Trzecia Tajemnica Fatimska - ta nieujawniona

Trzecia część orędzi przekazanych przez Matkę Boską s. Łucji, ogólnie określana jako Trzecia Tajemnica Fatimska, (niżej w całości) miała zostać ujawniona światu w 1960 r., jej znaczenie byłoby wtenczas bardziej jasne. Co wydarzyło się w tym czasie co w sposób decydujący wpłynęło na Kościół, oczywiście Sobór Watykański II, wszyscy wiązali z nim wielkie nadzieje , jednak zamiast dobrych owoców, przyniósł; zagładę łacińskiej trydenckiej liturgii, ekumenizm z dialogiem międzyreligijnym, oraz coraz większe podziały wewnętrzne, zostały otwarte drzwi, które broniły Kościół przed fałszywymi doktrynami.

Joseph Ratzinger: „Jestem przekonany, że kościelny kryzys, którego dzisiaj doświadczamy, w wielkiej części zależy od upadku liturgii, która niekiedy jest pojmowana „esti Deus non
daretut” jak gdyby nie miało znaczenia, czy Bóg jest w niej obecny, czy do nas mówi i czy nas słucha”.

Fragment książki Socciego : Czwarta Tajemnica Fatimska;
„Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadkuSoboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój
początek : przesądu o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania jej ze stanu rzekomej niższości wobec współczesnej cywilizacji. Miejscem życia teologii przestaje być wspólnota chrześcijańska. to znaczy Kościół, a stająsię nim interpretacje poszczególnych jednostek. W tym znaczeniu okres po Soborze Watykańskim II stanowił zwycięstwo
protestantyzmu wewnątrz katolicyzmu”


A więc księża , biskupi po zmianie liturgii, jej „ogołoceniu”, stali się bardziej podatni na działanie złego ducha, stali się osłabieni, przez „szczelinę” która powstała wdarł się „ dym szatana”- o którym mówił Paweł VI , „szczelina” coraz bardziej ulegała poszerzeniu, papieże nie mieli już później większego wpływu, stali się niejako zakładnikami i więźniami Watykanu.
Papież Benedykt XVI mówił w 2005- „módlcie się za mnie abym nie uciekł przed wilkami”, wiedział że Watykan jest pełen „wilków”, Kardynałowie są nieposłuszni i w każdym momencie mogą doprowadzić do schizmy i rozpadu Kościoła , także że ci kardynałowie masoni, działając razem, mają dużo możliwości i wpływ na Kościół (czasami nowe nominacje, a do końca nie wiadomo było kto jest na usługach masonerii), spisek w którym uczestniczył F. -to ujawnia, szantaż na Bank Watykański i inne. To był stopniowy proces zajmowani pozycji w kościele , w 2013 roku pewnie został osiągnięty stan w którym masoneria już mogła wybrać swojego kandydata działającego w duchu masonerii i ich humanizmu, w celu całkowitej zmiany doktryny Kościoła i przypodobaniu się światu , Trzecia Tajemnica to ujawniała .

Jan XXIII gdy otrzymał zapieczętowaną wiadomość z Trzecią Tajemnicą , przeczytał ją i nie chciał jej ujawnić, był zaszokowany tym przekazem,( gdzieś pisało nawet, że myślał że ona jego dotyczy i zasłab) - nieujawniająca ją działał w bezpośredniej sprzeczności z poleceniem Matki Bożej. Naturalnie, wierni katolicy zaniepokoili się drastycznymi zmianami w doktrynie i tradycji wprowadzonej w życie przez II Sobór Watykański ,można myśleć, że przesłanie tej tajemnicy to ostrzeżenie o wielkim kryzysie który czeka Kościół. Ich podejrzenia zostały potwierdzone przez wysokich rangą prałatów, którzy przeczytali Trzecią Tajemnicę i potwierdzili: że ujawnia ona zarówno kryzys w Kościele o wielkich rozmiarach, jak i inne katastroficzne wydarzenia.

Fragment książki Socciego : Czwarta Tajemnica Fatimska;
„ nie wykluczając innym możliwości zaznaczam , że mamy tu dwa powtarzające się i prawdopodobne powiązane że sobą tematy ; jednym jest wielka apostazja w Kościele ,która rozpoczyna się na samym jego szczycie (świadectwo kardynała Ciappi); drugim jest - mówiąc obrazowo - Szatan , któremu udaje się wkraść aż na sam szczyt Kościoła (według sformułowania „wersji dyplomatycznej”) lub papież pozostający pod kontrolą Szatana (według wersji księdza Malachi Martina) . W objawieniach z La Salette obydwa tematy są połączone „ Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta”. Przypominam , że kardynał Ratzinger w znanym wywiadzie mówił o Trzeciej Tajemnicy wskazując właśnie na tego rodzaju treści i twierdząc , że są one obecne w innych uznanych przez Kościół objawieniach .

Świadectwa osób które czytali tą tajemnice wynika że nie jest to ta tajemnica która była ujawniona w roku 2000, ponieważ ta opublikowana dotyczyła tylko prześladowania Kościoła,
(była to raczej pierwsza jej część - na 4 kartkach - bez słów i wyjaśnień Matki Boskiej, a druga część została utajniona, - była ona na 1 kartce - była z innego dnia i miała mówić o apostazji i że dogmat wiary zostanie zachowany w Portugalii), ta tajemnica nawet gdyby opisywała różne katastrofy czy prześladowania, to nie byłoby powodu aby ją utajniać . Jedyny powód utajnienia , to ten ; że Kościół, jego kierownictwo zostanie przejęte przez szatana, czyli przez masonerie, że nawet papież będzie jej posłuszny. Nikt nigdy w Kościele nie mógł sobie tego wyobrazić.

Wielu się zastanawia dlaczego treść tajemnicy ujawnionej w 2000 roku zaprzecza temu, i jest inna, od tego co Matka Boska zapowiedziała w poprzednich częściach - wielkiej karze, w której wiele narodów zostanie unicestwionych? Kolidowało to też ze słowami tych, którzy przeczytali Trzecią Tajemnicę i powiedzieli, czasami pośrednio ; że odnosi się ona do wielkiej apostazji w Kościele, poczynając od jej głowy. Czy Siostra Łucja - jeśli naprawdę była s. Łucją (co jest wątpliwe) , po roku 1960 zupełnie się zmieniła i była trochę inna,- nawet zaprzeczała własnym słowom, że Matka Boska kazała ujawnić tajemnice po roku 1960,- do tego utrzymywała, że ta ujawniona część to jest cała tajemnica i że interpretacja była rozsądna.

Watykan twierdzi, że rozdział Fatimy został zamknięty, wielu biskupów odetchnęło, gdyż na słowo „Fatima” wielu dostawało „białej gorączki” , można domyśleć się co było przyczyną ; Matka Boska ujawniała ich plany , plany masonerii, która od czasu początku objawień stopniowo przejmowała różne pozycje w Kościele. Masoneria zmieniła po prostu taktykę, od walki z Kościołem, do stopniowego jego zniszczenia od wewnątrz przez agentów i nieświadomych Katolików którzy pod sztandarem posłuszeństwa człowiekowi a nie Bogu i miłości bliźniego- humanizmu,- w oderwaniu od miłości do Boga-, sami dążą do zniszczenia Kościoła .

Fragment książki Socciego : Czwarta Tajemnica Fatimska;
„Tego dnia 1917 roku na placu Świętego Piotra był obecny także młody polski seminarzysta, Maksymilian Kolbe, gdy grupa masonów , którzy świętowali 200 rocznicę powstania Wielkiej Loży, rozpostarła transparent, na którym widniał napis „ Szatan będzie panował w Watykanie, a papież będzie jego niewolnikiem
„...

Tu jest Tajemnica Fatimska ze strony;
dzieckonmp.wordpress.com/tag/3-tajemnica-fatimska/
Oto tekst przetłumaczony przez Leszka
Tekst zaczyna się inicjałami JMJ i datą: „Tuy, 04.01.1944”.

Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć.
Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła.
Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża wchodzącego do Kościoła, lecz ten Kościół to był Kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca, przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglice na dachu budynku.
Szybko wznieśliśmy wzrok do Naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję Kościoła.
Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960r.

W czasie panowania Jana Pawła II kamień węgielny z grobu Piotra musi być wyjęty i zawieziony do Fatimy.
Ponieważ dogmat wiary nie jest zachowany w Rzymie, autorytet będzie wyjęty i złożony w Fatimie.
Katedra Rzymska musi zostać zniszczona, a nowa zbudowana w Fatimie.
Jeżeli (minie) 69 tygodni, po tym jak ten rozkaz (został dany), Rzym będzie kontynuował obrzydliwość/to co budzi wstręt/, miasto zostanie zniszczone.
Nasza Pani powiedziała, że to wszystko jest w napisane
u Dn 9,24-25 i Mt 21,42-44.”.

.

Dn 9,24-25 WIZJE DANIELA

Wyjaśnienie proroctwa o tygodniach

Ustalono siedemdziesiąt tygodni* nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. 25 Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca - siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku.

Mt 21,42-44

Przypowieść o przewrotnych rolnikach*

2142 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach*. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».


.........
S.Łucja powiedziała że (Wspomnienia IV, s. 340) "W Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze zachowany" i kończyło się w rękopisie siostry Łucji , wyrażeniem etc. ... Pisząc Wspomnienia IV siostra Łucja wyraźnie oświadcza, że "z wyjątkiem części tajemnicy, której mi jeszcze nie wolno wyjawić, powiem wszystko, świadomie niczego nie
zataję" (s. 316). Stąd łatwo nasuwał się wniosek, że w Trzeciej Część Tajemnicy właśnie
to zdanie będzie umieszczone - gdyż pisała o tej tajemnicy - że to zdanie będzie w niej zawarte, może nie dosłownie ale w takim znaczeniu.
Fakt, że ogłoszona obecnie przez Stolicę Świętą trzecia część tajemnicy w 2000r. nie
zawiera tego zdania to świdczy że ta tajemnica z 2000 jest nie pełna i pomija coś więcej , albo coś najważniejszego.

.........
pierwsza część - nie wiem czy cała

J.M.J. Trzecia część tajemnicy objawionej 13 lipca 1917 r. w Cova da Iria - Fatima.

Piszę, posłuszna Ci Boże, który nakazałeś mi to za pośrednictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Leiry i Twojej Najświętszej Matki, która jest także moją matką. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy z lewej strony Matki Bożej, nieco wyżej, Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; miecz błyszczał i wypuszczał płomienie, które - zdawało się - mogły podpalić świat; ale gasły w zetknięciu z blaskiem, jaki wychodził z prawej ręki Madonny w jego kierunku; Anioł, wskazując na ziemię prawą ręką, powiedział mocnym głosem: »Kara! Karał Kara! A my zobaczyliśmy w potężnym świetle, które jest Bogiem, podobnie jak widzi się w lustrze osoby, które przed nim przechodzą, biskupa ubranego na biało, mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty.

Różni inni biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice wchodzili na stromą górę, na szczycie, której był wielki krzyż z pni drzew, jakby z dębu korkowego pokrytego korą; zmierzając tam, Ojciec Święty, przygnębiony cierpieniami i bólem, przeszedł chwiejnym krokiem wielkie miasto na wpół zburzone, na wpół walące się, modlił się za dusze martwych, których napotykał na swej drodze; dotarłszy na szczyt góry, padł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzelili do niego wielokrotnie z broni palnej i strzałami, w ten sam sposób umarli jeden po drugim biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, osoby świeckie, kobiety i mężczyźni z różnych klas i grup społecznych. Pod dwoma ramionami krzyża byli dwaj Aniołowie, każdy z kryształowym naczyniem w ręku, do którego zbierali krew męczenników i polewali nią dusze, zbliżające się do Boga. 3. 01. 1944"

......

Tajemnica Fatimska „Dyplomatyczna”
Na przełomie lat 1963/64, treść Tajemnicy Fatimskiej doręczono ówczesnym przywódcom USA i ZSRR.Fakt ten odegrał wielką rolę przy podpisywaniu umowy o rozbrajaniu głowic nuklearnych.Czołowi politycy obu bloków politycznych byli także poruszeni treścią tej tajemnicy.
( była to wersja dyplomatyczna , były to fragmenty z Tajemnic Fatimskich, z niewielkimi zmianami. Sformułowanie „drugiej połowie XX wieku” -zostało pewnie użyte aby wywrzeć większe wrażenie na dyplomatach, Matka Boska nie używała takich sformułowań, albo było użyte w znaczeniu warunkowym - 1984 roku Jan Paweł II poświęcił Rosję ,Mogły być też pominięte niektóre kwestie np; o początkowej współpracy Chin z Rosją , albo inne...)

fragment;

"Wielkie karanie przyjdzie na ludzkość całą w drugiej połowie XX wieku, co wyraziłam już w La Salette przez dwoje dzieci - Melanię i Maksima, powtarzam dzisiaj wobec Ciebie.
Ludzkość postąpiła zbrodniczo i potępiła dar, który był jej dany. Już nigdzie nie panuje porządek, szatan określa bieg wydarzeń.
Będzie on umiał wedrzeć się nawet do najwyższych władz Kościoła. Uda mu się zbałamucić
głowy naukowców, którzy wynajdą broń mogącą zniszczyć połowę ludzkości w kilka minut.
Oczaruje on głowy narodów i spowoduje, by broń tą masowo produkowano. Jeżeli ludzkość nie będzie się przeciwko temu broniła, będę zmuszona puścić ramię mego Syna Jezusa
Chrystusa. Jeśli najwyższe władze Świata i Kościoła nie wstrzymają tego wydarzenia zrobię to, prosząc
Boga Ojca, aby zesłał kary na ludzkość wymierzając sprawiedliwość. Bóg potem ukarze ludzkość jeszcze surowiej, niż była ukarana potopem.
Będą ginęli tak samo wodzowie jak mali i słabi.
Dla Kościoła przyjdzie okres najcięższych prób. Kardynałowie będą występować przeciwko kardynałom, biskupi przeciw biskupom. Szatan wstąpi w ich szeregi.
W Rzymie nastąpi zmiana. Co zginęło padnie, co padnie nie będzie potrzymane. Świat popadnie w wielkie przerażenie.


więcej
UJAWNIONY SEKRET TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ Fatima 1917-warto przeczytac calosc

W dniu 16 IV. 1954 r. Matka Boża ukazała się Łucji.

Piękna i pełna majestatu rzekła do dziewczynki :
"Córko moja, ja twoja matka mówię do Ciebie" Matka Boża była smutna a po policzkach pociekły jej dwie wielkie łzy.
Mówiła dalej :
"Słuchaj uważnie co Ci powiem i powtórz to całemu Światu. Ludzie mimo krotnych ostrzeżeń nie powracają do Boga, opierają się na łasce, nie słuchają mego głosu.
Nie miej żadnych wątpliwości, co Ci powiem dalej. Słowa moje są bardzo jasne i musisz je powtórzyć wszystkim.
Dni ciemne i straszne zbliżają się. Ludzkość otoczona jest gęstą mgłą licznych i ciężkich
grzechów rozlanych po całej ziemi. Dziś więcej niż kiedykolwiek ludzie opierają się na wezwaniu nieba, bluźnią Bogu żyją w błocie. Spójrz córko, moje serce przywalone cierniami
grzechów, twarz moja zniekształcona bólem, a oczy moje pełne łez.
Przyczyną mojego smutku jest widok tylu dusz ginących na wieczność i widok Kościoła zranionego wewnętrznie i zewnętrznie.
Głowy państw wiele czynią i mówią o pokoju a cały świat będzie wkrótce w ogniu wojny.
Ludzkość cała popadnie w smutek, bo sprawiedliwość Boga musi się wypełnić.
Wypadki są bliskie. Straszne będą przewroty na całej Ziemi. Ludzie jak za czasów potopu
zatracili drogę do Boga, kierują się duchem szatańskim. Księża powinni połączyć się w
pokucie i modlitwie i szerzyć nabożeństwo do Najświętszego Serca.
Godzina bliska z triumfem Serca mego Syna i Niepokalanego Serca Mojego, pośredniczy między ludźmi a Bogiem.
Jeśli księża przyjmą to wyzwanie i łączyć będą swoje łzy ze łzami Bolesnego Serca - otrzymają łaskę dla zbawienia grzeszników.
Pokaż córko Światu to moje ostrzeżenie, aby wszyscy dowiedzieli się, że kara jest bliska.
Sprawiedliwość Boża wisi nad światem i ludzkością zbrukaną błotem.
Grzechów ludzkość zostanie obmyta we własnej krwi przez zarazy, głód, trzęsienia ziemi zawieruchy i wojny.
Ludzie nie wiedzą o tym wszystkim i nie chcą wierzyć, że łzy moje są znakiem, aby ich
ostrzec i uprzedzić o strasznych wypadkach wiszących nad Światem.
Godzina wszelkich cierpień jest bliska. Jeżeli ludzie się nie poprawią, straszny ogień z
spadnie z nieba i ludzie ukarani zostaną stosownie do długów zaciągniętych wobec sprawiedliwości Bożej.
Kara będzie straszna, bo Niebo połączy się z Ziemią aby dokonać zniszczenia.
Jedne narody zostaną oczyszczone, inne znikną zupełnie”.

MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W dniu abdykacji Benedykta XVI (ustąpienie miejsca wymuszone przez szantaż i podstępstwo), w intendencie na pewnym forum anglojęzycznym pojawił się wpis , że nowy papież został wybrany i że jest z Argentyny, było to miesiąc przed wyborem F. , pisał ktoś, że ma znajomego w loży P2 i że później udzieli więcej informacji, (z Argentyny było tylko dwóch kandydatów). Z tego wynika ze wybór nie …More
,,W dniu abdykacji Benedykta XVI (ustąpienie miejsca wymuszone przez szantaż i podstępstwo), w intendencie na pewnym forum anglojęzycznym pojawił się wpis , że nowy papież został wybrany i że jest z Argentyny, było to miesiąc przed wyborem F. , pisał ktoś, że ma znajomego w loży P2 i że później udzieli więcej informacji, (z Argentyny było tylko dwóch kandydatów). Z tego wynika ze wybór nie jest z Ducha Świętego i że za wyborem stoi masoneria.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Pan Bóg wcale nie milczy, mówi przez proroków, ale wielu zarozumiałych i wszystko wiedzących nie chce Boga słuchać, a Prorocy jak w Starym Testamencie są prześladowani i wyśmiewani. Zresztą Pismo Święte o tym mówi kim jest bergoglio , co nas czeka i czy Jezus znajdzie wiarę ,jak powtórnie przyjdzie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Panna Roztropna
''(...)Zaprzeczenie możliwości Bożej interwencji
między innymi poprzez objawienia prywatne
Jest jednak faktem, że w historii Kościoła było wiele tak zwanych objawień prywatnych, a Kościół naucza, że autentyczne objawienia pomagają żyć wiarą katolicką.
Pismo Święte: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,19-21).More
Panna Roztropna
''(...)Zaprzeczenie możliwości Bożej interwencji

między innymi poprzez objawienia prywatne

Jest jednak faktem, że w historii Kościoła było wiele tak zwanych objawień prywatnych, a Kościół naucza, że autentyczne objawienia pomagają żyć wiarą katolicką.

Pismo Święte: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,19-21).

Benedykt XVI: „Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy” (Verbum Domini, 14).''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
12.2K
Anioł, wskazując na Ziemię prawą ręką, powiedział mocnym głosem: »Kara! Karał Kara!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Katolicy opamiętajcie się, kogo wy słuchacie? Jak mogą z usta Kapłana wyjść takie słowa? Chyba , a raczej na pewno nie są to jego słowa, tylko demona! Ks. Woźnicki potrzebuje egzorcyzmów i modlitwy wstawienniczej ,a nie puszczania go na wizji.
To są słowa Księdza Woźnickiego:
,,Co warta jest posoborowa religia i msza? Niczym szmata, ścierwo, gnój-takimi czyni kapłanów''.
I jeszcze do tego …
More
Katolicy opamiętajcie się, kogo wy słuchacie? Jak mogą z usta Kapłana wyjść takie słowa? Chyba , a raczej na pewno nie są to jego słowa, tylko demona! Ks. Woźnicki potrzebuje egzorcyzmów i modlitwy wstawienniczej ,a nie puszczania go na wizji.

To są słowa Księdza Woźnickiego:
,,Co warta jest posoborowa religia i msza? Niczym szmata, ścierwo, gnój-takimi czyni kapłanów''.

I jeszcze do tego kazanka komentarz opętanego absurdu, który broni tych bluźnierstw wypowiadanych przez samego demona:

,,Ks. Natanek powinien uczyć się Tradycji od ks. Woźnickiego,
który też zbuntował się, hierarchom, gdy poznał Mszę Trydencką i przedsoborowe nauczanie. Jeden choć ma tytuły przed nazwiskiem, studiował w Rzymie TO BŁĄDZI I TWORZY NOWY KOŚCIÓŁ - ks. Natanek.

Drugi choć nie ma tytułów to idzie drogą Ewangeli w Kościele Chrystusowym''
-------

Tak wygląda wiara u świętych tradycjonalistów!

A kazanko Księdza Woźnickiego poszło na główną stron. Zamieszczone zostało przez kolejnego świętego tradycjonalistę o nicku


PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI.
Takich mamy teraz świętych tradycjonalistów do tego grona należy dołączyć jeszcze VRS bluźniercę i jego oddaną przyjaciółkę Quas Primas, która własną piersią, broni go jak lwica.
Herezja posoborowia miała, ma i będzie mieć swoje ofiary. Księża będą kuszeni do "sepuku"!
ľubica and one more user link to this post
poznanieprawdy
S.Łucja powiedziała że (Wspomnienia IV, s. 340) "W Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze zachowany" i kończyło się w rękopisie siostry Łucji , wyrażeniem etc. ... Pisząc Wspomnienia IV siostra Łucja wyraźnie oświadcza, że "z wyjątkiem części tajemnicy, której mi jeszcze nie wolno wyjawić, powiem wszystko, świadomie niczego nie
zataję" (s. 316). Stąd łatwo nasuwał się wniosek, że w Trzeciej …More
S.Łucja powiedziała że (Wspomnienia IV, s. 340) "W Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze zachowany" i kończyło się w rękopisie siostry Łucji , wyrażeniem etc. ... Pisząc Wspomnienia IV siostra Łucja wyraźnie oświadcza, że "z wyjątkiem części tajemnicy, której mi jeszcze nie wolno wyjawić, powiem wszystko, świadomie niczego nie
zataję" (s. 316). Stąd łatwo nasuwał się wniosek, że w Trzeciej Część Tajemnicy właśnie
to zdanie będzie umieszczone - gdyż pisała o tej tajemnicy , że to zdanie będzie w niej zawarte, może nie dosłownie ale w takim znaczeniu.
Fakt, że ogłoszona obecnie przez Stolicę Świętą trzecia część tajemnicy w 2000r. nie zawiera tego zdania to świdczy że ta tajemnica z 2000 jest nie pełna i pomija coś więcej , coś najważniejszego.

....
Jeszcze raz dam ten komentarz w całości;

W dniu abdykacji Benedykta XVI (ustąpienie miejsca wymuszone przez szantaż i podstępstwo), w intendencie na pewnym forum anglojęzycznym pojawił się wpis , że nowy papież został wybrany i że jest z Argentyny, było to miesiąc przed wyborem F. , pisał ktoś, że ma znajomego w loży P2 i że później udzieli więcej informacji, (z Argentyny było tylko dwóch kandydatów). Z tego wynika ze wybór nie jest z Ducha Świętego i że za wyborem stoi masoneria.

Na ten wpis natrafiłem parę dni przed wyborem F. i na innym forum w dniu wyboru,(Polskie forum, z odnośnikoiem do angielskiego forum), jednak do końca nie traktowałem poważnie - tak jak różne orędzia. Później jednak nie mogłę znaleźć tego forum- (może ktoś to zapisał), a te drugie forum skasowało wpis z tego dnia. Wpis był tłumaczony na polskim forum , także sam go tłumaczyłem automatycznym translatorem , (niestety nierobiłem wtenczas kopi stron np na pdf. i nie miałem czasu na poszukiwania)
-jednak wybór F. był zaplanowany i za nim stała masoneria.
przeciwherezjom
Z innej beczki: "W Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze zachowany" - to zdanie (łącznie z jego komentarzem, który dotarł do nas z innych źródeł) jest bardzo bolesne, bo dotyczy niestety Polski. Otóż Polska niestety zawsze dogmatu wiary nie zachowa. Oby się nasz Naród szybko otrząsnął i nawrócił po pierwszej fali odstępstwa.
poznanieprawdy
J.M.J. Trzecia część tajemnicy objawionej 13 lipca 1917 r. w Cova da Iria - Fatima.
Piszę, posłuszna Ci Boże, który nakazałeś mi to za pośrednictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Leiry i Twojej Najświętszej Matki, która jest także moją matką. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy z lewej strony Matki Bożej, nieco wyżej, Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; miecz …More
J.M.J. Trzecia część tajemnicy objawionej 13 lipca 1917 r. w Cova da Iria - Fatima.

Piszę, posłuszna Ci Boże, który nakazałeś mi to za pośrednictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Leiry i Twojej Najświętszej Matki, która jest także moją matką. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy z lewej strony Matki Bożej, nieco wyżej, Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; miecz błyszczał i wypuszczał płomienie, które - zdawało się - mogły podpalić świat; ale gasły w zetknięciu z blaskiem, jaki wychodził z prawej ręki Madonny w jego kierunku; Anioł, wskazując na ziemię prawą ręką, powiedział mocnym głosem: »Kara! Karał Kara! A my zobaczyliśmy w potężnym świetle, które jest Bogiem, podobnie jak widzi się w lustrze osoby, które przed nim przechodzą, biskupa ubranego na biało, mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty.

Różni inni biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice wchodzili na stromą górę, na szczycie, której był wielki krzyż z pni drzew, jakby z dębu korkowego pokrytego korą; zmierzając tam, Ojciec Święty, przygnębiony cierpieniami i bólem, przeszedł chwiejnym krokiem wielkie miasto na wpół zburzone, na wpół walące się, modlił się za dusze martwych, których napotykał na swej drodze; dotarłszy na szczyt góry, padł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzelili do niego wielokrotnie z broni palnej i strzałami, w ten sam sposób umarli jeden po drugim biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, osoby świeckie, kobiety i mężczyźni z różnych klas i grup społecznych. Pod dwoma ramionami krzyża byli dwaj Aniołowie, każdy z kryształowym naczyniem w ręku, do którego zbierali krew męczenników i polewali nią dusze, zbliżające się do Boga. 3. 01. 1944".

JMJ .
Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego (biskup w bieli ?), przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć.
Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym , wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła.
Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża wchodzącego do Kościoła, lecz ten Kościół to był Kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca, przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglice na dachu budynku.
Szybko wznieśliśmy wzrok do Naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję Kościoła.
Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960r.
W czasie panowania Jana Pawła II kamień węgielny z grobu Piotra musi być wyjęty i zawieziony do Fatimy. Ponieważ dogmat wiary nie jest zachowany w Rzymie, autorytet będzie wyjęty i złożony w Fatimie. Katedra Rzymska musi zostać zniszczona, a nowa zbudowana w Fatimie. Jeżeli (minie) 69 tygodni, po tym jak ten rozkaz (został dany), Rzym będzie kontynuował obrzydliwość/to co budzi wstręt/, miasto zostanie zniszczone. Nasza Pani powiedziała, że to wszystko jest w napisane u Dn 9,24-25 i Mt 21,42-44.
4.01.1944.
przeciwherezjom
Bez wątpienia, biskup w bieli o piekielnych oczach to Bergoglio.
olek19801
🙏 Kara będzie straszna, bo Niebo połączy się z Ziemią aby dokonać zniszczenia.
Jedne narody zostaną oczyszczone, inne znikną zupełnie
”.