽE UŽ JE Třeba, aby strhl oponu tohoto starého světa, že UŽ JE ČAS, a NEMŮŽE DONEKONEČNA POŘÁD ČEKAT? Na co chcete pořád čekat? Proč raději tato poselství nešíříte dále? Aby se to dozvědělo více lidí a mohli se obrátit, proč ostatním bráníte, aby byli připraveni?
20 more comments

Boží slovo na den 9.5. A.D. 2022

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá …
One more comment

Boží slovo na den 8.5. A.D. 2022

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z …
Stylita
Dnes je svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí Panna Maria, Prostřednice všech milostí | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život Panna …More
Dnes je svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Panna Maria, Prostřednice všech milostí | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život
Panna Maria, Prostřednice všech milostí - jeden z titulů Panny Marie, který vyjadřuje, že veškerá milost Boží k nám přichází prostřednictvím Panny Marie. Tento zdánlivě provokativní titul vyplývá ze skutečnosti, že panenská dívka Marie z Nazareta se nadpřirozeným způsobem, tj. působením Ducha Svatého při události Zvěstování, stala Matkou Božího Syna, který coby vtělený Bůh je plností a - spolu s Otcem a Duchem Svatým - i zdrojem všech milostí (srov. J 1,16: „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí."). Vzhledem k tomu, že vtělený Syn Boží je plností milostí nebo dokonce Milostí samotnou, který coby Zdroj všech milostí přišel do našeho světa prostřednictvím své lidské Matky Marie, se Maria stala prostřednicí všech milostí, jež mají zdroj v Synu a v celé Boží Trojici. Toto Mariino prostřednictví nemá pasivní charakter, tj. …More
One more comment

Boží slovo na den 7.5. A.D. 2022

Mnozí z jeho učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte …
U.S.C.A.E.
Augustín Alebo inak. Týmito slovami rieši ťažkosť, ktorá ich trápila. Mysleli si totiž, že vydá svoje telo zubom; on však povedal, že vystúpi do …More
Augustín Alebo inak. Týmito slovami rieši ťažkosť, ktorá ich trápila. Mysleli si totiž, že vydá svoje telo zubom; on však povedal, že vystúpi do neba, dokonca celý: „až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bo predtým.“ Vtedy zaiste uvidíte aj to, že nevydá svoje telo tak, ako si myslíte, a že zuby nerozhryzú jeho milosť. Syn človeka, Kristus, však začal byť z Panny Márie tu na zemi, kde si vzal telo zo zeme. Prečo teda hovorí: „až uvidíte Syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým,“ než aby sme chápali, že Kristus Boh a človek je jednou osobou, a nie dvomi? Aby sme neverili v štvoricu ale Trojicu. Syn človeka bol teda v nebi tak, ako bol Boží Syn na zemi. Boží Syn na zemi v prijatom tele, Syn človeka v nebi v jednote osoby.
Stylita
6. května 1346 vystavil v Avignonu papež Kliment VI. na žádost markraběte Karla ochrannou bulu Svatováclavské koruně - Satis Preciosum Regium …More
6. května 1346 vystavil v Avignonu papež Kliment VI. na žádost markraběte Karla ochrannou bulu Svatováclavské koruně - Satis Preciosum Regium Diadema, což byla první zmínka o tomto korunovačním klenotu. Tato bula zakazovala korunu prodat, ukrást nebo s ní nakládat nedůstojným a neuctivým způsobem.
2 more comments

Boží slovo na den 6.5. A.D. 2022

Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě …
U.S.C.A.E.
rohatý sa nemôže vteľovať čiže zasa skočenie na blud ako inak
Michal Bil
Když je to tak jednoduché tak to udělejte
19 more comments
Křídlový oltář s Posledním soudem Lucas Cranach, cca 1524 Matouš 25,31-46 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny …More
Křídlový oltář s Posledním soudem
Lucas Cranach, cca 1524
Matouš 25,31-46
Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
ovce postaví po pravici a kozly po levici.
Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím…More
U.S.C.A.E.
svätým Petrom nebola založená bola založená Bohočlovekom Ježišom Kristom ktorý zveril jej vedenie Petrovi a nástupcom každá iná má ľudského zakladate…More
svätým Petrom nebola založená bola založená Bohočlovekom Ježišom Kristom ktorý zveril jej vedenie Petrovi a nástupcom každá iná má ľudského zakladateľa okrem jednej jedinej Pravej Katolíckej a Apoštolskej tá má Bohoľudského zakladateľa môže Kristus za to že človek zneužíva slobodnú vôľu na zlo? však On to trpí Anjelom tým padlým to je riziko slobody že ju rozumné stvorenie otočí proti Stvoriteľovi a tým aj proti sebe
sám Pán Ježiš Kristus Cirkev nenazval Petrovou ale svojou
Martina Bohumila Lutherová
Ano to je ono - tím svědčíme zda jsem přijímali Krista v jiných lidech. Díky za vklad. A onen den příjde v hodinu,kdy se nenadáme......More
Ano to je ono - tím svědčíme zda jsem přijímali Krista v jiných lidech.
Díky za vklad. A onen den příjde v hodinu,kdy se nenadáme......
2 more comments

Boží slovo na den 5.5. A.D. 2022

Ježíš řekl zástupům: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo …
U.S.C.A.E.
Augustín Prijal síce telo od ľudí, no nie ľudským spôsobom. Otca mal na nebi a matku si zvolil na zemi. Tam sa narodil bez matky, tu bez otca. A …More
Augustín Prijal síce telo od ľudí, no nie ľudským spôsobom. Otca mal na nebi a matku si zvolil na zemi. Tam sa narodil bez matky, tu bez otca. A nasleduje jeho odpoveď týmto šomrajúcim: 43 Ježiš im odpovedal: Nešomrite medzi sebou! Ako keby povedal: viem, prečo nemáte tento hlad, teda že nerozumiete tomuto chlebu ani ho nechcete.
U.S.C.A.E.
Teofylakt Tak, že prijal telo. Nie je teda pravda, že najprv bol len človekom, a potom prijal božstvo, ako si vymýšľa Nestorius.More
Teofylakt Tak, že prijal telo. Nie je teda pravda, že najprv bol len človekom, a potom prijal božstvo, ako si vymýšľa Nestorius.
One more comment

Boží slovo na den 4.5. A.D. 2022

Ježíš řekl zástupům: „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Každý, koho mi …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení ze Skutků apoštolů. V Jeruzalémě se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Všichni kromě apoštolů …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
V Jeruzalémě se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po judském a samařském kraji. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi nad ním naříkali. Šavel pak pustošil křesťanskou obec: vnikal do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do žaláře. Ti tedy, co se tak rozprchli, procházeli (zemí) a hlásali slovo evangelia. Tak přišel Filip do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha (posedlých) totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo.
Sk 8,1b-8
Žalm:
Jásejte Bohu, všechny země! Nebo: Aleluja. Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdávejte mu velkolepou chválu! Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla!“ „Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, nechť opěvuje tvé jméno.“ Pojďte …More