b8111
Bohumila: Povídej Bohumilo, jak se může nesmrtelná lidská duše zmařit, tedy zničit ....
Povídej mi Bohumilo, kde budou žít obrovská kvanta bilionů zvířat, když mají duši, která je nesmrtelná.......Kdy budou vzkříšeny, při druhém příchodu J.K.?
b8111
Ne, né, takhle ta pohádka od Otčenáše nebyla. Jasně mluvil o zmaření / zabití/ Kristovy DUŠE na kříži !!!!! Tedy, že lze zmařit duši.
/jinak Tvé interpretaci: zmaření sebe sama, jak u sebe, či Krista, odumření svého já, velmi dobře rozumím, to nepotřebuji rozebírat ..../
Rád bych spíše rozebral Jeho totální blábol.
b8111
Další blábol byl, že zvířata mají duši. Což vlastně znamená, že zákonitě musí žít věčně.
b8111
Samson1: Pouze nesouhlas u zvířat: Buď je duše nesmrtelná, nebo není. Nic mezi tím neexistuje. Tedy zvířata nemohou mít duši, o kterou smrtí přijdou. Ve St. zákoně na mnoha místech význam duše, znamenal život. …A život byl v krvi….. Proto, slovo duše může mít více významů. Vybral jsem pár veršů k prostudování. Pokud je lidská duše nesmrtelná, což nepopírám, pak následující verše c – h, nema…More
Samson1: Pouze nesouhlas u zvířat: Buď je duše nesmrtelná, nebo není. Nic mezi tím neexistuje. Tedy zvířata nemohou mít duši, o kterou smrtí přijdou. Ve St. zákoně na mnoha místech význam duše, znamenal život. …A život byl v krvi….. Proto, slovo duše může mít více významů. Vybral jsem pár veršů k prostudování. Pokud je lidská duše nesmrtelná, což nepopírám, pak následující verše c – h, nemají logiku………. A, že těch veršů v Písmu ale je, stačí chvíli hledat.

a-Gen 9/10
…..a s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem a s veškerou zemskou zvěří s vámi; ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země./čsp/

b-Gen 9/4.. A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti. /Bible kralická/
--------------------------------------------------------------------------------------
c-Gen 12/13 …Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu./čsp/

d-Gen 19/17…A když je vyváděli pryč, jeden řekl: Uteč do bezpečí, abys zachránil svou duši. Nehleď zpět a nezastavuj se nikde v rovině. Uteč do hor, ať nejsi smeten./čsp/

e-1Kr 19/2,3….Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: Tak ať mi učiní bohové, a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. 3Když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svou duši, a přišel do Beer-šeby, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka.

f-1 Kr 20/31,32 ..Jeho otroci mu řekli: Hle, slyšeli jsme, že králové domu izraelského jsou milosrdní králové. Vložme na svá bedra žíněná roucha a na hlavy provazy a vyjděme k izraelskému králi. Snad nechá tvou duši při životě. 32Nato přepásali svá bedra žíněnými rouchy a na hlavy dali provazy. Tak šli k izraelskému králi a řekli mu: Tvůj otrok Ben-hadad řekl: Prosím, ať zůstane má duše naživu. Zeptal se: Žije ještě? Je mým bratrem…/čsp/

g- Mat 16/25... Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji, kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, nalezne ji./čsp/

h- 1Jan 3/16....Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry.
/čsp/
b8111
Dalším problémem jsou často nekvalitní překlady Sv. písem, kdy místo, aby NABÍDLI PŘEKLAD, SNAŽÍ SE O VÝKLAD, který může být často zavádějící......

Gen 9/3 ….Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. 4Jen maso s jeho životem, s jeho krví, nejezte. 5Ano, vaši krev, krev vašich životů budu vyhledávat. Budu ji vyhledávat od každého …More
Dalším problémem jsou často nekvalitní překlady Sv. písem, kdy místo, aby NABÍDLI PŘEKLAD, SNAŽÍ SE O VÝKLAD, který může být často zavádějící......

Gen 9/3 ….Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. 4Jen maso s jeho životem, s jeho krví, nejezte. 5Ano, vaši krev, krev vašich životů budu vyhledávat. Budu ji vyhledávat od každého zvířete. I od člověka — to jest od jeho bratra — budu vyhledávat život člověka. 6Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka./čsp/

Gen 9/3 ….
Všecko, což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm; jako i bylinu zelenou, dal jsem vám to všecko. 4A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.5A zajisté krve vaší, duší vašich vyhledávati budu; z rukou každého hovada vyhledávati jí budu, i z ruky člověka, ano i z ruky každého bratra jeho budu vyhledávati duše člověka.6Kdo by koli vylil krev člověka, skrze člověka vylita bude krev jeho; nebo k obrazu svému učinil Bůh člověka. /Bible kralická/

Gen 9/3.....
Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno.
4Jen maso oživené krví nesmíte jíst.
5A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra./ČEP/
U.S.C.A.E.
Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ (Jn 10,31−33)

A teraz ešte ako pochopili tú odpoveď na Kajfášovo zaprisahanie Krista aby povedal kým je a oni zneužili Zákon lebo …More
Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ (Jn 10,31−33)

A teraz ešte ako pochopili tú odpoveď na Kajfášovo zaprisahanie Krista aby povedal kým je a oni zneužili Zákon lebo Kristus sa nerobil Bohom ale dokazoval že Ním je kým odpovedal na otázku či Ním je

Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna. (Jn 19,7)

a ešte k tej trápnosti že JA SOM je len také oznámenie typu ja som Michal a ešte je tam aj správny zmysel Mesiáškeho pojmu Syn človeka

Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som (Jn 8,28)
---
a samozrejme že zavádza vo všetkom on sväté Písmo nie že prekrúca on ho vyložene ignoruje a tie povyberané veci prekrúca
U.S.C.A.E.
čiže žiadna námietka a platí to hore lebo toto sú iba výlevy
Stylita
Promluva o Nejsvětější Panně
(Promluvy sv. Jana Marie Vianneye)
fatym.com/taf/knihy/vianney4.htm

Bůh Otec pozoruje se zalíbením srdce Nejsvětější Panny Marie jako mistrovské dílo svých rukou. Každý miluje své dílo, zvláště když se dobře povedlo. Bůh Syn pozoruje srdce své Matky jako pramen, z něhož čerpal krev, kterou nás vykoupil. Duch svatý pozoruje její srdce jako svůj chrám.
Proroci zvěstov…More
Promluva o Nejsvětější Panně
(Promluvy sv. Jana Marie Vianneye)
fatym.com/taf/knihy/vianney4.htm

Bůh Otec pozoruje se zalíbením srdce Nejsvětější Panny Marie jako mistrovské dílo svých rukou. Každý miluje své dílo, zvláště když se dobře povedlo. Bůh Syn pozoruje srdce své Matky jako pramen, z něhož čerpal krev, kterou nás vykoupil. Duch svatý pozoruje její srdce jako svůj chrám.
Proroci zvěstovali slávu Panny Marie už před jejím narozením. Přirovnávali ji ke slunci. Zjevení svaté Panny může být skutečně přirovnáno ke krásnému slunci za mlhavého dne.
Před jejím příchodem byl nad našimi hlavami Boží hněv. Jakmile se objevila na zemi svatá Panna, byl Boží hněv uklidněn. Nevěděla o tom, že se má stát Matkou Boží. A když byla ještě malá, řekla: „Ach, kdy spatřím to krásné stvoření, které se má stát Matkou Boží?“
Svatá Panna nás porodila dvakrát. Při vtělení Ježíše Krista a u paty kříže. Je tedy dvakrát naší matkou.
Nejsvětější Pannu často přirovnávají k matce, ale ona je ještě mnohem lepší než nejlepší matka. Protože i nejlepší matka trestává někdy své dítě, pokud jí udělá zármutek, nebo je bije - myslí, že jedná správně. Nejsvětější Panna však tak nejedná. Je tak dobrá, že s námi jedná laskavě a nikdy nás netrestá.
Srdce této dobré Matky je naplněno jen láskou a smilováním. Nemá jinou touhu, než aby nás viděla šťastné. Jen k ní se potřebujeme obrátit, abychom byli vyslyšeni.
Syn má svou spravedlnost, Matka má pouze svou lásku. Bůh nás tolik miloval, že pro nás umřel. V srdci našeho Pána však je spravedlnost, která je vlastností Boží, kdežto v srdci Nejsvětější Panny je jen slitování. Její Syn by byl hříšníka potrestal, Maria však předstoupí, zadrží trestající meč a prosí o milost pro ubohého dlužníka. „Má matko,“ praví jí Pán, „nemohu ti nic odepřít.“ Kdyby peklo mohlo najít cestu k lítosti, ty bys vyprosila jeho omilostnění.
Svatá Panna se nachází uprostřed mezi svým Synem a námi. Čím více hřešíme, tím více s námi cítí něžnou soustrast. Dítě, které stálo matku nejvíce slz, je jejímu srdci nejdražší. Cožpak nepomáhá matka vždy nejslabšímu dítěti, které se nalézá v největším nebezpečí? Copak lékař v nemocnici nevěnuje největší péči těm, kdo jsou nejvíce postiženi nemocí?
Srdce Mariino je vůči nám tak dobré, že srdce všech matek dohromady jsou ve srovnání se srdcem jejím jen kusem ledu.
Hleďte, jak dobrá je svatá Panna! Její velký ctitel svatý Bernard jí často říkával: „Zdravím tě, Maria.“ Jednoho dne mu tato dobrá Matka odpověděla: „Zdravím tě, synu můj, Bernarde.“
Zdrávas Maria je modlitba, která nikdy neunaví. Mluvíme-li o věcech pozemských, například o politice, jsme brzo unaveni, mluvíme-li o svaté Panně, tak je to stále nové.
Pobožnost ke svaté Panně je příjemná, životodárná, jadrná, velcí světci mají vřelý vztah ke svaté Panně. Každá milost, kterou dostáváme z nebe, jde skrze její ruce.
Žádný nevejde do domu, aniž by promluvil s vrátným. Hle, svatá Panna je tedy vrátnou nebes.
Chceme-li nějaké osobě něco věnovat, předáváme jí to přes někoho, koho si ona váží, aby jí naše úcta byla tím milejší. Proto mají naše modlitby, pokud jsou přednášeny skrze svatou Pannu, docela zvláštní sílu, poněvadž svatá Panna je jediným tvorem, který Boha nikdy neurazil. Jedině svatá Panna vyplnila 1. přikázání: Bohu jedinému se budeš klanět a jej dokonale milovat. Naplnila jej v celém rozsahu. Všechno, o co Syn prosí Otce, bývá uděleno. Všechno, zač Matka prosí Syna, bývá také uděleno.
Jestliže jsme se svými dlaněmi dotkli vonných věcí, pak předávají naše ruce vůni všemu, s čím přijdou do styku. Nechávejme tedy své modlitby projít rukama svaté Panny, potom budou libě vonět.
Na konci světa bude svatá Panna prožívat úplný klid. Ale pokud svět trvá, je zneklidňována ze všech stran. Je Matkou, která má velmi mnoho dětí. Ustavičně je zaměstnaná tím, že chodí od jednoho k druhému a pomáhá.
U.S.C.A.E.
Ján Králiček, S.J.

Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie


...
1. Či to Panna Mária azda radšej má hriešnikov ?

Vidiac dobrý, ako Panna Mária bráni hriešnikov a pomáha im, zadivený sa pýta: a či to Panna Mária hádam radšej má hriešnikov? radšej ako svoje dobré deti ? (Táto istá otázka je neraz i o Spasiteľovi.)
Nuž je to tak troška závistná otázka staršieho brata márnotratného syna.
Na šťastie môže…More
Ján Králiček, S.J.

Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie


...
1. Či to Panna Mária azda radšej má hriešnikov ?

Vidiac dobrý, ako Panna Mária bráni hriešnikov a pomáha im, zadivený sa pýta: a či to Panna Mária hádam radšej má hriešnikov? radšej ako svoje dobré deti ? (Táto istá otázka je neraz i o Spasiteľovi.)
Nuž je to tak troška závistná otázka staršieho brata márnotratného syna.
Na šťastie môžeme si ju na úplné, ba radostné uspokojenie zodpovedať, že bude, ako sa hovorí, i vlk sýty i koza celá.
1. Na tamtú otázku odpovedám najprv tiež otázkou. Povedzže mi: či má matka radšej choré a či zdravé dieťa veď sa okolo chorého viac krúti, obracia, viac sa oň stará !
Odpovieš mi: toto sa nedá dobre porovnávať. Matka má rada i zdravé dieťa i choré dieťa — preto, že je jej dieťa. Chorému, pravda, viac ukazuje zvonka túto lásku, lebo viac potrebuje jej pomoci. A pomáha mu práve preto, aby čím skôr bolo zdravé.
Dobre ! U Panny Márie tiež sa nedá vec dobre porovnávať. Naša Nebeská Matka rada má dieťa zdravé na duši, aj dieťa choré na duši, keď si ju ešte miluje — veď je i jedno i druhé jej dieťa. Tomu chorému, pravda, viac sa zdá ukazovať zvonka túto lásku, lebo viac potrebuje jej pomoci. A pomáha mu práve preto, aby bolo čím skôr zdravé na duši.
2. Odpovedzme si už rovno na otázku ! Tým viac, že sa ona týka i samého Spasiteľa. Začnime od neho.
Ježiš podľa božskej prírody. Slávny francúzsky kazateľ Bossuet — hovoriac o Ježišovi — takto odpovedá na otázku: Duše, čo sa viac približujú k nekonečnej svätosti Ježišovej, viac ho priťahujú, uctieva si ich osobitným priateľstvom. Preto anjeli, ktorí boli vždy spravodliví, môžu sa slobodne k nemu približovať ako k Synovi Božiemu. Toto je prednosť a výsada nevinnosti. Takto smýšľa, takto cíti Ježiš podľa božskej prírody.
Ježiš ako Spasiteľ. Ale on má aj iné smýšľanie, iné city, ktoré prijal z lásky k nám, keď sa stal naším Spasiteľom, prijímajúc ľudské telo od Márie Panny. Nuž a ako Spasiteľ — dáva prednosť ľuďom - hriešnikom.
Podobne ako lekár ! I lekár — nakoľko je človek — pravdaže radšej sa rozpráva so zdravými ľuďmi. Je to iste príjemnejšie, veselšie, milšie. A predsa — nakoľko je lekár — radšej pomáha chorým. To je jeho robota, o to sa zaujíma, nato je lekárom. — Rovnako robí i Ježiš, Spasiteľ, predobrotivý lekár našich duší.
Teda slovom: ako Syn Boží istotne dáva prednosť nevinným; ale nakoľko je lekár- Spasiteľ, radšej vyhľadáva chorých na duši, t. j. hriešnikov.
Nuž a toto isté platí aj o Panne Márii. Veď ona rovnako smýšľa, rovnako cíti ako Ježiš. Nikdy nebolo dvoch podobnejších sŕdc na svete. Aký Syn — taká Matka !
Ako jej Syn, aj ona dáva prednosť najpodobnejším: najčistejšia — čistým; najlepšia — dobrým; najmilšia Bohu — milým Bohu. Ale pre hriešnikov má osobitnú lásku, ako matka lekárka duší, ktorá nešťastných srdečne ľutuje. Veď hriešnici, ako hriešnici, sú strašne biedni — najbiednejší na svete. Ako Ježiš, tak i Panna Mária nahýňa sa nad ich mŕtve duše, aby ich vzkriesila na život večný...
3. Ale dobrý nemá čo závidieť hriešnikovi. Pozrime zas najprv na Spasiteľa.
Spasiteľ chce — spasiť. Hej, Spasiteľ ukazuje svoju dobrotu a milosrdenstvo Zachejovi, Samaritánke, Magdaléne, lotrovi na kríži atď. atď. Veď Spasiteľ chce spasiť ! Nuž a to ideme spasiť, zachrániť, čo je v nebezpečenstve. Druhé, čo by aj oveľa vzácnejšie bolo, medzitým nechávame, vediac, že nám neutečie.
Nie je to teda preto, ako by samo v sebe radšej mal hriešnikov od spravodlivých — ale títo potrebujú ho menej súrno. Najprv ide pastier za stratenou ovcou !
Ale nezanedbáva ani dobrých: presvätú svoju Matku, sv. Jána Krstiteľa, sv. Jána Evanjelistu, sv. Martu atď. Nezanedbáva ani hriešnikov po ich obrátení: sv. Magdalénu, Petra, Pavla atď.
Dobrých má rád PRÍTULNOU LÁSKOU; hriešnikov zas LÁSKOU ZĽUTOVANIA. —
Celkom rovnako smýšľa a cíti i Panna Mária: i ona má rada dobrých prítulnou láskou, a hriešnikov láskou z ľutovania.
Tak teda dobrý nemá čo závidieť hriešnikovi...
4. Nebuďme teda sebeckí, ako starší brat márnotratného syna, ale radujme sa, že Ježiš a Panna Mária všetkých zavierajú do svojho Srdca, teda že jesto v nich i pre teba miesta aj keď si, alebo — Bože chráň — budeš hriešnik.
Nesmierne bohatý je Boh ! Jeho dobrota k hriešnikom neukrivdí dobrým ako ani slnko božie nehreje menej dobrých, preto, že aj hriešnikov hreje. Podobne ani dobrota Panny Márie k hriešnikom neukrivdí dobrým ! ...
Ďakuj srdečne Božskému Srdcu a Panne Márii za lásku zľutovania k hriešnikom a usiluj sa zaslúžiť si ich prítulnú lásku !

adm0502.synology.me/…dominikani/mariologia/pravyctitel/pravyctitel.html
Trepifajksl
Nick Otčenáš je židovský podvodník. Je e-e.
apredsasatoci
Napíš nick Otčenáš.
Lebo to vyzerá ako to vyzerá.
Trepifajksl
Máš pravdu, opravuji.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid odpověděl jedním hlasem: „Splníme všechno, co mluvil Hospodin!“ Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti kmenů Izraele. Poslal …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid odpověděl jedním hlasem: „Splníme všechno, co mluvil Hospodin!“ Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti kmenů Izraele. Poslal jinochy z izraelských synů, aby obětovali celopaly a přinesli býčky jako pokojné oběti Hospodinu. Mojžíš vzal polovici krve, vlil ji do obětních misek a (zbylou) polovicí krve postříkal oltář. Pak vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni řekli: „Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin.“ Potom vzal Mojžíš krev, pokropil lid a řekl: „Hle, to je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin podle všech těchto slov.“
Ex 24,3-8

Žalm:
Přinášej Bohu oběť chvály.

Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
od východu slunce až na západ.
Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery:
přichází náš Bůh a nemlčí.

„Shromážděte mi mé svaté,
kteří obětí sjednali mou smlouvu!“
Nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
že sám Bůh je soudcem.

„Přinášej Bohu oběť chvály
a plň Nejvyššímu své sliby!
Pak mě vzývej ve dni soužení,
vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“
Zl 50

Evangelium:
Mt 13,24-30
Stylita
Popírači Trojice svaté,dejte si pohov, kupte si třeba čokoládu udělejte si fajn a nezapomeňte, že blud je bludem, i kdyby jste ho tisíckrát opakovali.
Pamatuji si vaší obhajobu sobotování, popírání přítomnosti sv. Jana pod křížem a kázání celoživotní svatosti sv. Máří Magdalské. Ještě nemám alzheimera.
Stylita
Nebyl jsem u vody. Jen jsem měl práci a tak jsem se nezapojoval do dnešní diskuse.
apredsasatoci
😱 Daj súradnice!
Stylita
Ne, Satan opravdu není Syn Boží ani syn boží, tj. anděl nebeský. Všichni tu známe , že pýchou padnul a prosím nekopíruj zde úryvek jak se sešli boží synové a přišel i satan, už jsem si to četl.
apredsasatoci
Lepšie byť anarchista ako oportunista.
U.S.C.A.E.
mať pôvod u Boha je diametrálny rozdiel od toho keď je Druhá Božská Osoba v postavení Syna lebo je to Boh z Boha neustálym plodením z Otca technicky má pani juliana pravdu ale reálne nevidí jasný rozdiel. A to plodenie je od Večnosti u Boha nie je jedna Osoba skôr či neskôr od druhej aj Duch Svätý vychádza z Otca a Syna od Večnosti a je im rovný v Božstve
apredsasatoci
Bohu je ten Syn, ktorého splodil. Nie stvoril.
Boh ľudí a anjelov stvoril.

Satan je Božím Synom je hriech proti DS.
Gratulujem ti!
Otčenáš
U.S.C.A.E. "Boh predsa nemôže mať Syna to je nemožné to by boli dvaja Bohovia... tvrdí ISLAM 😊"

Bůh má Syny. Nejsou to však Bohové. Jsou to andělé nebo lidé. Ježíš Kristus je Boží Syn, ale je stále člověkem.
Pro zpestření - dokonce satan je Božím synem. V Římě to věděli od počátku, vždyť pohanským oligarchům osobně radil, jak ovládnout křesťany.
6Jednou se Boží synové shromáždili u Hospodina. …More
U.S.C.A.E. "Boh predsa nemôže mať Syna to je nemožné to by boli dvaja Bohovia... tvrdí ISLAM 😊"

Bůh má Syny. Nejsou to však Bohové. Jsou to andělé nebo lidé. Ježíš Kristus je Boží Syn, ale je stále člověkem.
Pro zpestření - dokonce satan je Božím synem. V Římě to věděli od počátku, vždyť pohanským oligarchům osobně radil, jak ovládnout křesťany.
6Jednou se Boží synové shromáždili u Hospodina. Přišel s nimi i satan.
7Hospodin řekl satanovi: „Odkud přicházíš?“ A satan, odpověděl Hospodinu: „Procházel jsem zemí a potuloval jsem se po ní.“
U.S.C.A.E.
moslim má výhrady k tomu že Boh nemôže mať Syna ako druhého Boha až na to že Kresťan nemá Krista za druhého Boha a Ducha Svätého za tretieho je to len Jeden v troch odlíšiteľných Osobách a toto je to Tajomstvo ktoré aj vy zosmiešňujete ale to neznamená že nepochopiteľné nemôže byť pravda to je výrazne plytký telesný prístup taký hmotársky
Otčenáš
U.S.C.A.E. "Kresťan nemá Krista za druhého Boha a Ducha Svätého za tretieho je to len Jeden v troch odlíšiteľných Osobách"

Katolické dogma -
1. Ježíš Kristus je pravý Bůh a skutečný Syn Boží.

Vaše společnost učí sama proti sobě, ale i proti Božímu Slovu.

Katolické dogma -
12. Je pouze jeden jediný Bůh.

Tady nejde o jednoho Boha ve třech osobách, ale o tvrzení, že Bůh je Bůh, Kristus je Bůh a …More
U.S.C.A.E. "Kresťan nemá Krista za druhého Boha a Ducha Svätého za tretieho je to len Jeden v troch odlíšiteľných Osobách"

Katolické dogma -
1. Ježíš Kristus je pravý Bůh a skutečný Syn Boží.

Vaše společnost učí sama proti sobě, ale i proti Božímu Slovu.

Katolické dogma -
12. Je pouze jeden jediný Bůh.

Tady nejde o jednoho Boha ve třech osobách, ale o tvrzení, že Bůh je Bůh, Kristus je Bůh a Duch je Bůh. V tomto tvrzení vyznáváte tři Bohy.

U.S.C.A.E. "Osoby majú všetko spoločné okrem protikladov Otec je Boh Syn je Boh Duch Svätý je Boh a je to Jeden Boh"

Jedním dechem tvrdíte, že je jeden Bůh i že jsou Bohově tři. To není o tom, že by můj přístup byl tělesně plytký, tady jde o to, že máte mnoho protimluvů. Duchovnost nestojí na protiřečení.
Boží Slovo si neprotiřečí. Člověk Ježíš Kristus říká Marii Magdalské, že vstupuje ke svému Bohu. Může snad mít Bůh Boha? Nějak vaše Tajomstvo skřípe, když je konfrontováno s Božím Slovem. Kam by Bůh Ježíš vstupoval, když je jedním Bohem s Otcem i Duchem?
Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevstoupil k Otci svému; ale jdi k bratrům mým a pověz jim: ,Vstupuji k Otci svému a Otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu.

A proč by se Bůh k Bohu modlil, když je s ním jedním Bohem?
1Po těch slovech pozvedl Ježíš oči k nebi a modlil se: »Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe.
2Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal.

3Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Otevři už oči, Michale. Ježíš jasně odděluje sebe od Boha. Ježíš není Bůh. Je člověk.
U.S.C.A.E.
no Otec, Syn a Duch Svätý je Jeden Boh v troch odlíšiteľných Osobách my nejdeme proti sebe len vy spomeniete iba polovicu ako celú Vieru

A proč by se Bůh k Bohu modlil, když je s ním jedním Bohem?

lebo Pán Ježiš je aj človek?
U.S.C.A.E.
trápne je to že je telo bez krvi to by sme podávali mŕtvolu a nie živého Bohočloveka Ježiša Krista trápny je ten utrakvistický nezmysel stále dokola ako poškodená LP platňa
U.S.C.A.E.
@apredsasatoci

a pritom som chcel iba poukázať na to že ten koho pani juliana vyzdvihuje má dokonale Trojičnú Vieru a ja kritik pána Dohnala som k nemu bližšie ako ona apostata čiže odpadlík mne šlo o to akou duchovnou a znalou sa robí a pritom sa takto popiera 😊
U.S.C.A.E.
Boh predsa nemôže mať Syna to je nemožné to by boli dvaja Bohovia... tvrdí ISLAM 😊
apredsasatoci
?
U.S.C.A.E.
presne tieto joskove námietky má nekresťanské FALOŠNÉ NÁBOŽENSTVO nie len rabínizmus ale aj mohamedánstvo práve aj tým sa zásadne odlišujeme že pre Kresťana je Boh Trojičný iný nikdy ani nebol

henta volá tých čo Bránia Boha ako Trojicu pribrzdenými a potom vyzdvihne toho čo verí Trojične 😊 a robí sa preduchovnelou
apredsasatoci
Človek sa môže mýlil.
Vo veciach nemusí mať vždy jasno. Ale keď dostane DS nemusí mu nikto nič vysvetľovať.
Viera je vo vývoji!
Tu to evidentne na joskem vidíme.
Bola by škoda vzdávať to.
Nastúpil na tú Správnu loď. To je prvý krok k úspechu!
U.S.C.A.E.
ja si nemyslím že zapieranie Krista je vývoj akurát ukázal naplno kým je a čo v sebe nosil
apredsasatoci
Nevidieť, že JK je Boh je fakt megaprůser!
Možno nám ho dal Boh so cesty, aby sme sa overili v našej trpezlivosti.
Priznávam bez mučenia, moja trpezlivosť je v kybly. 🥵
U.S.C.A.E.
ide o česť Božiu a o samotné základy tu vzplanúť je žiadúce tu nejde o nás prach s popol ale o nášho Pána a Boha
apredsasatoci
Ide o Boha!
Ale všetko sa deje z Božej milosti.
Budú sa dívať a neuvidia.
Budú počúvať a nepočujú.
Preto sa každý musí skúmať - hriechy, vášne, myšlienky, modlitby, pokánie....
Možno nedodržiava prikázania......
U.S.C.A.E.
svätý Sáva v piatom storočí nebol zo západu a ani ten Byzantský presnejšie povedané východorímsky Kresťanský Cisár v tom jedenástom a obaja to učenie vyznávali to len dva príklady vec nestojí tak že my sme niečo pridali ale že oni časť Viery odhodili
apredsasatoci
Veď aj patriarcha Eliáš vyznáva Pannu Máriu bez dedicneho hriechu.
Ako môže vecne a zvrchovane Dobro mať dedičný hriech?

Už sa naozaj všetci pomiatli?
U.S.C.A.E.
pán Dohnal je Kristocentrický áno je a v jednej prednáške dokazoval ukrajincom že Kristus je Boh on je Kristocentrický aj keď mám výhrady ale vy nie ste
U.S.C.A.E.
hej ten démon ktorý nezniesol že sa Kresťan modlí k Trojjedinému Bohu skrze Krista tak ten to zistil toto mu vadí a vždy bude ten démon v dozorcovi ako nehmotná bytosť to hneď zaregistroval však v rumunsku vykrikovali pri zvlášť krutom mučení dozorcovia toto SME DIABLI !!! a konečne si mohli ukojiť nenávisť na Kresťanoch
U.S.C.A.E.
v jednom z videí tú tradíciu pán Dohnal spomenul 😊 aby som ja kritik vedel lepšie jeho náuku aj s tými bludmi ale nemá ich vo všetkom ako tá pani ktorá za neho ďakuje no to je veru pekne a ešte sa ním popiera lebo on hovorí že Kristus je Boh 😊
Otčenáš
Falešný římský spolek má apoštola Pavla za učitele. Ale Pavel o Ježíši Kristu říká, že je člověk.
Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1Tm 2:5
Jen Otec je Bůh. Prostředník mezi Bohem a lidmi je člověk.
apredsasatoci
Otčenáš
Apost. Pavol hovorí o Kristovi ako o človeku, pretože notoricky známe skutočnosti sa nedokazuju!
Nortorickou známou skutočnosťou je, že človek nemôže spasiť ludstvo!
Ľudstvo môže spasiť iba Boh, ktorý zobral na seba ľudskú prirodzenost!
Iba Boh spasí, činí zázraky, uzdravuje .....

Jen Otec je Bůh. Prostředník mezi Bohem a lidmi je člověk.
Otec čo do dôstojnosti, nie prirodzenosti! 🤔
U.S.C.A.E.
Rimanom 9:5 SSV

Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Otčenáš
Správný překlad, správný smysl -
4Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení.

5Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

Tolik český katolický překlad.
Nepoužívejte překlady, do nichž špatní…More
Správný překlad, správný smysl -
4Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení.

5Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

Tolik český katolický překlad.
Nepoužívejte překlady, do nichž špatní překladatelé vložili pochybné názory.
apredsasatoci
podle lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který je nade všecko,

Čomu ty ešte nerozumieš?!
Otčenáš
5Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus.
Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.
U.S.C.A.E.
@apredsasatoci jasne že sa tam píše že Kristus je aj Boh aj človek a ako trápne sa tu niekto pokúša deliť verš ktorý hovorí oboje v celku 😂 má nás za hlupákov? a toto robí joske stále on nikam nezmizol ako ste sa raz pýtali toto je on a teraz je doslova stanova matrica ale je to smešne
Otčenáš
5Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus.
Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

3Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.


Apoštol Pavel nemluvil jednou tak a jindy jinak. Když řekl - Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky, myslel tím Otce, který jen …More
5Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus.
Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

3Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.


Apoštol Pavel nemluvil jednou tak a jindy jinak. Když řekl - Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky, myslel tím Otce, který jen nad člověkem Ježíšem Kristem. Bůh je nad vším.
Vy jste obelhaní falešnými pastýři, proto v Písmu vidíte, co tam není. Vaše notorické pravdy jsou ve skutečnosti lží.
U.S.C.A.E.
keď hovoril že Kristus je človek tak myslel že Kristus je aj človek keď hovoril že Kristus je Boh tak tým myslel že len Otec je Boh 😂 😂 😂 je jasne napísané že Kristus je Boh aj v jednom aj v druhom preklade
apredsasatoci
U.S.C.A.E.
Niečo na tom bude s tým joske.
Joske zmizol a objavil sa tu tento.
Aj tento má také podobne moresy ako joske.
Ani ja všetko nechápem, ale dávať si dôkazový materiál proti sebe?
Tu už pôjde o retardaciu, či zaostalosť....
Preto buďme zhovievaví!
Otčenáš
Ano, ve vašem špatném překladu to je, jak říkáš. 😉 Jenže je to spíše výklad, než překlad. Výklad uzpůsobený lži.
V českém katolickém překladu je to správně. je to v duchu evangelia a v kontinuitě Pavlova učení. Pavel představuje věřícím Ježíše Krista jako člověka. Že by to byl arián? 😂
Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1Tm 2:5
U.S.C.A.E.
áno áno JA SOM o sebe Kristus nepovedal čiže Kristus o sebe samom klamal no pre židov áno a doteraz však to zas vidíme 😊
Otčenáš
Ve vašem vyznání víry je Ježíš také představen jako člověk - a stal se člověkem. Není tam napsáno, že se stal bohočlověkem a není tam napsáno, že zůstal Bohem. Také tam není napsáno, že přestal být člověkem a znovu se stal Bohem.
Jenže vy jste uvěřili lži a nevěříte ani tomu, co vyznáváte. A co hlavně, nevěříte Kristu. Máte svoje notorické "pravdy". 😉
apredsasatoci
Otčenáš
Petrov 1:5-21
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto však toto …More
Otčenáš
Petrov 1:5-21
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto však toto nemá, je slepý, krátkozraký: zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov. Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Preto vám to budem stále pripomínať, hoci to viete a ste utvrdení v pravde, ktorú teraz máte. Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku. Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. No postarám sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci.

Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie.“ A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica.

Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.
U.S.C.A.E.
stal sa človekom čo bol tak predtým ako sa stal človekom a neprestal byť ani potom ako sa ním stal naše vyznanie je o vtelení Boha Syna a niekto sa tu robí hlúpym nie je tam napísané že sa znovu stal Bohom práve preto že Boh Bohom nemôže prestať byť niekto sa tu chytil 😊
Otčenáš
Já jsem znamená jenom já jsem. Není to Boží nevyslovitelné jméno, jak tu blouznil Trepifajksl. Tak, jak Ježíš řekl já jsem, ve stejném duchu to mohu říkat také. Já jsem. Chytáte se stébla, protože tonete a nevěříte Kristu, nevěříte ani tomu, co máte za vyznání víry. Pikantní je, že toto vyznání víry je Nicejsko-konstantinopolské. V tomto vyznání je černé na bílém, že je jen jeden Bůh. Vy, kteří …More
Já jsem znamená jenom já jsem. Není to Boží nevyslovitelné jméno, jak tu blouznil Trepifajksl. Tak, jak Ježíš řekl já jsem, ve stejném duchu to mohu říkat také. Já jsem. Chytáte se stébla, protože tonete a nevěříte Kristu, nevěříte ani tomu, co máte za vyznání víry. Pikantní je, že toto vyznání víry je Nicejsko-konstantinopolské. V tomto vyznání je černé na bílém, že je jen jeden Bůh. Vy, kteří jste uvěřili lhářům, si notoricky myslíte, že Bohové jsou dva. Jste tedy sami se sebou v konfliktu. 😊
U.S.C.A.E.
a židia to predsa pochopili ako rúhanie to ja som no čím to je? 😊 a tí čo ho prišli zatknúť pri vyslovení JA SOM popadali na zem hmm 😊
Otčenáš
Apoštol Pavel správně mluví o Kristu jako o člověku. Tehdy se ještě Boží Slovo zachovávalo neporušené.
Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1Tm 2:5
Apoštol Pavel nikde neříkal, že je Ježíš Bůh. Vždyť by lhal. To jen špatní překladetelé Písma d národních jazyků vpašovali Satanovy lži.
apredsasatoci
Otčenáš
Nerozumieš tomu!
Treba skúmať prečo nerozumieš.
Si niečim zviazaný. Rozviaz to a Boh ti dá milosť!
Boh je jeden v 3 Bozskych osobách!!!
U.S.C.A.E.
a v tom našom vyznaní ktoré zjavne nepoznáte je táto časť

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené
U.S.C.A.E.
pani juliana sa zasa poprela a na pripomenutie Cirkev bojujúca Cirkev trpiaca a Cirkev víťazná nie sú tri rozličné ale jedna a tá istá v troch stavoch. Nie sú tri tajomné telá Kristove ale jedno v dvoch nepozemských stavoch sa už o Vieru samozrejme nebojuje

ja viem že sa voláte Eva ale stylita tú julianu chápe s popretím Krista ako Boha som vás musel premenovať na julianu obhajujete toho kto …More
pani juliana sa zasa poprela a na pripomenutie Cirkev bojujúca Cirkev trpiaca a Cirkev víťazná nie sú tri rozličné ale jedna a tá istá v troch stavoch. Nie sú tri tajomné telá Kristove ale jedno v dvoch nepozemských stavoch sa už o Vieru samozrejme nebojuje

ja viem že sa voláte Eva ale stylita tú julianu chápe s popretím Krista ako Boha som vás musel premenovať na julianu obhajujete toho kto verí v Trojjedinosť Boha či ten už nie je "pribrzdený?"
Laco Bajzo
Bláznivý Dohnal bude žiť vo svojich uletených fantáziách záchrany tohto sveta a dávať falošné nádeje až do konca:

"...Skrze ně působí duch lži. A tento duch musí být spálen Duchem Božím, ohněm Boží moci, Božím ohněm. Ať tedy sestoupí oheň z nebe a spálí lež i všechny lživé systémy! Ať je postaví do světla!"

"Vatikán se stal centrem duchovních mrtvol. Co dělat? Kdo způsobí vzkříšení těchto ducho…More
Bláznivý Dohnal bude žiť vo svojich uletených fantáziách záchrany tohto sveta a dávať falošné nádeje až do konca:

"...Skrze ně působí duch lži. A tento duch musí být spálen Duchem Božím, ohněm Boží moci, Božím ohněm. Ať tedy sestoupí oheň z nebe a spálí lež i všechny lživé systémy! Ať je postaví do světla!"

"Vatikán se stal centrem duchovních mrtvol. Co dělat? Kdo způsobí vzkříšení těchto duchovních mrtvol? Odpověď je jasná – Boží všemohoucnost. Činitelem Boží všemohoucnosti je Duch svatý. Jak se to stane? Duch svatý učiní nemožné možným."
Duch Svätý nikdy nebude naplňať choré vízie falošných prorokov!

Slovo otce patriarchy Eliáše: Každý z nás má mít jako prorok Eliáš zkušenost s Božím ohněm