csk.news
2706K

Modlitba za zasvěcení za Rusko a Ukrajinu - oficiální text

AKT ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Maria, Matko Boží a Matko naše, obracíme se k tobě v této hodině soužení. Jsi naše Matka, miluješ nás a znáš nás: nic, co je nám drahé, před tebou není skryto. Matko milosrdenství, mnohokrát jsme zakusili tvou prozřetelnou laskavost, tvou přítomnost, která nám přináší pokoj, protože nás vždy vedeš k Ježíši, knížeti pokoje.

My jsme však cestu k míru ztratili. Zapomněli jsme na poučení z tragédií minulého století, na oběti milionů lidí, kteří padli ve světových válkách. Nerespektujeme závazky, které jsme přijali jako společenství národů, a zrazujeme sny národů o míru a naděje mladých lidí. Onemocněli jsme chamtivostí, uzavřeli jsme se do národnostních zájmů, nechali jsme se ochromit lhostejností a paralyzovat sobectvím. Raději jsme ignorovali Boha, žili ve své lži, pěstovali agresi, ničili životy a hromadili zbraně, zapomínajíce, že jsme strážci svých bližních i společného domova. Válkou jsme rozvrátili zahradu Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Otce, který chce, abychom byli bratry a sestrami. Stali jsme se lhostejnými ke všem a všemu kromě sebe. A s hanbou říkáme: Odpusť nám, Pane!

V bídě hříchu, v naší únavě a křehkosti, v tajemství bezpráví zla a války nám ty, svatá Matko, připomínáš, že Bůh nás neopouští, ale stále na nás s láskou hledí, touží nám odpustit a pozvednout nás. To on nám tě dal a do tvého neposkvrněného Srdce umístil útočiště pro církev a lidstvo. Z božské dobroty jsi s námi a i v těch nejtíživějších zákoutích dějin nás vedeš s laskavostí.

Proto se k tobě uchylujeme, klepeme na dveře tvého srdce, my, tvé drahé děti, které se nikdy neunavíš navštěvovat a zvát k obrácení. V této temné hodině nám přijď na pomoc a potěš nás. Každému z nás řekni: "Copak nejsem vaše matka?" Ty víš, jak rozplést zmatky našich srdcí a uzly naší doby. Vkládáme do tebe svou důvěru. Jsme si jisti, že zejména v době zkoušky nepohrdneš našimi prosbami a přijdeš nám na pomoc.

Stejně tak jsi učinila v galilejské Káně, když jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a uvedla světu jeho první znamení. Když se hostina změnila ve smutek, řekla jsi mu: "Nemají víno" (Jan 2,3). Zopakuj to znovu Bohu, Matko, protože dnes nám došlo víno naděje, radost se vytratila, bratrství se rozplynulo. Ztratili jsme lidskost, promarnili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí a ničení. Naléhavě potřebujeme tvůj mateřský zásah.
Přijmi tedy, ó Matko, tuto naši prosbu.
Hvězdo moří, nedopusť, abychom ztroskotali ve válečné bouři.
Archo nové smlouvy, inspiruj plány a cesty smíření.
"Nebeská země", vrať světu Boží svornost.
Uhas nenávist, zmírni pomstu, nauč nás odpuštění.
Zbav nás války, ochraň svět před jadernou hrozbou.
Královno růžence, probuď v nás touhu modlit se a milovat.
Královno lidské rodiny, ukaž lidem cestu bratrství.
Královno míru, vypros světu mír.

Tvé slzy, ó Matko, ať pohnou našimi zatvrzelými srdci. Kéž slzy, které jsi za nás prolila, znovu přivedou k rozkvětu toto údolí, které naše nenávist vysušila. A dokud hluk zbraní neutichá, kéž nás tvá modlitba obrátí k míru. Ať tvé mateřské ruce pohladí ty, kdo trpí a prchají pod náporem bomb. Kéž tvoje mateřská náruč utěší ty, kteří museli opustit své domovy a svou zemi. Kéž nás tvé bolestné srdce pohne k soucitu a povzbudí nás, abychom otevírali dveře a starali se o zraněné a opuštěné lidstvo.

Svatá Matko Boží, pod křížem ti Ježíš, hledíc na učedníka, řekl: "Hle, tvůj syn" (Jan 19,26): tak ti svěřil každého z nás. Potom učedníkovi, každému z nás, řekl: "Hle, tvá matka" (v. 27). Matko, nyní tě chceme uvést do našich životů a do našich dějin. V tuto hodinu stojí lidstvo, vyčerpané a rozrušené, pod křížem spolu s tebou. A potřebuje se ti svěřit, aby se skrze tebe zasvětilo Kristu. Ukrajinský a ruský lid, který tě s láskou uctívá, se k tobě obrací, zatímco tvé srdce bije pro ně a pro všechny národy zmítané válkou, hladem, nespravedlností a bídou.

Proto my, Matko Boží a naše, slavnostně svěřujeme a zasvěcujeme sebe, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu, tvému neposkvrněnému Srdci. Přijmi tento náš čin, který konáme s důvěrou a láskou; dej, ať přestane válka a ať je na světě mír. "Ano", které vyšlo z tvého srdce, otevřelo dveře dějin knížeti pokoje; věříme, že skrze tvé Srdce opět přijde mír. Tobě tedy zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání národů, úzkosti a naděje světa.

Kéž se skrze tebe na zemi vylije Boží milosrdenství a kéž naše dny opět poznamená líbezný mír. Ženo souhlasu, na kterou sestoupil Duch svatý, vrať mezi nás Boží harmonii. Zmírni vyprahlost našich srdcí, ty, jež "naděje zdroj živý jsi v každém čase" (Dante, Božská komedie, Ráj XXXIII.,12; pozn. překl.). Lidstvo jsi připojila k Ježíši, učiň z nás dělníky společenství. Kráčela jsi po našich cestách, veď nás po stezkách pokoje. Amen.
Judith Jeho
Ach ľudia!!! Spamatajte sa!!! Toto je čistá modloslužba. Ak sa neodvrátite od tohto k trojjedinému Bohu( Boh Otec, syn Ježiš a Duch Svaty) tak pojdete do ohnivého jazera! Toto nemá s Bohom nič spoločné. Jediná Pravda je v Biblii a všetko navyše je od zlého.
2Mojžišova( Exodus) 20,1-17:
Desať Božích prikázaní.1 A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol:2 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som …More
Ach ľudia!!! Spamatajte sa!!! Toto je čistá modloslužba. Ak sa neodvrátite od tohto k trojjedinému Bohu( Boh Otec, syn Ježiš a Duch Svaty) tak pojdete do ohnivého jazera! Toto nemá s Bohom nič spoločné. Jediná Pravda je v Biblii a všetko navyše je od zlého.

2Mojžišova( Exodus) 20,1-17:
Desať Božích prikázaní.1 A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol:2 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou.4 Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou.5 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia.6 a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.7 Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.8 Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. 9 Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. 10 Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. 11 Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho. 12 Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh 13 Nezabiješ! 14 Nezosmilníš! 15 Neukradneš! 16 Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva! 17 Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho!
Alžbeta Šimková shares this
1203
Všetko toto je nebiblicke. Ľudia blúdia, lebo nepoznajú učenie Pána Ježiša Krista, ktoré je v BIBLII. Pán Ježiš Kristus je cesta, pravda a život.
Unam Sanctam SK
Biblické dôkazy o katolíckych učeniach o Panne Márii
Caesar
no, preco nikde nie je spomenuta rovno Virgo Maria - Panna Maria?
Marieta Ria
Presne, ani raz to nebolo povedané, celý čas som na to čakala... veď zasvätenie malo byť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, nie "nebeskej zemi"! Slovo Matka tam bolo veľmi veľa krát, ale Panna ani raz...
Judith Jeho
Mária mala viac detí, nebola pannou navždy, nebola bohom. Bola Božou služobníčkou a máme ju mať v úcte, nie uctievať! Čítajte Bibliu! Len Bibliu! A Boh Vám otvorí oči a uši skrze Svatého Ducha. Jedina cesta k Otcovi je skrze Ježiša!
Ján 14,6:
A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.
Mária je starý diablov trik naprieč dejinám ľudstva, už tolko …More
Mária mala viac detí, nebola pannou navždy, nebola bohom. Bola Božou služobníčkou a máme ju mať v úcte, nie uctievať! Čítajte Bibliu! Len Bibliu! A Boh Vám otvorí oči a uši skrze Svatého Ducha. Jedina cesta k Otcovi je skrze Ježiša!

Ján 14,6:

A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Mária je starý diablov trik naprieč dejinám ľudstva, už tolko božstiev predhodil ľuďom. Boli tu už kráľovné nebies, nejedna v histórii, k modle, prázdnemu kameňu sa modlíte, čo nečuje a nevidí, čo nevysliší. Toto sa prieči Bohu, spamatajte sa, lebo je málo času! Všetci modlári skončia veľmi zle!
ČÍTAJTE BIBLIU!!! AMEN!!!

Jeremiáš 7,16-19:

A ty sa nemodli za tento ľud ani nepozdvihuj za nich prosebného kriku a modlitby ani nedobíjaj do mňa, lebo ťa nevyslyším. 17 Či nevidíš, čo robia v mestách Júdových a po uliciach Jeruzalema? 18 Synovia sberajú drevo, a otcovia zapaľujú oheň, a ženy miesia cesto, aby narobily kráľovnej nebies obetných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obeti, nato, aby ma popudzovali. 19 Či to azda mňa popudzujú? hovorí Hospodin, Či azda nie sami seba, aby hanba pokryla ich tvár?

Zjavenie Jánovo 22,15:

15 A vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož.

Len k Ježišovi a Otcovi sa modlíte skrze Ducha Svatého!!! Lebo len Ježiš je cesta, pravda a život. On zomrel za naše hriechy na kríži. Zomrel aj za Máriu, ktorá Ho nazvala svojím Spasiteľom. Ježiš ju nikdy nenazval matkou v Biblii, len ženou, lebo Ježiš má len Otca. A všetko povstalo skrze Jeho Slovo. Lebo na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Všetko čo Boh stvoril, stvoril skrze Ježiša už na počiatku! Proste Boha, pokorte sa až do špiku kostí, proste Boha o odpustenie a príjmite v úprimnosti srdca Ježiša za svojho Spasiteľa do svojho života a uvidíte kto je Boh a ako koná! Boh je živý! Už dávno Ježiš sedí po pravici Otca a vy Ho uctievate ako bábatko v jasliach a ukrižujete Ho dookola. Toľké bludy sveta, náboženstvá, náuky, tradície, ničota v márnosti. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych na tretí deň, dielo bolo dokonané, nič viac už netreba. Len uveriť v Neho, činiť pokánie, dodržiavať prikázania! Lebo vierou sme spasení, nie skutkom!

Efezským 2,8-9

8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9 nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

Ježiš si príde po svoju nevestu, žite, konajte tak aby ste Ho boli hodní! Maranatha!!!

Pane Ježišu, prosím otvor duchovné oči a uši každému, kto to číta skrze Tvoju lásku a milosť k nám. Ďakujem ti za každé úprimné srdce, ktoré hľadá Tvoju Pravdu a nie pravdy sveta. Požehnaj ich, aby sa posvacovali skrze Tvojho Ducha a kráčali po Tvojej úzkej ceste. Amen.Amen.Amen.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Vidím,že sektari sa tu množia ako jedovaté hniezdo sršňov. 😂
Judith Jeho
Raz sa budeš zodpovedať Bohu za každé zbytočné slovo, čo si vydal zo svojich úsť. Lebo pozor koho nazývaš potkanom. Raz sa i ty postavíš pred Boha a keď sa naodvrátiš od bludu v ktorom žiješ, tak skončíš ako tá socha, ktorej sa klaniaš a ktorú vyzdvihuješ nad Boha. Aj zajtra može prísť ten deň súdu, aby ti nebolo prineskoro, tak rob. Varovaný si bol a neraz. To vieš i ty a i Boh.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Tak sa uvidí kto bude hlavne zodpovedať pred Svätým Bohom,ktorí dehonestujú a ponižujú matku Božiu aj matku pravých kresťanov Pannu Máriu.
dyk
Ide hlavne o to, že Zasvätenie je prvý krok, ale potom záleží od ľudí, ako začnú žiť to zasvätenie. Toto rozhodne.
dyk
O. Chmeliewsky
youtu.be/5hODSbuLGIAMore
O. Chmeliewsky

youtu.be/5hODSbuLGIA
fiat33
čo je to "Nebeská země", vrať světu Boží svornost. - v taliančine je text - terra del ciello - titul pre pachamamu-pohanského démona? wenu mapu?, kráľovná "ľudskej rodiny" - nezlučiteľné s titulom Kráľovná rodiny. ľudská rodina teda aj homosexuálna alebo akékoľvek iné zoskupenie ľudí. Slová v tomto prípade "zasvätenia"majú veľký význam.
Caesar
"Nebeská země"
to bude pachamama, ta je bohyna zeme.
Pachamama alebo Mama Pacha ("Matka Zem") je pôvodne inkské božstvo. Svoje svätyne má v Peru aj v Bolívii. Aj v súčasnosti k nej majú Indiáni veľmi silný citový vzťah. Je pre nich základným božstvom, ku ktorému sa obracajú každý deň a chodia si k nej po radu, vo chvíľach nepohody, neistoty, či strachu.More
"Nebeská země"
to bude pachamama, ta je bohyna zeme.

Pachamama alebo Mama Pacha ("Matka Zem") je pôvodne inkské božstvo. Svoje svätyne má v Peru aj v Bolívii. Aj v súčasnosti k nej majú Indiáni veľmi silný citový vzťah. Je pre nich základným božstvom, ku ktorému sa obracajú každý deň a chodia si k nej po radu, vo chvíľach nepohody, neistoty, či strachu.
Libor Halik and one more user link to this post
dyk
Augustin 19
V 7. odstavci je špatně přechodník. Nemá být "hledíc", ale "hledě".
dyk
Nefilozofujte nad zasvätením. Zasvatte seba a svoje rodiny a zasvätenie Ruska už nechajte na Pápeža Františka.
Tento text je pekný. Škoda, že az teraz.
Laco Bajzo
Dohnalove blúznenie o obnove a reforme neviestky a zastavení Božích trestov na túto celosvetovú Sodomu a Gomoru : Zasvěcení Ruska pravověrným papežem –
Načo Dohnal a spol volajú po zasvätení Ruska ,keď to už oni najpravovernejší z pravoverných už dávno urobili a dokonca dvakrát???
Raz Rusko zasvätil sám Dohnal a zrejme sa to nepodarilo,alebo to bolo slabé ,alebo neplatné ,lebo po pár rokoch …More
Dohnalove blúznenie o obnove a reforme neviestky a zastavení Božích trestov na túto celosvetovú Sodomu a Gomoru : Zasvěcení Ruska pravověrným papežem –
Načo Dohnal a spol volajú po zasvätení Ruska ,keď to už oni najpravovernejší z pravoverných už dávno urobili a dokonca dvakrát???
Raz Rusko zasvätil sám Dohnal a zrejme sa to nepodarilo,alebo to bolo slabé ,alebo neplatné ,lebo po pár rokoch poslal svojho marketingového sekretára Metodeja do Ruska ,aby zasvätil znovu, spolu s kormoránom.
Ak teraz volajú po ďalšom ,treťom zasvätení Ruska ,tak sa sami usvedčujú z ich dvoch neplatných a neúčinných zasvätení.
Navyše ,teraz ho má zasvätiť nimi zvolený Vigáno ,ktorý má toho istého ducha ,ako Wojtyla ,ducha asissi.
Dohnal a spol budú dávať falošné nádeje až do konca. Je im jedno ,čo je napísané a že sa nám to všetko plní na očiach.Pre nich je dôležité nekriticky prijímať a plniť príkazy ich guru Dohnala a jeho sekretárov.
Je to boj bláznivých dohnalovcov proti Božiemu slovu.
Unam Sanctam SK
Toto "určité obdobie mieru" je vysvetlené v aktualizovanej verzii článku Celá pravda o zasvätení a obrátení Ruska a o dvojníckej sestre Lucii. Do článku boli doplnené veľmi podstatné fakty.
Pravda o zasvätení Ruska Nepoškvrnenému Srdcu a pravda o „obrátení“ Ruska
Peter(skala)
Sedevakantistický kanál
Rusko už zasvätené je. Zasvätenie Ruska uskutočnil pápež Pius XII. v roku 1952
🤔
podmienka zasvätenia je, aby pápež spolu s biskupmi zasvätil Rusko.
Kedže to ten pápež urobil len sám (bez biskupov),
tak nesplna podmienku zasvätenia a požiadavku Panny MárieMore
Sedevakantistický kanál

Rusko už zasvätené je. Zasvätenie Ruska uskutočnil pápež Pius XII. v roku 1952

🤔

podmienka zasvätenia je, aby pápež spolu s biskupmi zasvätil Rusko.

Kedže to ten pápež urobil len sám (bez biskupov),
tak nesplna podmienku zasvätenia a požiadavku Panny Márie
P. A. Semi
Souhlas (s Peterem a dalšími zde), Rusko už zasvěcené je...
Žijeme v době a v Říši Lží, a tato akce dnešního Dekadentního Papeže není vyjímkou...
V textu téhle modlitby je několik různých špatností:
Na "Národnostních zájmech" není nic špatného (viz Zj14:6 a další), naopak Globalismus je Ďábelská Smrt Národů...
"Archa Nové Smlouvy" nebo "Nebeská země" - to slyším v tomto kontextu poprvé... …More
Souhlas (s Peterem a dalšími zde), Rusko už zasvěcené je...
Žijeme v době a v Říši Lží, a tato akce dnešního Dekadentního Papeže není vyjímkou...

V textu téhle modlitby je několik různých špatností:

Na "Národnostních zájmech" není nic špatného (viz Zj14:6 a další), naopak Globalismus je Ďábelská Smrt Národů...

"Archa Nové Smlouvy" nebo "Nebeská země" - to slyším v tomto kontextu poprvé... (podle proslovů při Transsubstanciaci je "Nová Smlouva" Krev Kristova, ale jaká "Archa" k tomu...?!)

A místo "Zbav nás Války" by mělo být "Zbav nás Zla (a Lhostejnosti)", tak jako je v Otčenáši (odkud se to prý František pokoušel vyškrtnout? )...

πατερ ημων -- Pater emon ...
...
ρυσαι ημας απο του πονηρου -- Rusai emas apo tou ponerou...

πα½
Sedevakantistický kanál
Z článku:
"Ale či Naša Pani nesľúbila, že Rusko bude zasvätené v jednote so všetkými biskupmi sveta? Nie! Toto je kľúčové. Panna Mária žiadala, aby Rusko zasvätil v jednote so všetkými biskupmi sveta, ale 13. júla prisľúbila iba to, že „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko a ono sa obráti a svetu bude udelené isté obdobie mieru.“ Všimnite si, že Naša Pani …More
Z článku:

"Ale či Naša Pani nesľúbila, že Rusko bude zasvätené v jednote so všetkými biskupmi sveta? Nie! Toto je kľúčové. Panna Mária žiadala, aby Rusko zasvätil v jednote so všetkými biskupmi sveta, ale 13. júla prisľúbila iba to, že „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko a ono sa obráti a svetu bude udelené isté obdobie mieru.“ Všimnite si, že Naša Pani nesľúbila: „Svätý Otec a všetci biskupi mi zasvätia Rusko...“ "

Vyhlásenia Našej Pani vo Fatime 13. júla 1917:

Vidíte peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. K ich záchrane si Boh želá ustanoviť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak urobia to, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a nastane mier. Vojna skončí. Ale ak neprestanú Boha urážať, počas panovania pápeža XI. sa začne ďalšia a horšia vojna. Keď uvidíte noc osvetlenú neznámym svetlom, vedzte, že toto je veľké znamenie, ktoré vám dáva Boh, že sa chystá svet za jeho zločiny potrestať prostredníctvom vojny, hladu a prenasledovania Cirkvi a Svätého Otca. Aby som tomuto zabránila, prichádzam požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne Prijímanie v prvé soboty. Ak budú moje požiadavky vyslyšané, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, svoje omyly rozšíri naprieč svetom, vyvolávajúc vojny a prenasledovania Cirkvi. Dobrí budú umučení, Svätý Otec si toho bude musieť veľa vytrpieť, rôzne krajiny budú zlikvidované. Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko a ono sa obráti a svetu bude udelené isté obdobie mieru.“
P. A. Semi
Inu, to "isté obdobie mieru" už tu zřejmě bylo...
πα½More
Inu, to "isté obdobie mieru" už tu zřejmě bylo...

πα½
Sedevakantistický kanál
@P. A. Semi 1. Archa Novej Zmluvy je titul Panny Márie. Krv novej zmluvy je Ježišová Krv, a Archou Novej Zmluvy je Panna Mária.
2. Zbav nás války vôbec nemusí byť referencia na Otčenáš.
3. Nemôžeš súhlasiť s Petrom, keď on tvrdí, že zasvätenie pápežom Piom XII. bolo neplatné.
4. František nie je pápež, viac tuná.
5. Mal by si radšej nekomentovať, lebo sa dostaneš do veľkých problémov. Modlite …More
@P. A. Semi 1. Archa Novej Zmluvy je titul Panny Márie. Krv novej zmluvy je Ježišová Krv, a Archou Novej Zmluvy je Panna Mária.

2. Zbav nás války vôbec nemusí byť referencia na Otčenáš.

3. Nemôžeš súhlasiť s Petrom, keď on tvrdí, že zasvätenie pápežom Piom XII. bolo neplatné.

4. František nie je pápež, viac tuná.

5. Mal by si radšej nekomentovať, lebo sa dostaneš do veľkých problémov. Modlite sa Ruženec, ktorý nájdete tuná.
Unam Sanctam SK
Toto "isté obdobie mieru" je vysvetlené v aktualizovanej verzii článku Celá pravda o zasvätení a obrátení Ruska a o dvojníckej sestre Lucii
P. A. Semi
@Sedevakantista et al
1. Že dali Panně Marii titul "Archa Nové Smlouvy" vidím z toho textu, ale je to nesmysl...
2. "Zbav nás války" není reference na Otčenáš, protože je to Blud a Omyl.
Mt 10:34 »Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišel jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.«
Podle Otčenáše je naopak: "Vysvoboď nás od Zla", a to je přesně to, co nyní Rusko na Ukrajině dělá. …More
@Sedevakantista et al

1. Že dali Panně Marii titul "Archa Nové Smlouvy" vidím z toho textu, ale je to nesmysl...

2. "Zbav nás války" není reference na Otčenáš, protože je to Blud a Omyl.

Mt 10:34 »Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišel jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.«
Podle Otčenáše je naopak: "Vysvoboď nás od Zla", a to je přesně to, co nyní Rusko na Ukrajině dělá.
Rusko doslova znamená "Vysvobození" z řečtiny...
ρυσαι ημας απο του πονηρου -- Rusai emas apo tou ponerou...

3. Tak jsem tady Petera nepochopil dobře. Souhlasím s tím článkem, na který jsem myslel, že se obrací, s jednou drobnou výhradou, kterou uvedu potom...
@Unam Sanctam SK - tenhle článek (co zde doporučujete) jsem myslel, že je dobrý... Je škoda, že tam zatím není ta další část o "dvojnické Lucii"...
(Teď teprve vidím, že Peter se odkazuje na něco jiného... Tak Pardon, popletl jsem, že bych s tímto Peterem souhlasil...)

4. Papež je ten, koho za Papeže považuje většina Církve, kromě pár Heretiků. Podobně jako se Pilátovci (ti, kdo tvrdí, že mše musí být latinsky) stali již Heretiky, protože většina Církve je již jinde, viz αιρεσις znamenající především "disunion" a "dissensions arising from diversity of opinions and aims".

5. Nemůžete mi říkat, abych "mlčel", takhle jednoduché to není.
A moje problémy na moji hlavu, očekávám je...

Růženec je na vymývání mozků slaboduchých.
Viz úvod k Otčenáši:

Mt 6:7 »Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.«

πα½
Peter(skala)
PAMI chceš vidieť zmysel Archy novej zmluvy?
P. A. Semi
A ještě k tomu zopakovanému zfalšovanému "zasvěcení"...
Nyní, když je jasné, že Rusko již téměř osvobodilo Ukrajinu od tam vládnoucích Fašistů, nebo je to "na spadnutí",
a protože tím pak praskne ta Velká Lež, kterou tu na západě proti spravedlivému Rusku chrlí Zlá Židovská Média a Vlády, až se ukáže, jak je většina Ukrajinců (alespoň těch na východě) spokojená s tím osvobozením Rusů …More
A ještě k tomu zopakovanému zfalšovanému "zasvěcení"...

Nyní, když je jasné, že Rusko již téměř osvobodilo Ukrajinu od tam vládnoucích Fašistů, nebo je to "na spadnutí",

a protože tím pak praskne ta Velká Lež, kterou tu na západě proti spravedlivému Rusku chrlí Zlá Židovská Média a Vlády, až se ukáže, jak je většina Ukrajinců (alespoň těch na východě) spokojená s tím osvobozením Rusů, čímž jako zázrakem Rusko skrze Ukrajinu osvobodí i svět, a tedy rozhodně ne proto, že by Ukrajina měla nosit Křesťanství do Ruska,

tak oportunisticky Papež podstrčí tohle "zasvěcení Ruska" jako podle Fatimy, aby to jako vypadalo, že to zařídila Panna Maria...
A přihřeje si na tom svoji Katolickou polívčičku...
Je to Podvod.

πα½
Unam Sanctam SK
Ak by po Františkovom falošnom zasvätení došlo k utíšeniu vojnového konfliktu, sedelo by to do diablových plánov, pretože by to v očiach ľudí spôsobilo dôveru v platnosť Františkovho antipontifikátu; považovali by ho za platného pápeža, ktorý platne zasvätí Rusko. Celá pravda o zasvätení a obrátení Ruska a o dvojníckej sestre Lucii
Sedevakantistický kanál
Si protestant, ktorý nenávidí Ruženec; ktorý odsudzuje opakovanie určitých modlitieb; ktorý vôbec nechápe pojem Archa Novej Zmluvy - a popráve, pretože Boh dáva milosť pokorným, ale pyšným odporuje - a ďalej je ti jedno, že či hovoríš herézu, alebo nie, lebo vravíš že "očakávaš problémy".
Ďalej. Pápežom nie je ten koho ostatní považujú za pápeža, ale kto fakticky pápežom je. František fakticky …More
Si protestant, ktorý nenávidí Ruženec; ktorý odsudzuje opakovanie určitých modlitieb; ktorý vôbec nechápe pojem Archa Novej Zmluvy - a popráve, pretože Boh dáva milosť pokorným, ale pyšným odporuje - a ďalej je ti jedno, že či hovoríš herézu, alebo nie, lebo vravíš že "očakávaš problémy".

Ďalej. Pápežom nie je ten koho ostatní považujú za pápeža, ale kto fakticky pápežom je. František fakticky nie je pápežom, pretože je dokázateľne heretik a odpadlík, čož vylučuje možnosť, aby ním mohol byť. Popravde, od slova do slova odporuješ tejto Bulle Pápeža Pavla IV.

Pápež Pavol IV., Cum ex Apostolatus Officio, 15. február 1559: „...pre prípad, žeby nás postihlo, že by sme na svätom mieste videli ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel. (…) ...ustanovujeme, určujeme, nariaďujeme a definujeme, že ak niekedy vyjde najavo, že ktorýkoľvek biskup, ... sa pred svojim povýšením na kardinála alebo rímskeho pápeža odklonil od katolíckej viery alebo upadol do nejakej herézy: (i) povýšenie, aj keby malo byť nesporné a s jednomyseľným súhlasom všetkých kardinálov, je nulitné a neplatné; ...“

Nevieš o čom rozprávaš, nemáš Božiu milosť, a mnoho vecí ti je nejasných, pretože si si z vlastnej pýchy zmyslel, že môžeš druhých poučovať o veciach, v ktorých vôbec nemáš jasno. Keď slepý vedie slepého, obaja upadnú do jamy. Prestne toto sa napĺňa. Si nanajvýš pyšný človek. A to, že som ti povedal, aby si nekomentoval, bolo pre tvoje dobro, bolo odo mňa láskave, pretože som si myslel, že dokážeš s pokorou prijať pravdu, ak sa s rozvahou a pokorou pozreš na stránky ktoré prezentujem, či už ja, alebo Unam Sanctam SK.

Mimo katolíckej Cirkvi nieto spása. Ty katolíkom nie si, a si na ceste do pekla. Človek, čo nenávidí Ruženec isto zahynie. Odmietaš milosť, odmietaš pravdu, a nie sú ti jasné jednoduché veci, ktoré nám katolíkom jasné sú, pretože odmietaš pravdu a lásku a Boh nechal zaslepiť tvoje oči.
Sedevakantistický kanál
A ešte k tomu tvojmu schizmatickému blábolu, písal si: "Podobně jako se Pilátovci (ti, kdo tvrdí, že mše musí být latinsky) stali již Heretiky, protože většina Církve je již jinde, viz αιρεσις znamenající především "disunion" a "dissensions arising from diversity of opinions and aims". " (koniec citácie tvojho blábolu)
Odpoveď: Tridentská omša musí byť v Latinčine, pretože je to tak …More
A ešte k tomu tvojmu schizmatickému blábolu, písal si: "Podobně jako se Pilátovci (ti, kdo tvrdí, že mše musí být latinsky) stali již Heretiky, protože většina Církve je již jinde, viz αιρεσις znamenající především "disunion" a "dissensions arising from diversity of opinions and aims". " (koniec citácie tvojho blábolu)

Odpoveď: Tridentská omša musí byť v Latinčine, pretože je to tak stanovené Cirkvou. Prestný opak v porovnaní s tým, čo učí Cirkev, ty heretik.

Pope Pius VI in “Auctorem Fidei”: “The proposition asserting that ‘it would be against apostolic practice and the plans of God, unless easier ways were prepared for the people to unite their voice with that of the whole Church’; if understood to signify introducing of the use of popular language into the liturgical prayers, [is condemned as] false, rash, disturbing to the order prescribed for the celebration of the mysteries, easily productive of many evils.” (Errors of the Synod of Pistoia, This error was condemned by Pope Pius VI in the Constitution “Auctorem Fidei”, Aug. 28, 1794 A.D.)

A inak, Nová Omša nie je katolícka omša, ale o tom zrejme takisto nemáš páru.
Peter(skala)
SEDE..dakujem za odkaz a vysvetlenie, ktoré má svoje opodstatnenie a dáva zmysel,ked sa odvolavaš na slová fatimskej Panny Márie, lebo ako sama hovorí, tak "Svätý otec mi zasvätí Rusko".
Máš pravdu, že v danom posolstve nespomína biskupov, len pápeža a preto sa môže zdáť, že akt zasvätenia Piusa XII bolo platné, ale či bolo dostačujuce, tak to je otazne.
Ved on to uskutočnil v 1952 a …More
SEDE..dakujem za odkaz a vysvetlenie, ktoré má svoje opodstatnenie a dáva zmysel,ked sa odvolavaš na slová fatimskej Panny Márie, lebo ako sama hovorí, tak "Svätý otec mi zasvätí Rusko".
Máš pravdu, že v danom posolstve nespomína biskupov, len pápeža a preto sa môže zdáť, že akt zasvätenia Piusa XII bolo platné, ale či bolo dostačujuce, tak to je otazne.

Ved on to uskutočnil v 1952 a komunizmus z Ruska sa rozšíril aj do Československa, Východneho Nemecka... prakticky začal upadať až v 80 rokoch.

Rozumiem tomu správne?
Ked hovorila Panna Mária, že pápež nakoniec zasvätí Rusko, ale bude už neskoro, tak tým myslela, že zasvätenie v 1952 bolo už neskoro?

alebo na aký čas myslela Panna Mária, ked hovorila že už bude neskoro a prečo vlastne už bude neskoro. Vari sa už nebude môcť niečo zachraniť alebo čo presne by to malo znamenať?
Sedevakantistický kanál
Peter. Keby sa stalo skorej, tak by malo väčšiu razanciu, a menej obetí by bolo. Isté obdobie mieru môže byť charakterizované tým, že Stalin v r. 1953, krátko po zasvätení zomrel, prestalo obrovské perzekvovanie, oné najhoršie gulagy, hladomor a popravy. Isté obdobie mieru sa pozitívne skončilo tak, že Sovietský zväz zanikol v r. 1989.
P. A. Semi
František je Heretik a Odpadlík, a není to zdaleka první dekadentní Papež...
Ta jedna věc, kterou článku o Fatimě vytýkám, je tvrzení, že "mimo Katolickou Církev není spása".
To je Pýcha, první ze sedmi hříchů.
To, že ve vaší Církvi je spása, ještě neznamená, že by jinde nebyla.
A mám tento názor podložený Soudem, který neodsoudil leckteré další Církve a Hnutí, ale naopak odsoudil …More
František je Heretik a Odpadlík, a není to zdaleka první dekadentní Papež...

Ta jedna věc, kterou článku o Fatimě vytýkám, je tvrzení, že "mimo Katolickou Církev není spása".
To je Pýcha, první ze sedmi hříchů.
To, že ve vaší Církvi je spása, ještě neznamená, že by jinde nebyla.
A mám tento názor podložený Soudem, který neodsoudil leckteré další Církve a Hnutí, ale naopak odsoudil i některé bludy Katolíků, jako třeba Jezuity nebo Karla Boromejského... Nikde nemají Patent na Spásu...

To, že by mše musela být v Latině hlásají Pilátovci - že lze Boha vzývat pouze Latinsky, Řecky a Hebrejsky, kterýmižto jazyky Pilát nechal napsat INRI na kříž - odtud to původně pochází...
O tom bude moje další video, výstřižek z filmu o Svatém Cyrilu a Metoději, kteří přinesli mši a Písmo v národních jazycích, a jsou především proto uznáni za Svaté...

A Heretik je ten, kdo se od Církve odkloňuje, ale dnes již je Církev jinde, a odkloňují se ti, kteří by ji chtěli tahat zpátky do Temného Středověku...
Církev není Mrtvá, ale vyvíjí se. Ti, kdo tomu chtějí zabránit, chtějí, aby byla (jako) Mrtvá... Je to politováníhodný omyl...

πα½
Trepifajksl
Temný středověk se žádný nekonal. To jsou jen Jiráskovy bludy, který napsal Temno na zakázku za peníze Pražské židovské obce, což odhalili jeho studenti.
Naopak, byl největší rozvoj věd a bádání. Ovšem 100x opakovaná lež se stává pravdou. Bude se to papouškovat třeba dalších 100 let.
P. A. Semi
Myslím, že Jiráska přeceňujete, že by měl takový mezinárodní vliv...
Viz hledání duckduckgo dark medieval čistě pro důkaz, že to znají i v cizině, kde o Jiráskovi zřejmě nic neslyšeli...
Vědy a bádání rozvíjeli především Arabové kolem přelomu minulého milénia, pak trochu v Renesanci, a pak především až "Osvícenci" spíš proti Církvi než s ní...
πα½More
Myslím, že Jiráska přeceňujete, že by měl takový mezinárodní vliv...
Viz hledání duckduckgo dark medieval čistě pro důkaz, že to znají i v cizině, kde o Jiráskovi zřejmě nic neslyšeli...

Vědy a bádání rozvíjeli především Arabové kolem přelomu minulého milénia, pak trochu v Renesanci, a pak především až "Osvícenci" spíš proti Církvi než s ní...

πα½
Trepifajksl
Nepřeceňuji, pouze fakta. Takových poskoků a prodejných pisálků mají po světě ažaž.
S tím bádáním to není pravda. Mám o tom někde knihu. Ve středověku mniši prostě svobodně bádali, ne jako dneska, kdy je zakázáno publikovat výsledky z archívů a o něčem se bádat aní nemůže. Dnes je doba temna, nikoliv ve středověku. Tam nikdy nebyla.
P. A. Semi
@Trepifajksl
Zkuste si přečíst tenhle jeden komentář k celkem dost dobrému článku...
(pokud se to z té url odstřihne, na konci je #comment-4034, a zkuste si tam vyhledat slovo "středověk")
Tam to sice není o bádání, ale o tom, v jakém stavu tehdy žili lidé... S tím komentářem celkem souhlasím...
πα½More
@Trepifajksl
Zkuste si přečíst tenhle jeden komentář k celkem dost dobrému článku...
(pokud se to z té url odstřihne, na konci je #comment-4034, a zkuste si tam vyhledat slovo "středověk")
Tam to sice není o bádání, ale o tom, v jakém stavu tehdy žili lidé... S tím komentářem celkem souhlasím...

πα½
Trepifajksl
A to jsou očitá svědectví?
P. A. Semi
Ne, to je "názor"... Je celkem správný... (To jste si nemohl stihnout přečíst?)
πα½
didimos
Zasvěcení PIA XII, ani J. Pavla II nebylo dle Lucie Fatimsképlatné...Rusko nebylo jmenováno...
ľubica
môže ten, ktorý spolupracuje s globalistami x rokov, reprezentant falošnej ekumenie, lstivý stavitel mega chrámu zjednotenia, podporovatel komunistického režimu v Číne, ktorý absolútne obchádza pravdu o prenasledovaniach tamojších pravých katolíkov podzemnej Cirkvi, potupovaných, väznených, mučených, popravovaných aj v Sev. Kórei a iných ázijských krajinách, obchádzajúc pravdu o pseudovakcínach …More
môže ten, ktorý spolupracuje s globalistami x rokov, reprezentant falošnej ekumenie, lstivý stavitel mega chrámu zjednotenia, podporovatel komunistického režimu v Číne, ktorý absolútne obchádza pravdu o prenasledovaniach tamojších pravých katolíkov podzemnej Cirkvi, potupovaných, väznených, mučených, popravovaných aj v Sev. Kórei a iných ázijských krajinách, obchádzajúc pravdu o pseudovakcínach, ktoré menia v tichosti ludský genóm a pripravuju ho vdaka nanočasticiam prítomným v týchto herodesovských, bio ZBRANIACH, na globalistami plánované prepojenie každého človeka so superpočítačom a na ovládanie a TOTAL KONTROL po celý zvyšok života!!!!! On to v prvom rade musí vedieť že všetký tie ohavné jedy, akože vakcíny sú tvorené sluhami diabla=´ Gatesovcami, Sorošovcami, Rockenfellerovcami, Rotschildovcami, Faucim, všetkými týmito vrahmi, ktorí pod hlavičkou OSN, WHO, Europskou ekumenickou radou cirkví, sa priam tešia na čipovanie oviec!!!!

Kde je tu počut výstrahu dobrého pastiera pred súčasťou týchto vakcín, ktorá je proti správne formovanému prolife svedomiu katolíka? Ved sú neetické! Vyrobené na zakázku satanistov ovládajúcich potratový priemysel=farmakologické firmy, genetický výskum s embryami a ohavnosti o ktorých sa človeku ani nesníva..... Neozval sa proti vojne voči nenarodeným, tichej, zradnej vojne ktorá uzrela svetlo sveta práve v RUSKU/ 1920, rok kedy sa povolili potraty v RUSKU/

Ako može tento ANTI LIFE CLOVEK, urobit takéto niečo?! ako akt zasvätenia NSPM? TO JE HRUBE POKRYTECTVO!!!
Prečítajte si Bibliu ako dopadli králi, ktorí niečo významné žiadali od BOHA, a pritom sami boli plní lži, klamstva, podvodu..... Nerobili pokánie, hrali divadlo! Mysleli si že BOH je automat, ja potrebujem mier, tak dobrý Bože skáč!!!! Najprv svojimi skutkami tmy a nečistoty vyvolám hriech, fakt že som sa vzdialil od Boha.... až do fázy vojen akýchkoľvej druhov= aj falošná pandémia s prvakmi NWO: rúška respiratory dezinfekcia, odstupy, ..... bola a je VOJNA PROTI PRAVDE!!! a vrahmi su lekari, pravnici, ucitelia, uradnici, policajti, politici, ktorí mlčali a mlčia.... ŽIADNE POKANIE Z TOHTO MEGAPODPODU!!! ANI BISKUPI ANI KNAZI, NIK ZO ZASVATENYCH NEKRICI PRAVDU!
TAK JU BUDETE POCUT A PORIADNE NAHLAS OD BOHA, KTORY SA NEDA VYSMIEVAT!!!!
TO BUDE ODPOVED....
warez
Lubica, moze. Lebo Boh nie je odkazany na nasu svatost.
didimos
Víte...možná že to je pokrytectví, ale to ted není důležité, důležitý je tento počin, na k terý listvo čeká přes 100 let...Z teologického hlediska tady v minulosti asi byli lepší papeži, ale nedostali k tomu milost, nebylo jim to umožněno. Myslím že se kvůli té ruské válce stalo něco důležitého, je tady riziko jaderné války,a to už ohrožeje všechny...Možná je to akce nejvyššího světového …More
Víte...možná že to je pokrytectví, ale to ted není důležité, důležitý je tento počin, na k terý listvo čeká přes 100 let...Z teologického hlediska tady v minulosti asi byli lepší papeži, ale nedostali k tomu milost, nebylo jim to umožněno. Myslím že se kvůli té ruské válce stalo něco důležitého, je tady riziko jaderné války,a to už ohrožeje všechny...Možná je to akce nejvyššího světového vedení, které stojí ještě nad siozednářema. Z války byasi nic neměli...Papež není svým pánem, takže toto musel udělat někdo hodně mocný. Ale budme rádi, stále se z toho nemu vzpatovat""" 😇
ľubica
Budte svätí, ako som ja svätý..... citát z Biblie, ktorý určite poznáš warez....
a to slovko śvätí´, si treba rozmenit na drobne..... pokorni, cistí, uprimni, milujuci pravdu.... najdi dary a charizmy Ducha Sv.,
( 1Kor,12,4-11) a ovocie Ducha Sv. (Gal 5,22-23) takí máme byť!!!!!
U.S.C.A.E.
jedna vec je donátistické zmýšľanie v tom pani ľubica prestrelila ale vec druhá je už minimálne jedna verejná nepochybná heréza to už teda rolu hrá lebo je nepochybná a verejná
zaba
Pán Ježíš nás vykoupil skrze vrcholný akt rouhačské počínání vrcholné elity židovského duchovního světa -ukřižovali Boha. Přesto Nebeský Otec učinil z kříže JK oběť za hřích, která nám jedině může zajistit spásu- návrat do náručí Otcova.