Clicks2.6K
Coburg
111
Ruženec za Slovensko, Poprad - hala Aréna, 23. februára 2020, Slovenský dohovor za rodinu. Modlitbové stretnutie s hosťami z Medžugoria, (Mirjana Dragičevičová - Soldová, Goran Čurkovič, a ďaľší, …More
Ruženec za Slovensko, Poprad - hala Aréna, 23. februára 2020, Slovenský dohovor za rodinu.

Modlitbové stretnutie s hosťami z Medžugoria, (Mirjana Dragičevičová - Soldová, Goran Čurkovič, a ďaľší, archijerská sc. Liturgia s Vladykom Jánom Babjakon, arc. Jánom Oroschom a Mons. Stanislavom Stolárikom a emeritným Mons. Imrichom (je to 9 hodinávý záznam jednotlivých hosťov si môžete nájsť an linke)
b8111
2xs: …. Július: ty jsi nerozuměl? že máš uvést alespoň jeden citát, kde Ježíš vyzdvihuje Marii? Jsi dementní? Já ti přidám ještě jeden citát Ježíše = pravdy:---"Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan" ==to znamená, že ani Marie narozená z ženy (Anny) není větší než Jan Křtitel... ten je nad ní...…
Já jenom, abychom se moc nezapletli do těch citátů. To by zname…More
2xs: …. Július: ty jsi nerozuměl? že máš uvést alespoň jeden citát, kde Ježíš vyzdvihuje Marii? Jsi dementní? Já ti přidám ještě jeden citát Ježíše = pravdy:---"Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan" ==to znamená, že ani Marie narozená z ženy (Anny) není větší než Jan Křtitel... ten je nad ní...…
Já jenom, abychom se moc nezapletli do těch citátů. To by znamenalo, dle Tvé interpretace, že i Ježíš je níž postavený, než Jan Křtitel...… Pokud vím, tak se narodil taky z ženy. Přeji hezký den.
2xs
Boží slovo platí. Na to se můžeš spolehnout. (i tehdy, kdy si ho neumíš správně vysvětlit).
b8111
2xs: plně s Tebou souhlasím, ale nepodsouvej mi Tvůj špatný argument, já to nezvoral.
2xs
@b8111 Vyznělo to jako vytáčka a částečná obhajoba katolické nepravosti. Nešlo z mé strany ani o žádné podsouvání (leda v punktu "neumíš správně vysvětlit", což se podobně opakuje i u @Joske, přičemž ani netuším, kdo si co podle něj neumí vysvětlit).
Jestli jsem se tě dotknul, tak se omlouvám.
b8111
2xs: Ok, vím, že jsi to myslel dobře.
2xs
Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě, kvůli …More
Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.“

Propagátoři toho kultu chtějí vrazit prostředníka mezi člověka a Boha – snaží se kohosi nacpat do mezery mezi Ježíše a člověka - satanův cíl, blokovat spojení.
Že Marie je prostřednicí mezi lidmi a Kristem? Bible to jasně popírá: 1.Timoteovi 2:5 “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.”
Že se za nás v nebi také přimlouvá? Opět lež: Římanům 8:34 “Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!” Židům 7:24 “Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.”
Že je matkou církve? Co na to Bible? Galatským 4:26 “Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.” Efezským 1:22 “‘Všechno podrobil pod jeho nohy’ a ustanovil jej (Krista) svrchovanou hlavou církve.”
Že je možné dostat se k Bohu skrze její uctívání a modlení se k ní: Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” 1. List Jana 1: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti."
Že svou mocí uzdravuje nemocné? Ale Bible říká, že uzdravení může přijít jen skrze Ježíše: Skutky 4:10 “Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.”
Že se zjevuje na různých místech ve světě? Její údajné zjevování se je jen skvělou kamufláží ďábelských démonických sil (Matouš 24:24 / 2.Korintským 11:14). Snaží se potvrdit svou věrohodnost úkazy a jevy – jako každý satanský trik démonů. Například "plačící socha", falešné úkazy na nebi... Satan se skutečně umí maskovat za někoho jiného (člověka i anděla). Třeba "nebeská matka", bohyně žena, "královna nebes" – známý démonický kult, v Bibli zakázaný: Jer 7:18 "Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi."
Mariánský fanatismus vládne v mnoha oblastech světa a odvádí tak lidi od jedinečnosti Kristovy oběti pro naši spásu. Skutky 4:12 “V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.”

Tzv. růženec je mnohomluvné drmolení = Ježíšem výslovně zakázáno: "„Když mluvíte s Bohem, nebuďte mnohomluvní jako pohané, ti si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“. Je to mantra, rituál, zjevně proti instrukci Ježíše, tedy démonický, zdánlivě čarující, budící dojem, že se tím člověk zachrání, sám sebe spasí. – Nejde o modlitbu (což je rozmluva s Bohem), ale v první půli o citaci archandělovy řeči a druhá půlka zdrávasu je dodaná exkomunikovaným, popraveným a spáleným výtečníkem Savanarolou až v 15. století (tedy zdrávas a tím spíše růženec je nános, který 15 století nikdo neprovozoval, nepotřeboval). Viz cs.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
Kdo následuje cizí zjevení, nedostane se tam, kam slibuje úplné, dokončené a pravé zjevení Ježíšovo. Kdo následuje člověka a ne Spasitele, Krista, jediného našeho Pána, ten dojde rozhodně jinam, než kam vede jediná správná Cesta... neboť Jan 14:6 "Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne" (skrze Ježíše).
Kallistratos
Správně chápaný kult Panny Marie nemusí být vůbec špatný. Koneckonců - blahoslavit mne budou všechna pokolení je docela hezké biblické sdělení.... Ovšem pokud se Marie staví příliš příkře do "konkurence" k Pánu Ježíši a nebo se dokonce staví do role Spoluvykupitelky ve smyslu obětním a spásonosném, pak je to naprosto MIMO. Ale ve mši svaté je myslím vše řečeno a také Vyznání jasně definuje co je …More
Správně chápaný kult Panny Marie nemusí být vůbec špatný. Koneckonců - blahoslavit mne budou všechna pokolení je docela hezké biblické sdělení.... Ovšem pokud se Marie staví příliš příkře do "konkurence" k Pánu Ježíši a nebo se dokonce staví do role Spoluvykupitelky ve smyslu obětním a spásonosném, pak je to naprosto MIMO. Ale ve mši svaté je myslím vše řečeno a také Vyznání jasně definuje co je katolická/všeobecná víra. Takže nevidím problém....
2xs
Jenže to, co vidíme na videu nahoře, to není SPRÁVNĚ chápaný kult (ono už slovo kult zavání sektářským uchýlením se od pravé víry).
A to, co vidíme v katolické církvi také není správně chápané a správné, ani přiměřené. Takže "nemusí být" ale VE SKUTEČNOSTI JE špatný. Viz právě ta úchylka i z nejvyšších míst - "Spoluvykupitelka" pomatence JPII, který si dal do papežského hesla "Celý tvůj, Maria", …More
Jenže to, co vidíme na videu nahoře, to není SPRÁVNĚ chápaný kult (ono už slovo kult zavání sektářským uchýlením se od pravé víry).
A to, co vidíme v katolické církvi také není správně chápané a správné, ani přiměřené. Takže "nemusí být" ale VE SKUTEČNOSTI JE špatný. Viz právě ta úchylka i z nejvyšších míst - "Spoluvykupitelka" pomatence JPII, který si dal do papežského hesla "Celý tvůj, Maria", ačkoliv by jako kněz měl vědět, že celý patří Bohu, a ne jedné ženě. Ano, NAPROSTO MIMO.
"Blahoslavit mě budou" není v tomto kontextu nic jiného, než "budou mi vděčni za porození Spasitele"... což jsem samozřejmě i já.
Ne pouze "pokud se staví příliš příkře" vůči Ježíšovi, ale i pokud je ta úcta zcela vychýlená z normálu, jako to v katolické církvi bohužel máme, a dokonce po staletí! A proti tomu se stavím. Je to nebiblické, jak je i dokázáno v mém textu výše.
Pokud je vše OK ve Vyznání víry a v mešních textech (blahoslavená Maria), pak nechápu, proč se ve své uchýlené praxi k tomu Církev chová tak vadně, odpudivě, a proč v tom lidovém pobožnůstkářství ani biskupové nejsou schopni zjednat pořádek (oslovil jsem už dva biskupy a oba se vytáčejí odkazem na jiné texty, případně ukončením reakcí). Jenže tupým alibismem, mlčením a pštrosím schováváním se před realitou, se tato trestuhodná hloupost nenapraví. A dále odrazuje případné věřící, dále rozděluje církev a brání sjednocení s jinověrci... což bylo toužebné přání Ježíšovo v modlitbě k Otci (aby jedno byli).
Kallistratos
Jsi nabroušený jako kosa po ránu ale jistý díl pravdy ti neupírám. Myslíš že můžeš diskutovat poněkud přiměřeně bez těch radikálních výjezdu do prostoru?
2xs
Nerozumím, co se ti na adekvátní odpovědi zdá nabroušené. Dík za uznání dílu pravdy. Ještě lepší by bylo, kdybys ty i ostatní uznali, že ta pravda je tam v podstatě celá, a ne jen část. A úplně nejlepší by bylo po slovech přejít i k činům a vymýtit toto škodlivé býlí z jinak správné církve.
Jinak když si myslíš, že se v něčem lišíš, je fér napsat v čem. A já ti to celkem spolehlivě vyvrátím, …More
Nerozumím, co se ti na adekvátní odpovědi zdá nabroušené. Dík za uznání dílu pravdy. Ještě lepší by bylo, kdybys ty i ostatní uznali, že ta pravda je tam v podstatě celá, a ne jen část. A úplně nejlepší by bylo po slovech přejít i k činům a vymýtit toto škodlivé býlí z jinak správné církve.
Jinak když si myslíš, že se v něčem lišíš, je fér napsat v čem. A já ti to celkem spolehlivě vyvrátím, protože jsem si jistý. Přinejhorším uznám tvůj názor jako lepší.
Kallistratos
Ale no tak, radikalismus bez koncepce? :) To mi stačí zapnout interpelace a slyšet některé politické divadelníky :) Kde je láska a pokora....? Hašteření není cesta... porovnávat se nehodlám a nikdy si nemyslím, že mám rozhodně a jasně pravdu. Naopak v mnohém pochybuji a rád ujasňuji, v podstatném ale neuhýbám. 😉
Zedad
Kallistrate, když nerozumíš soškám a nevím čemu, tak čti Písmo. Nebo si polož otázku, jestli to je pro tebe překážka, abys mohl žít věčný život v nebi s Bohem.
Fascinují mne někteří kněží ŘKC, když statečně a do éteru mluví o tom - no, víte, já nejsem ctitel Panny Marie, jsem tím známý.
Hele a kam jsme se to až dostali?
2xs
@Kallistratos, pokud to vůbec je reakce na mě, tak myslím, že úplně mimo reálný život, mimo pochopení mého textu a snad i mimo chápání pojmů, které používáš. - CO je radikálního na popisu chybné reality v církvi? + CO je bez koncepce na výzvě 1) uznat problém 2) označit veřejně problém za dlouholetou chybu (dovnitř církve i ven) a 3) napravit problém (v každém jednotlivém katolickém kostele, s …More
@Kallistratos, pokud to vůbec je reakce na mě, tak myslím, že úplně mimo reálný život, mimo pochopení mého textu a snad i mimo chápání pojmů, které používáš. - CO je radikálního na popisu chybné reality v církvi? + CO je bez koncepce na výzvě 1) uznat problém 2) označit veřejně problém za dlouholetou chybu (dovnitř církve i ven) a 3) napravit problém (v každém jednotlivém katolickém kostele, s tamními věřícími)? No jasně že to nebude příjemné, že to bude některé pomatence bolet, když jim vezmou hračku...
Plky o interpelaci sis mohl odpustit. Mně nejde o slovní cvičení, ale fakt o reálnou nápravu. Ta ale začíná postřehem a slovem - a kam jsem se dostal? Pomatenci zde popírají že problém existuje (je jim v zaprděném tradovaném teplíčku fajn) a populističtí pštrosi na biskupských stolcích to pro jistotu popírají, bagatelizují a obracejí také... mohli by přijít o kontinuitu, o přízeň i zbytku "věřících v Marii", a to si nemohou (a nechtějí) dovolit.
Pindy o lásce a pokoře sis mohl taky odpustit - kdyby měřítkem lásky a pokory bylo držet hubu, tak jsi svatej, protože jsi tu hubu držel a nic jsi nenapravil. Ale já nepovažuji pravdivé slovo kritiky do vlastních řad a snahu o probuzení a očistu za něco nelaskavého natož zlého.
Podmínkou žití v nebi není jen sjednocení s Láskou ale i sjednocení s Pravdou. Lidé, co si lžou do kapsy a jdou tradičně-pohodlnou cestou, ti se budou jednou divit, až poznají jak byli mimo a kam šli mimo... jinam než k jedinému smysluplnému cíli.
Takže ne, tohle není hašteření, to je zvednutí tématu, otevření problému. Udělal jsi to ty? Neudělal - tak jak si můžeš pyšně přičíst pozitivum, že v podstatném neuhýbáš, když s davem uhýbáš celý svůj život. A čistota víry tě netankovala a dosud netankuje, a to ani když to téma zvedne někdo jiný. - nebo je to právě proto, že žárlíš, žes tak poctivý nebyl sám, a mnohem dřív? (A jasně, můžeš si opět nalhat do kapsy, že je to dost dobré, že marianismus není zase až takové znečištění víry, že stav chronické choroby není zase až tak zlý... že stačí být uspokojen a doufat, že to Bůh neřeší).
Kallistratos
2xs, tvé postoje se míjí poněkud s praktickou realizací. Ústy se udělá mnoho, že? :) Laciný populismus není nadávka, ale k čemu je? Napiš mi co jsi udělal ve své farnosti a o co jsi se přičinil. Nezajímá mne konkrétní farnost, , ale popiš konkrétní činnosti, jak jsi se zasloužil o aktivity, tvorbu nějakých pořadů, co jsi organizoval a v čem sloužil či něco zajišťoval.... A třeba nejenom ve …More
2xs, tvé postoje se míjí poněkud s praktickou realizací. Ústy se udělá mnoho, že? :) Laciný populismus není nadávka, ale k čemu je? Napiš mi co jsi udělal ve své farnosti a o co jsi se přičinil. Nezajímá mne konkrétní farnost, , ale popiš konkrétní činnosti, jak jsi se zasloužil o aktivity, tvorbu nějakých pořadů, co jsi organizoval a v čem sloužil či něco zajišťoval.... A třeba nejenom ve farnosti, ale jak jsi zkrátka rozvíjel svou křesťanskou osobnost. A protože jsi anonymní, tak můžeš přidat i další věci.... Znovu jen zopakuji. Ústy se toho udělá opravdu mnoho, ale často se jen zaneřádí monitor..... 😊 Děkuji za pochopení.
2xs
@Kallistratos Co se týče mě a nenaplnění něčeho v reálu, máš jistě pravdu, nejsem dokonalý, chtěl bych být lepší, užitečnější, mocnější dělat věci správně a napravovat to nedokonalé.
Nicméně na tvé straně zase cítím povrchnost, neschopnost a snad i neochotu jít do hloubky věcí a problémů, lhostejnost k řešení... prostě relativizaci a bezbřehý liberalismus, který nevede nikam jinam, než do záhuby.…More
@Kallistratos Co se týče mě a nenaplnění něčeho v reálu, máš jistě pravdu, nejsem dokonalý, chtěl bych být lepší, užitečnější, mocnější dělat věci správně a napravovat to nedokonalé.
Nicméně na tvé straně zase cítím povrchnost, neschopnost a snad i neochotu jít do hloubky věcí a problémů, lhostejnost k řešení... prostě relativizaci a bezbřehý liberalismus, který nevede nikam jinam, než do záhuby. Ta biblická snadná široká cesta spolu se světem. Nic ostrého.
Já se alespoň o něco snažím, ty ne. jen lacině kecáš, odpinkáváš mé značně delší komentáře, aniž se snažíš je přečíst a řádně pochopit a vžít se; není ti to dáno.
Co se týče tvého vyzvídání o mých aktivitách, byl jsem ministrant, a značně jsem se věnoval sborovému zpěvu na slušné úrovni (až do koronaviru). Jsem tahoun při mešních zpěvech, lektor čtení při mši a všeobecně aktivní při bohoslužbách i jiných činnostech a akcích. Účastním se příležitostně přednášek a kurzů. Vedu dobře svou manželku ve věcech víry i jiné osvěty. Kamarádíme se s knězem, vč. vzájemných návštěv a rozhovorů. A i když se ti to bude zdát jako nedostatečné (protože to nezapadá do tvého "ve farnosti"), věnuju se šíření evangelia specifickým způsobem mezi nevěřícími na FB a též šíření poctivého vidění víry v Boha jinde na internetu. Vedu s různými lidmi i osobně ty tolik potřebné hovory o tématech, kterým se lidé jako ty raději vyhnou. Projednal jsem něco se dvěma biskupy a jedním sekretářem. Snažil jsem se o diskusi s místním děkanem, než jsem naznal, že to je v jeho případě bezperspektivní - má prioritu ve starostech o peníze, opravy, prezentaci ega (asi právě proto, že nějak zakomplexovaného), hlídá si svůj klídek, čas pro sebe a papáníčko (své i u jiných). -- Co děláš tak záslužného ty? Bude tvůj výčet alespoň takový, jako ten můj? Opakovat floskule ti jde, ale zajímalo by mě něco konkrétního, co ty děláš nebo máš poctivě a vážně v úmyslu dělat.
Kallistratos
Příliš jsi nepřekvapil, sbírka rejpání a kritiky a poměřování. Takových lidí je žel plno co hledají šmouhy na skle. Máš ale zajisté košatý styl a vypsanost, ovšem otázkou je k čemu to všechno směřuje, že? K Ježíši
, k chvále Boží, k naději k pravdě ke cti a vytrvalosti a odvaze svědčit o dobrotivé a spravedlivém Bohu?
2xs
Příliš jsi nepřekvapil. Nic konkrétního, jako vždy. Ani na jasnou otázku nedokážeš jasně odpovědět. Ani otevřenost z mé strany pro tebe není závazkem k recipročnímu chování tvému... nebo-li jsi neférový člověk (mj.). Místo sebe si všímáš druhých. Dovoluješ si zkoumat jiné, ale sám sebe zjevně ne. A nešlo o poměřování - asi podle sebe usuzuješ o jiných - poměřuješ si pindíky často? běžně? a dobré?…More
Příliš jsi nepřekvapil. Nic konkrétního, jako vždy. Ani na jasnou otázku nedokážeš jasně odpovědět. Ani otevřenost z mé strany pro tebe není závazkem k recipročnímu chování tvému... nebo-li jsi neférový člověk (mj.). Místo sebe si všímáš druhých. Dovoluješ si zkoumat jiné, ale sám sebe zjevně ne. A nešlo o poměřování - asi podle sebe usuzuješ o jiných - poměřuješ si pindíky často? běžně? a dobré?? hledáš šmouhy na skle? asi ano, protože já ani nevím, o čem to točíš... tak hrozně moc to nedělám :D
K chvále Boží a ke spravedlnosti mé snažení míří, o to nemusíš mít starost ty (nejsi ani můj rodič, ani můj zaměstnavatel, ani můj soudce. Zato by ses měl zamyslet nad svou plytkostí, lhostejností a bezprizorností ve vztahu k hodnotám, k pravdě, k víře a Bohu. Jako bezkonfliktní lehkoživka, co jen lechtá druhé, asi moc neuspěješ.
Kallistratos
Víš, někoho mi připomínáš, ale to je jedno :)) Přečti si příště pozorně co píšeš... abys ses například nedopouštěl protimluvů. Ale k Tvému úvodnímu komentáři jen pár bodů:
1/ Růženec je "drmolení" modliteb, které nejsou k Bohu? Vážně? :) Ačkoli nejsem člověk co se jej pravidelně modlí, tak jeho význam respektuji a jistě nejenom já,... www.modlitba.cz/…/k-panne-marii
2/ Maria je modloslužebný …More
Víš, někoho mi připomínáš, ale to je jedno :)) Přečti si příště pozorně co píšeš... abys ses například nedopouštěl protimluvů. Ale k Tvému úvodnímu komentáři jen pár bodů:
1/ Růženec je "drmolení" modliteb, které nejsou k Bohu? Vážně? :) Ačkoli nejsem člověk co se jej pravidelně modlí, tak jeho význam respektuji a jistě nejenom já,... www.modlitba.cz/…/k-panne-marii
2/ Maria je modloslužebný nános? No tys tomu dal :)
3/ Královna nebes se Ti nelíbí? Netrap se tím, znovu opakuji, že s tímto negativním přístupem máš možnost být v kterékoli protestantské skupině.... Úcta k Marii je silná, jak v pravoslaví, tak katolicismu a asi to má smysl, že? :) Před růžencem existovaly i jiné formy modliteb, které se opakovaly a časem splynuly a je to zas a jen určitá cesta, spiritualita, jak být Bohu blíže.... Zdrávasy jsou přece biblická slova, podobně jako když je řečeno ve spojení s Marií, že blahoslavit mne budou všechna pokolení.... Ovšem protestanté, někteří, Marii zcela z principu ignorují, podobně jako jehovisté, kteří z ní dělají jakýsi tělesný inkubátor a nic víc.... A to není zrovna OK.

Takže si klidně postav své představy jaké chceš a já mám zase jiné a přesvědčovat Tě, 2 xs nehodlám. 😉
2xs
@Kallistratos ad 1) že se něco uvádí na nějakém serveru, který si koupil doménu s řetězcem modlitba.cz, to naprosto nic nedokazuje. Pokud nejsi bezvěrec, jsi katolík a chodil jsi do vyučování náboženství, tak bys měl znát minimálně základní pojmy a základní pravdy víry. No a jedna z prvních věcí se tam probírá "co je modlitba" - "je to rozmluva s Bohem". Tedy NE rozmluva s člověkem. Jinak bych …More
@Kallistratos ad 1) že se něco uvádí na nějakém serveru, který si koupil doménu s řetězcem modlitba.cz, to naprosto nic nedokazuje. Pokud nejsi bezvěrec, jsi katolík a chodil jsi do vyučování náboženství, tak bys měl znát minimálně základní pojmy a základní pravdy víry. No a jedna z prvních věcí se tam probírá "co je modlitba" - "je to rozmluva s Bohem". Tedy NE rozmluva s člověkem. Jinak bych se teď modlil i vůči tobě, ale to fakt za modlitbu nepovažuju. Rozmluva s člověkem Marií také není rozmluvou s Bohem. Růženec je povídavé spojení Vyznání víry, Otčenáše, a 150x čehosi, co modlitba není - Zdrávasu. Zdrávas vzniknul v nynější podobě až okolo roku 1500 n.l., a to citací pozdravu archanděla Gabriela + dotvořením jistým fanatikem a kacířem Savanarolou (byl exkomunikován, popraven a spálen). Dnešní marianističtí blázni si řekli, že už jim nestačí 150x opakovat pozdrav k Marii, ale že růženec rozšíří na 200x opakování... takže zcela v rozporu s Ježíšovým příkazem "nebuďte v modlitbě povídaví" melou cosi k Marii 200x, a říkají tomu, že se modlí, ale modlitba to FAKT není. Z principu ne, ze základního pojmu jasně plyne, že ne. Ale to jsou všechno věci, které jsem už několikrát na různých místech psal, a kdybys nebyl povrchní nebo ignorant, už bys to dávno věděl. Heslo Savanarola si najdi na wikipedii, a pozorně čti. Klikni si tam i na heslo Zdrávas.
ad 2) nepřekrucuj a nepodsouvej falešně, ne Marie, nýbrž MARIANISMUS je modloslužba. Marie je normálně člověk, ne nános. Boha ctila, řekla mu ano (velmi příkladné), vyrobila dělením buněk tělo pro bohočlověka-Vykupitele, odnosila ho, porodila, normálně se o něj starala jako všechny ženy o dítě, pak se mu pokoušela fušovat do jeho činnosti/zázraků a bylo jí řečeno STOP, do toho nezasahuj, pak se snažila s příbuznými demonstrovat svou protekci, ale ježíš řekl NE, žádná protekce nebude, kdo jsou moji příbuzní? -všichni tito (ukázal okolo sebe na zástup), kteří hledají a plní Boží vůli. No a pak stála pod křížem (byla dána Janovi a Jan jí, osobně, aby jako vdova bez syna měla někoho, kdo ji zajistí), zřejmě byla i s těmi, kdo Jej pochovali do hrobky, a motala se kolem 11 učedníků i po Ježíšově zmrtvýchvstání. - Tohle bys ale měl taky vědět, třeba z náboženství nebo z Bible, slova Božího.
ad 3) Královna nebes je pojem výslovně v Písmu svatém uvedený jako těžce negativní, modlářská urážka Boha.
Že je úcta (k Marii) PODLE TEBE SILNÁ v bahnité, zanesené, setrvačné církvi katolické, to přece nic nedokazuje - jen to, že nemyslící ovce hrnou dál to, co jejich předchůdci, a nezamýšlí se nad základními pojmy ani nad nepoměřitelnou velikostí Boha a člověka Marie. No a že to je nějak v jiné cizí církvi (Pravoslavné), to už je úplně "argument" unikátní. Nechceš mi dát příklad jak je to u evangelíků? nebo mormonů? Ne, Zdrávasy nejsou biblická slova (jen z POLOVINY jde o citaci z Písma), zbytek si tam jakejsi vejlupek dodal. Dohromady nejde o modlitbu (rozmluvu s Bohem), ale o pozdrav člověka Marie + nějaké dodané prosby k člověku Marii. Jestli jsi při tom příčetný (=víš, co říkáš), měl bys to už dávno vědět. Nebo jen drmolíš, a ani nevíš co plácáš?
Falešný a vytržený pseudoargument, že Marie řekla "budou mě blahoslavit všechna pokolení" A) tvou FALEŠ a nevědomost/bezvědomí ti dokážu snadno tím, že citát dokončím: "že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté." Nebo-li Marie si ještě byla vědoma své malosti, věděla, že to, co se děje, činí Bůh, NE ONA, a že jen Bohu za to patří ta sláva a úcta, že i jen Jeho jméno je svaté, zatímco my lidé jsme malí a nepatrní: "že se sklonil ke své nepatrné služebnici v jejím ponížení." B) slovo "blahoslavit" znamená budou chápat, jak veliké věci mi učinil Pán, a budou mi vděčni za můj souhlas a přivedení Spasitele, kterého lid Boží čekal a potřeboval. A to jsme, za to vděčni, i já. ALE NIC VÍC k tomu člověku není vhodné. Rozhodně žádné modlitby, jako by byla Marie Bohem - to opravdu není, tudíž se k ní příčetný člověk nebude modlit.
Mýlíš se (resp. jsi totální ignorant a nic nevíš) o úctě protestantů - ti ji normálně ctí jako významného člověka, tak, jak jí náleží, a jak jsem to popsal výše. Zcela přesně jak je to adekvátní a správné - mít ji v úctě, ale nezveličovat ji a nemodlit se k ní jako k modle.
Doufám, že mi poděkuješ za pracné a dlouhé a opakované (a zcela správné) vysvětlení, za uvedení do reality, do skutečnosti! A že to opět jako šašek nespláchneš povrchním způsobem, jak máš ve zvyku.
Kallistratos
Nezlob se 2xs, ale nemám na tento Tvůj způsob komunikace čas. Už pár komentářů jsem dnes napsal a to mi vcelku stačí. Domnívám se, že jsi něco nepochopil a zbytečně se tím trápíš a nebo některé věci příliš zveličuješ a přecházíš do zbytnělé agrese. Zcela zbytečně. 😎 Takže Tvé psaní se stává spíše mantrou a koneckonců si sám i odpovídáš a posuzuješ jiné. Je vidět, že si obstojně vystačíš sám a o …More
Nezlob se 2xs, ale nemám na tento Tvůj způsob komunikace čas. Už pár komentářů jsem dnes napsal a to mi vcelku stačí. Domnívám se, že jsi něco nepochopil a zbytečně se tím trápíš a nebo některé věci příliš zveličuješ a přecházíš do zbytnělé agrese. Zcela zbytečně. 😎 Takže Tvé psaní se stává spíše mantrou a koneckonců si sám i odpovídáš a posuzuješ jiné. Je vidět, že si obstojně vystačíš sám a o názor druhého vlastně ani zájem nemáš. Tak mi dovol tě napříště ignorovat a ukončit s Tebou komunikaci. Přeji Ti hezký den a věřím tomu, že zde jistě najdeš dostatek registrací s kterými si ujasníš potřebné. Ahoj.
2xs
Takže jsi tupec, který i komplexní a zcela precizní vysvětlující text odmrštíš pouhým alergickým útokem na mou osobu, navíc se tak děje od tupce způsobem nepravdivým a nespravedlivým, též neschopně prázdným:
>Domnívám se, že jsi něco nepochopil
---když se tupec domnívá, většinou se jen domnívá. Nečte. Nechápe. Neuvlastňuje si správné myšlenky a pochopení. Stačí mu jen klouzání po povrchu a dojem,…More
Takže jsi tupec, který i komplexní a zcela precizní vysvětlující text odmrštíš pouhým alergickým útokem na mou osobu, navíc se tak děje od tupce způsobem nepravdivým a nespravedlivým, též neschopně prázdným:
>Domnívám se, že jsi něco nepochopil
---když se tupec domnívá, většinou se jen domnívá. Nečte. Nechápe. Neuvlastňuje si správné myšlenky a pochopení. Stačí mu jen klouzání po povrchu a dojem, domněnky. Pro stromy nevidíš les. Máš toho plné oči. Pro svá zranění nejsi schopen přijímat pravdu. A tvá pokora k pravdě je nulová. Jenže ta pravda je Bůh. On je Pravda, realita. Ty jsi mimo pravdu, odveden na scestí a mířící jinam než k Bohu = k satanovi. Po pohodlné cestě pouhých zdání, domněnek, pocitů.
Peter(skala)
V Poprade sa modlili za Slovensko
www.katolickenoviny.sk/…/v-poprade-sa-mo…
🥴 🥴 🥴
"zázrak", KN uverejnili správu o modlitbovom stretnutí v Poprade :)
dalila
ID zastavený 👍
Peter(skala)
konečne Vašečka sa bude môcť venovať dôležitejším zaujmom, ako povedal :)
Lola123456
Konečne som si našla čas a pozrela si prednášku Poľského kňaza. Je to neskutočne krásna a silná prenáška o našej Nebeskej matke najsvätejšej Panne Márii. Všetko podložené z evanjelia, nechápem ako môže mať ešte niekto pochybnosti, že úcta k nej je oprávnená.
Lola123456
Veľká škoda, že to nevysielala televízia Lux ani Lumen, je tak dôležité zasvätiť sa Márii, aby sme obstáli v tomto tak ťažkom životnom boji o večný život.
Peter(skala)
čo sa ti páčilo na kazni toho knaza?
Lola123456
re Peter/skala/
Čo ma zaujalo? No najviac to, ako nás Mária ukrýva vo svojom srdci. Kňaz bol pre diabla odrazu neviditeľný, lebo ho Mária UKRYLA VO SVOJOM SRDCI A TAK MU NEMOHOL UBLížIť. Je to zázračne, môžeme vchádzať aj vychádzať a chytiť sa jej ruky, keď sme vonku. Pochopila som, ako bude uskutočnené jej víťazstvo. Nakoniec všetkých, ktorých ukryla pred diablom vo svojom srdci vypustí a ukáže …More
re Peter/skala/
Čo ma zaujalo? No najviac to, ako nás Mária ukrýva vo svojom srdci. Kňaz bol pre diabla odrazu neviditeľný, lebo ho Mária UKRYLA VO SVOJOM SRDCI A TAK MU NEMOHOL UBLížIť. Je to zázračne, môžeme vchádzať aj vychádzať a chytiť sa jej ruky, keď sme vonku. Pochopila som, ako bude uskutočnené jej víťazstvo. Nakoniec všetkých, ktorých ukryla pred diablom vo svojom srdci vypustí a ukáže diablovi, ako neporušených jeho zhubným pôsobením. Budú to jej deti, ktoré zrodí vo svojom srdci, ktoré budú oslavovať Boha.
Janka S.
Je zaťažko vysvetlovať protestatom, že úcta k Panne Márii je v očiach Božích svätou. Prednedávnom som osobne zažila ovocie modlitieb sv.ruženca kedy som sa s láskou skláňala k Panne Márii o pomoc a orodovanie u Boha za moju mamu a jej obrátenie, ktorá od stanovenia diagnózy rakoviny žlčníka prežila presne tri mesiace. Na večnosť odišla na sviatok Panny Márii Lurdskej. Buď za to naveky Požehnaná …More
Je zaťažko vysvetlovať protestatom, že úcta k Panne Márii je v očiach Božích svätou. Prednedávnom som osobne zažila ovocie modlitieb sv.ruženca kedy som sa s láskou skláňala k Panne Márii o pomoc a orodovanie u Boha za moju mamu a jej obrátenie, ktorá od stanovenia diagnózy rakoviny žlčníka prežila presne tri mesiace. Na večnosť odišla na sviatok Panny Márii Lurdskej. Buď za to naveky Požehnaná naša prekrásna Nebeská mamička. Ona sa nikdy nestavala na miesto Boha, Ona sama sa pokladá za služobnicu Pána a našu orodovníčku a prostredníčku medzi Ním a nami
2xs
>úcta k Panne Márii je v očiach Božích svätou.
---a to řekl Ježíš? Bůh? NE, TOTO NIKDY NEŘEKL. nebo kdo ti to nakecal, Janka? nebo sis tu větu vymyslela sama?
>kedy som sa s láskou skláňala k Panne Márii o pomoc
---ty máš zmatek i v tom kdo ke komu se skláněl. vždy vyšší k nižšímu!
Dana22
re:2xs

Pán JEŽIŠ miloval svoju MATKU.
Pod krížom stála a trpela spolu so svojím SYNOM.
ON povedal učeníkovi Jánovi:"Hľa,Matka tvoja!"
A svätý Ján skutočne doopatroval Pannu Máriu.
Tieto slová však patrili aj nám.
Panna Mária je aj naša MATKA.
Iste si už počul o Fatime.
Bolo to v roku 1917,počas 1. sv. vojny.
Tam Panna MÁRIA deťom z Fatimy povedala ,že ONA,je Nepoškvrnené počatie.
S láskou Matk…More
re:2xs

Pán JEŽIŠ miloval svoju MATKU.
Pod krížom stála a trpela spolu so svojím SYNOM.
ON povedal učeníkovi Jánovi:"Hľa,Matka tvoja!"
A svätý Ján skutočne doopatroval Pannu Máriu.
Tieto slová však patrili aj nám.
Panna Mária je aj naša MATKA.
Iste si už počul o Fatime.
Bolo to v roku 1917,počas 1. sv. vojny.
Tam Panna MÁRIA deťom z Fatimy povedala ,že ONA,je Nepoškvrnené počatie.
S láskou Matky vyjavila deťom dôležité veci.
Okrem iného aj to,že ak sa ľudia neobrátia,príde skoro 2. vojna.
To,že vojna vypukne ohlási obrovská žiara na nebi.
Tú žiaru videli aj očití svedkovia na Slovensku.
Naša Matka,Panna Mária sa opakovane zjavila aj na iných miestach.Starostlivá MATKA nad nami bdie a usmerňuje nás.

TU je kniha o zjavení vo Fatime:Boli raz 3 malé deti

docplayer.cz/106860589-C-bar…
2xs
Dana22: píšeš samozřejmě pitomosti, nějaké tradované a ničím nepodložené předpoklady.
Pokud to řekl Ježíš Janovi a Marii, neřekl to mně ani tobě. Tedy Jan je pro Marii jako-syn, a ona pro něj jako-matka... bylo to řečeno kvůli vdově, která v té době (pokud byla bez syna) měla velmi mizernou pozici i podmínky pro další život. Kdyby Marie měla být z tohoto titulu matkou i mou či tvou, pak podle …More
Dana22: píšeš samozřejmě pitomosti, nějaké tradované a ničím nepodložené předpoklady.
Pokud to řekl Ježíš Janovi a Marii, neřekl to mně ani tobě. Tedy Jan je pro Marii jako-syn, a ona pro něj jako-matka... bylo to řečeno kvůli vdově, která v té době (pokud byla bez syna) měla velmi mizernou pozici i podmínky pro další život. Kdyby Marie měla být z tohoto titulu matkou i mou či tvou, pak podle stejného přístupu když řekl Ježíš Petrovi "ty jsi Petr-skála a na té skále zbuduji svou církev", tak si může nějaký podobný mimoň domýšlet, že to přece neplatí jen pro Petra, ale že to je řečeno všem, tedy klidně i mně a já jsem potom papež... a ty papežka. Absurdní, že? Co řekl Ježíš Samařance, to také platí všem? Co řekl Jidášovi, to také platí pro všechny? Co řekl farizejúm, to platí všem? Nikdy mě nepřestane udivovat hIoupost, s níž lidé plácají naprosto nelogické nesmysly. - TAKŽE MARIE NENÍ MATKOU NIKOHO, kromě Jana, jemuž byla svěřena, aby o ni pečoval jako náhradní syn (ta role dávno skončila, už tam nežijí). Co dalšího z toho hIupáci vyvozují, to jsou extrémní úlety a nános balastu tradovaný špatně po staletí.
Fatima a Mariina zjevení ani proroctví mě nezajímají. Mě zajímá Ježíš, a ten nikdy Marii nevyzdvihoval, ničím ji neustanovil, a Ježíš ani na zemi, ani nikdy předtím ani potom neustanovil za důležitý článek víry nějaké údajné zjevení. Naopak - řekl, že přijdou divy a zdánlivé zázraky, ale že se nemáme nechat zmást. Dokonce se už párktát v Církvi stalo, že domnělé Mariino zjevení bylo jen úkazem způsobeným ďáblem, který aby zmátl katolíky, vzal na sebe záměrně její podobu.
2xs
Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě, kvůli …More
Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.“

Propagátoři toho kultu chtějí vrazit prostředníka mezi člověka a Boha – snaží se kohosi nacpat do mezery mezi Ježíše a člověka - satanův cíl, blokovat spojení.
Že Marie je prostřednicí mezi lidmi a Kristem? Bible to jasně popírá: 1.Timoteovi 2:5 “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.”
Že se za nás v nebi také přimlouvá? Opět lež: Římanům 8:34 “Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!” Židům 7:24 “Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.”
Že je matkou církve? Co na to Bible? Galatským 4:26 “Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.” Efezským 1:22 “‘Všechno podrobil pod jeho nohy’ a ustanovil jej (Krista) svrchovanou hlavou církve.”
Že je možné dostat se k Bohu skrze její uctívání a modlení se k ní: Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” 1. List Jana 1: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti."
Že svou mocí uzdravuje nemocné? Ale Bible říká, že uzdravení může přijít jen skrze Ježíše: Skutky 4:10 “Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.”
Že se zjevuje na různých místech ve světě? Její údajné zjevování se je jen skvělou kamufláží ďábelských démonických sil (Matouš 24:24 / 2.Korintským 11:14). Snaží se potvrdit svou věrohodnost úkazy a jevy – jako každý satanský trik démonů. Například "plačící socha", falešné úkazy na nebi... Satan se skutečně umí maskovat za někoho jiného (člověka i anděla). Třeba "nebeská matka", bohyně žena, "královna nebes" – známý démonický kult, v Bibli zakázaný: Jer 7:18 "Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi."
Mariánský fanatismus vládne v mnoha oblastech světa a odvádí tak lidi od jedinečnosti Kristovy oběti pro naši spásu. Skutky 4:12 “V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.”

Tzv. růženec je mnohomluvné drmolení = Ježíšem výslovně zakázáno: "„Když mluvíte s Bohem, nebuďte mnohomluvní jako pohané, ti si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“. Je to mantra, rituál, zjevně proti instrukci Ježíše, tedy démonický, zdánlivě čarující, budící dojem, že se tím člověk zachrání, sám sebe spasí. – Nejde o modlitbu (což je rozmluva s Bohem), ale v první půli o citaci archandělovy řeči a druhá půlka zdrávasu je dodaná exkomunikovaným, popraveným a spáleným výtečníkem Savanarolou až v 15. století (tedy zdrávas a tím spíše růženec je nános, který 15 století nikdo neprovozoval, nepotřeboval). Viz cs.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
Kdo následuje cizí zjevení, nedostane se tam, kam slibuje úplné, dokončené a pravé zjevení Ježíšovo. Kdo následuje člověka a ne Spasitele, Krista, jediného našeho Pána, ten dojde rozhodně jinam, než kam vede jediná správná Cesta... neboť Jan 14:6 "Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne" (skrze Ježíše).
Kallistratos
2xs zkus se prosím nějak vymezit a nebo vložit svou zkušenost, názor....... můj text: Správně chápaný kult Panny Marie nemusí být vůbec špatný. Koneckonců - blahoslavit mne budou všechna pokolení je docela hezké biblické sdělení.... Ovšem pokud se Marie staví příliš příkře do "konkurence" k Pánu Ježíši a nebo se dokonce staví do role Spoluvykupitelky ve smyslu obětním a spásonosném, pak je to …More
2xs zkus se prosím nějak vymezit a nebo vložit svou zkušenost, názor....... můj text: Správně chápaný kult Panny Marie nemusí být vůbec špatný. Koneckonců - blahoslavit mne budou všechna pokolení je docela hezké biblické sdělení.... Ovšem pokud se Marie staví příliš příkře do "konkurence" k Pánu Ježíši a nebo se dokonce staví do role Spoluvykupitelky ve smyslu obětním a spásonosném, pak je to naprosto MIMO. Ale ve mši svaté je myslím vše řečeno a také Vyznání jasně definuje co je katolická/všeobecná víra. Takže nevidím problém....
2xs
Už jsem se vymezil více než dost, a mezky zde jsem ostrakizován coby heretik (přitom je to evidentně opačně). Zkušenost? Tak třeba četná exaltovaná kázání zcela v rozporu s realitou, se správnými proporcemi mezi nekonečným Bohem a smítkem Marií. Zdobení "mariánských oltářů" prakticky v každém kostele katolické církve nyní v květnu i během nesčetných mariánských svátků - hlavní oltář našeho Boha …More
Už jsem se vymezil více než dost, a mezky zde jsem ostrakizován coby heretik (přitom je to evidentně opačně). Zkušenost? Tak třeba četná exaltovaná kázání zcela v rozporu s realitou, se správnými proporcemi mezi nekonečným Bohem a smítkem Marií. Zdobení "mariánských oltářů" prakticky v každém kostele katolické církve nyní v květnu i během nesčetných mariánských svátků - hlavní oltář našeho Boha tak vyzdobený není. Společná modlitba v kostele je téměř výhradně salva růženců. Min. 90%. Lidé se modlí k Marii víc než k Bohu, ač je Ježíšem určeno jinak - povzbuzováni slovy písní "ještě nikdy neslýcháno, že kdo od tebe oslyšen". Celá písňová a sborová subkultura úchylné lásky k Marii (totéž k Ježíšovi mi chybí, natož ve správném poměru). Prakticky 100% našich poutních míst je mariánských - proč? V katolickém prostředí úchylné automatické přilepení zdrávasu za každý Otčenáš... ač zdrávas není ani modlitba (rozhovor s Bohem), ale musí to být podle marianistů 1:1... 50/50... fifty-fifty mezi Bohem a člověkem Marií (ač ani poměr 1 ku triliardě nevyjadřuje dostatečně ten propastný rozdíl). Asi aby panenka nežárlila. Totéž v případě kultu "Nejsvětější srdce Ježíšovo" : "Neposkvrněné srdce panny Marie". Je to úchylné, a toto marianistické rovnostářství prodchnulo celou katolickou církev. Ano, je to naprosto MIMO, jak jsem psal již výše o Janu Pavlu II.
Kallistratos
Máš kamaráde zajímavý diskuzní šmrnc a to se mi líbí. Nicméně jsem momentálně na mobilu a ještě bez brýlí takže reakce diktuji foneticky a nic moc chybují ... Těžko se mi vede hovor když jsi tak radikalizovat. Proč? Nicméně dokážu mnoho z toho pochopit... A teď už nedohlednu ani na displej takže zatím...
2xs
Tak napiš až budeš na PC, aby to mělo patřičnou pozornost, argumentaci a tím smysl.
2xs
Pokud by toho vymezení bylo ještě málo, můžu ještě přiložit... třeba loni má zkušenost na Svaté Hoře u Příbrami - v sestavě oltáře schrána na monstranci s tělem Páně zaskládaná soškou panenky, na jejímž převlékání do různých oblečků si asi potrpí (tohle je podobné ve Křtinách). Po normální nedělní mši svaté sošku sundali, jeden u oltáře ji držel na rozhraní presbytáře a lidé (zjevně tradičně, je …More
Pokud by toho vymezení bylo ještě málo, můžu ještě přiložit... třeba loni má zkušenost na Svaté Hoře u Příbrami - v sestavě oltáře schrána na monstranci s tělem Páně zaskládaná soškou panenky, na jejímž převlékání do různých oblečků si asi potrpí (tohle je podobné ve Křtinách). Po normální nedělní mši svaté sošku sundali, jeden u oltáře ji držel na rozhraní presbytáře a lidé (zjevně tradičně, je to tam asi zvykem) seřazeni do štrůdlu jako k přijímání, před tou sochou (a člověkem co ji držel) poklekali a líbali jí okraj těch šatů. Co na to říkal odstrčený Ježíš v nejsvětější svátosti o kousek vedle, to mi známo není, ale přišlo mi to jako děsivá převrácenost pozornosti, převrácenost úcty, převrácenost lásky... prostě pomatenci (a to není přehnané slovo, ale zcela adekvátní - kdo neví, před kým klekat, když je tam nejvyšší Král, Panovník, Bůh, a radši si klekne před jakousi rukama dělanou panenkou v oblečkách, připadalo mi to jako do nebe volající zrůdnost a neúcta lidí evidentně zmatených - nevědí ani kde je sever.
No a na závěr opět Krista v monstranci zazdili / zakryli tou sochou, protože oni přece vědí, kdo má být v popředí... všemocný Bůh milující nebo nicotná soška ženské, v tom mají "jasno".
Kallistratos
Na PC už jsem, ale time málo... Soškám též nerozumím, natož různému převlékání a jedno o jakou jde.... Vnímám to jako lidovou zbožnost, tradiční styl, historii... Buď rád, že nejsi na jiném kontinentu, třeba na jihu Ameriky, tam je plno oltáříků a drobná synkreze, ale netrap se tím přespříliš.... Je otázka, jak jsi k víře přišel a kde žiješ... Jiné je to u Salvátora v Praze a jiné v Hodoníně na …More
Na PC už jsem, ale time málo... Soškám též nerozumím, natož různému převlékání a jedno o jakou jde.... Vnímám to jako lidovou zbožnost, tradiční styl, historii... Buď rád, že nejsi na jiném kontinentu, třeba na jihu Ameriky, tam je plno oltáříků a drobná synkreze, ale netrap se tím přespříliš.... Je otázka, jak jsi k víře přišel a kde žiješ... Jiné je to u Salvátora v Praze a jiné v Hodoníně na Moravě.... Konvertita to vidí také jinak, než člověk co vyrostl v tradiční katolické rodině třeba ve Velké Bíteši.... Důležité je hledat to podstatné a rozlišovat. Po letech se už tak netrápím malichernostmi.... ALE samozřejmě máš pravdu ohledně Těla Krista.... Ono je třeba rozlišovat a nepropadnout duchovní slepotě.... Některým se to může stát a pak to tak vypadá, jak popisuješ...
2xs
Hm, zdá se mi, že času máš málo, ale i z toho mála 100% využiješ pro nic neřešící floskule. Jo, sošky blbě, jo, převlékání oblečků blbě, jo, zakrývání monstrance v hlavním oltáři soškou blbě, ale neřeš to... já Kalistratos to považuju za malichernost... je to relativní, blá blá blá je to o úhlu pohledu a místu pobytu blá blá...
Takže vlastně problém (pravdu) ani neuznáš, bagatelizuješ vše, neřeší…More
Hm, zdá se mi, že času máš málo, ale i z toho mála 100% využiješ pro nic neřešící floskule. Jo, sošky blbě, jo, převlékání oblečků blbě, jo, zakrývání monstrance v hlavním oltáři soškou blbě, ale neřeš to... já Kalistratos to považuju za malichernost... je to relativní, blá blá blá je to o úhlu pohledu a místu pobytu blá blá...
Takže vlastně problém (pravdu) ani neuznáš, bagatelizuješ vše, neřešíš už vůbec nic, a čvachtáme si v tom neřádu dál...
Istvano
To sú stretnutia hodné nasledovania. Bez úcty a prosby k našej Nebeskej Matke nedosiahneme vôbec nič. Na takýchto stretnutiach by malo byť celé SLOVENSKO. Otec arcibiskup Orosh sa tu zase ukázal ako pastier PAR EXELLANS. Samozrejme aj Otec biskup Stolárik a Vladyka Babjak. Mali by sme sa modliť za Otca arcibiskupa Orosha, aby ho Svätý Otec František poctil hodnosťou KARDINÁLA a PRÍMASA celého …More
To sú stretnutia hodné nasledovania. Bez úcty a prosby k našej Nebeskej Matke nedosiahneme vôbec nič. Na takýchto stretnutiach by malo byť celé SLOVENSKO. Otec arcibiskup Orosh sa tu zase ukázal ako pastier PAR EXELLANS. Samozrejme aj Otec biskup Stolárik a Vladyka Babjak. Mali by sme sa modliť za Otca arcibiskupa Orosha, aby ho Svätý Otec František poctil hodnosťou KARDINÁLA a PRÍMASA celého Slovenska.
Lola123456
Ruženec je evanjelium v malom. Rozprávame sa v ňom s Máriou o Bohu/kontenplácia,nazeranie/, modlíme sa v ňom aj Otče náš po každom desiatku teda priamo k Bohu. Kde je Mária tam je aj Ježiš, tieto dve bytosti sa nikdy od seba neoddelili, či v pozemskom živote alebo v nebeskom. Keď kľačíme pred jej sochou klaniame sa spolu s ňou Ježišovi. On si vzal telo z jej tela a teda ona je aj v eucharistii. …More
Ruženec je evanjelium v malom. Rozprávame sa v ňom s Máriou o Bohu/kontenplácia,nazeranie/, modlíme sa v ňom aj Otče náš po každom desiatku teda priamo k Bohu. Kde je Mária tam je aj Ježiš, tieto dve bytosti sa nikdy od seba neoddelili, či v pozemskom živote alebo v nebeskom. Keď kľačíme pred jej sochou klaniame sa spolu s ňou Ježišovi. On si vzal telo z jej tela a teda ona je aj v eucharistii. Mária je najúžasnejšie dielo Najvyššieho, Nepoškvrnená a čistá je to nekonečné dobro, ukazuje nám stále na Ježiša, nie je a nechce byť bohyňou, je plná pokory a lásky k Bohu, k nemu nás vedie, k nemu oroduje za nás, jej Syn nič neodmietne. Je to po Bohu najväčšie dobro, aké môže človek mať.
Lola123456
2xs
Lola123456 ---Aha, a proč si raději nečteš Slovo Boží = evangelium v Bibli a nerozjímáš přímo o slovech Pána? Slova Ježíše jsou pro tebe nezajímavá, zatímco povídání s člověkem-Marií zajímavé je? Poměr kecání 10x pro marii a 1x pro Boha se ti zdá OK? Proč př růženci 150x až 200x neustále dokola zdravíš člověka-Marii? Proč tomu říkáš modlitba, když to modlitba (rozhovor s Bohem) není? Proč jsi …More
Lola123456 ---Aha, a proč si raději nečteš Slovo Boží = evangelium v Bibli a nerozjímáš přímo o slovech Pána? Slova Ježíše jsou pro tebe nezajímavá, zatímco povídání s člověkem-Marií zajímavé je? Poměr kecání 10x pro marii a 1x pro Boha se ti zdá OK? Proč př růženci 150x až 200x neustále dokola zdravíš člověka-Marii? Proč tomu říkáš modlitba, když to modlitba (rozhovor s Bohem) není? Proč jsi povídavá, když to Ježíš jasně zakazuje? A zakázané klekání před sochou (modlou) je také v pořádku?
Lola123456
re 2xs
Považuješ sa za múdreho, ale chýba ti svetlo Ducha Sv. Odpoviem ti, hoci u takých čo sa podvoľujú pýche svojho rozumu je to zbytočné. Sv. Písmo čítam každý deň, na pokračovanie stále dookola, keď dočítam idem od začiatku. A každý deň sa modlím aj ruženec a robí mi to veľkú radosť, kedˇs Máriou môžem rozjímať o Ježišovi. Vieš, je to tak ako keď sa rozprávaš s niekym vzácnym a blízkym o …More
re 2xs
Považuješ sa za múdreho, ale chýba ti svetlo Ducha Sv. Odpoviem ti, hoci u takých čo sa podvoľujú pýche svojho rozumu je to zbytočné. Sv. Písmo čítam každý deň, na pokračovanie stále dookola, keď dočítam idem od začiatku. A každý deň sa modlím aj ruženec a robí mi to veľkú radosť, kedˇs Máriou môžem rozjímať o Ježišovi. Vieš, je to tak ako keď sa rozprávaš s niekym vzácnym a blízkym o svojom milovanom - stále ho máš na mysli, stále ho máš v srdci a stále potrebuješ s niekym o ňom hovoriť.
Vyrušuje ťa socha Panny Márie? V starom zákone mali ľudia zakázané zobrazovať Boha, lebo ho nikdy nevideli a teda nevedeli ako vyzerá. V Novom zákone sme poznali Boha Otca cez Ježiša/ kto vidí mňa, vidí Otca/. Nový zákon nezakazuje zobrazovať Boha, ani svätcov ani Pannu Máriu, lebo v ich sochách vidíme skutočnú osobu, ktorú zobrazuje a pomáha nám precítiť väčšiu úctu k nej. Doporučujem ti prečítať si životopis Bartolomeja Longa, ktorý založil pobožnosť k Pompejskej Panne Márii. On bol oveľa horšie na tom ako si ty a pochopil. Stačí sa len zrieknuť pýchy a poprosiť Ježiša, aby ti On ukázal aký máš mať vzťah k Panne Márii. Zaručene túto tvoju prosbu vypočuje.
2xs
Víra je v Boha a ne o vztahu k nějakému člověku, třeba k Marii nebo Martě... to je jedno. Všichni lidé jsou vedle Boha jako nic, méně než zrnko písku. Pokud ti to nedochází, že se máš ve víře a vděčnosti a důvěře orientovat na Boha a ne na zrnko písku, tak si dělej dobře, ale jsi mimo. Řekl jsem ti to, tak se jednou nebudeš moci vymlouvat, že jsi to nevěděla.
"Milovat budeš Pána, Boha svého z …More
Víra je v Boha a ne o vztahu k nějakému člověku, třeba k Marii nebo Martě... to je jedno. Všichni lidé jsou vedle Boha jako nic, méně než zrnko písku. Pokud ti to nedochází, že se máš ve víře a vděčnosti a důvěře orientovat na Boha a ne na zrnko písku, tak si dělej dobře, ale jsi mimo. Řekl jsem ti to, tak se jednou nebudeš moci vymlouvat, že jsi to nevěděla.
"Milovat budeš Pána, Boha svého z CELÉHO srdce svého, z CELÉ své duše, z CELÉ své mysli a z CELÉ své síly!" ---až toto konečně pochopíš, nezbyde ti na Marii ani minuta... vše věnuješ Bohu.
Lola123456
Súhlasim, že sa nemáme upierať na človeka, ovšem okrem Panny Márie. Ona je vyňatá z dedičného hriechu, jej sa diabol nikdy nedotkol, je výnimočná, je iná ako my, je to Božia Matka a má veľmi dôležitú úlohu, viesť ľudí k Bohu. Do nej Boh vložil všetky milosti a praje si aby sme si ju ctili. Že ti to Boh nezjavil vo sv. Písme? Ale je tu tradícia od apoštolov, nemôže byť všetko doslova zaznamenané …More
Súhlasim, že sa nemáme upierať na človeka, ovšem okrem Panny Márie. Ona je vyňatá z dedičného hriechu, jej sa diabol nikdy nedotkol, je výnimočná, je iná ako my, je to Božia Matka a má veľmi dôležitú úlohu, viesť ľudí k Bohu. Do nej Boh vložil všetky milosti a praje si aby sme si ju ctili. Že ti to Boh nezjavil vo sv. Písme? Ale je tu tradícia od apoštolov, nemôže byť všetko doslova zaznamenané v sv. Písme, to by muselo byť hrubé ako zemeguľa. Tradíciou sa úcta k Panne Márii prenáša z pokolenia na pokolenie. A čo Magnifikát zo sv. Písma, kde sa hovorí....blahoslaviť ma budú všetky pokolenia..........?
Lola123456
Si pastor? Nebudeš sa môcť vyhovárať pred posledným súdom, že si o tom nevedel. Dávam ti to na vedomie, cti si Pannu Máriu, kým máš čas.
2xs
Lola123456 >>Súhlasim, že sa nemáme upierať na človeka, ovšem okrem Panny Márie
---až mi odpovíš, kde takový nesmysl Ježíš ustanovil, můžeme se bavit dál.
Nikde v Bibli nic podobného není, natož o "dôležitú úlohu, viesť ľudí k Bohu" - to sis prostě svévolně vymyslela nebo jako tupá ovce po někom hIoupém zopakovala. Pravda to není.
Není ani pravda, že by do ní Bůh vložil VŠECHNY milosti, protože…More
Lola123456 >>Súhlasim, že sa nemáme upierať na človeka, ovšem okrem Panny Márie
---až mi odpovíš, kde takový nesmysl Ježíš ustanovil, můžeme se bavit dál.
Nikde v Bibli nic podobného není, natož o "dôležitú úlohu, viesť ľudí k Bohu" - to sis prostě svévolně vymyslela nebo jako tupá ovce po někom hIoupém zopakovala. Pravda to není.
Není ani pravda, že by do ní Bůh vložil VŠECHNY milosti, protože to by byl hodně omezený (nemajetný) Bůh, a na nikoho jiného by už nezbylo nic.
Na tvoje tradované tradice, na ten vršený nános na nános hlouposti, nedůslednosti a povrchního přístupu ti kašlu. Na Ježíše nekašlu - toho se držím. Lidí a tvých smyšlenek se držet nehodlám, zvláště když jsou v rozporu s Božím Slovem.
2xs
>>Nebudeš sa môcť vyhovárať pred posledným súdom, že si o tom nevedel. Dávam ti to na vedomie, cti si Pannu Máriu, kým máš čas.
---musím se ti vysmát do ksichtu... nebohá ovce. Já věřím v Boha, ty v marii. Já stanu před soudem spravedlivého, milujícího a milosrdného Boha. Ty před soudem Marie... asi budeš mít dost ubohou věčnost, bez Boha a s člověkem marií.
Lola123456
Budeš veľmi potrebovať zástancu pred Božím súdom, ale nebudeš ho mať. Pri mne bude stáť Mária, A neprekrucuj moje slová, že neverím v Boha ale v Máriu. Z tvojho dialógu usudzujem, že nemáš v sebe Božieho Ducha lebo nemáš lásku k blížnemu, máš v sebe veľký nepokoj, čo nie je znak Božej prítomnosti. Spamätaj sa a čiň pokánie. Modlím sa za teba ruženec a prosím našu Matku o orodovanie za teba u jej …More
Budeš veľmi potrebovať zástancu pred Božím súdom, ale nebudeš ho mať. Pri mne bude stáť Mária, A neprekrucuj moje slová, že neverím v Boha ale v Máriu. Z tvojho dialógu usudzujem, že nemáš v sebe Božieho Ducha lebo nemáš lásku k blížnemu, máš v sebe veľký nepokoj, čo nie je znak Božej prítomnosti. Spamätaj sa a čiň pokánie. Modlím sa za teba ruženec a prosím našu Matku o orodovanie za teba u jej Syna.
Skončila som, už nebudem odpovedať na tvoje urážky. A odpúšťam ti.
2xs
Ježíš NIKDY nemluvil ANI JEDNO SLOVO o Marii jako o nějakém zastánci na soudu, natož o nějaké ochránkyni, královně a podobné nesmysly. To vše si vyfantazírovali nenormální lidé.
Jsi orientovaná na Marii, ne na Boha, tak nelži.
Říkáš, že se "modlíš" růženec, ale to jen meleš dokolečka zdrávasy, což je oslovování člověka, oslavování člověka a prosby k člověku (jestli teda vůbec rozumíš, co je …More
Ježíš NIKDY nemluvil ANI JEDNO SLOVO o Marii jako o nějakém zastánci na soudu, natož o nějaké ochránkyni, královně a podobné nesmysly. To vše si vyfantazírovali nenormální lidé.
Jsi orientovaná na Marii, ne na Boha, tak nelži.
Říkáš, že se "modlíš" růženec, ale to jen meleš dokolečka zdrávasy, což je oslovování člověka, oslavování člověka a prosby k člověku (jestli teda vůbec rozumíš, co je význam těch vět - rozhodně tam ani jedenkrát neoslovuješ Boha). Proto je třeba uznat, že to není modlitba (rozhovor s Bohem), anebo Marii máš za Boha, a pak jsi modloslužebnice.
2xs
Joske, proč se ztrapňuješ a lžeš??? Dlouze cituješ, ale ani slovo z toho nedokazuje tvůj výmysl, že "Ježíš uctíval svou matku" -- možná vůbec nevíš, co to je uctívat? jaký je rozdíl mezi uctívat a ctít?
Přikázání "cti otce svého i matku svou" je samozřejmost - dítě neplnoleté má poslouchat a pomáhat, dítě dospělé se má o rodiče zajímat a ve stáří je zabezpečit a pomoci. To je zcela běžná věc, …More
Joske, proč se ztrapňuješ a lžeš??? Dlouze cituješ, ale ani slovo z toho nedokazuje tvůj výmysl, že "Ježíš uctíval svou matku" -- možná vůbec nevíš, co to je uctívat? jaký je rozdíl mezi uctívat a ctít?
Přikázání "cti otce svého i matku svou" je samozřejmost - dítě neplnoleté má poslouchat a pomáhat, dítě dospělé se má o rodiče zajímat a ve stáří je zabezpečit a pomoci. To je zcela běžná věc, kterou si Ježíš jistě plnil jako skoro všichni lidé. Ale pokud by toto mělo dělat z Marie nějakou extra uctívanou svatou, tak i moje a každá matka je extra uctívaná svatá. Plnění 4. přikázání opravdu nevytváří z rodičů (ani matky) nějakou nenormálně uctívanou osobu.
I druhým zbytečným citátem trefuješ totálně vedle - nejde o přímluvce Marii, ale o Přímluvce = Boha Ducha Svatého. Je to Bůh, jeden s Otcem i Synem (Ježíšem), takže stále platí, že máme jediného přímluvce u Otce - je to Ježíš, Boží Syn. Nekonečně větší než nějaký člověk.
No a že toho Ježíš učinil více? (v kontextu je míněno zázraků, což jsi zamlčel). A kdyby měla Maria sebemenší důležitost pro nás, NEZAPOMNĚL by nám to jistě říct a jistě by to také, jakožto důležité, bylo zapsáno, tedy v Bibli.
Strážce
@2xs, uctívat a ctít je to samé. Mírni se. 😀 www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/uctivat
2xs
Nesmysl z internetu. Zmatených, co neznají význam slov, je opravdu dost.
Je snad podle tebe příkaz tvořící nárok rodičů "Cti otce svého..." to stejné jako mlácení hlavou o zem v případě třeba muslimů? Ti také ctí Alláha. Ale pokud nejsi debilní, musíš vědět, že ten projev není to stejné jako synovská úcta k rodičům.
Základní zmatení katolíků je i ve slově "modlitba" - podle jejich vlastní definic…More
Nesmysl z internetu. Zmatených, co neznají význam slov, je opravdu dost.
Je snad podle tebe příkaz tvořící nárok rodičů "Cti otce svého..." to stejné jako mlácení hlavou o zem v případě třeba muslimů? Ti také ctí Alláha. Ale pokud nejsi debilní, musíš vědět, že ten projev není to stejné jako synovská úcta k rodičům.
Základní zmatení katolíků je i ve slově "modlitba" - podle jejich vlastní definice jde o rozmluvu s Bohem, ale zdrávasu říkají také modlitba, ač se tam Bůh ani jednou neoslovuje, Zdrávas Královno je prý taky "modlitba", Pod ochranu tvou je prý taky "modlitba", drmolení růžence je prý taky "modlitba", oslovování mrtvých lidí (označených jako svatí) s prosbou o jejich přímluvu, tomu říkají také "modlitba", Anděle Boží je taky "modlitba"...
Nemají cit pro obsah a pro proporce. Ani pro zdravé priority.
Strážce
@2xs, ty jsi také nesmysl z internetu. Zatím jsi předvedl slovník štamgasta z páté cenové, česky pořádně neumíš a chtěl bys vykládat Písmo svaté. Navážíš se do křesťanů hulvátským způsobem a urážíš každého, kdo brání jednu z nejlepších rozjímavých modliteb. Ty nejsi křesťan ani náhodou, nejsi ani slušně vychovaný. Najdi si raději jinou zábavu. 🤨
Lola123456
Typický luterán je ten pod značkou 2xs, každý luterán sa pohoršuje nad svätcami, ktorí už odišli k Pánovi, že sú to mŕtvi ľudia. Ale napísané je, že Boh je Bohom živých a nie mŕtvych.
2xs
Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě, kvůli …More
Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.“

Prostřednice?!! Propagátoři toho kultu chtějí vrazit prostředníka mezi člověka a Boha – snaží se kohosi nacpat do mezery mezi Ježíše a člověka - satanův cíl, blokovat spojení.

Že Marie je prostřednicí mezi lidmi a Kristem? Bible to jasně popírá: 1.Timoteovi 2:5 “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.” TEDY NE MARIE.

Přímluvkyně?!! Že se za nás v nebi také přimlouvá? Opět lež: Římanům 8:34 “Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!” Židům 7:24 “Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.” A dále čteme v Jan 15:26 "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví." - TEDY NESLIBUJE MARII, ani její "zjevení", nýbrž samého Boha, Ducha svatého. Nikoho jiného, žádného člověka jako přímluvce.
Že je matkou církve? Co na to Bible? Galatským 4:26 “Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.” Efezským 1:22 “‘Všechno podrobil pod jeho nohy’ a ustanovil jej (Krista) svrchovanou hlavou církve.”
Že je možné dostat se k Bohu skrze její uctívání a modlení se k ní: Jan 14:6 "Ježíš mu odpověděl: “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” 1. List Jana 1: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti."
Že svou mocí uzdravuje nemocné? Ale Bible říká, že uzdravení může přijít jen skrze Ježíše: Skutky 4:10 “Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.”
Že se zjevuje na různých místech ve světě? Její údajné zjevování se je jen kamufláží ďábelských démonických sil (Matouš 24:24 / 2.Korintským 11:14). Snaží se potvrdit svou věrohodnost úkazy a jevy – jako každý satanský trik démonů. Například "plačící socha", falešné úkazy na nebi... Satan se skutečně umí maskovat za někoho jiného (člověka i anděla). Třeba "nebeská matka", bohyně žena, "královna nebes" – známý démonický kult, v Bibli zakázaný: Jer 7:18 "Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi."
Mariánský fanatismus vládne v mnoha oblastech světa a odvádí tak lidi od jedinečnosti Kristovy oběti pro naši spásu. Skutky 4:12 “V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.”

Tzv. růženec je mnohomluvné drmolení = Ježíšem výslovně zakázáno: "„Když mluvíte s Bohem, nebuďte mnohomluvní jako pohané, ti si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“. Je to mantra, rituál, zjevně proti instrukci Ježíše, tedy démonický, zdánlivě čarující, budící dojem, že se tím člověk zachrání, sám sebe spasí. – Nejde o modlitbu (což je rozmluva s Bohem), ale v první půli o citaci archandělovy řeči a druhá půlka zdrávasu je dodaná exkomunikovaným, popraveným a spáleným výtečníkem Savanarolou až v 15. století (tedy zdrávas a tím spíše růženec je nános, který 15 století nikdo neprovozoval, nepotřeboval). Viz cs.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
Kdo následuje cizí zjevení, nedostane se tam, kam slibuje úplné, dokončené a pravé zjevení Ježíšovo. Kdo následuje člověka a ne Spasitele, Krista, jediného našeho Pána, ten dojde rozhodně jinam, než kam vede jediná správná Cesta... neboť Jan 14:6 "Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne" (skrze Ježíše).
Kallistratos
2xs zkus prosím zareagovat na má slova níže*, mimochodem toho 26. února jsi to napsal celkem pěkně o zrnku písku... Méně už hezky o růženci.... Ač se růženec nemodlím, tak jej nezavrhuji a dokonce kdysi před mnoha lety jsem měl při desátku růžence jistou zkušenost. Přesněji řečeno v ten okamžik jsem se ten desátek začal modlit, byla to forma duchovního děkování Bohu... nebylo to žádné ohrožení …More
2xs zkus prosím zareagovat na má slova níže*, mimochodem toho 26. února jsi to napsal celkem pěkně o zrnku písku... Méně už hezky o růženci.... Ač se růženec nemodlím, tak jej nezavrhuji a dokonce kdysi před mnoha lety jsem měl při desátku růžence jistou zkušenost. Přesněji řečeno v ten okamžik jsem se ten desátek začal modlit, byla to forma duchovního děkování Bohu... nebylo to žádné ohrožení života, nebezpečná událost, nemoc, vůbec ne, ale byla to jakási vděčnost, která mne vytáhla navzdory únavě z postele a svět duchovní byl v ten okamžik tak blízko... prostě jiné "klima".... A tehdy jsem měl po "ruce" desátek, ale mé přílišné šokování z toho, že navzdory unavenosti těla najednou klečím na kolenou mne příliš vytrhávalo do reality, než abych si to "prožil". Dodnes nevím o co šlo, ale mám jistý respekt k určitým věcem, které nepoberu, ale jsem současně velmi kritický k těm, kteří mohou totálně zformalizovat posvátné věci, doslova zprofanovat... Perly by měly být v krásné truhličce a my lidé jimi často plýtváme, až z nich uděláme veteš....
-----------------------------------------

(*)Správně chápaný kult Panny Marie nemusí být vůbec špatný. Koneckonců - blahoslavit mne budou všechna pokolení je docela hezké biblické sdělení.... Ovšem pokud se Marie staví příliš příkře do "konkurence" k Pánu Ježíši a nebo se dokonce staví do role Spoluvykupitelky ve smyslu obětním a spásonosném, pak je to naprosto MIMO. Ale ve mši svaté je myslím vše řečeno a také Vyznání jasně definuje co je katolická/všeobecná víra. Takže nevidím problém....
2xs
O růženci jsem to napsal také pěkně = pravdivě (viz předchozí text s odkazy to dokazuje - nikdo zdrávas a natož růženec neznal před rokem 1500... tedy je to zbytečný pozdní nános uchýlenců.
Zážitek nikomu neberu, jen upozorňuji, že duchovní svět jsou i démoni a jejich šéf satan (anděl světla, světlonoš, lucifer)... dokáže náchylné lidské dušince zprostředkovat věci nevídané, aby jej odchýlil od …More
O růženci jsem to napsal také pěkně = pravdivě (viz předchozí text s odkazy to dokazuje - nikdo zdrávas a natož růženec neznal před rokem 1500... tedy je to zbytečný pozdní nános uchýlenců.
Zážitek nikomu neberu, jen upozorňuji, že duchovní svět jsou i démoni a jejich šéf satan (anděl světla, světlonoš, lucifer)... dokáže náchylné lidské dušince zprostředkovat věci nevídané, aby jej odchýlil od pravé víry třeba k tomu marianismu (ke spojení s duchovním světem démonů). kde není Bůh, tam je něco jiného než Bůh... než Cesta, Pravda a Život. Zřejmě scestí, lež a smrt. Raději více, než méně opatrnosti.
2xs
K oklamání, ke svodům ďábla:
“Jsem Ježíšova matka, jestli chcete za mým synem, následujte mě.”
Na rozcestí stojí dav lidí. Ježíš jim praví: “Kdo chce za mnou, nechť mě následuje po úzké stezce, neboť Já jsem ta cesta”.
Démon svodu se zjeví na počátku široké cesty a říká: “Jsem Ježíšova matka, jestli chcete za mým synem, následujte mě.” A lidé nestálé mysli se seberou a odchází širokou cestou za …More
K oklamání, ke svodům ďábla:
“Jsem Ježíšova matka, jestli chcete za mým synem, následujte mě.”
Na rozcestí stojí dav lidí. Ježíš jim praví: “Kdo chce za mnou, nechť mě následuje po úzké stezce, neboť Já jsem ta cesta”.
Démon svodu se zjeví na počátku široké cesty a říká: “Jsem Ježíšova matka, jestli chcete za mým synem, následujte mě.” A lidé nestálé mysli se seberou a odchází širokou cestou za zjevením. “Jdeme za Ježíšem!”, volá oklamaný dav, a přesto odchází opačným směrem. Tak dopadne každý, kdo přestane věřit Ježíši a nechá se vést démonem svodu a lži. Tak směřuje každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě.
Klamání druhých je vždy hanebnost. Ale je to typická vlastnost ďábla - je to podvodník, lhář odjakživa, otec lži... jak o něm řekl i Ježíš. Je jen na každém, zda se nechá jako trouba svést lží na scestí a ke smrti věčné. Třeba že dychtivěji, raději věří falešným zjevením Marie než Bohu / Ježíšovým slovům a jeho již ukončenému zjevení všeho potřebného od Otce. Třeba že bude raději zdobit mariánský oltáříček, než svatostánek pravého Boha. Třeba že bude raději líbat mariánské obrázky než kříž našeho Spasitele. Třeba že bude raději zpívat mariánské písně než ty k Bohu. Třeba že bude raději drmolit zdrávasy a salvy růženců, než hovořit se svým Otcem nebeským.
Coburg
2xs Vypočuj si v tomto zázname prednášku o. Dominika Chmielewského, ten to vysveľuje absolútne zrozumiteľne.
2xs
Já ale nemám nejasnosti ani jsem nechtěl něco vysvětlovat (mně).
Jde o zvrhlost pa-víry mnoha katolíků, a to je třeba uvidět, uznat a napravit. Nic méně, nic více.
2xs
Jednoduchá otázka: co je to ten "Ruženec", že to ti katolíci provádějí?
---pro případ, že odpověď zní, že je to modlitba, musím vás informovat:
"Modlitba je rozmluva s Bohem" - to je katolická definice. Marie je Člověk.
Jedná se snad o modlitbu k bohyni? Nebo jste si předefinovali, co to modlitba je? Anebo jste si svévolně upravili slova Pána Ježíše, který na dotaz "Pane, nauč nás jak se modlit" …More
Jednoduchá otázka: co je to ten "Ruženec", že to ti katolíci provádějí?
---pro případ, že odpověď zní, že je to modlitba, musím vás informovat:
"Modlitba je rozmluva s Bohem" - to je katolická definice. Marie je Člověk.
Jedná se snad o modlitbu k bohyni? Nebo jste si předefinovali, co to modlitba je? Anebo jste si svévolně upravili slova Pána Ježíše, který na dotaz "Pane, nauč nás jak se modlit" odpovídá: "vy se nemodlete mnohomluvně jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vy se však modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích...".
---takže matete, co je modlitba (místo k Bohu mluvíte k člověku Marii).
---"modlíte" se mnohomluvně (růženec je nekonečné drmolení slov stále dokola), což činíte jednoznačně v rozporu s jasnou instrukcí Ježíše
---nemodlíte se "Otče náš...", ale myslíte si, že vaše potřeby přesto vyslyší Bůh
---nesmíte poklekat před sochou ani člověkem ani ničím stvořeným, ale přesně to děláte! -Jste naschvál proti všemu, co řekl Bůh?
Peter(skala)
dobre hovoriš že modlitba je rozhovor s Bohom, ale to neznámená, že nie je rozhovor s Pannou Máriou, anjelmi a svätými... ak tomu neveriš, dokaž to ofcicialnym učením Cirkvi a to odvolaním sa na dokument Cirkvi, kde sa píše doslovne: Modlitba nie je rozhovor s Pannou Máriou, anjelmi a svätými...
✍️
2xs
NEodpověděl jsi správně ani na jedinou námitku.
Že můžeme mluvit i s lidmi je pravda, ale první je Bůh (mnohem víc než triliardkrát větší než jakýkoliv člověk), tedy je to důvod triliardkrát častěji a pokorněji hovořit právě s Bohem, který je dárce všeho, a ne s nějakým vybraným člověkem... ale ti pomatení lidé neklečí před monstrancí, nýbrž jasně před sochou Marie. Dokonce ani ne před člověkem, …More
NEodpověděl jsi správně ani na jedinou námitku.
Že můžeme mluvit i s lidmi je pravda, ale první je Bůh (mnohem víc než triliardkrát větší než jakýkoliv člověk), tedy je to důvod triliardkrát častěji a pokorněji hovořit právě s Bohem, který je dárce všeho, a ne s nějakým vybraným člověkem... ale ti pomatení lidé neklečí před monstrancí, nýbrž jasně před sochou Marie. Dokonce ani ne před člověkem, ale před kusem neživé hmoty. V nějakém sále, a nikoliv v řádně vysvěceném domě Božím.
Proč poctivě a jasně nepřiznáš, že vše, co je v tom videu, je úchylné a špatně?
Peter(skala)
aha, takže tebe vadí, že sa nemodlia pred Eucharistiou, ale sochou Panny Márie ?!

Samozrejme, že bolo by to lepšie, ale to neznamená, že modliť sa pred sochou Panny Márie je niečo hriešne. Cirkev to nikdy neučila, prave naopak - katolicka Cirkev je známa tým, že odporuča modliť sa pred sochami, lebo viditelne sprítomnuju Svätých.

Kde je Panna Mária, tak je aj Ježiš a modlitba sv.ruženca aj ked …More
aha, takže tebe vadí, že sa nemodlia pred Eucharistiou, ale sochou Panny Márie ?!

Samozrejme, že bolo by to lepšie, ale to neznamená, že modliť sa pred sochou Panny Márie je niečo hriešne. Cirkev to nikdy neučila, prave naopak - katolicka Cirkev je známa tým, že odporuča modliť sa pred sochami, lebo viditelne sprítomnuju Svätých.

Kde je Panna Mária, tak je aj Ježiš a modlitba sv.ruženca aj ked navonok vyzera ako keby bola len modlitbou k Panne Márii, v skutočnosti je kristocentrická.

Keby sochy Svätých boli len neživými homtami, tak by v kostole neboli a dokonca ani sám Boh by nenariadil Mojžišovi, aby vyhotovil archu zmluvy s vyobrazením sôch anjelov.

Netreba sa báť sôch, pokial naozaj zviditelnuju Svätých, len tie sochy su marnivé, ktoré svojim výzorom mýlia ludské predstavy o Svätých. Takými sochami bola socha býka, ktorá mala predstavovať Boha a nakoniec ju Mojžiš zničil.

My však už vieme, ako vyzeral Boh ked prišiel na Zem v osobe Syna Ježiša Krista a preto sochy znazornujuceho Ježiša sú skutočným vyobrazením Boha.
Július7
2xs :
Ruženec je modlitba s Pannou Máriou k Ježišovi.
2xs
Július, ty falešník, - a proto při té "modlitbě" drmolíš 150-200 krát "Zdrávas Maria... Svatá Maria..."?
Proč se vyhýbáš pravdě a férové odpovědi, proč se nemodlíš dle pokynu našeho Pána Ježíše přímo k Otci? ...Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Proč se vyhýbáš popravdě uznat, že drmolení zdrávasu je mnohomluvné, a to Ježíš odmítá?
Proč se vyhýbáš pravdivému uznání, že klečet před sochou člověka je …More
Július, ty falešník, - a proto při té "modlitbě" drmolíš 150-200 krát "Zdrávas Maria... Svatá Maria..."?
Proč se vyhýbáš pravdě a férové odpovědi, proč se nemodlíš dle pokynu našeho Pána Ježíše přímo k Otci? ...Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Proč se vyhýbáš popravdě uznat, že drmolení zdrávasu je mnohomluvné, a to Ježíš odmítá?
Proč se vyhýbáš pravdivému uznání, že klečet před sochou člověka je exces a nedovolená modloslužba?
2xs
František1969 ---proč myslíš? jsem katolík a držím se slov Ježíše a katechismu. Byl snad Ježíš také protestant? Asi ne, ale ty jsi pomatenec, který krátce štěkne a má hotovo... jednoduchý hIupáček.
Július7
Tak je František. Protestantské táraniny. Odvrhli Matku Božiu a preto nezískajú v živote a ani na súde po smrti jej opateru.
Protestanti ani nevedia, že Zdravas Mária sa skladá z 2 častí. Teda z anjelského pozdravu, ktorým archanjel Gabriel pozdravil Máriu a je to aj Písme, kde si to protestant može vyhľadať a druhá časť je prosba k Matke nášho Boha Ježiša Krista.
A Panna Mária je prímluvkyňa a …More
Tak je František. Protestantské táraniny. Odvrhli Matku Božiu a preto nezískajú v živote a ani na súde po smrti jej opateru.
Protestanti ani nevedia, že Zdravas Mária sa skladá z 2 častí. Teda z anjelského pozdravu, ktorým archanjel Gabriel pozdravil Máriu a je to aj Písme, kde si to protestant može vyhľadať a druhá časť je prosba k Matke nášho Boha Ježiša Krista.
A Panna Mária je prímluvkyňa a orodovkyňa, takže je len správne sa na ňu obracať, zdraviť ju a prosiť o pomoc a ochranu.
A ruženec je modlitba a rozjímanie o živote a smrti a oslávení Ježiša Krista spolu s jeho nebeskou Matkou.
Pýcha a blud Luthera, ktorý je podľa roznych videní najskor v pekle, im bráni, aby tieto skutočnosti pochopili.
2xs
Peter(skala) >>bolo by to lepšie, ale to neznamená, že modliť sa pred sochou Panny Márie je niečo hriešne
---jsi úplně mimo. ty si pro své modloslužebnictví najdeš jakoukoliv lež. třeba i že modleni se k sochám a poklekání před nimi je OK. žiješ jen v bezmyšlenkovité zkažené praxi katolické církve. Co řekl Bůh, to tě nezajímá. Co řekl Ježíš, to je ti jedno, stejně jako Slovo Boží (Bible). Máš …More
Peter(skala) >>bolo by to lepšie, ale to neznamená, že modliť sa pred sochou Panny Márie je niečo hriešne
---jsi úplně mimo. ty si pro své modloslužebnictví najdeš jakoukoliv lež. třeba i že modleni se k sochám a poklekání před nimi je OK. žiješ jen v bezmyšlenkovité zkažené praxi katolické církve. Co řekl Bůh, to tě nezajímá. Co řekl Ježíš, to je ti jedno, stejně jako Slovo Boží (Bible). Máš svou zvrhlou modifikaci víry... jen nevím ke komu. K Bohu asi ne.
2xs
Július7 :D Ahaaa, takže ty máš nějakou opateru? A na soudu se setkáš s Marií a ne s Bohem? Ahaaaaaaaaaaaaaaa! Tak to jsi úplně mimo. Něco takového Ježíš NIKDY neřekl, ani předtím nebo potom Bůh. To si vymysleli hIupáčci jako ty... věří raději kdejakému člověku, jen ne Bohu a jeho Slovu. (A kdyby Marie měla nějaký vyšší význam a kdyby to bylo důležité, Ježíš by to nezapomněl říct... kdyby to mělo …More
Július7 :D Ahaaa, takže ty máš nějakou opateru? A na soudu se setkáš s Marií a ne s Bohem? Ahaaaaaaaaaaaaaaa! Tak to jsi úplně mimo. Něco takového Ježíš NIKDY neřekl, ani předtím nebo potom Bůh. To si vymysleli hIupáčci jako ty... věří raději kdejakému člověku, jen ne Bohu a jeho Slovu. (A kdyby Marie měla nějaký vyšší význam a kdyby to bylo důležité, Ježíš by to nezapomněl říct... kdyby to mělo jakýkoliv vztah ke spáse člověka. To se ale nestalo. A Ježíš není zapomnětlivý).
Mrie není přímluvkyně - bible říká, že JEDINÝ, JEDINÝ, JEDINÝ je náš přímluvce u otce - Kristus Ježíš (Žd7) a jediný, JEDINÝ prostředník (1 Tim 2).

před 10 minutami
Július7
2xs :
O čom to točíš ? Nebol to pokyn samotného Boha, keď archanjel Gabriel pozdravil Máriu pozdravom Zdravs Mária ? Neprišlo to od Boha ? Ako vidíš, nepozdravil ju modlitbou Otče náš...
Nielen Ježiš, ale ani samotný Boh Otec neodmietol Zdravas Mária, keď prikázal, aby bola Matka Božia uctená týmto pozdravom. A to samé majú robiť aj kresťania.
Kľačať pred Matkou Boha nie je žiadna modloslužba. …More
2xs :
O čom to točíš ? Nebol to pokyn samotného Boha, keď archanjel Gabriel pozdravil Máriu pozdravom Zdravs Mária ? Neprišlo to od Boha ? Ako vidíš, nepozdravil ju modlitbou Otče náš...
Nielen Ježiš, ale ani samotný Boh Otec neodmietol Zdravas Mária, keď prikázal, aby bola Matka Božia uctená týmto pozdravom. A to samé majú robiť aj kresťania.
Kľačať pred Matkou Boha nie je žiadna modloslužba. Panna Mária je totiž Matkou Boha a súčasne je aj Spoluvykupiteľka a táto dogma bude raz uznaná podobne, ako Nepoškvrnené Počatie. Ale protestant ako ty to nepochopí. Vy nechápete, že katolíci nemajú Pannu Máriu za bohyňu a keď pred jej sochami kĺačia, tak to nie je úcta k bohyni, ale k Matke Boha a to je rozdiel, takže z logiky tu nejde o modloslužbu. To len, vy protestati si myslíte, že akékoľvek kĺačanie je modloslužba...ľudia kĺačia pred kráľmi, cisármi, pápežmi ako prejav úcty k človeku s určitou hodnosťou. Pričom Panna Mária ich všetkých prevyšuje a nad ňou je len Boh.
Július7
2xs :
Neprekrucuj. Tvoje domýšľanie sa netýka toho, čo som napísal. Kde píšem, že na súde po smrti nebude sudca Boh ? Nikde. Píšem o tom, že katolíci, ktorí si počas života ctili Matku Božiu ju na tom súde budú mať ako obhajkyňu o čom svedčia nespočetné vízie katolíckych svatých.
Ty budeš ťažko katolík, veď nepoznáš ani katechizmus. Nepoznáš ani encykliky svatých otcov o Márií, atď...
Ježiš sa …More
2xs :
Neprekrucuj. Tvoje domýšľanie sa netýka toho, čo som napísal. Kde píšem, že na súde po smrti nebude sudca Boh ? Nikde. Píšem o tom, že katolíci, ktorí si počas života ctili Matku Božiu ju na tom súde budú mať ako obhajkyňu o čom svedčia nespočetné vízie katolíckych svatých.
Ty budeš ťažko katolík, veď nepoznáš ani katechizmus. Nepoznáš ani encykliky svatých otcov o Márií, atď...
Ježiš sa za nás primlúva u Otca, Mária u svojho Syna, Ježiša, pričom svojej Matke nič neodoprie...
2xs
Július7 ---to jsi tak tupej, že si myslíš, že když archanděl pozdravil jednu lidskou ženu, že to je určeno pro tebe k neustálému opakování?
A víš o tom, od koho je druhá polovina Zdrávasu? Až v 15. století byla k němu připojena zvrhlým knězem, jmenoval se Savanarola a byl za svou svévoli, zmatky a drzosti k papeži exkomunikován, vyloučen z církve putující i církve vítězné, popraven a spálen. ---…More
Július7 ---to jsi tak tupej, že si myslíš, že když archanděl pozdravil jednu lidskou ženu, že to je určeno pro tebe k neustálému opakování?
A víš o tom, od koho je druhá polovina Zdrávasu? Až v 15. století byla k němu připojena zvrhlým knězem, jmenoval se Savanarola a byl za svou svévoli, zmatky a drzosti k papeži exkomunikován, vyloučen z církve putující i církve vítězné, popraven a spálen. ---TO JE TAKÉ PRO TEBE DŮVOD TO OPAKOVAT?
cs.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
cs.wikipedia.org/wiki/Zdrávas_Maria

že podle tebe Bůh ani Ježíš něco neodmítnul, to ještě neznamená, že to chce. máš problémy s logikou. Ježíš ani Bůh nic nehovořil například o heroinu - znamená to, že ho máš brát?

kdo tu překrucuje jsi ty - stále zlovolně otáčíš kdo co NEřekl nebo NEchtěl.
přečti si 10x původní můj komentář, abys pochopil, že problém zde je, a ani jeden z dalších hrdinů odpovídačů neodpověděl korektně ani na jeden z těch bodů.

>ako obhajkyňu
---kde to Ježíš říká? dej mi odkaz. jinak sis to asi vymyslel ty nebo tvoja babka. prostě nesmysl.
Když máme jediného přímluvce =Ježíše (viz Bible), tak už nemáme a nepotřebujeme obhájkyni. On Bůh za nás udělal vše, ona je jen člověk... nekonečně menší, bezvýznamná (a sama to věděla a také řekla).
Peter(skala)
2KUSY...katolik...... čo sa nemodlí sv.ruženec 🙄 zabííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííl
Július7
2xs : Pre luteránov, protestantov je bežné, že neznášajú a umenšujú Pannu Máriu. Ty nie si katolík a nedržíš sa katechizmu...
Ten dodatok bol schválený Tridentským koncilom a keby si bol skutočne "katolík", čo nie si, tak by si vedel, že je to pre katolíkov závazné...
Inak, škoda času s tebou. Už som ti všetko vyvrátil a že to nechápeš a neuznávaš je tvoj problém...
Svoje sektárske problémy si …More
2xs : Pre luteránov, protestantov je bežné, že neznášajú a umenšujú Pannu Máriu. Ty nie si katolík a nedržíš sa katechizmu...
Ten dodatok bol schválený Tridentským koncilom a keby si bol skutočne "katolík", čo nie si, tak by si vedel, že je to pre katolíkov závazné...
Inak, škoda času s tebou. Už som ti všetko vyvrátil a že to nechápeš a neuznávaš je tvoj problém...
Svoje sektárske problémy si rieš inde...
2xs
Já ale nejsem luterán, nýbrž katolík... ale normální, ne tradiční, který tupě přebírá zvrhlé pobožnůstkářství.
Marii nelze umenšit - je i podle svého zvolání nejmenší služebnicí Pána... je jen nepatrným zrnkem prachu vedle Stvořitele všeho, miliard kilometrů vesmíru se všemi galaxiemi, hvězdami, černými dírami a výtrysky plynů a energií. Ten který z ničeho vytvořil všechno, včetně všech zákonů …More
Já ale nejsem luterán, nýbrž katolík... ale normální, ne tradiční, který tupě přebírá zvrhlé pobožnůstkářství.
Marii nelze umenšit - je i podle svého zvolání nejmenší služebnicí Pána... je jen nepatrným zrnkem prachu vedle Stvořitele všeho, miliard kilometrů vesmíru se všemi galaxiemi, hvězdami, černými dírami a výtrysky plynů a energií. Ten který z ničeho vytvořil všechno, včetně všech zákonů fyzikálních i jiných zákonitostí přírody, včetně lidstva a všechno dobře řídí, ten je NEKONEČNÝ vedle jedné nicotné Marie - a pak přijde nějaký lDlOT a pozdraví: Sláva Kristu a Marii -- a je hotovo... 50 : 50... jedna Maria = jeden Kristus. A počet zdrávasů převyšuje 10x počet otčenášů, počet kostelů "zasvěcených" Marii je 10x větší než je kostelů Jména Ježíš, Božského Spasitele nebo Boží Trojice. Prakticky každé jedno poutní místo je mariánské... ALE VŠEM TRADIČNÍM lDlOTŮM TO PŘIPADÁ DOKONALE V POŘÁDKU. i kdyby byla Maria rovna Bohu, tak to není ve správném poměru. Ale ona je oproti Bohu méně než jedna triliardita!!! 1/1000000000000000000000
Nejde o moje problémy, nejde o sektářství, ty tupče! Nejde o nic menšího než o pravdu a spravedlnost. Anebo o tvou úchylnost... o níž teď víš a je ti to jedno, a podle toho skončíš. S lhostejnými, kteří měli Boha všude jinde, než tam, kde skutečně je.
Július7
Len si zanadávaj...A predstav si ešte, že taký sv. páter Pio, čo mal 50 rokov stigmy a vykonal spústu zázrakov, tak ten sa pomodlil denne aj 80 ružencov...Z tej matematiky a nesprávneho pomeru sa možeš aj zblázniť, však ? 🤦
Iste to robil, aby ťa naštval, však ?
Ako som písal, strata času s tebou. Radšej pros Boha, aby ti dal poznať, akú úctu má Ježiš k svojej Matke.
Hlúpe a nicotné sú tvoje názor…More
Len si zanadávaj...A predstav si ešte, že taký sv. páter Pio, čo mal 50 rokov stigmy a vykonal spústu zázrakov, tak ten sa pomodlil denne aj 80 ružencov...Z tej matematiky a nesprávneho pomeru sa možeš aj zblázniť, však ? 🤦
Iste to robil, aby ťa naštval, však ?
Ako som písal, strata času s tebou. Radšej pros Boha, aby ti dal poznať, akú úctu má Ježiš k svojej Matke.
Hlúpe a nicotné sú tvoje názory a nie Panna Mária...
Peter(skala)
Julo..nech ho hnupa... je to nastrčený Trol..šak nie je možné, žeby niekto bol katolikom a neuznával sv.ruženec. On sa len tak tvary, žeby reč nestala:)
2xs
Július7: ---a koho zajímají nějaké stigmy? Kdo zde mluvil o páteru Piovi? Proč tě zajímá? Mně je to jasné - jsi senzacechtivá ovce... budeš věřit všemu, co se tobě líbí, co tě vzrušuje. Ale pravda tě nezajímá.
Pokud je někdo úchyI, to neznamená, že je hodný následování. Drmolíš taky 80? nebo 150? 200? ...svatoušku.
A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl. Ani k tomu nenabádal nikoho z …More
Július7: ---a koho zajímají nějaké stigmy? Kdo zde mluvil o páteru Piovi? Proč tě zajímá? Mně je to jasné - jsi senzacechtivá ovce... budeš věřit všemu, co se tobě líbí, co tě vzrušuje. Ale pravda tě nezajímá.
Pokud je někdo úchyI, to neznamená, že je hodný následování. Drmolíš taky 80? nebo 150? 200? ...svatoušku.
A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl. Ani k tomu nenabádal nikoho z lidí.
2xs
Peter(skala) ---nadáváš, katolíku? :D sám jsi hňup a troll.
Že si někdo tak omezený nedokáže představit katolíka bez růžence, to je jen tvůj problém. Ne každý musí být úchyl a dělat něco jen stádně, že se to traduje. Někdo se drží čisté víry a slov Pána Ježíše.
Július7
2xs : Pravda je, že si totálne mimo...

"A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl."

Toto može napísať len pošahaný sektár, ktorý si myslí, že je nejaký moderný katolík, ale žije v temnote...
Veď ty nepoznáš ani Ježiša, ktorým sa tak oháňaš...
Prvý zázrak Ježiš urobil špeciálne, kvoli žiadosti jeho Matky a ty tu blábolíš, že k nej nemal úctu...
Si troll, alebo si mimo.Týmto s tebou končím.…More
2xs : Pravda je, že si totálne mimo...

"A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl."

Toto može napísať len pošahaný sektár, ktorý si myslí, že je nejaký moderný katolík, ale žije v temnote...
Veď ty nepoznáš ani Ježiša, ktorým sa tak oháňaš...
Prvý zázrak Ježiš urobil špeciálne, kvoli žiadosti jeho Matky a ty tu blábolíš, že k nej nemal úctu...
Si troll, alebo si mimo.Týmto s tebou končím...
Peter(skala)
Dakujem za kvalitný video-zaznam z modlitboveho stretnutie
👍
páčilo sa mi, že prišli biskupi Sečka, Orosch a Babjak
že prišli aj reholné sestry
👏
že sa modlili male deti zo Žakoviec pred sochou Panny Márie
že sa rozjímalo nad tajomstvami sv.ruženca
za krasne melodické piesne plné pokoja a lásky
...
Peter(skala)
Tak to vyzera že TV LUX mali iné problémi, museli spropagovať boj proti fašizmu, minimalne 2 relacie aby :) bo idu volby 🙄

www.tvlux.sk/tvprogram/table/23-02-2020/

ani NAŽIVO nedali, pozri archiv
www.tvlux.sk/videoarchiv/
Peter(skala)
.a Lumen tiež boli "zaneprazdnení" 😉
www.lumen.sk/aktualny-program.html
wacula25wp.pl
stjako1000 PIĘKNA KATECHEZA ==OTO kwintesencja prawdy Bożej Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki .Kiedy Jezus wybierał sobie uczniów i proponował im, by poszli za Nim, nie byli oni ani święci ani też mocni. Byli raczej przeciętni i prości. Co zatem ich zmieniło? Co dało im odwagę, siłę i zdolność do poświęcenia swego życia za prawdę, w którą wierzą?Tym, który ich odmienił, był Duch Święty. …More
stjako1000 PIĘKNA KATECHEZA ==OTO kwintesencja prawdy Bożej Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki .Kiedy Jezus wybierał sobie uczniów i proponował im, by poszli za Nim, nie byli oni ani święci ani też mocni. Byli raczej przeciętni i prości. Co zatem ich zmieniło? Co dało im odwagę, siłę i zdolność do poświęcenia swego życia za prawdę, w którą wierzą?Tym, który ich odmienił, był Duch Święty. Jezus wielokrotnie wspominał o Jego nadejściu. Nazywał Go -Pocieszycielem Nauczycielem” i Umocnieniem z wysoka . 🤗 👏 👏 👏 😀 stjako1000
Tina 13
🙏
stjako1000
Heilwasser
🙏
Lola123456
2xs re: - Neviem kde dať tento komentár, dám ho sem,-Kto neuznáva Pannu Máriu , nie je katolík aj keď sa zaň vydáva.
2xs
Lola, ty jsi ta poslední, kdo by mohl určovat kdo katolík je nebo není. Katolíkem je věřící, který je platně pokřtěn v této církvi a plní základní povinnosti, mezi něž bych zařadil respekt k desateru, přinejmenším k prvnímu přikázání, znalost a uznávání šesti základních pravd víry, osobní vztah k trojjedinému Bohu a svému Pánu, Kristu, Ježíši. Katolíkem naopak spíše není lůza, která se k Bohu …More
Lola, ty jsi ta poslední, kdo by mohl určovat kdo katolík je nebo není. Katolíkem je věřící, který je platně pokřtěn v této církvi a plní základní povinnosti, mezi něž bych zařadil respekt k desateru, přinejmenším k prvnímu přikázání, znalost a uznávání šesti základních pravd víry, osobní vztah k trojjedinému Bohu a svému Pánu, Kristu, Ježíši. Katolíkem naopak spíše není lůza, která se k Bohu hlásí jen formálně, tradičně, povrchně, druhotně. Ale primárně, Boha urážlivě a modloslužebně ctí někoho MNOHEM NIŽŠÍHO. Citově, početně i časově se více věnují komusi nekonečně-krát nižšímu a nekonečně bezvýznamnějšímu. Boha a člověka nelze prakticky vůbec srovnat. Už si to konečně uvědom. Hrníř a hrnec. Že Bůh použil Marii, podobně jako Jana Křtitele, Davida, Abraháma, Mojžíše a jiné, to je fakt. Použil je jako nástroje, jako svůj výtvor. Ale pouze Jana Křtitele vyznamenal nad jiné lidi narozené z ženy - "nikdo není vyšší než on". Ale ty jako pipka stále píšeš o své marii a mylně ji pokládáš za ohnisko katolické víry. Jsi mimo myšlenkově, jsi tedy zřejmě i mimo církev.
Lola123456
Mária bola jeho, teda Božia matka na rozdiel od Jána Krstiteľa a ostatných a zasluhuje si náležitú úctu. Prestaň sa tu do nás navážať, vyprodukoval si tu asi 5 strán dialógu a zbytočného, lebo keby si bol katolík tak chápeš čo znamená pre katolíka Mária. Vedel a poznal by si duchovné dejiny Cirkvi cez dogmy, encykliky, tradície atď. Priznaj, že si evanjelický pastor, ktorý sa potrebuje vybúriť …More
Mária bola jeho, teda Božia matka na rozdiel od Jána Krstiteľa a ostatných a zasluhuje si náležitú úctu. Prestaň sa tu do nás navážať, vyprodukoval si tu asi 5 strán dialógu a zbytočného, lebo keby si bol katolík tak chápeš čo znamená pre katolíka Mária. Vedel a poznal by si duchovné dejiny Cirkvi cez dogmy, encykliky, tradície atď. Priznaj, že si evanjelický pastor, ktorý sa potrebuje vybúriť na katolíkoch.
2xs
Jaké "do nás" - ty mluvíš za nějaký kolektiv? Jaký? Kdo tě pověřil, ty pomatená modloslužebnice?!
A nic jako matka Boží nebo Bohorodička neexistuje!!! protože Bůh je Duch, je od věků do věků, dávno před nějakým člověkem Marií, takže nechápu, jak tě logika pustí do toho nesmyslu, že by ten člověk mohl být matkou Boha. Marie porodila Ježíše, což bylo vtělení Boha na Zemi, konkrétně druhé Božské …More
Jaké "do nás" - ty mluvíš za nějaký kolektiv? Jaký? Kdo tě pověřil, ty pomatená modloslužebnice?!
A nic jako matka Boží nebo Bohorodička neexistuje!!! protože Bůh je Duch, je od věků do věků, dávno před nějakým člověkem Marií, takže nechápu, jak tě logika pustí do toho nesmyslu, že by ten člověk mohl být matkou Boha. Marie porodila Ježíše, což bylo vtělení Boha na Zemi, konkrétně druhé Božské osoby. Bůh si za pomoci svého výtvoru / nástroje Marie (hluboko pod Bohem) pouze zrealizoval SVŮJ BOŽÍ záměr, a to vtělení se do podoby člověka, do lidského skeletu a bílkovin -kde duch byl božský. Marie tedy pouze posloužila k vyprodukování lidské fyzické schránky, a to dělením buněk v sobě, což dělají miliardy žen podobně dodnes. Nic mimořádného. Jediné plus jí je možno přičíst za nesobeckost a soulad i ochotnou spolupráci s Bohem. V tom je nám všem příkladem a inspirací. Ne však tak, aby se o ní mlelo 50 a více procent času, ale správné je věnovat se Bohu, Bohu a zase Bohu, a ji jen občas zmínit, když se to hodí v kontextu té poslušnosti a ochoty.
Jinak své encykliky a tradície si strč hluboko víš kam. První i poslední je Bůh-Pravda. Slovo Boží = Písmo. A ne nějaké tvé smyšlenky a ujeté dojmy a city.
Lola123456
Nechaj si svoje úvahy pre svojich heretikov Luteránov, ty jedovatý had.
2xs
Mates, jsi méněcennej čoklík, kterej jen stupidně štěká 100x vyvrácené nesmysly, hloupé provokace a hříšné urážky. Jednou tě ty srágory o matce Boha a o spoluvykupitelce budou velmi mrzet a tížit, ale s tím, že jsi kdysi vypnul svůj méněcennej mozeček už zpětně nic nenaděláš.
A nauč se aspoň slovensky, chudáku.
Segal
Mates není méněcenný, ani ty nejsi. Jen jsi bludař. 😀😁😂🙊🙉🙈 😀
2xs
Segal: Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě,…More
Segal: Klanění se před dílem lidských rukou a drmolení "modliteb", které nejsou rozhovorem s Bohem, to je věru ukázka snadného zmatení těch, kteří neví, v Koho vlastně uvěřili. Marie byla až postupem času a jako modloslužebný nános oslavována a prohlašována katolíky za osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu oběť za lidstvo i Boží jedinečnost. Izajáš 48:11 "Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.“

Prostřednice?!! Propagátoři toho kultu chtějí vrazit prostředníka mezi člověka a Boha – snaží se kohosi nacpat do mezery mezi Ježíše a člověka - satanův cíl, blokovat spojení.

Že Marie je prostřednicí mezi lidmi a Kristem? Bible to jasně popírá: 1.Timoteovi 2:5 “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.” TEDY NE MARIE.

Přímluvkyně?!! Že se za nás v nebi také přimlouvá? Opět lež: Římanům 8:34 “Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!” Židům 7:24 “Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.” A dále čteme v Jan 15:26 "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví." - TEDY NESLIBUJE MARII, ani její "zjevení", nýbrž samého Boha, Ducha svatého. Nikoho jiného, žádného člověka jako přímluvce.
Že je matkou církve? Co na to Bible? Galatským 4:26 “Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.” Efezským 1:22 “‘Všechno podrobil pod jeho nohy’ a ustanovil jej (Krista) svrchovanou hlavou církve.”
Že je možné dostat se k Bohu skrze její uctívání a modlení se k ní: Jan 14:6 "Ježíš mu odpověděl: “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” 1. List Jana 1: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti."
Že svou mocí uzdravuje nemocné? Ale Bible říká, že uzdravení může přijít jen skrze Ježíše: Skutky 4:10 “Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.”
Že se zjevuje na různých místech ve světě? Její údajné zjevování se je jen kamufláží ďábelských démonických sil (Matouš 24:24 / 2.Korintským 11:14). Snaží se potvrdit svou věrohodnost úkazy a jevy – jako každý satanský trik démonů. Například "plačící socha", falešné úkazy na nebi... Satan se skutečně umí maskovat za někoho jiného (člověka i anděla). Třeba "nebeská matka", bohyně žena, "královna nebes" – známý démonický kult, v Bibli zakázaný: Jer 7:18 "Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi."
Mariánský fanatismus vládne v mnoha oblastech světa a odvádí tak lidi od jedinečnosti Kristovy oběti pro naši spásu. Skutky 4:12 “V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.”

Tzv. růženec je mnohomluvné drmolení = Ježíšem výslovně zakázáno: "„Když mluvíte s Bohem, nebuďte mnohomluvní jako pohané, ti si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“. Je to mantra, rituál, zjevně proti instrukci Ježíše, tedy démonický, zdánlivě čarující, budící dojem, že se tím člověk zachrání, sám sebe spasí. – Nejde o modlitbu (což je rozmluva s Bohem), ale v první půli o citaci archandělovy řeči a druhá půlka zdrávasu je dodaná exkomunikovaným, popraveným a spáleným výtečníkem Savanarolou až v 15. století (tedy zdrávas a tím spíše růženec je nános, který 15 století nikdo neprovozoval, nepotřeboval). Viz cs.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
Kdo následuje cizí zjevení, nedostane se tam, kam slibuje úplné, dokončené a pravé zjevení Ježíšovo. Kdo následuje člověka a ne Spasitele, Krista, jediného našeho Pána, ten dojde rozhodně jinam, než kam vede jediná správná Cesta... neboť Jan 14:6 "Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne" (skrze Ježíše).
Svätý Malachiáš(prorok)
2xs

2xs ty si sám sektársky chudák,ktorý nemá skutočnú pravdu a vieru v sebe. Si len úbožiak.