Libor Halik
1197.3K

Posledný pápež PRED ZASVÄTENÍM RUSKA bude v Satanovej moci

P. Martin Malachi read all 3rd prophecy of Fatima
R. 2013 o tom vypráví jeho duchovní žačka z New Yorku Suzanne Pearsonová. Tretie tajomstvo je buď alebo problém. My sa teraz nachádzame pri alebo. Nadchádzajúci trest je vašou najhoršou nočnou morou exponencionálne znásobenou. Toto sú slová otca Malachiho Martina, rímskokatolíckeho kňaza, ktorý sa narodil v County Kerry v Írsku v roku 1921. Vstúpil do rehole Jezuitov v roku 1939, vysvätený bol v roku 1954, bol vymenovaný za teologického poradcu kardinála Augustina Beu ešte pred 2. vatikánskym koncilom a pápežmi Jánom XXIII. a Pavlom VI. mu boli zverené úlohy.
Otec Martin opustil rehoľu Jezuitov v roku 1964 s povolením od pápeža Pavla VI., ktorý mu udelil oprávnenie fungovať ako svetský kňaz mimo bežnej diecéznej štruktúry. Toto povolenie udelené v liste od pápeža Pavla VI. prijal kardinál Terence Cooke, keď sa odsťahoval do New Yorku. Od roku 1966 až do jeho smrti v roku 1999, napísal 17 kníh, najčastejšie o Katolíckej cirkvi, o jej stave a jej problémoch. Výlučne ponúkal tradičnú latinskú omšu, ktorú celebroval každý deň. Som si vedomá toho, že Malachi Martin zostáva kontroverznou postavou, a nie som tu od toho, aby som vás presviedčala o ňom v niečom, ale vyzývam každého jeho kritika na to, aby dokázal prekonať jeho rekord obrátení plodnou evanjelizáciou. Nespočetne veľa duší priznáva, že boli privedené do Katolíckej cirkvi otcom Martinom. Nielen kresťania, ale aj iné viery a dokonca aj ateisti. Vďaka jeho úsiliu odpadlí katolíci začali opäť praktizovať svoju vieru. A vlažné duše sa stali zapálenými dennými prijímateľmi Božieho tela. A katolíci nového obradu objavili tradičnú omšu. V okolí mesta New York, kde žil, z vlastnej skúsenosti viem, že si ľudia vďaka jeho poradenstvu dali do poriadku svoje životy. Povzbudoval strápené duše, aby sa s ním spojili, a bol nesmierne veľkorysý ohľadom svojho času a viedol s nimi dlhodobú rukopisnú korešpondenciu. Zakaždým bol k dispozícii na telefóne, ako aj k osobným stretnutiam. Mnoho ďalších ľudí z celej krajiny sa dalo na pokánie po vypočutí si nahrávky jedného z jeho prejavov alebo interview. Predovšetkým vystupoval v programe rádia Art Bell a rádia Coast to Coast v relácii AM. Význam otca Malachiho Martina pre diskusiu o Fatime je jeho tvrdenie, že si PREČÍTAL OBSAH TRETIEHO TAJOMSTVA. CELÝ ČAS O TOM ROZPRÁVAL. Niektorí ľudia pripisujú toto jeho tvrdenie jeho živej írskej predstavivosti. Minulé leto však vyšiel článok, ktorý, ako sa zdá, potvrdzuje to, že ho skutočne čítal. Talianský magazín Chiesa viva (Život Cirkvi) vydal článok, v ktorom otec Luigi Villa, ktorého poveril páter Pio, aby bojoval proti slobodomurárstvu v Cirkvi, a oficiálne ho na to poveril pápež Pius XII., vyhlásil, že tretie tajomstvo v sebe obsahovalo to dlhé a nesúvislé falošné tajomstvo, ktoré sa objavilo 3. októbra 1963 v nemeckom časopise Neues Europa (Nová Európa). Určité vety obsiahnuté vo falošnom tajomstve obsahovalo aj to pravé tajomstvo, povedal otec Villa, ktorý zároveň tvrdí aj to, že kardinál Ottaviani mu ukázal, ktoré to boli, a povzbudil ho k tomu, aby vo vhodnom čase tieto informácie zverejnil. Bol to tento dokument, ktorý Art Bell prečítal Malachimu Martinovi 4. mája 1998. Komentár otca Martina k tomu bol: "Nie je to ten text, ktorý som videl v roku 1960, ale obsahuje určité časti z neho." Keď sa ho opýtali, či osoba, ktorá tento dokument napísala, nejakým spôsobom mohla vidieť to pravé tajomstvo, odpovedal: "Áno, zdá sa, že táto osoba mala prostriedky na prečítanie alebo jej niekto obsah tajomstva odovzdal." Jeho svedectvo v šou Arta Bella bolo 15 rokov pred odhalením otca Luigiho Villu. V zásade hovoria obaja to isté. Avšak otec Martin k tomu ešte pridal, že existuje časť tretieho tajomstva, ktorú text v Neues Europa neobsahoval. Keď sa ho Art Bell opýtal, či pravé tajomstvo je rovnako dramatické ako to, ktoré pred chvíľou prečítal, otec Martin mu odpovedal takto: "Horšie, oveľa horšie." "Ústredný prvok tretieho tajomstva je hrozivý." "A tento text ho neobsahuje." "Pretože to, čo ste prečítali, je v podstate vyhladenie prírodnými silami a to nie je podstatou tretieho tajomstva. Toto nie, ale niečo oveľa hrozivejšie." To priamo korešponduje s dodatkom, ktorý publikovala Neues Europa o mesiac neskôr k vzrušujúcemu článku z októbra. V ňom objasňujú to, že tú najdôležitejšiu podstatu zjavení Matky Božej, ktorá tvorí základ a záver tretej časti Fatimského posolstva, nezverejnili. POČAS ŠTYROCH ROKOV PRED JEHO SMRŤOU V ROKU 1999 SOM MALA TÚ VÝSADU SPOZNAŤ OTCA MALACHIHO MARTINA, ako som počúvala jeho interview a čítala niektoré z jeho kníh, som prvýkrát spoznala jeho názor ohľadom znepokojujúcich zmien najsvätejšej obety počas omše. Čoskoro na to mi navrhol, že ma bude duchovne viesť. Potom som s nim mala pomerne značnú interakciu za tie celé 4 roky. Počas tohto obdobia spomínal Fatimu veľmi často. Domnieval sa, že Fatima bola najdôležitejšia udalosť 20. storočia a pri vykonávaní jeho mandátu to bola neblahá úloha, ktorej čelila Cirkev a svet. Keď som tak počúvala rôzne inteview s ním, všimla som si, že zakaždým, keď hovoril o Fatime, hovoril s mocou, ako keď Pánovi súčasníci hovorili o jeho učení. Počas nášho prvého telefonického rozhovoru som povedala: "Mám dojem, že poznáte tretie tajomstvo." A otec Malachi odpovedal: "Poznám." Keď sme sa nasledujúci týždeň stretli, zmienil sa o jeho skepticizme k charizmatickému hnutiu. Zo žartu som sa ho opýtala: "Odhalil vám Duch Svätý tretie tajomstvo?" Ó, to nie, ale VIDEL SOM KÓPIU TRETIEHO TAJOMSTVA V ČASE, KEĎ HO OTVORIL V ROKU 1960 PÁPEŽ JÁN XXIII. a hľadal odpoveď u skupiny kardinálov. Jeden z tých kardinálov bol Augustin Bea, a ja som bol jeho asistent. Potom som sa odvážil povedať: "Tretie tajomstvo sa týka apostázy v Cirkvi. Nie?" Diskusia sa zakladala na niekoľkých roztrúsených kúskoch o Fatime, ktoré vyšli najavo v priebehu chatrných 70. a 80-tych rokov, ako aj na reálnych úvahách brata Michel de la Sainte Trinité v The whole truth about Fatima (Celej pravde o Fatime - súbor kníh). Citujem: "Telesné tresty už boli predpovedané v druhej časti tajomstva." "Tretie tajomstvo hovorí o trestoch v duchovnej rovine." Koniec citátu. Na moje prekvapenie mi OTEC MALACHI ODPOVEDAL, ŽE APOSTÁZA V CIRKVI TVORÍ POZADIE ALEBO CELÝ KONTEXT TRETIEHO TAJOMSTVA, a apostáza začína práve teraz. Ale tresty predpovedané tajomstvom sú veľmi skutočné telesné tresty a sú veľmi hrozné. Potom mi povedal, o čom sa rozprával s kardinálom Beom. Keď kardinál Bea vyšiel z porady pápeža Jána XXIII., držal sa svojich poradcov a bol bledý ako stena. "Čo sa deje, Vaša Eminencia?" Opýtal som sa ho. "PRÁVE SME ZABILI MILIARDU ĽUDÍ. POZRI SA NA TO." "PODAL MI DO RUKY KUS PAPIERA, KDE BOLO NAPÍSANÝCH 26 RIADKOV." "OD TOHTO DŇA SA KAŽDÉ SLOVO TOHO TEXTU NEZMAZATEĽNE ZAPÍSALO DO PAMÄTI." Koniec citátu. Kardinál Bea urobil toto vyhlásenie ohľadom miliardy ľudí, PRETOŽE PÁPEŽ (Jan XXIII. r.1960) SA PRÁVE ROZHODOL NEZVEREJNIŤ TRETIE TAJOMSTVO A NEZASVÄTIŤ RUSKO. Spýtala som sa otca Malachiho, či mi môže toho prezradiť viac, ohľadom tých hrozných trestov, ktoré zabijú miliardu ľudí. Vysvetlil mi, že predtým, než mohol vidieť to tajomstvo, musel nutne zložiť prísahu, že ho nikomu neprezradí. Veril však, že by malo byť odhalené, a Pán aj Panna Mária chcú, aby ľudia o ňom vedeli. A preto spomínal tretie tajomstvo zakaždým, keď mohol. Hovoril okolo toho s cieľom poskytnúť čo najviac základných informácií o ňom, ako aj čo najviac náznakov, koľko sa len o ňom dalo bez toho, aby musel odhaliť priamo pôvodný text. Uprednostňoval odmlieť veľmi rýchlo zoznam možných pohrôm a povedal, že niektoré z nich sú uvedené v tajomstve. Aj keď zoznam zahrňoval také veci ako tretia svetová vojna, smrť pápeža, a tri dni tmy, nebolo to nijak obzvlášť objasňujúce, pretože nie všetky nadchadzajúce tresty boli v tomto zozname uvedené, a nie všetko v zozname, patrilo aj medzi tresty. Potom povedal: "Uvidíš, bude objavený nový druh energie."
"Dôležitá informácia o tejto novej forme energie je, že bude veľmi lacná." "Natoľko lacná, že dokáže pokryť všetky potreby každého muža, ženy a dieťaťa na Zemi, " keby bola v správnych rukách." "Ale nie je v tých správnych rukách." "Je v rukách tých, ktorí ju chcú zneužiť na zabíjanie a ničenie." Nato som sa ho opýtala: "Nemyslíte predsa našu krajinu, alebo áno?" "Nie, Amerika je zlá, sme vinní zo spáchania mnohých hriechov, ale nie sme takto zlí." "Nie sme dostatočne zlí na to, aby sme úmyselne zavraždili miliardu ľudí." "My by sme to nespravili, ale oni áno." A kto sú tí oni, to mi už nepovedal. Ktoré krajiny budú najviac zasiahnuté? Povedal mi, že trest bude v niektorých miestach horší než na iných, ale nebude nikto, kto by sa mu dokázal vyhnúť. JE VŠAK MOŽNÉ, ABY NIEKTO TENTO TREST PREŽIL? "ÁNO," POVEDAL ZAMYSLENE, "ALE V TEJ NAJVÄČŠEJ BIEDE."
A ako nám bude oznámené, že tieto udalosti sa začnú diať? "Stále sledujte oblohu." "Napomenutie sa bude veľakrát opakovať." Rovnako, aký mali účinok slová tretieho tajomstva na otca Malachiho, sa obsah tejto konverzácie tiež nazabudnuteľne zapísal do mojej pamäti.
Po tomto dni som mala pocit, že už nedokážem vnímať život rovnakým spôsobom ako predtým. Počas rokov, ktorých som poznala otca Martina, často rozvíjal tieto informácie, ktoré mi poskytol v tento prvý deň. Napríklad povedal, že by sme mohli zmierniť závažnosť nadchádzajúcich trestov, ak by sme poznali obsah tretieho tajomstva.
Tiež sme sa zvykli rozprávať o veciach, ktoré povedal verejne alebo napísal vo svojich knihách. V jeho knihe The keys of this blood, píše, že Luciina formulácia tajomstva na jednej strane zahŕňa tri hlavné témy:
1. Telesné tresty národov, ktoré v sebe zahŕňajú katastrofy spôsobené človekom alebo prírodné, na súši, vo vode a v atmosfére Zeme.
2. Duchovné tresty spôsobené zmiznutím náboženskej viery. Obdobie rozšírenia ateizmu v mnohých krajinách.
3. Ústredná funkcia Ruska v predošlých dvoch sledoch udalostí.
"V skutočnosti telesné a duchovné tresty, podľa Luciinho listu, sú pevne ukotvené v presnom rozvrhu, v ktorom Rusko je ten háčik toho všetkého." Tajomstvo predstavil ako buď, alebo problém. Pápež v roku 1960 mal povinnosť otvoriť tajomstvo, prečítať si ho a spraviť to, čo mu kázalo. To bolo to "buď". Pápež Ján XXIII. odmietol to "buď", a teraz sa nachádzame v "alebo".
Duchovný trest sa začal veľmi skoro po roku 1960. Ako následok odmietnutia Svätého Otca, otec Martin povedal: "Kardináli, biskupi a kňazi budú padať ako listy zo stromu priamo do pekla." "Viera zmizne z krajín a kontinentov." "Mnoho vyvolených stratí vieru." "Ľudia, ktorí teraz veria, prepadnú v zúfalstvo." "Veci sa tak zhoršia, že keby Panna Mária nezasiahla, nikto by nebol zachránený." Otec Malachi mi povedal, že apostáza v Cirkvi bude pozadie alebo kontext tretieho tajomstva. Zároveň však povedal aj to, že duchovný trest je súčasť trestu, ktorý Boh na ľudí uvalí, ak neuposlúchneme žiadosti Panny Márie. V tejto súvislosti často spomínal niečo veľmi znepokojujúce. Boh vezme svoju milosť, povedal. To znie ako veľmi krutá vec, ktorú by Boh urobil. Sabotuje svoju vlastnú vôľu, aby všetci ľudia mohli byť spasení a spoznali pravdu. Skôr to je ako začarovaný kruh. KEĎ SVÄTÝ OTEC ODMIETOL ZVEREJNIŤ TAJOMSTVO A ODMIETOL ZASVÄTIŤ RUSKO, PRIŠIEL O MILOSTI NIELEN PRE SEBA, ALE AJ PRE CELÚ CIRKEV PRE JEJ POSLUŠNOSŤ JEMU. A zrejme bol tiež potrestaný za svoju neposlušnosť tým, že dostal menej milosti, než jej mal predtým. KEDYKOĽVEK ZRÁDZA KŇAZ, biskup, kardinál Krista, svojou vierou znehodnocuje omšu a sviatosť, zanechá svoje nádherné povolanie alebo sa zlými skutkami o neho pripravuje, či je schopný niečo zanedbať, O TO JE MENEJ MILOSTI V POKLADNICI CIRKVI. A ak si to všetko znásobite všetkými tými tisíckami, ktorí konajú takéto veci v období po roku 1960, vyjde vám obrovský deficit milosti, ktorý by tam byť mal. Je to zostupná špirála. Deficit neustále narastá. Je čoraz namáhavejšie konať dobro a vyhýbať sa zlu. Otec Malachi prirovnal tok milosti k toku elektriny, ktorá prúdi mestom. Keď dôjde k výpadku, nič nepôjde. Rovnakým spôsobom, po veľkom neupočúvnutí v roku 1960, stratila Cirkev svoju moc. Kláštory sa zavreli, kňazi odišli, účasť na omši poklesla, každý rozmer katolíckeho života prudko klesol. Táto zostupná špirála sa ukončí jedine vtedy, keď Svätý Otec zasvätí Rusko. Avšak s postupným klesaním zásob milosti sa to stáva pre neho čoraz ťažším. Keď som sa spýtala otca Malachiho, prečo sa pápežovi Jánovi Pavlovi II. so všetkou jeho oddanosťou Panne Márii nepodarilo zasvätiť Rusko, povedal, že nedostal tú milosť. Ďalšia časť duchovného trestu, o ktorej sa často zmieňoval, bola: "Satan sa dostane k moci aj v najvyšších Cirkevných kruhoch."
Najsilnejšie vyhlásenie tohto druhu prišlo od volajúceho do Art Bell šou, ktorý povedal, že mu jeden starý jezuita povedal: "Posledný pápež bude v Satanovej moci." Otec Martin mu odpovedal, že tento muž, citujem: "Mal potrebné prostriedky na prečítanie alebo mu bol poskytnutý obsah tajomstva." Napriek tomu však povedal, že tá citácia je nepresná. Je to preto, že nikomu nie je dovolené presne citovať tajomstvo. Ale aj keby bol posledný pápež ovládaný Satanom a bola by to presná citácia, otec Martin už inokedy vymedzil tieto dve hlavné komponenty vo vete. Posledný pápež, ako často hovoril, nemusí nevyhnutne znamenať posledný pápež pred koncom sveta, ale posledný pápež týchto časov. Mohlo by to znamenať POSLEDNÝ PÁPEŽ PRED ZASVÄTENÍM RUSKA? A potom vyjadrenie, OVLÁDANÝ SATANOM, môže mať tiež rôzne významy. Otec Martin to zvykol vysvetľovať tým, keď hovoril o démonickej činnosti a exorcizme. Existuje niekoľko spôsobov, ktorými môže ovládať Satan človeka. Môže čiastočne alebo úplne posadnúť dotyčnú osobu, dotyčná osoba môže predať svoju dušu diablovi, za určitú službu od neho na odplatu. Alebo Satan môže tak dôkladne ovplyvňovať ľudí a okolnosti okolo človeka, že osoba nedokáže urobiť nič, čo odporuje Satanovej vôli. Pápež Benedikt XVI. neraz bedákal počas viacerých návštev vo svojej pápežskej kancelárii nad tým, že jeho autorita končí priamo u týchto dverí. Jeden sa musí pýtať, ako blízko sa už Cirkev k tomuto scenáru dostala. Môžeme vidieť, že duchovný trest začal už v roku 1960 naberať na sile. Napokon tento deficit vo viere a cnostiach, bude pozadím nie pre jeden, ale až niekoľko telesných trestov. Tento hrozný trest nepríde bez varovania. Ale len tí, ktorí sú znovuzrodení vo svojich srdciach, a to bude pravdepodobne menšina, rozpoznajú, čo naznačuje a pripravia sa na súženie, ktoré bude nasledovať. Povedal nám vôbec niečo o tomto varovaní? V roku 1997 povedal pýtajúcemu sa Bernardovi Johnsonovi: "Domnievam sa, že veľkým faktorom je to, čo sa deje na nebi." "Sledujte oblohu, je to obozretný príklad." "Myslím si, že znamenie Panny Márie sa na oblohe objaví už čoskoro." "Myslím si, že to bude šok pre každého, a myslím si, že aj Cirkev bude ťažko otrasená tým, čo sa na oblohe objaví." Sledujte oblohu, bola častá rada otca Martina. Obzvlášť však v prvej polovici roku 1997 z nejakých dôvodov OČAKÁVAL TO, ŽE UVIDÍ ZNAMENIE PANNY MÁRIE, AKO HO NAZÝVAL, ZAČIATKOM JARI. Niekto sa ho opýtal, či to bude kométa Hale-Bob, ktorá sa v tom roku mala ukázať. Nie. Povedal, že očakáva iný druh znamenia. Keď sa však nezjavilo, koncom júna mi povedal: "To znamená, že ešte dobrú chvíľu sa to nestane." "Máme trochu viac času." Aký druh znamenia hľadal? Bolo to znamenie Panny Márie v zmysle ženy odetej slnkom a s mesiacom pod jej nohami, a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd? Alebo to bolo iba znamenie Panny Márie preto, že ona nám povedala, aby sme ho hľadali? Bolo spomenuté v treťom tajomstve nejaké špecifické znamenie? Ako keď nám druhé tajomstvo povedalo o noci osvietenej neznámym svetlom pred vypuknutím 2. svetovej vojny? Ironicky do roka a do dňa, odkedy nám otec Malachi nariadil, aby sme sledovali oblohu, začal sa na nebi objavovať nový fenomén priamo nad našimi hlavami. Nebolo to síce to znamenie, ktoré on hľadal, stále má však svoj význam pre trest uvedený v treťom tajomstve. V lete v roku 1998, spomenula som otcovi Martinovi, že prvýkrát v živote sa cítim bez energie, úplne vyčerpaná väčšinu času. Povedal mi: "Neobávaj sa, nie je to kvôli tebe. Robia niečo v atmosfére." Musíme ísť ďalej. Vážne som začala sledovať oblohu. KAŽDÝCH PÁR DNÍ SKUPINA LIETADIEL ZANECHÁVALA ZA SEBOU ŠACHOVNICU Z DLHÝCH BIELYCH ČIAR NA NEBI, ROZPRAŠOVANÍM NEJAKEJ NADÝCHANEJ BIELEJ LÁTKY, KTORÁ SA NEROZPLYNULA. Ak niekto pokračoval a sledoval, čo sa stane, jednotlivé čiary sa rozširovali spoločne, pokým nevytvorili súvislú sieť umelého mraku. Toto, čo začalo najskôr postupne, sa dnes deje už skoro každý deň na každom mieste, vytvárajúc tak všadeprítomný prachový biely zákal, ktorý zatemňuje našu oblohu po väčšinu dní. Zo začiatku bol tento proces ešte ľahko pozorovateľný, dnes už však pretrvávajúci zákal natoľko zhoršil viditeľnosť, že človek musí byť takmer v lietadle, aby dokázal vidieť neustále opätovné pokrývanie novými pruhmi, odohrávajúce sa za stálou pokrývkou hmlistých mrakov. Otec Martin nám povedal, že TELESNÉ TRESTY POSTIHNÚ PEVNINU, VODY A ATMOSFÉRU NA CELOM SVETE. Počas posledného roku svojho života mohol vidieť, že začali ovplyvňovať atmosféru. Mohli by tým položiť základy pre časť trestu? Otec Martin povedal v rádiu v šou Arta Bella, pri niekoľkých príležitostiach poslucháčom, že ak by niekto citoval presne slová tretieho tajomstva, a opýtal sa ho, či je to ono, povedal by áno. Volajúci mu teda často čítali rôzne texty, aby ich posúdil. Obvykle zdôrazňovali hrozné katastrofy, ako zemetrasenia, prílivové vlny, tsunami atď. Raz, potom čo si vypočul niekoľko možných tajomstiev, pri ktorých uviedol, že to nie je ten text, ktorý videl v roku 1960, povedal, citujem: "To, čo majú všetky tieto tajomstvá spoločné je, že popisujú veľké zmeny v prírode," AKO KEBY SA SAMA PRÍRODA VZBÚRILA PROTI ĽUDSKEJ RASE." "Niektoré z týchto vecí sú v tajomstve uvedené, ale pamätajte, že ak sa tieto veci začnú diať, nebude to príroda, ani Boh." Ostávajú nám teda len dve možnosti: Satan a ľudia. Ako popisuje v knihe Keys of this blood: "Katastrofy spôsobené ľuďmi alebo prírodou, na pevnine, vo vodách, a v zemskej atmosfére..." Spomína teda spôsobené ľuďmi, neuvádza však žiadne pričinenie démonov. Zdá sa, že tiež môžeme vylúčiť vesmírne katastrofy, akými su zrážka dvoch asteroidov, alebo blížiacu sa kométu. V skutočnosti sa ho jeden volajúci do šou Arta Bella opýtal, či predpoveď zahŕňa kométu. Povedal, že nič s kométou. Keď prírodu zachvátia tieto mimoriadne silné kŕče, povedal: "Pamätajte si, nespôsobuje to príroda ani Boh." "MOHLO BY SA ZDAŤ, ŽE JE TO PRÍRODA ALEBO BOŽSKÉ PRIČÍNENIE, ALE NIE JE." V minulosti by sme predpokladali, či katastrofy spôsobili ľudia alebo príroda podľa toho, že napríklad katastrofy, ako sú vojny, boli spôsobené ľuďmi a iné, ako sú zemetrasenia, boli Božím zapríčinením. Avšak dnes, vzhľadom k obrovskej manipulácii s našim jedlom, vzduchom, ktorý dýchame, a dokonca aj životnými procesmi, sú katastrofy spôsobené človekom a prírodou, kombináciou ich oboch, t.j. katastrofy spôsobené človekom manipulujúcim prírodou, pričom používa prírodu samú ako zbraň. Otec Malachi mi odhalil, že bude objavený nový druh energie, ktorý môže byť použitý na zabitie miliardy ľudí, čo potvrtzuje túto tézu. Túto energiu popísal ako veľmi lacnú, schopnú zlepšiť život každého jedného človeka na Zemi, miesto toho však bude použitá na vývin zbrane apokalyptického ničenia. Aj keď túto energiu nepomenoval, jedna, možno je ich aj viac, ale táto jedna určite sa zhoduje s jeho popisom, a je to skalárna energia. Skalárna energia je založená na objave novej formy elektromagnetického vlnenia, ktoré existuje vo vákuu. Toto pozdĺžne elektromagnetické vlnenie sa pohybuje pozdĺž časovej osi. Samotný čas môže byť zhustený do energie tým istým koeficientom, ktorým je rýchlosť svetla na druhú, pri ktorej sa hmota zhustí do energie. Takže teraz môžeme prostredníctvom tejto novej sily rozpútať ohromnú silu, ktorú v sebe ukrýva sám čas. Tom Bearden na svojej stránke vyhlásil, že je to ako položiť mlynské koleso do rieky. Získaná energia je zadarmo, odkedy už tá rieka tečie, či už sa na ňu napojíme alebo nie. Skalárnu energiu objavil Nikola Tesla v roku 1889. Narodil sa v Chorvátsku, mal srbský pôvod. Občanom Spojených štátov sa stal v roku 1891. Pracoval pre Thomasa Edisona a dostal finančnú pomoc od J.P. Morgana. Keď však v roku 1904 oznámil, že dokáže využiť skalárne vlny na bezdrôtový prenos energie, prestali ho finančne podporovať. Ako mu vysvetlili, na voľnú energiu nemôžete umiestniť merač (spoplatniť ju). Tesla povedal: "Elektrická energia je všadeprítomná v neobmedzenom množstve a môže poháňať stroje na celom svete bez potreby uhlia, ropy, plynu alebo akéhokoľvek iného bežného paliva." Prirodzene, o tejto energii nechcel nikto počuť, a Tesla zomrel bez jediného centu v roku 1943. Po jeho smrti FBI skonfiškovala všetky spisy, ktoré našla, a do dnešného dňa sú tieto objavy pred verejnosťou držané v tajnosti. Radšej, než by vláda poskytla tieto jeho technológie verejnosti, ich namiesto toho drží v tajnosti a využíva ich pre vojenské účely. O týchto strašných trestoch, ktoré svetu hrozia, ak budeme naďalej odmietať riešenie Panny Márie, povedal otec Martin toto: "Začnú nečakane, a bude ich sprevádzať všeobecné zmätenie myslí a zatemnenie ľudského vnímania." "Celé ČASTI KONTINENTOV BUDÚ SPLÁCHNUTÉ DO MORA A CELÉ NÁRODY ZANIKNÚ." "CELÉ NÁRODY STRATIA VIERU. Prírodné katastrofy, aké ľudstvo ešte nikdy nezažilo, zrovnajú ľudstvo." Raz sa v relácii Arta Bella jeden volajúci opýtal otca Martina, či sa tajomstvo zmieňuje aj o Spojených štátoch. Odpovedal mu: "Naša krajina nie je špecificky spomenutá, ale niečo veľmi relevantné je." Tretí prvok, ktorý podľa otca Malachiho Martina, zahŕňa tretie tajomstvo, je Rusko. V každom bode pozdĺž kontinua naplnenia týchto proroctiev bolo Rusko tou spúšťou, ktorá celý proces popoháňala. V jeho knihe The Keys of this blood, ktorá vyšla ešte pred pádom železnej opony, napísal Malachi Martin ohromujúcu analýzu o úlohe Ruska. Tu je niekoľko výňatkov z nej: V roku 1980 pápež Ján Pavol II. povedal skupine nemeckých katolíkov o treťom tajomstve. Jeden z nich sa opýtal, prečo Ján XXIII. odmietol uposlúchnuť žiadosť zverejniť tretie tajomstvo. Vysvetlil mu, že je to vzhľadom k závažnosti k jeho obsahu. Môj predchodca na Petrovom stolci radšej diplomaticky uprednostnil odloženie zverejnenia, aby tým tak nepodporil svetovú veľmoc komunizmu k určitým krokom. Malachi Martin napísal, že jeho slová smerovali "k smrteľnému ohrozeniu, ktorému by čelili kapitalistické národy, o ktorých sa Lucia zmieňuje veľmi explicitne v texte tretieho tajomstva." "Skutočnosť, že Svätý Otec došiel k tomuto záveru a urobil o tom vyhlásenie znamená, že musí byť presné a zakladajúce sa na objektívnych faktoch. V tom treťom tajomstve sú skutočne", pokračoval, "Luciine slová také jednoznačné a natoľko preukázateľné, a preto aj veľmi autentické, že ak by ich predstavitelia Sovietskeho zväzu poznali, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa rozhodli podniknúť určité územné a militaristické kroky, proti ktorým by sa Západ nemohol vôbec ubrániť, a Cirkev by sa dostala pod ešte väčší útlak Sovietskeho zväzu." "Luciine slová zdôrazňujú strašnú chybu kapitalistických národov." "Západ by sa mohol chytiť do pasce Sovietskeho zväzu." Táto analýza bola pochopiteľná počas rokov komunizmu. Je však Rusko hrozbou aj po páde Sovietskeho zväzu? Otec Martin si tým nebol tak celkom istý, že skutočne padol. Mnohí sovietski predstavitelia zastávali aj naďalej rovnaké úrady. Boli nanovo zvolení do svojich postov ako bývalí komunisti. Potom je tu aj ruský jadrový arzenál. Počas studenej vojny nám bolo neustále pripomínané, koľko rakiet s dlhým doletom na nás Sovietsky zväz mal priamo namierených, pripravený rozpútať Armageddon jediným stlačením tlačidla. Sú tieto odpaľovacie plochy stále pripravené? Aj keď súčasná ruská vláda nemá v pláne rozpútať vojnu, je tu stále prítomné ohrozenie jadrovou nehodou alebo ich zbrane by sa mohli dostať do rúk teroristov. OVEĽA NEBEZPEČNEJŠIE NEŽ JADROVÁ HROZBA JE TO, ŽE RUSKO VEDIE VO SVETE VO VÝVOJI SKALÁRNEJ ENERGIE. Väčšina Teslových podkladov bola odoslaná po jeho smrti do Juhoslávie, kde sa Sovietom dostali veľmi ľahko do rúk. Pokým väčšina západných univerzít ignorovala jeho výskum pre hrozbu, že voľná energia by bola veľkým biznisom, univerzity Sovietskeho zväzu vrátane jeho satelitov využili Sovieti Teslovu technológiu v pretekoch o vojenskú prevahu nad Spojenými štátmi. V januári 1960 oznámil Nikita Chruščov, že Rusko vyvinulo fantastickú novú zbraň. Takú silnú, že by dokázala vymazať všetko živé na Zemi, ak by bola použitá bez obmedzenia. Niektorí výskumníci tvrdia, že Sovieti začali používať túto zbraň na útok na americké vojenské ciele a na zmenu počasia nad Amerikou už od 60-tych rokov. Západ zastavil Teslove objavy, a tak sa ocitol sám nepripravený. Takže pokým Rusko rozširovalo svoje schopnosti, americké ministerstvo obrany malo čo robiť, aby ho dohnalo. Najzákladnejšou skálarnou zbraňou je skalárny interferomete, nazývaný aj Teslova húfnica. V roku 1908 Tesla objavil, že pomocou interferometra dokáže vytvoriť obdĺžnikovú vlnovú interferenciu. Pomocou tejto techniky sa môžu zlúčiť obrovské vlny do sústredeného obrovského energetického lúča. Takýto sústredený lúč môže zasiahnuť akýkoľvek cieľ na svete, či už pod vodou alebo na nebi. Tento ostrý elektromagnetický pulz, ktorý takto zasiahne cieľ, ho úplne zničí. TIETO LÚČE MÔŽU BYŤ POSLANÉ AJ DO ZEME, ABY VYVOLALI ZEMETRASENIA A SOPEČNÉ VÝBUCHY. OKREM TOHO, ŽE TIETO LÚČE SÚ SMRTIACE, MÔŽU SA SKRYŤ ZA SILY PRÍRODY, čo vedie populáciu, na ktorú boli zamerané, k presvedčeniu, že boli potrestané Božím pričinením, pričom je to zbraň zostrojená človekom. Skalárne pulzy DOKÁŽU VYVOLAŤ OBROVSKÉ BÚRKY NEUVERITEĽNEJ SILY, Z KTORÝCH VZNIKNÚ HURIKÁNY A TORNÁDA, ktoré ovládaním prúdenia, dokážu byť zámerne navedené k cieľovým lokalitám. Daždové mraky sa však môžu naopak vyčerpať, čo spôsobí, že len preletia nad vyprahnutými a spálenými územiami, ktoré zúfalo potrebujú vodu. Ak uvážime, že Rusko zastáva vedúcu pozíciu vo svete ohľadom vývoja týchto zbraní, je kľúčové vedieť, či ešte vždy v Rusku funguje tvrdá línia vojenských síl. Malachi Martin sa znepokojoval napríklad nad tým, čo sa stalo agentom KGB. Počas dlhého rozhovoru s Bernardom Johnsonom v roku 1994 povedal, že KOMUNISTI ZVRHNUTÍ NEBOLI. "STIAHLI SA, teraz vieme, že agenti KGB sa zmiešali s davom, ktorý skandoval na ulici." "Všetky udalosti boli riadené, neprebehla žiadna skutočná revolúcia." "KGB mala sieť špiónov, protišpiónov, hlavných špiónov, informátorov, kuriérov a zabijakov všetkých druhov." "Mala gulagy, zajatecké tábory so strážcami, mučiteľmi, kapitánmi a otrokmi na prácu." "Čo sa s nimi všetkými stalo?" "Nikto nám to nepovie. NIKTO OD KGB NEBOL ZATKNUTÝ A UVÄZNENÝ ZA SPÁCHANÉ ZLOČINY." "Nikoho nepostavili pred súd." "Nikoho neodsúdili za tie roky vrážd a mučenia tých, ktorí boli uväznení v gulagoch." "Nikto o tom vôbec nikdy nehovoril." "Kto to v našich médiách zariadil tak, že nám neboli poskytnuté odpovede na naše otázky?" "Ani tieto otázky nikto nikdy nepoložil. Kto povedal ľuďom v médiach, aby tieto otázky nekládli?" "Kto riadi tok informácii tak, že sa nedozvedáme skutočne o tom, čo sa v Rusku odohráva?" Predtým povedal Malachi Martin Bernardovi Johnsonovi prečo ešte Sovietsky zväz stále existuje. Jediné vysvetlenie pre to je, že existuje vyššia moc, ku ktorej obe krajiny prechovávajú úctu. Existuje skupina ľudí, ktorá umožnila vznik Sovietskeho zväzu aj Spojených štátov. Tá prišla na to, že medzi týmito dvoma veľmocami môžu vybudovať ohradu, v ktorej privedú svet do Nového svetového ekonomického poriadku. Sovietsky zväz, rovnako ako aj kapitalistický západ, sú vedené k tomu, aby vytvorili bezbožný svet. Rovnaký záver odráža aj jeho román Vatican. Keď vysokopostavený agent KGB sa spovedá hlavnému hrdinovi. "Máme strach zo skupiny mocných mužov, ktorí stoja nad Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom." "Nad každým jedným. Sú sami sebe zákonom. Chcú stáť na oboch stranách: vašej i našej." "Skutočný boj vedieme s nimi, s totalitnou, fašistickou, medzinárodnou kapitalisticky založenou "skupinou, ktorá je stonásobne neľudskejšia, ako si myslíte vy o nás marxistoch, že sme." Dokonca aj v jeho poslednej knihe, románe Windswept House, sa slobodomurári, satanisti, nepriatelia cirkvi nakoniec uzavrú dohodu s tajomnou temnou postavou známou pod menom Capstone. Jedného dňa, počas prechádzky v New Yorku po Lexingtonovej ulici, mi otec Martin povedal: "Ešte stále MÁME SVOJE VLÁDNE ŠTRUKTÚRY, NAŠE DEMOKRATICKÉ PROCESY, NAŠE VOĽBY, LENŽE VŠETKO JE RIADENÉ." "V nadchádzajúcich rokoch rozhodnutia, ktoré najviac ovplyvnia vaše životy, nebudú urobené Američanmi." Ako povedal: "V Novom svetovom poriadku, nebude viac záležať na národnom štáte, všetko bude globálne." "Nový svetový poriadok nie je až tak politický ako skôr finančný." Bernardovi Johnsonovi povedal: "Dnešná geopolitická situácia sa riadi jednou vecou, a iba tou vecou - prúdením kapitálu a tovaru, a to sa týka všetkých krajín." "Musíte sa podriadiť novému geopolitickému obchodu." "Ste závislí od Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky." "Celá vaša ekonomika musí byť zameraná na tú globálnu." ĽUDIA, KTORÍ PRACUJÚ NA NOVOM SVETOVOM PORIADKU, NIE SÚ ODDANÍ ŽIADNEJ KRAJINE. CELÝ TRH OVLÁDA 60 AŽ 80 ĽUDÍ, KTORÍ ROZHODUJÚ O ŽIVOTE A SMRTI NÁRODOV. Sú veľmi bohatý a ich bohatstvo neustále rastie. Svoje investície majú po celom svete, a rozhodujú o hodnote vašich peňazí. Prezidentovi Spojených štátov hovoria, čo má robiť a čo robiť nemá, a on musí urobiť to, čo mu povedali. Jeden z národov, ktorý je ovplyvnený tou skupinou pozostávajúcou zo 60-tich až 80-tich ľudí, ktorá rozhoduje o osude všetkých národov Zeme, je aj maličký mestský štát Vatikán. Tiež je ovládaný týmto malým počtom mocnárov a musí ich poslúchať pod hrozbou prežitia. Oveľa znepokojujúcejšie pre otca Malachiho, bolo zistenie, že SAMOTNÁ CIRKEV SA ZA TIE ROKY SPOLČILA S TOUTO MOCNOU FINANČNOU OLIGARCHIOU SLÚŽIACOU MAMONE. Časť z bohatstva Západu, ktoré sa podarilo Cirkvi nahromadiť, bola použitá v spolupráci s jej úhlavným nepriateľom na finančné operácie. Otec Malachi tvrdil, že nutnosť sa podriadiť vôli týchto nepriateľov stálo Cirkev jej vodcovstvo v duchovnej oblasti. Takže teraz sa spolieha len na pozemskú finančnú moc, ako sa kedysi spoliehala rovnako na pozemskú politickú moc, namiesto toho, aby sa radšej spoliehala na duchovnú moc, ktorú jej kedysi udelil Kristus. Otec Malachi bol touto situáciou natoľko rozrušený, že tejto téme venoval tri zo svojich kníh. V jednej z nich, v románe Vatican, táto spolupráca nadobudla konkrétnu formu. v dokumente, ktorý nazval "Obchodná dohoda", a ktorý podpísal každý pápež od zániku pápežských štátov. Zámerom vyjednávania, ktorý udali bolo, aby dvaja nepriatelia, Svätý stolec a medzinárodné zhromaždenie, sa zaviazali k vzájomne výhodnému riskantnému obchodu, pričom stále ostali nepriateľmi. Raz som sa otcovi Malachimu zmienila o tom, že Vatican, je mojou najobľúbenejšou knihou od neho. Odpovedal mi na to, že Vatican je z jeho všetkých kníh tá najviac autobiografická. Ak by som to vyjadrila inými slovami, tak do života hlavných postáv vpísal veľa zo svojich vlastných zážitkov a, pravdepodobne, aj svoj osobný názor. Ak by sme túto knihu mali nazvať inak, museli by sme ju pomenovať If I were pope (Keby som bol pápežom), pretože v určitom bode románu je konkláve, v ktorom hlavná postava je zvolená za pápeža. "Túto obchodnú dohodu nepodpíšem." Oznámil prekvapeným kardinálom, ktorí o nej nikdy nepočuli. V zdvihnutej ruke držal malý kúsok papiera, ktorý pomaličky roztrhal na kusy. Keď rozprával o histórii a zmysle tejto obchodnej dohody, varoval ich: "Ak mňa zvolíte za pápeža, budete znášať následky." "Keď vypoviem túto obchodnú dohodu, Cirkev už naďalej nebude pod ochranou mocných, a ekonomická prosperita zanikne spolu s ňou, ale budeme opäť schopní uplatňovať svoj duchovný úrad, ktorý udelil Kristus Petrovi a jeho nástupcom." "Potom trhance rozsypal po zemi." Samozrejme, že táto obchodná dohoda je možno len literárne znázornenie, ale realita, ktorú týmto literárnym znázornením zdôrazňuje, smeruje dlhou okľukou k otázke, PREČO AŽ SEDEM PÁPEŽOV PO SEBE SA NEODVÁŽILO ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE. Každý jeden nový pápež je pri čítaní tajomstva konfrontovaný s hrôzostrašnými trestami, ktoré nám hrozia. Zároveň tiež musí cítiť, ako ho Panna Mária žiada a volá, jedine jeho samého, aby všetku tú detskú dôveru a synovskú lásku, ktorú jej dával celý svoj život, a všetky tie milosti a povzbudenia, ktoré dostal, sú práve teraz potrebné, pretože práve teraz musí zistiť, čo je také absolútne hrôzostrašné na tom, keď v zasvätení menovite spomenie Rusko. V Keys of this blood Malachi Martin napísal: "Ak v treťom tajomstve bol nejaký dominantný prvok, bolo nim práve Rusko." "Všetky podmienky v treťom tajomstve dávajú zmysel jedine v spojitosti s Ruskom." "Geopolitická zmena spomenutá v tajomstve nie je ďaleko." "Rusko bolo jeho koho, Rusko bolo jeho ťažiskom, Rusko bolo jeho hlavným činiteľom na zmenu." "Rusko je zdrojom všeobecnej slepoty a omylov." "V tajomstve je voľba medzi svetovým mierom, a svetovou katastrofou definovaná pojmami Mária a Rusko." Reforma alebo fatálna chyba Cirkvi je tiež definovaná pojmami Márie a Ruska. Vieme však, kto na konci zvíťazí. AKO MÁRIA SĽÚBILA: "MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE NAPOKON ZVÍŤAZÍ." SVÄTÝ OTEC MI ZASVÄTÍ RUSKO, RUSKO SA OBRÁTI A TO ZARUČÍ SVETU OBDOBIE MIERU. Svätá Mária, nech tvoje víťazstvo príde už čoskoro. Ďakujem vám. "Prišla som varovať veriacich, aby zmenili svoje životy a kajali sa za svoje hriechy." "Aby prestali viac urážať Boha, ktorý už je dostatočne hlboko urazený." V poslednom zjavení 13. októbra 1917 Panna Mária držala ticho škapuliar. Gesto, ktorým naznačovala, že si želá, aby ho každý nosil.
Pre Magnificat Slovakia z odposluchu preložil a napísal titulky Miroslav Čonka.
Zveřejněno se souhlasem Magnificat Slovakia. Rozšiřujte dále, prosím.
ľubica
OVEĽA NEBEZPEČNEJŠIE NEŽ JADROVÁ HROZBA JE TO, ŽE RUSKO VEDIE VO SVETE VO VÝVOJI SKALÁRNEJ ENERGIE. Väčšina Teslových podkladov bola odoslaná po jeho smrti do Juhoslávie, kde sa Sovietom dostali veľmi ľahko do rúk. Pokým väčšina západných univerzít ignorovala jeho výskum pre hrozbu, že voľná energia by bola veľkým biznisom, univerzity Sovietskeho zväzu vrátane jeho satelitov využili Sovieti …More
OVEĽA NEBEZPEČNEJŠIE NEŽ JADROVÁ HROZBA JE TO, ŽE RUSKO VEDIE VO SVETE VO VÝVOJI SKALÁRNEJ ENERGIE. Väčšina Teslových podkladov bola odoslaná po jeho smrti do Juhoslávie, kde sa Sovietom dostali veľmi ľahko do rúk. Pokým väčšina západných univerzít ignorovala jeho výskum pre hrozbu, že voľná energia by bola veľkým biznisom, univerzity Sovietskeho zväzu vrátane jeho satelitov využili Sovieti Teslovu technológiu v pretekoch o vojenskú prevahu nad Spojenými štátmi.
V januári 1960 oznámil Nikita Chruščov, že Rusko vyvinulo fantastickú novú zbraň. Takú silnú, že by dokázala vymazať všetko živé na Zemi, ak by bola použitá bez obmedzenia. Niektorí výskumníci tvrdia, že Sovieti začali používať túto zbraň na útok na americké vojenské ciele a na zmenu počasia nad Amerikou už od 60-tych rokov. Západ zastavil Teslove objavy, a tak sa ocitol sám nepripravený. Takže pokým Rusko rozširovalo svoje schopnosti, americké ministerstvo obrany malo čo robiť, aby ho dohnalo. Najzákladnejšou skálarnou zbraňou je skalárny interferomete, nazývaný aj Teslova húfnica. V roku 1908 Tesla objavil, že pomocou interferometra dokáže vytvoriť obdĺžnikovú vlnovú interferenciu. Pomocou tejto techniky sa môžu zlúčiť obrovské vlny do sústredeného obrovského energetického lúča. Takýto sústredený lúč môže zasiahnuť akýkoľvek cieľ na svete, či už pod vodou alebo na nebi. Tento ostrý elektromagnetický pulz, ktorý takto zasiahne cieľ, ho úplne zničí. TIETO LÚČE MÔŽU BYŤ POSLANÉ AJ DO ZEME, ABY VYVOLALI ZEMETRASENIA A SOPEČNÉ VÝBUCHY. OKREM TOHO, ŽE TIETO LÚČE SÚ SMRTIACE, MÔŽU SA SKRYŤ ZA SILY PRÍRODY, čo vedie populáciu, na ktorú boli zamerané, k presvedčeniu, že boli potrestané Božím pričinením, pričom je to zbraň zostrojená človekom. Skalárne pulzy DOKÁŽU VYVOLAŤ OBROVSKÉ BÚRKY NEUVERITEĽNEJ SILY, Z KTORÝCH VZNIKNÚ HURIKÁNY A TORNÁDA, ktoré ovládaním prúdenia, dokážu byť zámerne navedené k cieľovým lokalitám. Daždové mraky sa však môžu naopak vyčerpať, čo spôsobí, že len preletia nad vyprahnutými a spálenými územiami, ktoré zúfalo potrebujú vodu. Ak uvážime, že Rusko zastáva vedúcu pozíciu vo svete ohľadom vývoja týchto zbraní, je kľúčové vedieť, či ešte vždy v Rusku funguje tvrdá línia vojenských síl.
------------------------
sledujte oblohu a správy o asteoridoch mieriacich k zemi...
ľubica
V Keys of this blood Malachi Martin napísal: "Ak v treťom tajomstve bol nejaký dominantný prvok, bolo nim práve Rusko." "Všetky podmienky v treťom tajomstve dávajú zmysel jedine v spojitosti s Ruskom." "Geopolitická zmena spomenutá v tajomstve nie je ďaleko." "Rusko bolo jeho koho, Rusko bolo jeho ťažiskom, Rusko bolo jeho hlavným činiteľom na zmenu." "Rusko je zdrojom všeobecnej slepoty a …More
V Keys of this blood Malachi Martin napísal: "Ak v treťom tajomstve bol nejaký dominantný prvok, bolo nim práve Rusko." "Všetky podmienky v treťom tajomstve dávajú zmysel jedine v spojitosti s Ruskom." "Geopolitická zmena spomenutá v tajomstve nie je ďaleko." "Rusko bolo jeho koho, Rusko bolo jeho ťažiskom, Rusko bolo jeho hlavným činiteľom na zmenu." "Rusko je zdrojom všeobecnej slepoty a omylov." "V tajomstve je voľba medzi svetovým mierom, a svetovou katastrofou definovaná pojmami Mária a Rusko." Reforma alebo fatálna chyba Cirkvi je tiež definovaná pojmami Márie a Ruska. Vieme však, kto na konci zvíťazí. AKO MÁRIA SĽÚBILA: "MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE NAPOKON ZVÍŤAZÍ." SVÄTÝ OTEC MI ZASVÄTÍ RUSKO, RUSKO SA OBRÁTI A TO ZARUČÍ SVETU OBDOBIE MIERU
-----------------------
No nie pp Benedikt XVI, dupľom demolátor a falošný hráč z konkláve 2013 Bergoglio!
One more comment from ľubica
ľubica shares this
1788
ľubica
youtube.com/watch?v=zE3O93XzV34
Malachi Martin - The Third Secret of Fatima
Libor Halik
Habsburgové se zřekli titulu římského krále (císaře) už na počátku 19. století. Čili právně blahoslavený Karel Habsburský už římským králem nebyl, ale bylo zde pro zednáře riziko, že by mohl římské království obnovit, proto ho preventivně sesadili z trůnu Rakousko Uherska. Jediný kdo počátkem r.1917 byl právně římským králem byl tehdy Mikuláš II. ruský car. Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup …More
Habsburgové se zřekli titulu římského krále (císaře) už na počátku 19. století. Čili právně blahoslavený Karel Habsburský už římským králem nebyl, ale bylo zde pro zednáře riziko, že by mohl římské království obnovit, proto ho preventivně sesadili z trůnu Rakousko Uherska. Jediný kdo počátkem r.1917 byl právně římským králem byl tehdy Mikuláš II. ruský car. Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský, který zemřel v 5. stol. po Kristu ve vyhnanství, kam ho vojensky poslala císařovna, vysvětlil text 2 Sol 2 (2 Tessalonickým 2) ..najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava." tak, že až bude odstraněno křesťanské římské císařství přijde Antikrist Šelma. Že křesťanské římské císařství zadržuje příchod Antikrista k moci. Proto byla 1. světová válka, aby po ní nevládl ani západní blahoslavený Karel Habsburský, ani východní svatý car Mikuláš II. ruský. Proto Neposkvrněná PMaria ve Fatimě r.1917 snažně žádala, aby papež Pius XI. s biskupy v budoucnu zasvětil Rusko (požádala o to přesně od r.1929, kdy začal v Rusku vládnout Stalin, bývalý bohoslovec) pod její ochranu. Papež Pius XI. ani Pius XII. neposlechli a po 2. světové válce bludy z Ruska naplnily celý svět i Vatikán a po 2. vatikánském - heretickém koncilu, se narodil r.1966 Antikrist. (sv. Pelagie Rjazaňská předpověděla, že Antikrist se narodí až ona zemře, zesnula r.1966.) Babička Antikrista byla narozena už koncem 19. století, jak řekla PMaria vizionářce z La Saletty. Pro @Rapture @Caesar @tempora @henta @Tomislav @Peter(skala) @ľubica @pehol
Libor Halik
My sa nachádzame v čase pred 3. svetovou vojnou. Po tej vojne bode zasvetené Rusko novým, naozaj svatým, pápežom s biskupmi Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Potom sa obnoví kresťanstvo a niekoľko rokov (30-40 rokov prorokoval athoský mních Josif Vatopedský) (alebo 33 rokov - prorokoval Efraim Filofejský Arizonský) sa bude Cirkev pripravovať na budúce stretnutie (bitku) s Antichristom. Pre @dyk
Libor Halik
Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský, který zemřel v 5. stol. po Kristu ve vyhnanství, kam ho vojensky poslala císařovna, vysvětlil tento text 2 Sol 2 (2 Tessalonickým 2) tak, že až bude odstraněno křesťanské římské císařství. Že křesťanské římské císařství zadržuje příchod Antikrista k moci. Proto byla 1. světová válka, aby po ní nevládl ani západní blahoslavený Karel Habsburský …More
Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský, který zemřel v 5. stol. po Kristu ve vyhnanství, kam ho vojensky poslala císařovna, vysvětlil tento text 2 Sol 2 (2 Tessalonickým 2) tak, že až bude odstraněno křesťanské římské císařství. Že křesťanské římské císařství zadržuje příchod Antikrista k moci. Proto byla 1. světová válka, aby po ní nevládl ani západní blahoslavený Karel Habsburský, ani svatý car Mikuláš II. ruský. Proto Neposkvrněná PMaria ve Fatimě snažně žádala, aby papež Pius XI. s biskupy zasvětil Rusko pod její ochranu. Papež Pius XI. ani Pius XII. neposlechli a po válce bludy z Ruska naplnily celý svět i Vatikán a po 2. vatikánském - heretickém koncilu, se narodil r.1966 Antikrist. Babička Antikrista byla narozena už koncem 19. století, jak řekla PMaria vizionářce z La Saletty. Pro @Rapture @Caesar @tempora @henta @Tomislav
dyk
2Sol 2:
...najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava."
...
- A kto ho zadržiava?
- Ježiš v Eucharistii.
- A ako bude odstránený?
- No tak, že najskôr odstránia Pápeža, zomrie mučeníckou smrťou, potom bude dosadený falošný pápež a ten odstráni Eucharistiu a hneď na to vystúpi Antikrist a jemu potom falošný pápež odovzdá vládu nad Katolíckou cirkvou.
...
V Apokalypse:
"Bude mu dovolené …More
2Sol 2:
...najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava."
...
- A kto ho zadržiava?
- Ježiš v Eucharistii.
- A ako bude odstránený?
- No tak, že najskôr odstránia Pápeža, zomrie mučeníckou smrťou, potom bude dosadený falošný pápež a ten odstráni Eucharistiu a hneď na to vystúpi Antikrist a jemu potom falošný pápež odovzdá vládu nad Katolíckou cirkvou.
...
V Apokalypse:
"Bude mu dovolené nad nimi zvíťaziť".
...
Pápež František je pravý Pápež a on pravdepodobne bude násilne odstránený, keďže deti z Garabandalu majú už dosť rokov a počas ich života bude naplnené Proroctvo z Garabandalu -
1 Výstraha,(počas nej Pápež sa ukryje na neznámom mieste),
2 Zázrak, a po ňom vystúpi Antikrist, a potom
3 Trest.
ľubica
podobný text:Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež) budú pod vplyvom diabla!
vvberám: Páter Malachi v rozhovore napokon tvrdí, že posledný pápež bude v úplne plnej moci diabla. Keď čítal spolu s pápežom Jánom XXIII. toto proroctvo, pápež vtedy na dva týždne ochorel. Páter Malachi to objasnil, že Ján XXIII. si myslel, že táto časť proroctva sa vzťahuje na neho!
Ani …More
podobný text:Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež) budú pod vplyvom diabla!
vvberám: Páter Malachi v rozhovore napokon tvrdí, že posledný pápež bude v úplne plnej moci diabla. Keď čítal spolu s pápežom Jánom XXIII. toto proroctvo, pápež vtedy na dva týždne ochorel. Páter Malachi to objasnil, že Ján XXIII. si myslel, že táto časť proroctva sa vzťahuje na neho!
Ani deti z Fatimy nevedeli, ktorý pápež bude pod plnou kontrolou diabla. Hyacintka často vzdychá - och úbohý pápež, och úbohý Svätý Otec. Prečo asi tak vzdychá? Pretože pozná Fatimské proroctvo v plnosti a vie, že Cirkev bude likvidovaná a s ňou najvyššia Cirkevná vrchnosť, vrátane pápeža.
.....................
toto vedieť a žiaľ aj dennodenne počuť i vidieť a pritom byť pokojný, mať ozajstný Kristov pokoj toto je naš cieľ! My už nezabránime aby sa to nestalo, sme svedkami že sa to už dávno deje..... cirkev je likvidovana Už dávno nasadenými duch. predátormi iným slovom slobodomurámi, ktorí majú svoj plán a žial darí sa im ho uskutočnovať...., možeme však žiť svoju vieru naplno, vzdelávať sa, žiť sviatostne a v dennodenom zápase o pravdu, svetlo, pokoru, čistotu lásku... ved sme bojujúca Cirkev!
ľubica
Rapture musíte sa najskor pozrieť na obsah nielen tohto textu od p. L. Halika, je dost dlhy, hutny, takže nereagujte hned bez toho aby ste si to pozrel. Platí to o všetkých, ktorí tu mudrujú a tvrdia že vkladatelia ohovaraju tymto papeža. Ja tvrdim že neohovaraju, lebo najskor sa veci musia prečítať...Toto je s SK titulkami: P. Martin Malachi read all 3rd prophecy of Fatima a ak nemáte čas …More
Rapture musíte sa najskor pozrieť na obsah nielen tohto textu od p. L. Halika, je dost dlhy, hutny, takže nereagujte hned bez toho aby ste si to pozrel. Platí to o všetkých, ktorí tu mudrujú a tvrdia že vkladatelia ohovaraju tymto papeža. Ja tvrdim že neohovaraju, lebo najskor sa veci musia prečítať...Toto je s SK titulkami: P. Martin Malachi read all 3rd prophecy of Fatima a ak nemáte čas pozerať, je to isté aj vo worde TU: Fatima 3: Práve sme zabili miliardu ľudí , skoda že to nečítate a preletíte len nadpis.... ešte raz : v nadpise sú slová priamo od Matky Božej.....preto toľko pápežov odmietalo zverejniť včas III. fatimské posolstvo----
ľubica
Rapture, ano, suhlasim s napísaným.... ale ja odmietam falošný pokoj, t. zn. snahu utiecť pred zatajovanými pravdivými slovami z Fatimy a skutočnosťami ktoré stoja pred nami ....ved títo nás klamali.... No Kristov pokoj, pride až vtedy, ked toto človek ´strávi ´, to že ho vedenie RKC tolke roky klamalo a zavadzalo..... ved kolko sa popisalo o III.FA posolstve.... kolko relacii bolo o Fatime ,…More
Rapture, ano, suhlasim s napísaným.... ale ja odmietam falošný pokoj, t. zn. snahu utiecť pred zatajovanými pravdivými slovami z Fatimy a skutočnosťami ktoré stoja pred nami ....ved títo nás klamali.... No Kristov pokoj, pride až vtedy, ked toto človek ´strávi ´, to že ho vedenie RKC tolke roky klamalo a zavadzalo..... ved kolko sa popisalo o III.FA posolstve.... kolko relacii bolo o Fatime ,ale ani v jednej sa nerozoberalo to, že odpad od viery začne zhora, teda od top-prelatov...dokonca od najvyssieho........
ľubica
vyberám z textu: POČAS ŠTYROCH ROKOV PRED JEHO SMRŤOU V ROKU 1999 SOM MALA TÚ VÝSADU SPOZNAŤ OTCA MALACHIHO MARTINA, ako som počúvala jeho interview a čítala niektoré z jeho kníh, som prvýkrát spoznala jeho názor ohľadom znepokojujúcich zmien najsvätejšej obety počas omše.
................................................
pater Malachi bol zavraždený / duchovnymi predatormi Vatikanu /, lebo …
More
vyberám z textu: POČAS ŠTYROCH ROKOV PRED JEHO SMRŤOU V ROKU 1999 SOM MALA TÚ VÝSADU SPOZNAŤ OTCA MALACHIHO MARTINA, ako som počúvala jeho interview a čítala niektoré z jeho kníh, som prvýkrát spoznala jeho názor ohľadom znepokojujúcich zmien najsvätejšej obety počas omše.
................................................
pater Malachi bol zavraždený / duchovnymi predatormi Vatikanu /, lebo vedel veľa o FATIME a aj o tom rozprával, netajil veci ako pp Jan XXIII.:

Na moje prekvapenie mi OTEC MALACHI ODPOVEDAL, ŽE APOSTÁZA V CIRKVI TVORÍ POZADIE ALEBO CELÝ KONTEXT TRETIEHO TAJOMSTVA, a apostáza začína práve teraz. Ale tresty predpovedané tajomstvom sú veľmi skutočné telesné tresty a sú veľmi hrozné. Potom mi povedal, o čom sa rozprával s kardinálom Beom. Keď kardinál Bea vyšiel z porady pápeža Jána XXIII., držal sa svojich poradcov a bol bledý ako stena. "Čo sa deje, Vaša Eminencia?" Opýtal som sa ho. "PRÁVE SME ZABILI MILIARDU ĽUDÍ. POZRI SA NA TO." "PODAL MI DO RUKY KUS PAPIERA, KDE BOLO NAPÍSANÝCH 26 RIADKOV." "OD TOHTO DŇA SA KAŽDÉ SLOVO TOHO TEXTU NEZMAZATEĽNE ZAPÍSALO DO PAMÄTI." Koniec citátu. Kardinál Bea urobil toto vyhlásenie ohľadom miliardy ľudí, PRETOŽE PÁPEŽ (Jan XXIII. r.1960) SA PRÁVE ROZHODOL NEZVEREJNIŤ TRETIE TAJOMSTVO A NEZASVÄTIŤ RUSKO!

...........................

len pýcha je tohto schopná a vieme kto je jej majstrom......je mi strašne a nevypovedateľne ľúto že sme stále klamaní oficiálnou duch.hierarchiou, ktorá ho dokonca vyhlásila za svätého. Len tí, ktorí milujú a poznaju dejiny RKC, vedia koľko morálneho zla spáchal tento muž.... no možno sa našli duše, ktoré sa rozhodli konať za neho pokánie....
🙏
ľubica
Rapture, to sú slová priamo od Matky Božej z Fatimy, ked ich počula sv Hyacinta, zvolala úbohý sv otec.....zrejme nepoznáte pravdivé slová z Fatimy a čítate to ľahko dostupné v predajniach či na púťach..... PRAVDA o FATIME je žiaľ zamlčovaná aj u nás :Kniha s pravdivými informáciami, aj o Slovensku , od slov. kňaza: Václav Kocian: Storočnica Fatimy a jej odkaz....Václav Kocian : FATIMA PDF,More
Rapture, to sú slová priamo od Matky Božej z Fatimy, ked ich počula sv Hyacinta, zvolala úbohý sv otec.....zrejme nepoznáte pravdivé slová z Fatimy a čítate to ľahko dostupné v predajniach či na púťach..... PRAVDA o FATIME je žiaľ zamlčovaná aj u nás :Kniha s pravdivými informáciami, aj o Slovensku , od slov. kňaza: Václav Kocian: Storočnica Fatimy a jej odkaz....Václav Kocian : FATIMA PDF,dostať ju kupiť za 3 eurá alebo si ju stiahnite v pdf.....
One more comment from ľubica
ľubica
markus55
V satanovej moci ste všetci tí, čo neuznávate Františka ako pápeža. Panna Mária jasne hovorí, že pravú vieru budú mať len tí, čo sú s pápežom.
markus55
Skalka dobre robí, že vás maže. Nazývať pápeža Františka, že je v diablovej moci? Už ste tu veľa bludov popísali!
ľubica
Svedectvo pápeža sv. Jána XXIII. na prahu smrti dávam to sem lebo skalka ma maže
2 more comments from ľubica
ľubica
už som to našla:
Při líčení rituálu a obřadních textů vychází autor textu Ing. Franco Adessa z knihy dr. Martina Malachiho „Windswept house - A Vatican Novel”. (Rozcuchaný dům – román o Vatikánu.)
Martin Malachi byl kněz – jezuita, exorcista, dosáhl tří doktorátů - z historie, archeologie a semitských jazyků.
Byl povolán do Říma ke spolupráci se Svatým stolcem a zastával funkci osobního …
More
už som to našla:
Při líčení rituálu a obřadních textů vychází autor textu Ing. Franco Adessa z knihy dr. Martina Malachiho „Windswept house - A Vatican Novel”. (Rozcuchaný dům – román o Vatikánu.)
Martin Malachi byl kněz – jezuita, exorcista, dosáhl tří doktorátů - z historie, archeologie a semitských jazyků.

Byl povolán do Říma ke spolupráci se Svatým stolcem a zastával funkci osobního sekretáře kardinála Bey. Byl také jeho tlumočníkem. Doprovázel Pavla VI. na jeho cestě do Izraele. Účastnil se zasedání koncilu, ale vývoj v církvi ho přiváděl do stále většího stresu.

Odešel proto ze služeb Vatikánu a stal se profesorem na Papežském biblickém ústavě. Znechucen vývojem jezuitského řádu požádal o zproštění řeholních slibů a odešel jako světský kněz do USA, kde si nejdříve vydělával na živobytí jako umývač nádobí, číšník a taxikář.

Pod pseudonym psal velmi kritické knihy o vývoji v církvi a v jezuitském řádu. O některých skutečnostech mohl psát jen ve formě románů. Tak tomu bylo i v případě „Rozcuchané církve“. Podal mnoho významných svědectví a dosvědčil, že oba koncilní papežové prošli zasvěcením v lóži. Provedl tisíce malých a několik set velkých exorcismů.

Nakonec se jako nepohodlný člověk stal obětí atentátu. Oficiálně se udává, že nešťastně upadl. V červenci 1999 byl nalezen ve svém bytě se zkrvavenou hlavou. V nemocnici těsně před smrtí stačil ještě říct, že ho napadl zezadu atentátník, kterého sám neviděl. Je pochovám na hřbitově Hawthorne v New Yorku.

O svém románu “Windswept house - A Vatican Novel” řekl, že 95% obsahu odpovídá zcela skutečnosti a 85% osob jsou osoby autentické s pozměněným jménem.

VIAC tu:
P.G.Amorth: Také v církvi máme adepty satanských sítí.
ľubica
myslím že aj v mojich textoch je zmienka o tomto jezuitovi Martinovi Malachi, rímskokatolíckom kňazovi, ktorý sa narodil v County Kerry v Írsku v roku 1921. Vstúpil do rehole Jezuitov v roku 1939, vysvätený bol v roku 1954, bol vymenovaný za teologického poradcu kardinála Augustina Beu ešte pred 2. vatikánskym koncilom a pápežmi Jánom XXIII. a Pavlom VI. mu boli zverené úlohy.
idem to pohľadať …More
myslím že aj v mojich textoch je zmienka o tomto jezuitovi Martinovi Malachi, rímskokatolíckom kňazovi, ktorý sa narodil v County Kerry v Írsku v roku 1921. Vstúpil do rehole Jezuitov v roku 1939, vysvätený bol v roku 1954, bol vymenovaný za teologického poradcu kardinála Augustina Beu ešte pred 2. vatikánskym koncilom a pápežmi Jánom XXIII. a Pavlom VI. mu boli zverené úlohy.
idem to pohľadať+ ale až po ANGELUS DOMINE+++