Libor Halik
1611.2K

3. světová válka, po ní 3 dny tmy, pak obnova křesťanství

Z PROROCTVÍ PŘIJATÝCH MARIÍ JULIÍ JAHENNY Neslužte netradiční mše s ohavnými slovy. Církev po dlouhé měsíce bez papeže (např.42 měsíců jako ve Zj) a tehdy nastanou 3 dny trvalé temnoty. (sv. Matrona Moskevská r.2017 z videa) Když uslyšíte za studené zimní noci burácet hrom tak silně, že se budou hory otřásat, zavřete rychle okna a dveře... Vaše oči nesmí využívat těchto strašných událostí k uspokojování své zvědavosti. Až korunovací příbuzného sv. Ludvíka se skončí (pro Francii) všechno zlé

Matice cyrilometodějská, Matiční zpravodaj 1/2012 příloha č. 3

Velká část proroctví, která Marie Julie (1850-1941) přijala od Ježíše nebo od jeho Matky, se týká Francie:

„Francie, která v dávných dobách byla tak krásná, ztratí svou slávu a svou důstojnost. Vtrhnou do ní cizí národy bez srdce a bez slitování. Budou trýznit její syny. (...)

Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby Satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí, bude vymazána každá vzpomínka na pravou víru, zmizí mnoho svatých chrámů, bude zničen můj obraz a můj Kříž. Jeho království nebude mít dlouhé trvání, ale dosáhne svého úplného triumfu a dospěje k tomu nenávistným způsobem jednání.

(...) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (...), vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo, а bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení.

Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší tolik vytrpěl, pro všechny duše, a nyní vidím, že více než polovina je zatracena. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebyla k utišení.

Toto nové náboženství zachvacuje všechny a všude se šíří. Pro velkou část mého lidu se stane prestižní záležitostí. Dětem se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry církve. Všechna mládež bude zkažena. Ztratím mnoho kněží, ti věrnější raději zemřou, než aby přijali toto hanebné náboženství.

Církev zůstane po dlouhé měsíce bez vedení.

Nastanou dny trvalé temnoty. Během této hrozné tmy vydají světlo jen posvěcené svíce. Každá taková svíce vydrží tři dny. V domech bezbožných nebudou svítit.

Během těchto tří dnů se objeví démoni ve strašných podobách a naplní prostor hrozným rouháním. Blesky a jiskry proniknou do lidských obydlí, ale neuhasí požehnané svíce, které nezhasí ani vichry, ani strašná zemětřesení.

Moře vyvalí své zpěněné vlny na pevninu. Země se změní v obrovský hřbitov (L: dle sv. Matrony moskevské se Země změní na hřbitov lidí r.2017). Země bude pokryta mrtvolami bezbožných i spravedlivých. Tři čtvrtiny lidského rodu zahynou (L: Zj 10.kapitola – tajemství dalších B.trestů nesměl apoštol Jan tehdy ještě zapsat). Krize dopadne náhle a na všechny. Tresty budou všeobecné a budou následovat bez ustání jeden za druhým.

Lidé neuposlechli slova mé nejsvětější Matky ve Fatimě. Běda těm, kteří nyní neuposlechnou má slova. Lidé nepochopili, co jim měla říct válka.

Častá zjevení mé Matky jsou dílem mého milosrdenství. -Já ji posílám v síle Ducha Svatého, aby varovala lidi a zachránila, co se zachránit dá.

Musím nechat dopadnout trest na celý svět, aby bylo mnoho duší zachráněno, protože jinak by zahynuly. Nesmíte zlořečit Mně ani mému nebeskému Otci za všechno utrpení a za všechno to, co ještě strašnějšího bude následovat. Je to dílo mé lásky. Pochopíte to až později. Musím přijít se svou spravedlností, protože lidé nepoznali dobu mé milosti. Míra hříchů je dovršena, ale mým věrným se nestane nic zlého.

Přijdu пa hříšný svět jako hrom se strašným hukotem za chladné zimní noci. Této bouři bude předcházet velmi horký vítr z jihu, těžké hroudy krup pokryjí zemi. Blesky z obrovských rudých ohnivých mraků zdevastují zemi a promění všechno v popel. Vzduch se naplní jedovatými plyny a smrtonosnými exhalacemi a cyklony od základu zničí dílo smělosti, šílenství a chtivosti po moci Města noci (Paříže).

Anděl zhoubce jednou provždy zničí životy těch, kteří zpustošili mé království. (...) Když anděl zhouby skosí špatné býlí mečem mé spravedlnosti, peklo se vrhne s hněvem na spravedlivé a především na zasvěcené duše a bude je chtít zničit svým strašným terorem.

Chci vás chránit, moji věrní, a dát vám znamení, která budou předcházet můj soud. Když uslyšíte za studené zimní noci burácet hrom tak silně, že se budou hory otřásat, zavřete rychle okna a dveře... Vaše oči nesmí využívat těchto strašných událostí k uspokojování své zvědavosti.

Spojte sе v modlitbě před křížem a svěřte se do ochrany nejsvětější Matky.

Nepřipouštějte si žádnou pochybnost o své spáse: čím větší budete mít důvěru, tím neproniknutelnější bude ochrana, kterou vás chci obklopit. Zapalte požehnané svíce a modlete se růženec, a tak přečkejte tři dny a dvě noci. Třetí noc se hrůza utiší.


Po hrůzách této dlouhé temnoty s rodícím se dnem se ukáže slunce se vším svým teplem. Bude po velkém zpustošení. Já, váš Bůh, všechno očistím. Ti, kdo přežijí, mají děkovat Svaté Trojici za její ochranu. Velkolepé bude království mého míru a moje Jméno bude velebeno a vzýváno od východu až do západu slunce.

Modlete se, modlete se a čiňte pokání: neusněte jako moji učedníci v Olivové zahradě, protože Já jsem velmi blízko. Otcův hněv vůči lidstvu je velmi velký: kdyby modlitba růžence a оběť Nejsvětější Krve nebyly Otci tak drahé, byla by zde na zemi již nevýslovná bída.

Moje Matka se přimlouvá u Otce, u Mne a u Ducha Svatého. Tím se Bůh dá usmířit. Děkujte tedy mé Matce, že lidský rod ještě žije. Chovejte k Ní dětskou úctu - Já sám jsem vám v tom dal příklad - Ona je Matkou Milosrdenství.

Nezapomínejte ustavičně obnovovat oběti mé Nejdražší Krve. Moje Matka Mě ustavičně prosí a s ní mnoho kajících a smírných duší.

Jí nemohu nic odmítnout. Proto jen díky mé Matce a těmto mým vyvoleným tyto dny budou zkráceny. Utěšujte se a ctěte mou Nejdražší Krev a nic se vám nestane. Vnuknu svému Zástupci, aby ustavičně přinášel Oběti mé Nejdražší Krve a uctíval mou Matku.

Až uvidíte polární zář, vězte, že je to znamení další války. (L: stalo se před 2. světovou válkou v noci z 25. na 26. ledna 1938; stejná věta proroctví byla i dětem ve Fatimě r.1917)

Když se znovu objeví světlo, moje Matka se vydá na cestu před sluncem, které zapadá, aby varovala dobré, že nastal čas. Zlí uvidí strašné zvíře a budou hrůzou a zoufalstvím křičet, ale bude pozdě. Zachráním mnoho duší (pro druhý život).

Lidé se tomu vysmívali, protože mnohé z toho, co jsem poručil oznámit, abych vyzval lidi k obrácení, se ještě nestalo. Myslí si, že mohou urážet vyvolené duše, protože kvůli nim jsem o něco zdržel tu strašnou událost. Jestliže ve své dobrotě a pro smírné oběti, které se mi nabídly, zdržuji zkázu, neznamená to, že ji potlačuji.

To nezávisí na úsudku těch, kteří jsou jako zabednění. Mám snad Já sám brát ohled na ty, kteří nechtějí nic vědět? Když si svět bude myslet, že je v naprostém bezpečí, přijdu jako zloděj v noci.

Ještě je čas mého nesmírného Milosrdenství, kdy je možno dát se na pokání. Buďte připraveni a ve stavu milosti, pak budete pod mocnou ochranou své a mé Matky.

Způsobím, aby se ve Francii narodila čistá a kající srdce, která budou milovat církev a Svatého otce a Francii. Bude to nová generace. Porostou v milosti a budou žít v království zbožného krále, který svými ctnostmi bude nejkrásnější ozdobou Francie.
Abych zachránil svůj národ a Francii, budu to Já, kdo tak učiní skrze velký zázrak. Člověka, který ji má zachránit, nikdo z tvorů nezná. (...) Ten, který má držet žezlo, je skryt v Božím tajemství. (...) Bůh dá (tomuto vladaři) všechny potřebné milosti a nezbytné světlo, aby poznal prostředky pro obrodu lidstva tak, jak si to přeje Bůh. To bude Bílý král, nový svatý Ludvík, ještě větší a ještě světější: Bude uchráněn a bude svatý, protože Matka Boží ho chrání jako svého vlastního syna. Zachránila ho, aby byl dědicem zasloužené koruny, která mu byla odňata. Sestupuje z uťaté větve Lilií Francie, čelných představitelů francouzského trůnu. Vyjde z mého Svatého Srdce, ten, který je určen, aby přinesl mír. Jeho korunovací skončí všechno zlé."Překlad -L

Od 27. listopadu 1902 jako také 10. května 1904 náš Pán a Svatá Pana ohlašují „novou mši". Poslouchejte:

,,Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou učedníci Mého evangelia, teď tvrdě pracuji na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období."
(L vysvětlivky: jsou to nejspíš ty texty od r.1969 v nové katolické liturgii, kde v mnoha národech je místo pravdivé eucharistické modlitby nad vínem se slovy „..Krev má, která se vylévá za vás a za mnohé“ nepravdivé slovo „..Krev má, která se vylévá za vás a za všechny“. R.2013 jsem myslel, že díky nepravdivému slovu nedochází k proměně vína v Krista a katolíci klanící se před vínem pak páchají nevědomky modloslužbu. Myslel jsem, že dochází jen k proměně chleba v Krista, neboť slova nad ním se nezměnila. R.2021 myslím, že k proměně vína dochází, protože katolický kněz i po r.1969 opakuje slova Krista "toto je krev má". Omyl v následující větě "za všechny" nedokáže zrušit předchozí pravdivá slova proměny. O eucharistickém Kristu platí evangelijní: Jan 1,5 "To Světlo ve tmě svítí a tma Ho nepohltila." Ač okolí eucharistického Krista je protivné Božímu zraku, v centru Kristus zůstává dle Zjevení Janova 11,2 "Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům;...")

„První období je období mého kněžství, existující od mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Jsou to stejné ohavné duše (L: čili farizeové a saduceové z Židů), které mě ukřižovaly a které očekávají vládu nového mesiáše."

A náš Pán pokračuje:

„Mnoho z mých svatých kněží odmítne tuto knihu (L: odmítli ji římskokatoličtí lefebvristé a ti řeckokatolíci, kteří nepřijali překlad do slovenštiny), zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou a budou jí užívat."
Zdroj: „La crise actuelle de 1'Église" „Association le Sanctuaire de Marie-Julie-Jahenny"

Blah. Alžbeta Canori-Mora: Všetci ľudia povstanú 1 proti 2. a budú sa bez milosti zabíjať. Boh potom použije sily pekla, aby vyhladil týchto bezbožníkov a bludárov, ktorí túžia prevrhnúť Cirkev. 3 dny Tri dni temnoty: Nespočetné légie démonov obsadia zem a vykonajú príkazy Božskej Spravodlivosti (L: tj. po 3.světové válce, kdy lidé nebudou činit dlouhodobější pokání) Blah. Anna Mária Taigi: Z tiel Petra a Pavla vyšľahne veľké svetlo a zostane nad kardinálom, ktorý sa má stať pápežom.

areopag.sk/viewtopic.php?t=3644
„...Všetci ľudia povstanú jeden proti druhému a budú sa bez milosti zabíjať. Počas tohto krutého boja zasiahne skazených mstiaca sa Božia ruka a vo svojej hroznej moci potrestá ich pýchu a opovážlivosť. Boh potom použije sily pekla, aby vyhladil týchto bezbožníkov a bludárov, ktorí túžia prevrhnúť Cirkev a zničiť jej základy.
Títo trúfalí ľudia vo svojej bláznivej bezbožnosti veria, že môžu Boha zvrhnúť z Jeho trónu; ale Pán týmito úskokmi opovrhne a účinkom svojej mocnej ruky potrestá týchto bezbožných rúhačov tým, že dovolí, aby diabolskí duchovia vyšli z pekla.
Nespočetné légie démonov obsadia zem a vykonajú príkazy Božskej Spravodlivosti skrze pôsobenie hrozných katastrôf a nešťastí; zaútočia na všetko; porania jednotlivcov i celé rodiny; spustošia majetok a potravinárske výrobky, mestá a dediny. Nič na zemi nebude ušetrené.
Boh dovolí démonom zasiahnuť tých bezbožníkov smrťou, pretože sa sami vydali pekelným mocnostiam a uzavreli s nimi dohodu proti Katolíckej Cirkvi.
Boh túžil po plnšom preniknutí môjho ducha hlbším cítením Jeho Božskej Spravodlivosti a tak mi ukázal príšernú priepasť; v útrobách zeme som videla temnú a desivú jaskyňu, z ktorej vystupovalo nekonečné množstvo démonov, ktorí v podobe ľudí a beštií prichádzali plieniť zem, všade zanechávajúc ruiny a krv.
Šťastní budú všetci praví a dobrí katolíci! Zakúsia mocnú ochranu svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí na nich budú dozerať, aby im nebolo ublížené osobne ani na majetku.
zlí duchovia vydrancujú každé miesto, kde bol Boh urážaný, kde sa ním pohŕdalo a rúhalo sa mu; budovy, ktoré znesvätili, budú strhnuté a zrúcané a nič len rumovisko z nich zostane.
Po tomto hroznom treste som videla otvorené nebesia a sv. Petra znovu zostupovať na zem; bol odetý pápežským rúchom a obklopený veľkým množstvom anjelov, ktorí na jeho počesť spievali hymny a prehlasovali ho vládcom zeme. Videla som na zem zostupovať aj sv. Pavla. Podľa Božieho príkazu prechádzal zemou a spútaval démonov, ktorých priniesol pred sv. Petra, ktorý im prikázal vrátiť sa do pekla, skadiaľ prišli.
Potom sa na zemi zjavilo veľké svetlo, ktoré bolo znamením zmierenia Boha s človekom. Anjeli priviedli pred trón kniežaťa apoštolov malé stádo, ktoré zostalo verné Ježišovi Kristovi. Títo dobrí a horliví kresťania mu prejavili najhlbšiu úctu a chválili Boha a ďakovali apoštolom, že ich oslobodili od všeobecnej skazy a že ochránili Cirkev Ježiša Krista tým, že nedovolili, aby ju nakazili falošné zásady sveta. Sv. Peter potom vybral nového pápeža. Cirkev bola opäť usporiadaná, náboženské rády boli obnovené, rodiny bežných kresťanov sa skrze veľkú horlivosť a nadšenie pre slávu Božiu stali najpríkladnejšími náboženskými spoločenstvami. Také je slávne víťazstvo vyhradené pre Katolícku Cirkev; všetci ľudia si ju budú vážiť, ctiť a chváliť. Všetci ľudia sa stanú katolíkmi a uznajú pápeža ako námestníka Ježiša Krista.“
- blah. Alžbeta Canori-Mora [1774-1825] , ako ho zaznamenal o. Culleton v knihe Proroci a naša doba, 1941. Pápež Pius IX. schválil proces pre jej kanonizáciu. Cirkevný cenzor poverený Svätou Stolicou vyniesol svoj úradný rozsudok 5.11.1900 a povedal, že „niet ničoho proti viere ani dobrým mravom a nezistila sa žiadna doktrinálna novota ani odchýlka.“
Ctihodná Alžbeta mala mnoho zjavení o katastrofálnom neporiadku a úpadku, do ktorého sa dostanú katolíci. Rozpráva, že 24.2.1814 „videla mnohých Pánových služobníkov, ktorí sa navzájom okrádali a zúrivo strhávali posvätné ornáty. Videla som posvätené oltáre vydrancované samotnými Božími služobníkmi.
Podobne 22.3.1814 počas modlitby za Svätého Otca „ho videla obklopeného vlkmi, ktorí ho plánovali zradiť... Videla som sanhedrin vlkov, ktorí obklopovali pápeža a dvoch anjelov, ako plačú... keď som sa ich spýtala, prečo sú smutní a nariekajú, pozerajúc na Rím očami plnými ľútosti odpovedali: ‚Nešťastné mesto, nevďačný ľud, Božia spravodlivosť vás strestá.‘“
16.1.1815 jej anjeli ukázali „mnohých duchovných, ktorí prenasledovali Ježiša Ukrižovaného a jeho sv. Evanjelium po maskou konania dobra... Ako zúriví vlci robili úklady na stiahnutie vodcu Cirkvi dole z trónu.“ Potom jej bolo dovolené vidieť strašné rozhorčenie, ktoré títo vlci [modernisti] vyvolali v Bohu. „V hrôze som uvidela žiariace blesky Božskej Spravodlivosti padať okolo mňa. Videla som budovy rúcajúce sa do rozvalín. Mestá, oblasti a celý svet upadol do zmätku. Nebolo počuť nič len slabé hlasy volajúce po zmilovaní. Nespočetní ľudia budú zabití.“
Čo ju najviac vydesilo, bol Boží hnev. Videla ho „krajne rozhnevaného na tých, ktorý ho prenasledovali. Jeho všemohúce ruky držali šípy bleskov, jeho Tvár žiarila rozhorčením a samotný jeho pohľad stačil na spálenie celého sveta.“ Toto videnie trvalo iba okamih, načo zvolala, „keby to bolo trvalo ešte jednu chvíľu, určite by som zomrela.“
Ohľadom videnia zo 7.6.1815 napísala o „zúrivých vlkoch v barančom rúchu, nemilosrdných prenasledovateľoch Ježiša Ukrižovaného a jeho nevesty Svätej Cirkvi... Videla som zmietať sa celý svet, zvlášť mesto Rím. Ako môžem vhodne opísať, čo som videla o Svätom Kolégiu [kardinálov]? Kvôli protichodným náukám, spolu so svetským [t.j. nerehoľným] duchovenstvom boli rozptýlení, prenasledovaní a vraždení bezbožníkmi... Rehoľní duchovní netrpeli úplným rozohnaním, ale tiež boli decimovaní. Nespočetní ľudia všetkých stavov zomreli v masakre, ale nie všetci boli zavrhnutí, lebo medzi nimi boli ľudia mravní a svätého života.“
Na Vianoce 1816 Alžbeta videla Pannu Máriu, ktorá sa zdala byť veľmi smutná. Keď sa jej pýtala prečo, P.Mária odpovedala: „Hľa, moja dcéra, taká veľká bezbožnosť.“ Alžbeta potom videla „odpadlíkov drzo sa pokúšajúcich vyrvať z jej rúk jej najsvätejšieho Syna. Čeliac takémuto násilenstvu prestala Matka Božia žiadať milosrdenstvo pre svet a namiesto toho požadovala od nebeského Otca spravodlivosť. Zaodetý do svojej neúprosnej Spravodlivosti a plného rozhorčenia sa obrátil k svetu. „V tej chvíli sa celá príroda ponorila do kŕčov, svet stratil svoj normálny poriadok a bol naplnený najhroznejšou predstaviteľnou pohromou. Toto bude niečo tak žalostné a surové, že to uvedie svet do krajných hlbín spustošenia.“
Na sviatok sv. Petra a Pavla, 29.6.1820, videla z neba zostupovať sv. Petra oblečeného do pápežského ornátu a obklopeného légiou anjelov. Svojou biskupskou barlou na tvári zeme nakreslil veľký kríž a rozdelil ju tak do štyroch štvrtín. V každej štvrtine potom zasadil strom rašiaci novým životom. Každý strom mal tvar kríža a bol zabalený do vznešeného svetla. Všetci dobrí laici a duchovní kvôli ochrane utiekli popod tieto stromy a boli ušetrení ukrutného trestu. „Beda! Beda tým neposlušným duchovným, ktorí pohŕdajú svojimi svätými pravidlami. Oni všetci zahynú v tomto hroznom treste spolu so všetkými, ktorí sa oddali zhýralosti a nasledujú falošné zásady svojej úbohej vtedajšej filozofie!“
Akonáhle sv. Peter, knieža apoštolov, zhromaždil stádo Ježiša Krista na bezpečnom mieste, znovu vystúpil do neba sprevádzaný légiou anjelov. Sotva zmizli, keď obloha nabrala nezdravú modrú farbu, čo vydesilo každého, kto sa na ňu pozrel. Všade fúkal temný vietor. Pohnuté a trúchlivé jačanie naplnilo vzduch ako príšerný rev divokého leva a znelo po celej zemi v krvavých zrážajúcich sa ozvenách. Všetkých ľudí i zvieratá zachvátila hrôza. Celá svet sa zmietal v kŕčoch a každý každého neľútostne zabíjal... Keď tento krvavý boj príde, mstiaca sa ruka Božia dopadne na prekliatych a svojou všemohúcnosťou potrestá pyšných za ich nerozvážnosť a bezočivosť...“
V r.1821 jej Pán Ježiš povedal: „Pretvorím svoj ľud a svoju Cirkev. Pošlem horlivých kňazov kázať moju vieru. Vytvorím nový apoštolát a pošlem Ducha Svätého obnoviť svet. Pretvorím náboženské rády pomocou nových svätých a učených reformátorov. Všetci z nich budú mať ducha môjho obľúbeného syna Ignáca z Loyoly. Dodám svojej Cirkvi nového pastiera [t.j. pápeža], ktorý je učený, svätý a plný môjho Ducha. Svätou horlivosťou pretvorí moje stádo.“
„Povedal mi o tejto obnove veľa iných vecí. Mnohí panovníci budú podporovať Katolícku Cirkev a budú pravými katolíkmi, svoje žezlá a koruny položia k nohám Svätého Otca, Námestníka Kristovho. Mnohé kráľovstvá sa zrieknu svojich omylov a vrátia sa do lona Katolíckej Cirkvi. Celé národy sa obrátia a uznajú Vieru Ježiša Krista ako pravé náboženstvo.“
Nasleduje stať spracovaná podľa knihy Mons. Antonia Paganiho Alžběta Canori-Mora, Praha 1929: (Antonio Pagani: Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora - vzor křesťanské manželky a matky, přeložil P. Jan Černý SJ z italštiny, Praha 1929, 507 stran, Pagani Antonio zemřel 1913, P. Jan Černý SJ zemřel 1929) Boh zjavil Alžbete, ako bol do sŕdc veriacich zasiaty kúkoľ, ako jed falošných zásad prenikol do rodín, ktoré si hovorili katolícke, a ako bolo zmätené celé kresťanstvo, zvlášť Rím Čo ale Kristovmu stádu najviac škodí, je pretvárka tých, ktorí sú dravými vlkmi v barančom rúchu. Navonok predstierajú zbožnosť a bohabojnosť, ale skryto sa snažia zničiť v Cirkvi Kristovho ducha a pretvoriť ju podľa zásad modernej filozofie.
V jednom svojom videní Alžbeta uzrela, ako boli Božie tresty pozastavené vďaka modlitbám malého stáda verného Kristovi. Ale potom uvidela, ako prišiel čas, kedy už Boh nedbal na prosby svojich verných a previnilcov hrozne potrestal.
Vtedy sa nebo zatemnilo, temnoty križovali hrozné blesky, zem sa otriasala zemetrasením, otvárali sa hlboké priepasti a pohlcovali celé mestá, áno aj celé krajiny. Nato zbadala, ako boli dobrí oddelení od zlých, z ktorých sa však mnohí obrátili ku Kristovi.
Veľmi ju potešilo, že sa rehoľné rády vracali ku svojej pôvodnej prísnosti; svetské duchovenstvo bolo naplnené pôvodnou apoštolskou horlivosťou a kresťanský ľud bol povznesený príkladom svojich pastierov a zachovával Božie prikázania. Po celej zemi povstávali kresťania svätého života a hrdinských cností.
Túto záverečnú dobu Cirkvi ukázal Boh Alžbete viackrát. Zjavil jej, že obnoví celý svet, ale že to nemôže učiniť bez toho prísneho trestu.
Alžbeta sa ponúkla ako zmierna obeť za nápravu sveta, ale najmä pre našu dobu na konci čias. Očistu Cirkvi uvidela Alžbeta 10. decembra 1815 takto: „Naša Matka Cirkev mi bola ukázaná v podobe vznešenej panej. Bola nádherne odetá, ale jej tvár sa mi zdala smutná. Vrúcne sa modlila pred Božím trónom za blaho nešťastných dietok, najmä za svetských kňazov a rehoľníkov. Boh bol rozhnevaný a zdalo sa, akoby jej modlitby nechcel vyslyšať. Povedal: ‚Prijmi podiel na mojej spravodlivosti a obhajuj svoju záležitosť!‘ Pri týchto slovách tá pani zbledla a začala odkladať drahocenné šperky. Nato ako vykonávatelia Božieho rozsudku pristúpili traja anjeli a odstrojili ju z jej nádherného šatu.
Vznešená pani bola teraz v takom stave poníženia a pokorenia, že sa jej nohy chveli a zdalo sa, že klesne k zemi. To ale Boh nedopustil. Svojou všemohúcnosťou jej dodal nových síl a jej hlavu pokryl svojou múdrosťou. Duch Svätý ju zaodel nevýslovnou nádherou; osvecovaná nebeským svetlom vyžarovala štyri mohutné prúdy tohto svetla do všetkých štyroch svetových strán. Obyvatelia tých zemí, ožiarení jej svetlom, povstávali, akoby sa prebúdzali z hlbokého spánku, opúšťali temnoty svojich bludov, chvátali za svetlom sv. Evanjelia a zhromažďovali sa okolo vznešenej panej, ktorej vzhľad bol oveľa vznešenejší ako predtým. Okolo nej sa týčila nádherná stavba spočívajúca na šiestich stĺpoch – šiestich reholiach, a národy prichádzali a vyznávali svoju vieru v Ježiša Krista. Pán Ježiš jej povedal: „Obnovím svoj ľud a svoju Cirkev, pošlem horlivých kňazov, ktorí budú hlásať moju vieru, utvorím nový apoštolát a vylejem Ducha Svätého, ktorý obnoví tvárnosť zeme.“

blah. Alžběta Canori Mora
Elisabeth Canori Mora

5. února, připomínka

Postavení:

vdaná asketička

Úmrtí:

1825

ŽIVOTOPIS catholica.cz

Původem byla z Říma, částečně byla vychovávána v klášteře. Provdala se za muže, který jí byl nevěrný a přivedl rodinu se dvěma dětmi do bídy. Odpouštěla a vše trpělivě snášela. Obětujíce se za obrácení hříšníků a za církev i sv. Otce, žila velmi asketickým životem. Prožila také mnohé mystické zkušenosti a duchovní obdarování. Mnozí byli na její přímluvu uzdraveni.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

SMÍRNÁ OBĚŤ ZA NÁPRAVU HŘÍŠNÍKŮ

Narodila se v Římě 1774 jako jedno z dvanácti dětí bohatého statkáře Tomáše Canoria a jeho manželky ze šlechtického rodu Primoli. Šest dětí ale zemřelo. Alžběta byla půvabným děvčátkem, vychovávaným v křesťanské rodině a také u řeholních sester. Když jí bylo asi 10 let, otec přišel o svůj majetek a po dobu dvou let jí jeho bratr zajistil výchovu u augustiánek. Tam se rozhodla stát řeholnicí a ve 12ti letech učinila slib čistoty. Na něj ale později ve světském ruchu pozapomněla a vdala se za advokáta Krištofa Moru. Ten se za čas změnil, začal zanedbávat zaměstnání a stále méně se zdržoval doma. Dozvěděla se o jeho nevěře, ale jen ho bez výčitek prosila, aby se obrátil, polepšil. Marně, místo toho se s vydržováním milenky zadlužil tak, že rodina musela začít prodávat majetek a přestěhovat se do tchánova bytu. Tam příbuzní zahrnuli Alžbětu výčitkami, že je vina proviněními svého muže a musela konat hrubé práce. Též její dvě dcery musely přivydělávat ručními pracemi. Další dvě děti jí při porodu zemřely. Vše trpělivě snášela a prošla mnoha duchovními boji i nemocemi.

Stala se smírnou obětí za nápravu hříšníků a také se obětovala za sv. Otce a vítězství církve. Žila velmi asketicky, mimo vytrvalého postu se i bičovala, nosila kající pás a spávala jen 2-3 hodiny denně. Byla proniknuta mimořádnou úctou k eucharistii, ve mši svaté se jí dostávalo vidění na kříži se obětujícího Pána Ježíše, ale i mimo to často upadala do extází. Často vídala svého Ježíše v symbolickém obrazu Nejsvětějšího Srdce, při modlitbě křížové cesty jeho utrpení. Měla vidění i Panny Marie, která jednou ze svého srdce předala do jejího perlu se slovy: "To je jiskérka mé lásky. Není třeba, abys dělala cokoliv jiného, než spolupracovala s tímto darem - a budeš Boha milovat s velkou vroucností." Ona jí také pomáhala v boji se zlým duchem. Alžběta prožila nejtěžší boj v roce 1819, o kterém jí Pán Ježíš předem řekl a který od ní přijímal jako smírnou oběť za vítězství Církve a za papeže. Trpěla celé dny i noci, aniž byla schopna polknout kapku vody. Přivolaný lékař konstatoval, že se nejedná o přirozenou nemoc a tak byl informován zpovědník a od něj sám papež Pius VII., který přispěl modlitbou k ukončení jejího boje. Také o tři roky později musela pro duchovní boj ležet na lůžku, pomáhala jím při řešení složité politické situace i sv. Otci.

Na Alžbětinu přímluvu Bůh zachránil a uzdravil mnoho lidí. Mezi jinými i budoucího Pia IX. z epilepsie. Alžběta, která měla i mnohé prorocké vize, předpověděla i okamžik své smrti, na kterou se připravila. Po ní se její manžel dal na pokání, vstoupil do františkánského řádu a stal se i knězem. I v jeho dokonalém obrácení je vidět působení Alžběty.

Proroctvá bl. Anny Márie Taigi [1769-1837]

areopag.sk/viewtopic.php?t=3644
Rehoľníci budú prenasledovaní, kňazi budú vyvražďovaní, kostoly budú zatvorené, ale iba na krátky čas; Svätý Otec bude nútený opustiť Rím.“
Pán Ježiš jej povedal: „Prvých päť veľkých stromov musí byť vyseknutých, aby triumf Cirkvi mohol prísť. Týchto päť stromov je päť veľkých bludov.“ Vtedy Božia služobníčka povedala: „Dvesto rokov bude sotva dosť, aby sa všetko toto mohlo stať.“ A Pán Ježiš jej odpovedal: „Nezaberie to tak dlho, ako si myslíš!“
„Príde nebeské zjavenie na ubezpečenie veriacich. Sv. Peter a sv. Pavol sa zjavia na oblakoch a všetci ľudia ich uvidia; a nadprirodzeným spôsobom sa im do sŕdc vráti viera. Nespočetné obrátenia bludárov spôsobia všeobecnú osvetu.“

Po troch dňoch temnoty prídu z neba sv. Peter a sv. Pavol, budú kázať po celom svete a vymenujú nového pápeža. Z ich tiel vyšľahne veľké svetlo a zostane nad kardinálom, ktorý sa má stať pápežom. Kresťanstvo sa vtedy bude šíriť po celom svete. On je svätým pápežom, ktorého vybral Boh, aby odolal búrke. Na konci bude mať dar zázrakov a jeho meno budú chváliť po celej zemi. Celé národy sa navrátia k jednote viery a tvár zeme bude obnovená. Rusko, Anglicko a Čína vstúpia do Cirkvi… V tých dobách sa kresťanské náboženstvo rozšíri všade a bude len jediný pastier.“ - Proroctvá bl. Anny Márie Taigi [1769-1837], ktorú za blahoslavenú vyhlásil v r.1920 pápež Benedikt XV. Predpovedala napr. aj zvolenie Gregora XVI. a všetky hlavné udalosti jeho pontifikátu.

„Odstránim neprávosť tej zeme v jeden deň.“ (Zachariáš 3:9)
„V ten deň, hovorí Pán, dám slnku zapadnúť napoludnie a zem zatemním v jasný deň.
Sviatky vám obrátim na smútok.“ (Ámos 8:9)
„Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Ľudí spravím vzácnejšími než zlato...“ (Izaiáš 13:3-8)
„Hľa, Hospodin vyprázdni zem a spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov... a ľudí ostalo len máličko.“ (Izaiáš 24:1-6)
„Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou, schovaj sa trocha, nakrátko, kým neprejde hnev.“ (Izaiáš 26:20)


3 dny tmy Видение Иоганна Фрида (1204-1257), австрийского монаха ордена Святого Иоанна Иоганн

floxasia.ru/…emnoty-budet-temno-troe-sutok/

упоминает о необычном космическом облаке, которое своей формой будет напоминать Медведя: «Туманность Большого Медведя появится в непосредственной близости от Земли и заполнит пространство на горизонте в пятьсот солнц (вероятно, имеется ввиду угловые размеры газопылевой туманности на ночном небе – Прим.С.В.). Она за несколько дней все больше и больше будет перекрывать свет Солнца. Ночью будет светиться не Луна, а созвездие Орион, которое от света Юпитера будет испускать лучи и пошлет его на Большого Медведя. Это созвездие осветит туманность своими лучами».

Три дня темноты: «К этому времени человечество будет страдать от террора. Птицы будут, как рептилии, и не будут пользоваться своими крыльями. Земные животные в страхе и тревоге поднимут такой шум, что он заставит человеческие сердца трепетать. Люди побегут в свои жилища, чтобы не видеть странные явления. И, наконец, установится полная темнота, которая будет продолжаться три дня и три ночи.

В течение этого времени, люди лишенные света, впадут сонное состояние, из которого многие не выйдут. Особенно те, у кого нет искры духовной жизни. Когда Солнце снова взойдет, земля будет покрыта слоем пепла, как снег зимой. Кроме того, что пепел будет иметь цвет серы, сырой туман будет подниматься над землей, состоящий из вулканических газов.

Мертвых людей будет больше, чем погибших во всех войнах. В обителях священников будут читать книгу «Апокалипсис» (Иоанна Богослова – Прим. автора.), в церквях будут ждать приближение большой кометы. На седьмой день после возвращения света, земля впитает пепел и будут обильные урожаи, которых не было никогда прежде».

Из созвездия Орион упадет луч света на Землю, чтобы показать путь к месту нахождения величайшего и наиболее выдающегося человека, который когда-либо жил на Земле. Выжившие в этом мире будут провозглашать его древнее учение. И будет тысячелетие объявленное Мессией в свете истинной братской любви – во славу Творца и счастья всего человечества».

Po Božím strašném trestu - 3 dnech tmy (dle blahoslavené Taigi), kdy zahynou všichni nekající hříšníci na zeměkouli (r.2017 dle sv. Matrony Moskevské – jestli je tato informace autentická), pravděpodobně tím budoucím 113. papežem

Po Božím strašném trestu - 3 dnech tmy (dle blahoslavené Taigi), )

(od r.1139, kdy sv. Malachiáš irský prorokoval o budoucích papežích) ukázaným od viditelně sestoupivších sv. apoštolů Petra a Pavla, může být polský primas a kardinál (nežid, ale Slovan), který předtím uposlechne proroctví ctihodné Rozalie Celakówny a zasvětí Polsko Kristu králi a tím zachrání historická území Polska před 3.světovou válkou. Nehistorickým (nepolským) je v Polsku Slezsko. To patřilo do Českého království, pak do Německa. Odtud pravděpodobně jezdí do České republiky přes blízké hranice na umělý potrat v Polsku trestný. Asi proto budou Slezané, často protestanté od 20.století neodsuzující umělý potrat, vyhubeni zcela ve 3.světové válce dle proroctví blahoslaveného Markiewicze: „Válka bude rošířena po celé zeměkouli a tak krvavá, že národ, nacházející se na jihu Polska, uprostřed ní úplně vyhyne.“ Blahoslavený Bronisław Markiewicz o 3. světové válce Boží trest 3 dnů tmy nastane až po 3.světové válce, protože přeživší zbytky většiny národů většinou nebudou činit pokání, jak je popsáno i ve Zjevení 9.kapitole. Sv. apoštolovi Janovi trest tmy 3 dnů Bůh nedovolil popsat ve Zjevení 10. kapitole, protože měl zůstat 18.století tajemstvím. Pak dle následujícího citátu z proroctví blahoslaveného Bronisława Markiewicze se polština stane světovým jazykem, který se bude učit na univerzitách: „Bůh na vás (Poláky) vyleje velké milosti a dary, vzbudí mezi vámi lidi svaté a moudré, a velké mistry, kteří zaujmou čestné pozice na zeměkouli. Váš jazyk bude vyučován na univerzitách po celém světě.“ Za papeže Jana Pavla II., který byl polsky mluvícím Židem po otci i po matce, nikoliv Slovanem, se polština světovým jazykem ještě nestala, za něj byla světovým jazykem angličtina, v předchozích staletích byla světovým jazykem latina. Jan Pavel II. zavedl modloslužbu (od r.1986 v Assisi společné pobožnosti křesťanů s hinduisty, kteří uctívají mnoho bohů), čímž Polsku čest neudělal, za jeho doby se rozmnožilo svatokrádežné hromadné sv. přijímání nekajících věřících a lidé také i v Polsku se stali 10x nemravnějšími než r.1949 dle proroctví z Mazur. Bohudíky však Jan Pavel II. nebránil Polákům, aby státním zákonem r.1993 zakázali umělé potraty – vraždy dětí před porodem. Dnes už 20 let Poláci nevraždí své děti, což vybudovalo celou 1 nevraždící generaci, která bude hodna toho, aby nebyla potrestána „krev za krev“ válkou. 113. papež bude možná, jak předpověděl katolický básník JULIUSZ SLOWACKI: PÁPEŽ SLOVANSKEJ KRVI BOL PÁPEŽ SV. PIUS X. POLIAKOM? (tam celá báseň slovensky) Boh bije vtedy, keď rozpor drví, na mocný zvon, to pre pápeža slovanskej krvi otvoril trón….. Takého ducha uzriete skoro, tieň, potom tvár: z rán sveta pohne hnilobu s kvasom, chrobačiu smeť. Zdravie dá, lásku rozteplí jasom, zachráni svet. Aj vnútro chrámov on povymetá, vyčistí sieň, ukáže Boha v stvorení sveta, jasno jak deň. Zopakuji závěrečnou část - polský originál + česky: Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, (Vše čím svět zraňuje vyhodí – prohnilost,) Robactwo - gad, (Červivost – hada) Zdrowie przyniesie - rozpali miłość (Přinese uzdravení - zapálí lásku) I zbawi świat. (A zachrání svět) Wnętrza kościołów on powymiata, (Interiéry-vnitřek kostelů povymetá) Oczyści sień, (Očistí síň) Boga pokaże w twórczości świata, (Ukáže Boha jako Stvořitele světa) Jasno jak dzień. (Jasno jako za dne) L: Jan Pavel II. nevyhodil všechnu prohnilost – nevyloučil z církve jednotlivé homosexuální pedofilní biskupy a kněze, neukazoval Boha jako Stvořitele světa, neboť připouštěl nebiblickou a nevědeckou evoluční Darwinovu teorii. Jan Pavel II. nepřinesl světlo jako ve dne, on přinesl tmu či těžkou mlhu tím zavedením pravidelných mezináboženských modloslužeb počínajíc od r.1986 v Assisi.

krvavými revolúciami, s veľkými zemetraseniami, s hladom, s epidémiou, s hroznými víchricami a so záplavami riek a mora. Ale ak sa (L: ani pak) ľudia k Bohu nenavrátia, z neba padne na všetky národy očistný oheň:
areopag.sk/viewtopic.php?t=3644
„Ľudia priveľa Boha urážajú... Pokrývajú sa špinou ešte viac a nechcú vyznať svoje skutočné hriechy. Preto Božia spravodlivosť prejde hriešnym svetom, aby očistila ľudstvo od toľkých hriechov otvorene páchaných a skrytých, najmä od tých, čo kazia mládež! ... Svet znovu postihnú veľké pohromy, s krvavými revolúciami, s veľkými zemetraseniami, s hladom, s epidémiou, s hroznými víchricami a so záplavami riek a mora. Ale ak sa ľudia k Bohu nenavrátia, z neba padne na všetky národy očistný oheň ako fujavica a veľký diel sveta bude zničený. ...Nemravnosť doby dosiahla vrchol. Ale ľudia moje materské varovania nepočúvajú, preto musí byť svet čoskoro očistený.“
„V tej novej nemilosrdnej vojne bude veľa toho, čo ľudia vybudovali, zničené. Mraky s ohnivými bleskami a víchor ohňa prejde celým svetom a trest bude najhroznejší v dejinách ľudstva. Bude trvať 70 hodín. Zlí budú rozdrvení a odstránení. Mnohí budú stratení, pretože tvrdohlavo zostanú vo svojich hriechoch. Potom ucítia silu svetla nad temnotou. Hodiny temnoty sú blízko.“ - Panna Mária s. Elene Aiello (1895-1961)

„Súd príde náhle a bude trvať krátko. Potom príde triumf Cirkvi a vláda bratskej lásky. Ozaj sú šťastní tí, ktorí budú žiť a uzrú tie požehnané dni.“
- Otec Bernard Mária Clausi, OFM (+1849) areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

Krv potečie v mnohých veľkých mestách:
„V tom čase bude taká hrozná kríza, že ľudia budú veriť, že nadišiel koniec sveta. Krv potečie v mnohých veľkých mestách. Samotné prírodné živly sa budú zmietať v kŕčoch. Bude to ako malý Posledný súd.“ - Otec Nectou (+1777), jezuitský provinciál považovaný za svätého a proroka. areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

tri dni temnoty:
„Ten, kto prežije tie tri dni temnoty a hrôzy, si bude myslieť, že ostal sám, lebo zem bude pokrytá mŕtvolami.“ - Gašpar del Bufalo (+1837), zakladateľ Otcov Predrahej Krvi. areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

zničenie Pariža:
Palma Maria d´Oria (1825-1863), mystička s darom bilokácie, o.i. predpovedala zničenie Pariža, tri dni temnoty, počas ktorých bude ovzdušie zamorené nespočetnými démonmi, ktorí zabijú mnoho neveriacich a skazených ľudí, nadprirodzené javy, ktoré sa objavia na nebi, krátku, ale divokú vojnu, počas ktorej budú nepriatelia náboženstva a ľudstva napospol zničení, celkovú pacifikáciu sveta a všeobecné víťazstvo Cirkvi. areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

Všetky neprávosti Revolúcie budú zničené; oltáre budú obnovené a náboženstvo bude viac ako kedykoľvek predtým prekvitať:
Jana le Royerová (1731-1798), rehoľným menom sestra od Jasličiek, veľa rokov dopredu predpovedala napr. Francúzsku revolúciu (1789). V r.1790 na Boží príkaz odhalila všetky svoje videnia a predpovede duchovnému predstavenému kláštora abbé Genetovi. Zvykla hovoriť: „Poznanie týchto vecí prispeje k spáse mnohých duší a vytvorí poklad pre veriacich pre poslednú dobu sveta.“ O.i. povedala:
„Aké kŕče! Aké škandály! ...Hustý opar, ktorý som videla vystupovať zo zeme a zahaľovať svetlo slnka, sú falošné zásady neverectva a neviazanosti... Ale Cirkev na koncile jedného dňa udrie kliatbami, zbúra a zničí zlé princípy zločinných ustanovení... Videla som početné zhromaždenie služobníkov Cirkvi, ktorí ako armáda v bojovom uskupení a ako pevný a neústupný konvoj podporí práva Cirkvi a jej hlavy a znovu ustanovia jej starobylý poriadok... Aká útecha, aká radosť pre všetkých skutočne verných! ...Všetky nepravé náboženstvá budú odstránené. Všetky neprávosti Revolúcie budú zničené; oltáre budú obnovené a náboženstvo bude viac ako kedykoľvek predtým prekvitať.“ areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

k veľkej očiste dôjde prostredníctvom „potopy ohňa:
Po všeobecnej kríze, ktorá príde, nastane čas, kedy na zemi bude už len spravodlivosť a hriech bude opustený. Ó, keby som mohla žiť, keď sa vypovie hriechu vojna, aby bol zo sveta vyhladený...“ - Mária des Vallées (1590-1655), pôvodkyňa kultu Božského Srdca, ktorej Ježiš povedal, že k veľkej očiste dôjde prostredníctvom „potopy ohňa“ a že potom „hriech skončí, veľký Služobník (pápež) uzrie, ako Snúbenica (Cirkev) jeho Kráľa bude ozdobená šperkami.“ areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

verní katolíci, málopočetní, budú v štádiu vyhladenia, ale úder z Neba ich zachráni:
Pred veľkou bitkou budú zlí pánmi. Budú sa svojou mocou dopúšťať všetkých ziel, ale nie toľko, koľko by chceli, lebo nebudú mať čas. Dobrí a verní katolíci, málopočetní, budú v štádiu vyhladenia, ale úder z Neba ich zachráni... Ó, Božia moc! Všetci zlí zahynú a aj mnohí dobrí ľudia. Aké strašné tie pohromy budú! ...V tom čase sa stanú také mimoriadne udalosti, že aj tí najviac neveriaci budú donútení povedať, ‚je v tom prst Boží‘. Nastane hrozná tma, počas ktorej nebude možné spať. Tieto skúšky nebudú trvať dlho, lebo nik by ich nemohol vydržať. Keď sa bude zdať všetko stratené, všetko bude zachránené. Vtedy prídu správy oznamujúce dobré zvesti, keď sa bude Te Deum spievať spôsobom, akým nebolo nikdy predtým počuť. ...V tom čase bude triumf náboženstva taký veľký, že nik nikdy rovnaký nezažil. Všetky nespravodlivosti sa napravia, občianske zákony sa vytvoria v súlade so zákonmi Božími a cirkevnými...“ - Sestra Marianna z Blois (+1804). areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

Umučenie Ježiša sa obnoví najsmutnejším spôsobom v Cirkvi a v jej najvyššej hlave. Vo všetkých častiach sveta budú vojny a revolúcie a veľa krvi sa preleje:
„Beda mi! Žalostné dni čakajú Svätú Cirkev Ježiša Krista. Umučenie Ježiša sa obnoví najsmutnejším spôsobom v Cirkvi a v jej najvyššej hlave. Vo všetkých častiach sveta budú vojny a revolúcie a veľa krvi sa preleje. Úzkosť, pohromy a bieda budú všade veľké, lebo nákazlivé choroby, núdza a ďalšie nešťastia budú nasledovať jedna po druhej.
Na najvyššiu hlavu Cirkvi vložia svoje násilnícke ruky; biskupi a kňazi budú prenasledovaní a budú podnietené rozkoly a zmätok bude panovať medzi všetkými stavmi. Príde čas, taký mimoriadne zlý, že sa bude zdať, akoby sa nepriatelia Krista a jeho Cirkvi chystali nad ňou zvíťaziť. Ale kňažstvo zostane pevné a odhodlané a dobrí ľudia k tomuto zboru priľnú. Udeje sa všeobecné rozdelenie. Pšenica sa oddelí a dlážka vyzametá. Tajné spoločnosti zapríčinia veľkú skazu a budú vykonávať úžasnú finančnú moc, skrze čo budú mnohí zaslepení a nakazia sa najhroznejšími omylmi; avšak všetko toto nebude mať úžitku. Kristus hovorí, Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. Pohoršenia ale budú príliš hojné a beda tým, od ktorých pochádzajú! Aj keď búrky budú hrozné a mnohých vychýlia z cesty, jednako nemôžu otriasť skalou, na ktorej Kristus založil svoju Cirkev.“
„Verný ovčinec sa zhromaždí a v jednote modlitby bude poskytovať mocný vzdor k nepriateľom Katolíckej Cirkvi. Áno, áno, stádo sa stane nepatrným. ...Medzi národmi a kniežatami bude panovať veľký zmätok. Neviera súčasnosti tie ošklivé zlá pripravuje.“
- George Michael Wittman (1760-1833), zbožný a obetavý biskup z Ratisbonu. areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

vysvätení kňazi pýchu položili na miesto Božieho zjavenia:
„Ťažké skúšky zakusuje moja Cirkev. Ale ja posilním môjho viditeľného predstaviteľa v Ríme a vyzbrojím ho múdrosťou a pevnosťou, aj proti biskupom. Nielen kňazi, ale aj biskupi podliehajú vplyvu ducha doby opomínaním a porušovaním svojich povinností; dokonca sa pokúšajú uchvátiť podobnú moc, ktorá patrí len nástupcovi svätého apoštola Petra. Preto je nutné, aby muži a ženy bojovali a modlili sa neúnavne a neochvejne, brániac a držiac sa viery, činiac obete a takto udržiavajúc medzi veriacimi a v ľude nádej, vieru a dôveru. ...Nenechajte sa teda zdeptať odpadom a bludárstvom mnohých. Všetci tí sa rozpadnú vo svojom hriechu a stanú sa v duši nešťastnými, navrátia sa ku mne, alebo večne zahynú. ...V lone mojej Cirkvi, moji vlastní synovia, vysvätení kňazi, sa vzbúrili a stali sa nielen nepriateľmi, ale aj zradcami, ako otvorene poznamenal môj námestník v Ríme. Títo neverní kňazi opustili cestu viery a ľudskú pýchu položili na miesto Božieho zjavenia; nahradili ju podlým zneužitím darov slobody a myslením a zložením svojho vlastného ducha, aby ich chválil a miloval svet.
Ó, akí hlúpi sú tí, ktorí nielen svoju dušu predávajú Satanovi, ale ktorí sa stávajú zvodcami veriacich a tak hrešia proti Duchu Svätému. Títo pomýlenci a zvodcovia veľa hovoria a píšu o novej cirkvi, o cirkvi, ktorá už nie je náboženská, ale čisto ľudská. Hovorím ti: toto je cirkev Antikrista.
V tejto novej cirkvi sa s milosťou nepočíta, ale na jej mieste kráča tzv. technológia, ktorá je snom a falošným presvedčením a klamom nového sveta. V tejto novej cirkvi jej proroci už viac nehovoria o hriechu a súde, pekle a nebi, ale o príchode raju na zem. V tejto novej cirkvi už človek nenachádza kríž môjho Vykúpenia, ktorý je spásou, ale jej šťastie leží v zmyselnosti. Táto nová cirkev je živým Antikristom, skutočnou babylonskou neviestkou, ako v Apokalypse napísal môj učeník a apoštol Ján.
- Posolstvo dané rakúskemu profesorovi a mystikovi Drexelovi, ktorý učil na Vatik. univerzite pre misie a ktorému sa od nov. 1922 na prvé piatky zjavoval Pán Ježiš. areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

divu bude predchádzať triumf (zlé) revolúcie:
„Nastane veľký div, ktorý naplní svet úžasom. Tomuto divu bude predchádzať triumf revolúcie. Cirkev bude nesmierne trpieť. Jej služobníci a jej vodca predovšetkým budú vysmievaní, sužovaní a mučení.“ - Pápež Pius IX., podľa spomínanej knihy o. Culletona. areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

Zmätok bude všade v Církvi; 3 dni temnôt - zem stane jediným rozsiahlym cintorínom... Tri štvrtiny obyvateľstva zeme zmiznú.“

„Beda pastierom, čo opúšťajú stádo“ (27.1.1882). „Zo všetkých minulých storočí sa žiadne nebude podobať tejto epoche“ (24.12.1884). „Božie chrámy, kde sa usadilo peklo a umiestnilo svoju oblasť pôsobnosti. Je to čas, aby každý zdvihol oči k nebu, lebo vo všetkých kútoch sveta budú antikristovia ako v čase posledného súdu, ktorí budú kvôli skaze cestovať po celom svete...“ Videla dočasný triumf slobodomurárstva, zosvetštených kňazov... všetci títo nepriatelia chceli, aby sa kostoly stali javiskami pekelných tancov a neúprosne budú pokračovať k svojmu cieľu, aby dosiahli zastavenie svätej omše [viď Daniela a proroctvo o zastavení ustavičnej obety a ohavnosti spustošenia]. A 29.3.1879 hovorí: „Opustená Cirkev bude bez svojej najvyššej hlavy, ktorá ju riadi a spravuje. Na vcelku dlhý čas musí byť Cirkev zbavená všetkej modlitby, všetkých úradov; odohnaná preč od Boha a svätých. Tiež zamýšľajú odstrániť všetky kríže a sochy svätcov zo všetkých svätýň a vyhodiť ich na svetské miesto, aby ich s radosťou zlámali.“
Mária Júlia videla, že „nezostane stopa po svätej obeti [omše], žiadna zjavná stopa viery. Zmätok bude všade.“ „Všetky diela neomylnou Cirkvou schválené prestanú na istý čas existovať tak, ako existujú dnes. Pri tomto žalostnom zničení sa na zemi budú prejavovať žiariace znamenia. Ak kvôli zlobe ľudí bude Svätá Cirkev v temnote, Pán tiež zošle temnotu, ktorá zlých ľudí zastaví pri ich vyhľadávaní zloby...“
10.5.1904 Panna Mária odsúdila nové duchovenstvo a jeho omšu: „Nezastavia sa na tejto odpornej a svätokrádežnej ceste. Pôjdu ďalej, aby naraz spravili kompromis...“ Predpovedala „rozptýlenie pastierov“; „skutoční pastieri budú nahradení inými, ktorých vyformovalo peklo... novými kazateľmi nových sviatostí, nových chrámov, nových krstov, nových bratstiev...“
Nastanú tri dni vonkajších prírodných temnôt... V tejto strašlivej temnote budú vydávať svetlo len posvätené sviece... Zem sa bude zachvievať mohutným hrmením. Zlovestné blesky budú pretínať mraky, a to v ročnej dobe, kedy sa to nikdy nedeje. Zem sa bude otriasať až do svojich základov [Apok 16:18]. ...zem stane jediným rozsiahlym cintorínom... Tri štvrtiny obyvateľstva zeme zmiznú.“
- Mária Júlia Jahennyová (1850-1941). areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

úpadok mravov a obyčajov bude takmer bezhraničný a svetlo viery takmer vyhasne, Prelát obnoví ducha jej kňazov:
Matke Marianne de Jesus Tores (1563-1635), španielskej rehoľníčke, povedala Panna Mária Dobrého Zdaru, že koncom 19. a najmä v 20. storočí sa to bude bludmi len tak hemžiť, úpadok mravov a obyčajov bude takmer bezhraničný a svetlo viery takmer vyhasne. Odhalila jej aj to, že slobodomurári budú mať veľkú moc, ktorú budú využívať v boji proti Cirkvi. Povedala o.i.: „Ako bude Cirkev trpieť počas tejto temnej noci! Mnohí kňazi, postrádajúc Preláta a Otca... stratia svojho ducha a položia svoju dušu do veľkého nebezpečenstva. Toto vyznačí príchod mojej hodiny. ...Preto volajte vytrvalo bez únavy a plačte horkými slzami v súkromí svojich sŕdc a proste vášho Nebeského Otca, aby... sa zľutoval nad svojimi služobníkmi a ukončil tú zlovestnú dobu a poslal tejto Cirkvi Preláta, ktorý obnoví ducha jej kňazov. ...Tí, ktorých milosrdná láska môjho Najsvätejšieho Syna predurčila na uskutočnenie obnovy, aby boli ľudia oslobodení od poroby týchto bludov, budú potrebovať veľkú silu vôle, vytrvalosť, odvahu a dôveru v Boha. Na preverenie tejto viery a dôvery spravodlivých bude príležitosť vtedy, keď sa bude všetko zdať stratené a ochromené. Toto bude potom šťastným začiatkom naprostej obnovy.“ areopag.sk/viewtopic.php?t=3644

Blahoslavená Matrona Moskevská: "r.2017 bez války všichni (nepřátelé Církve) umřou a poté r.2017 vstanou lidé (morálně) z mrtvých - naučí se milovat bližního“ (L: čili 100 letá nadvláda satana ve světě je 1917-2017, a v církvi 1913-2013)

(урождённая Матрёна Дми́триевна Ни́конова (9 (22) ноября 1881 — 2 мая 1952)

2017 bez války všichni umřou ПРОРОЧЕСТВА СВЯТОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

youtube.com/…?v=jAZCazoq53E&feature=related

youtube.com/user/KIEVSANE4EK

00:04:35.104

00:08:29.878 za 2sv.války kněží získali svobodu.

00:09:22.501 na její radu Žukov s moščami sv. oblétával Moskvu, aby nebyla dobyta

00:11:22.221 r.1917 mnoho lidí náhle pomře bez války (L:3dny temnoty)

00:11:46.665 "r.2017 bez války všichni umřou"

00:12:46.197 světice zemřela r.1952

00:12:55.874 poté r.2017 vstanou lidé (morálně) z mrtvých - naučí se milovat bližního

Блаже́нная ста́рица Матро́на (урождённая Матрёна Дми́триевна Ни́конова (9 (22) ноября 1881 — 2 мая 1952) — святая Русской православной церкви.

4.5.2013 NASA zveřejnila záběry mohutné erupce na Slunci Středeční erupce nebyla namířena směrem k Zemi. Pokud by však výron směřoval na naši planetu, částice by mohly poškodit satelity i elektronické přístroje na Zemi.

novinky.cz/…ohutne-erupce-na-slunci-189927

– Novinky.cz

Taigi, blahoslavená: Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během hrozné temnoty 3 dnů (Sk2,20: Slunce se obrátí v temnotu)

„Bůh bude trestat svět dvojím způsobem.

Na zemi to budou války a revoluce.

Druhý trest přijde z nebe.

Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele církve. V této hrozné chvíli ohromný počet zlých lidí a nepřátel církve a Boha bude usmrcen Božím dechem a jejich mrtvoly kolem Říma budou tak četné, jako když zaplavila město voda z Tibery. Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během této hrozné temnoty s výjimkou těch, kterým Bůh dopřeje milost náhlého obrácení. Vzduch bude přeplněn démony, kteří se budou zjevovat ve všech možných formách. Jediné světlo v temnotě poskytnou posvěcené svíce. Kdo se ze zvědavosti podívá z okna, nebo opustí dům, na místě zemře. Lidé mají v tu dobu zůstat doma, modlit se před křížem růženec a prosit Boha o smilování. Když uslyšíte hrozný hluk, zavřete okna a dveře, aby nemohlo zvenku přijít žádné světlo, nebuďte zvědaví, jinak budete potrestáni. Uslyšíte hlasy známých a drahých, ale neotevírejte, to nejsou oni, ale démoni, kteří by chtěli vstoupit do vašeho domu. Shromážděte se v modlitbě před křížem a odevzdejte se s důvěrou Bohu, a všechna soužení té strašné noci pominou. Opět zasvítí slunce a vrátí se Boží království na zemi. Bděte a modlete se, očekávejte s důvěrou chvíli milosti. Blahoslavení, kteří uvěří Božímu slovu a budou trpět pro jeho jméno!“ Zdroj: Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.15, rok 2012

maticecm.cz/…ika&per=1&id=1&rok=2012&pact=3

Isusova modlitba je krátka strelná modlitba: Hospody Isuse Christe, Syne

Božij, pomiluj mja hrišnaho
, na ktorú sa vzťahujú bohaté Božie prísľuby (porov.

Joel 2,32; Rim 10,13; Sk 2,21
). Sk 2,19-21: (Joel 2,32; Rim 10,13 je obsahem stejné jinými slovy) „A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na Zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a Měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný.“ (L: může nastat i dlouho předtím než nastane den Páně, ale bude to předtím.)

Sv. P. Pio 3 dny tmy zahubí třetinu lidstva-jako ve Zj9,18

chomikuj.pl/intintika/dokumenty religijne

OBJAWIENIE DANE PRZEZ JEZUSA OJCU PIO

Godzina mojego powrotu jest bliska. Aniołowie Moi powołani do tego zadania będą uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciw bezbożnemu. Z chmur powstaną ogniste orkany i strumienie lawy spadającej na ziemię. Burze, pioruny, powodzie, trzęsienia ziemi będą nieustanne. Ogniste plagi występować będą w różnych krajach i będzie padał ognisty deszcz. Rozpocznie się to w bardzo zimną noc. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą trzy dni i trzy noce. Będzie to dowodem, że Bóg jest Panem .

Ci wszyscy, co wierzą we Mnie i wierzą Moim słowom, niech się nie lękają, bo Ja ich nie opuszczę a w szczególności tych, którzy to niniejsze ostrzeżenie podają innym do wiadomości dla ich dobra, ażeby się nawrócili do Boga i źle nie czynili . Daję wam znaki, abyście się na to przygotowali.

Noc będzie zimna, wiatr będzie huczał. Nastąpią grzmoty a wtedy zamknijcie drzwi i okna i nie rozmawiajcie z nikim poza domem.

Uklęknijcie pod krzyżem i módlcie się za swoje grzechy. Podczas gdy ziemia trząść się będzie , nie wyglądajcie na zewnątrz bo gniew Boży jest święty, czyli podwójnego szacunku.

Kto tej rady nie posłucha zginie. Kto cierpi jako męczennik nieustannie, umrze jako męczennik i wejdzie do Królestwa Niebieskiego.

Na trzecią noc ustanie ogień i trzęsienie ziemi. O świcie zaświeci słonce. Aniołowie w ludzkich postaciach zstąpią na ziemię przynosząc ducha pokoju. Niezmierna radość będzie wznosić dziękczynne modły do Boga. Kto jest w łasce i czci matkę Najświętszą temu się nic nie stanie. Kara jaka spadnie nie może być porównana z inną karą, jaką Bóg dopuszcza na stworzenie świata. Jedna trzecia ludzkości zginie.

Powaga chwili skłania Mnie do zwrócenia uwagi, że wielkie niebezpieczeństwo zagraża całej ludzkości jeżeli się nie odmieni. Nikt nie wie dnia ani godziny, kiedy to nastąpi, jedynie Ojciec Mój wie o tym.

Pamiętajcie o tym napomnieniu, które wam podaję a nie lekceważcie go sobie, ponieważ niebezpieczeństwo jest blisko i już krótki czas. Należy go wykorzystać i nie poddawać się złu a nie ustępować przed złym. Nie będzie usprawiedliwienia, że nie wiedzieliście o tym. Niebo was ostrzega, chociaż ludzie się tym nie zrażają, ale wtedy będzie już za późno. Wyłoni się gaz z białej mgły poprzez /noc/ .

Lecz kto z nich spoglądać będzie w kierunku zniszczenia to serce jego nie wytrzyma strasznego widoku. Po trzech dniach ukaże się na niebie od północy krzyż.

W jedną noc zginie więcej ludzi niż w czasie dwóch wojen światowych. Po tym wszystkim wiara będzie wielka. Po okropnościach nastąpią złote czasy. Během jedné noci zahyne více lidí než během dvou světových válek. Po tom všem přijde velká víra. Po hrůzách nastanou zlaté časy.

Trwajmy w stanie łaski, bez grzechu ciężkiego, bo jesteśmy na łasce Boga, który pragnie dobra swoich dzieci, by je zabrać do Siebie w chwili najbardziej odpowiedniej. Musimy się modlić o zbawienie dusz.

Dajcie dobry przykład wszystkim – kapłan Pio –kapucyn

UWAGA: Chrystus obiecał kapłanowi Pio, że każdego, kto będzie rozpowszechniał to objawienie „Nigdy Go nie opuszczę i otoczę specjalną opieką”.

list o. Pio o 3 dnech tmy

dzieckonmp.wordpress.com/…rosi-o-przypomnienie-2-oredzi/ (v komentáři tam)

Tłumaczenie kopii prywatnego listu autorstwa Ojca Pio, adresowanego do Komisji w Heroldsbach wyznaczonej przez Watykan w celu przebadania prawdziwości objawień o ‘Trzech Dniach Ciemności’ danych przez Naszego Pana, Ojcu Pio, zakonnikowi zgromadzenia Kapucynów i stygmatyka.

28 STYCZEŃ 1950

Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świece, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej Komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Niewolno wam wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte i deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę! Jestem pośród was.

7 LUTY 1950

Otoczcie opieką swoje zwierzęta, podczas tych dni. Ja Jestem Stworzycielem i Opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla człowieka. Dam wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich zwierząt. Ochronię dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet, aby nakarmić swoje zwierzęta, – kto będzie nieposłuszny temu słowu, zginie! Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć Mojego gniewu. Miejcie Ufność we Mnie, a Ja będę waszą obroną. Wasza wiara, zobowiązuje Mnie, do przybycia wam z pomocą.

Godzina Mego powrotu jest bliska! Jednak okażę Miłosierdzie. Najstraszliwsza karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami! Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy Mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w Moje objawienia.

Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozciągnie na całą ziemię! Sztormy, grzmoty, straszliwa pogoda i trzęsienia ziemi pokryją świat na kilka dni. Nastanie nieprzerwany deszcz ognia! Wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Te wydarzenia mają udowodnić, że Bóg jest Panem wszelkiego Stworzenia. Ci, którzy pokładają we Mnie nadzieję i wierzą w Moje słowa, nie mają się, czego obawiać. Nie zaprę się tych, którzy rozpowszechniają Moje przesłanie. Żadna krzywda nie spotka dusz w łasce uświęcającej i tych, które szukają obrony u Mojej Matki.

Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia:
Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty! (Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginął na miejscu.)

Wiatr, przyniesie ze sobą trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie cierpiał i umrze niewinnie, stanie się męczennikiem i będzie przebywał ze Mną, w Moim Królestwie.

Szatan zatryumfuje! Jednak po trzech nocach, ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce znów wzejdzie i oświeci ziemie. Aniołowie przybędą z Nieba i przykryją ziemie duchem pokoju. Uczucie niezmierzonej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją okropne doświadczenia – bliską karę -, którymi Bóg nawiedza ziemię od jej stworzenia.

Wybrałem dusze także w innych krajach jak: Belgia, Szwajcaria, czy Hiszpania i otrzymały to samo objawienie, aby te kraje również mogły się przygotować. Módlcie się dużo w czasie tego Świętego Roku 1950. Módlcie się na różańcu, ale tak, aby wasze modlitwy dosięgły Nieba. Wkrótce znacznie gorsza katastrofa nadejdzie na cały świat, jakiej nikt nie widział, straszliwa kara! Wojna 1950 roku (L: ta v Koreji?) jest wstępem do tych wydarzeń.

Jakże obojętny jest człowiek na te sprawy, które już wkrótce staną się rzeczywistością, wbrew wszelkim oczekiwaniom! Jakże dalecy są od roztropnego przygotowania się na te przepowiedziane, a niewysłuchane wydarzenia, przez które niebawem będą musieli przejść.

Wpływ Boskiej równowagi dosięgną ziemi! Gniew Mego Ojca zostanie wylany na cały świat! Kolejny raz ostrzegam świat, po przez wasze środki, jak dotąd zawsze to czyniłem. Grzechy ludzkości przerosły miarę: Lekceważąca postawa w Kościele, grzeszna duma wywołana wstydem przed aktywnością religijną, brak prawdziwej, braterskiej miłości, nieprzyzwoitość w ubieraniu się, a zwłaszcza w okresach letnich… Świat jest pijany od grzechu.

Ta katastrofa przyjdzie na ludzkość jak przebłysk światła, w chwili, gdy wschód poranku zostanie zastąpiony ciemnościami! Od tego momentu, nikomu nie wolno opuścić domu lub wyjrzeć przez okno. Ja Sam, przybędę pośród grzmotów i piorunów. Słabsi powinni zawierzyć się Mojemu Najświętszemu Sercu. Nastanie wielki chaos z powodu całkowitych ciemności, które okryją ziemie i wielu, wielu zginie od przerażenia i rozpaczy.

Ci, którzy będą „walczyć” dla Mojej sprawy, otrzymają łaski z Mojego Najświętszego Serca, a pokorny płacz skruchy: „KTÓŻ JEST JAK BÓG” będzie ratunkiem dla wielu. Jednakże, niezliczona ilość spłonie na otwartych polach jak wyschnięta trawa! Bezbożni zostaną unicestwieni, aby później sprawiedliwość narodziła się na nowo. Bezbožní budou zničeni, aby později spravedlnost byla znovuzrozena.

W dniu, jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien opuszczać swojego domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc, kontynuując kolejny dzień i kolejną noc i jeszcze jeden dzień, lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie ujrzycie brzask słońca i będzie to CZAS WIOSNY!

W ciągu dni ciemności, Moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w Ogrodzie Oliwnym. Muszą się modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę Moich wybranych! Piekło uwierzy, że włada całą ziemią, ale Ja ją odzyskam!

Czy być może myślicie, że pozwoliłbym Ojcu na zesłanie takiej kary na cały świat, jeśli ludzie odwróciliby się od swoich zbrodni dla sprawiedliwości? Ale to z powodu Mojej wielkiej miłości, te cierpienia za Moim dozwoleniem zostaną zesłane na was. Wielu Mnie przeklnie, a mimo to tysiące dusz ocali się przez nich. Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin Mojej Miłości!

Módlcie się! Módlcie się! Pragnę waszych modlitw. Moja Najdroższa Matka, Maryja, Św. Józef, Św. Elżbieta, Św. Konrad, Św. Michał, Św. Piotr, Mała Tereska, wasi Aniołowie Stróżowie niech będą waszymi rzecznikami. Błagajcie o ich pomoc! Bądźcie dzielnymi żołnierzami Chrystusa! Gdy powróci Światłość, niech wszyscy złożą dziękczynienie Świętej Trójcy za opiekę! Zniszczenia będą ogromne! Ale Ja, wasz Bóg oczyszczę ziemię. Jestem z wami. Miejcie ufność!

(Koniec listu Ojca Pio)

Blahoslavená Anna Maria Taigi (19. století, Itálie) 2.trest: tři dny a tři noci tmy na zeměkouli. Všichni nepřátelé Církve a nejen oni zahynou

vendee.cz

Převzato a přeloženo z The End Days.

Papežové a kardinálové mluvili o této svaté ženě jako o jedné z největších světic všech dob. Při svém blahořečení 20. května 1920 byla papežem Benediktem XV. velebena jakožto příkladná žena a matka uprostřed chudoby a těžkých poměrů. Často bývala ve vytržení, činila zázračná uzdravení, četla v srdcích, předpovídala úmrtí a měla vidění budoucích událostí. Předpověděla první dvě světové války v tomto století. Osmnáct let po její smrti zůstalo její tělo ve stavu dokonalé neporušenosti, jako by bylo pohřbeno právě včera.

Toto je její proroctví o třech dnech temnoty:


Druhý trest bude seslán z nebes. Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou, která si bude nárokovat především nepřátele náboženství, ale nejen je. Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení, kromě posvěcených svící. Ten, kdo ze zvědavosti otevře okno, aby vyhlédl ven, nebo opustí svůj domov, padne na místě mrtvý. Během těchto tří dní by měli lidé zůstat ve svých domovech, modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování.“

- Všichni nepřátelé Církve, ať známí, nebo nepoznaní, budou během této všeobecné temnoty hynout po celé zemi, s výjimkou několika, které Bůh brzy obrátí. Vzduch bude nakažen démony, kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob.“

(Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973).
Marie-Julie Jahenny z La Fraudais (19. století, Francie). Když bude Svatá církev kvůli špatnosti lidí v temnotách, sešle také Pán temnotu ve čtvrtek, pátek a sobotu, která zastaví špatné. Zbožným bude svítit posvěcená svíce. Mořské vlny a tma udělají ze Země obří hřbitov třetiny lidstva

vendee.cz

Převzato a přeloženo z The End Days.

Měla pět ran Našeho Pána. Kvůli tomu byla nazývána „Bretaňská stigmatička“. Měla úžasný dar rozeznávat eucharistický chléb od obyčejného chleba, předměty, které byly posvěcené a ty, které nebyly, rozpoznávat relikvie a to, odkud pocházejí, a konečně také rozumět chvalozpěvům a liturgickým modlitbám v několika jazycích. V pětiletém období od 28. prosince 1875 žila jen ze Svátosti oltářní. Jak Dr. Imbert-Gourbeyre zaznamenal, během tohoto pětiletého období nevylučovala žádné tekuté nebo pevné exkrementy. Během svých vytržení naprosto nevnímala bolest nebo pronikavé světlo. Některá z těchto vytržení byla doprovázena levitací a při vytržení z ní vycházelo světlo.

Marie-Julie Jahenny na Vendée >

- Měla vidění rozhovoru mezi Naším Pánem a Luciferem, který řekl: „Zaútočím na Církev. Svrhnu Kříž, zdecimuji lid, zasadím velikou ochablost víry do srdcí. Také bude veliké odmítání víry. Na čas budu pánem všeho, vše bude pod mou kontrolou, dokonce i Tvůj chrám a všechen Tvůj lid.“

- Svatý Michael říká, že Satan bude mít na čas všechno ve svém vlastnictví a bude vládnout naprosto nad vším, a že všechno dobro, víra, náboženství bude pohřbeno do hrobu... Satan a jeho blízcí se štěstím zvítězí, ale po tomto vítězství naopak Pán shromáždí Svůj vlastní lid a bude vládnout a zvítězí nad vším zlem a vzkřísí z hrobu pohřbenou Církev, povalený Kříž...“

- Marie-Julie viděla, že „nezůstane jakýkoliv pozůstatek po Svaté oběti, žádná patrná stopa víry. Všude bude zmatení...

- Všechna díla uznávaná neomylnou Církví v dnešní podobě přestanou na čas existovat. V tomto smutném zničení se na zemi projeví zářivá znamení. Když bude Svatá církev kvůli špatnosti lidí v temnotách, sešle také Pán temnotu, která zastaví špatné v jejich vyhledávání špatnosti...“

- 27. listopadu 1902 a 10. května 1904 Náš Pán a naše Paní mluvili o existenci spolčení k vytvoření „nové mše“:

- ´Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia, nyní tvrdě pracují, aby dle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší, přepracovali mši, která bude obsahovat slova, jež jsou z mého pohledu odporná

- ´Když přijde ta osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to (tyto texty), které budou celebrovány v onom druhém období... První období je obdobím mých kněží, které existuje od Mé doby. Druhé období je obdobím pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství zavedou své formulace do knihy druhého celebrování. Tito neblazí duchové jsou ti, kdo mě ukřižovali, a očekávají království nového mesiáše

- Marie-Julie ohlásila tři dny temnoty, během nichž budou odpoutány pekelné mocnosti a zahubí všechny nepřátele Boha. „Krize vypukne náhle, tresty budou sdílet všichni a jeden bude bez přestání stíhat druhý..“ (4. ledna 1884).

- „Tři dny temnoty budou ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Ve dnech Nejsvětější svátosti oltářní, Kříže a Naší Paní... ...tři dny a dvě noci.“

- „Země bude pokryta temnotou“, říká Naše Paní 20. září 1882, „a peklo bude vypuštěno na zemi. Hřmění a blesky způsobí, že ti, kdo nemají žádnou víru v Mou moc, umřou strachy.“

- „Během těchto tří dnů děsivé temnoty se nesmí otevírat okna, protože nikdo nebude moci vidět zemi a její úděsné zabarvení, aniž by ihned nezemřel...“

- „Obloha bude v ohni, země se rozštěpí... V těchto třech dnech temnoty ať všude hoří posvěcené svíce, žádné jiné světlo nebude svítit...“

- „Nikdo mimo přístřeší... nepřežije. Země se bude chvět jako při /Posledním/ soudu a bude veliký strach. Ano, budeme naslouchat modlitbám vašich přátel, ani jeden nezahyne. Budeme je potřebovat, aby veřejně hlásali slávu Kříže...“ (8. prosinec 1882).

- „Jedině svíce z posvěceného vosku budou během této hrůzné temnoty svítit. Jediná svíce postačí po celé trvání této pekelné noci... V domovech bezbožníků a rouhačů tyto svíce nebudou svítit.“

- „A Naše Paní oznamuje: Vše se bude chvět kromě kusu nábytku, na němž bude hořet posvěcená svíce. Ten se chvět nebude. Vy všichni se shromáždíte okolo s krucifixem a mým svatým obrázkem. To bude /od vás/ držet onu hrůzu dál.“

- „Během této temnoty na sebe ďáblové a bezbožníci vezmou nejohavnější podoby...jako krev rudé mraky budou plout po obloze. Hřmění bude otřásat zemí a hrozivé blesky budou protínat nebesa. Země se bude chvět až do základů. Moře se vzedme, jeho ohromné vlny se budou přelévat přes kontinent...“

- „Země bude jako obrovský hřbitov. Těla bezbožníků i spravedlivých budou pokrývat zemi.“

- „Třetina obyvatelstva země přestane existovat. Polovina obyvatelstva Francie bude zničena.“ (Marquis de la Franquerie, Marie-Julie Jahenny)

- „Požehnaní jsou ti, o nichž se v této době dá říci, že jsou upřímně oddáni Marii! Mé jméno je uzavřeno ve tvém srdci, má dcero...Rusko bude takřka úplně spáleno.“ (L: Miliony Rusů žijí po pádu SSSR v zahraničí a ti Rusko znovu obydlí.)

(Albert J. Herbert, The Three Days' Darkness „3 dny tmy)

Matka Elena Leonardi (20. století, Itálie). Rusko bude takřka úplně spáleno

vendee.cz

Převzato a přeloženo z The End Days.

Od svých devíti let měla zvláštní vedení od známého stigmatika Padre Pia z Pietrelciny (Itálie). Byla obětovanou duší, vyvolenou Bohem na usmíření za kněze a hříšníky. Věčný Otec, Náš Pán, Panna Maria a Padre Pio se jí zjevovali ve viděních a v letech 1973 až 1983 jí předali mnoho důležitých poselství:

- „Nenadálý oheň sestoupí na celou zemi a bude zničena velká část lidstva. Bude to čas beznaděje pro bezbožné – budou s řevem a satanským rouháním úpěnlivě prosit, aby je skryly hory, a budou se snažit nalézt útočiště v jeskyních, ale marně. Ti, kteří přežijí, naleznou Boží slitování v mé moci a ochraně, zatímco ti, kteří se odmítnout kát za své hříchy, zahynou v ohnivém moři!“

Bl. Taigi: Po 3 dnech tmy sestoupí sv. Petr a Pavel, budou kázat a určí nového papeže. Rusko, Anglie a Čína se vrátí do Církve (L: čili nevyhynou během 3dní).

Trzy dni ciemności, sv. Pio o 3 dnech.

3 dny tmy

fronda.pl/…/trzy-dni-ciemnosci,22724.html

Fragment książki: Wincenty Łaszewski, „Koniec świata według Maryi”, Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2010.

W objawieniach Maryjnych pojawiają się jak refren dziwne słowa o dniach ciemności - łącznie trzech. Według Księgi Apokalipsy (L: dle názoru autora knihy Łaszewskiego) trzy dni ciemności stanowią zawartość jednej z siedmiu czasz, którą na ziemię wyleją aniołowie: „A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii i w jej królestwie nastały ciemności" (Ap 16, 10). Trzy dni ciemności są najbardziej spektakularnym wydarzeniem apokaliptycznym, które dotknie całą ziemię.

Jego nadejście zwiastowało wielu mistyków i świętych: św. Hildegarda z Bingen (+1179), Sługa Boża Marie Martel (+1673), słynny jezuita o. Charles-Auguste Nectou (+1777), bł. Elizabeth Canori-Mora (+1825), bł. Marie Taigi (+1837), Palma d'0ria (+1863), bł. Marie Baourdi (+1878), mistyk Pere Lamy (+1931), bretońska stygmatyczka Julie Jahenny (+1941), św. Ojciec Pio (+1968).

Gdy identyczne proroctwo dochodzi do nas z ust ludzi żyjących w różnym czasie i gdy łączy się ono z innymi zapowiedziami, które już się wypełniły, a dodatkowo świętość owych proroków została uznana przez Kościół, trudno przejść obok tych słów ze wzruszeniem ramion. Przywołajmy kilka zapowiedzi Czasu Mroku.

Znane jest nam już proroctwo zmarłej w 1837 r. Marie Taigi o karze, „która zostanie zesłana z Nieba". Ta wyniesiona na ołtarze wizjonerka jako pierwsza w historii zapowiedziała nadejście trzech dni ciemności:

Na całą ziemię zstąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce. Nic nie będzie widać, a powietrze będzie przepełnione zarazą, która dotknie przede wszystkim, ale nie tylko, wrogów religii. W czasie tej ciemności nie będzie możliwe użyć jakiegokolwiek oświetlenia wymyślonego przez człowieka, tylko poświęcone świece. Kto z ciekawości otworzy okno i wyjrzy lub opuści dom, padnie martwy na miejscu. W czasie tych trzech dni ludzie winni pozostać w swych domach, odmawiać Różaniec i błagać Boga o miłosierdzie.

Wszyscy wrogowie Kościoła, znani czy nieznani, zginą podczas tej powszechnej ciemności. Wyjątkiem będzie garstka, którą Bóg wkrótce nawróci. Powietrze będzie pełne demonów, które ukażą się pod różnorodną ohydną postacią.


A potem Maria Taigi przybliża nam wizję po części symboliczną:

Po trzech dniach ciemności święci Piotr i Paweł zstąpią z Niebios, będą nauczać cały świat i wskażą (ukáží na) nowego papieża. Wielkie światło wyjdzie z ich ciał i spocznie na kardynale, który ma zostać nowym papieżem. Wówczas chrześcijaństwo ogarnie całą ziemię. On będzie Świętym Pasterzem, wybranym przez Boga, by stawić czoła burzom. Na koniec otrzyma dar czynienia cudów, a jego imię będzie wielbione na całym świecie. Rosja, Anglia i Chiny powrócą do Kościoła.

Zdumiewające, ale podobną wizję miała kilka lat wcześniej bł. Elizabeth Canori-Mora (+1825):

Niebo będzie zasnute chmurami, tak gęstymi i ponurymi, że nie sposób będzie patrzeć na nie bez przerażenia. (...) Mściwe ramię Boga uderzy w złych ludzi, a Jego wielka moc ukarze ich pychę i zarozumiałość. Do wytępienia tych bezbożników i heretyków pragnących obalić Kościół i zburzyć jego fundamenty Bóg zatrudni potęgę piekła. (...) Niezliczone legiony demonów będą przebiegać ziemię i wykonywać rozkazy Boskiej Sprawiedliwości. (...) Nic na ziemi nie zostanie oszczędzone.

Po przerażającej karze ujrzałam niebo otwarte i św. Piotra zstępującego na ziemie; był odziany w szaty pontyfikalne i otoczony wielką liczbą aniołów, które śpiewały hymny na jego cześć i ogłaszały jego panowanie na ziemi.

Ujrzałam też św. Pawła zstępującego na ziemię. Z rozkazu Boga przemierzył ziemię i związał demony i przyprowadził przed św. Piotra, który nakazał im powrócić do piekła, skąd przybyli.


Potem zmarła w Palestynie 1878 r. siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego twierdziła, że Maryja mówi jej o „trzech dniach ciemności i unicestwieniu trzech czwartych całej ludzkości".

Z kolei XIX-wieczna mistyczka Julia Jahenny z La Fraudais ogłosiła, że podczas trzech dni ciemności piekielne moce przejmą władzę nad światem. „Kryzys pojawi się niespodziewanie. Kara dotknie wszystkich; jedna będzie następować po drugiej" - mówiła 4 stycznia 1884 roku.

Co ciekawe, Jahenny podaje nawet, w jakich dniach tygodnia spadnie na ziemię kara ciemności: „Trzy dni ciemności będą w czwartek, piątek i sobotę. To dni Najświętszego Sakramentu, Krzyża i Matki Najświętszej". Dodaje jeszcze: „To będą trzy dni bez jednej nocy".

Julia Jahenny cytuje słowa Jezusa:

Ziemia zostanie okryta ciemnością, wtedy całe piekło wyjdzie na ziemię. Grzmoty i błyskawice sprawią, że ci, którzy nie wierzą w Boga i nie ufają mojej potędze, umrą ze strachu.

Widząca przekazuje konkretne wskazówki, jak ludzie wierzący winni się zachować podczas tych trzech dni. Jak zaraz się okaże, jej głos mówi dokładnie to samo, co wielu innych świętych mistyków.

W czasie trzech dni przerażających ciemności nie wolno otworzyć żadnego okna, nikt bowiem nie może zobaczyć ziemi i straszliwego koloru, jaki będzie ona miała w dniach kary. Jeśli zrobi to, natychmiast umrze. Niebo będzie płonąć, ziemia będzie pękać. W czasie trzech dni ciemności niech wszędzie płoną poświęcone świece, a żadne inne światło nie będzie zapalone. W tych przerażających ciemnościach tylko świece uczynione z pobłogosławionego wosku będą dawać światło. Jedna świeca wystarczy na czas trwania tej piekielnej nocy. W domach ludzi złych i bluźnierców te świece nie dadzą światła.

Matka Boża dodała:

Wszystko będzie się trząść z wyjątkiem mebli, na których będą płonąć pobłogosławione świece. Te nie będą drżeć. Zgromadźcie się wokół nich z krzyżem i świętym wizerunkiem. To oddali od was terror.

I znowu słowa Jezusa:

Nikt, kto znajdzie się poza schronieniem, nie przeżyje. Ziemia będzie się trząść, bo sąd i strach będą ogromne. Tak, będziemy wysłuchiwać modlitw twoich przyjaciół;nikt z nich nie zginie. Będą potrzebni, by rozsławiać chwałę Krzyża.

Chmury czerwone jak krew będą pędzić po niebie. Huk grzmotu będzie wstrząsał ziemią, a ponure błyskawice ogołocą niebo z pór roku. Ziemia będzie drżeć aż po fundamenty. Morze podniesie się, a ryczące fale zaleją kontynent.


W 1934 r. Jezus skierował do św. Faustyny Kowalskiej przesłanie o dniach ciemności. Czytamy pod nr. 85 jej Dzienniczka:

Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.


Czyżby dni ciemności zakończyły się przyjściem światła wychodzącego z otworów w belkach krzyża, który ukaże się na spowitym mrokiem niebie? To zupełnie nowy element Boskiego scenariusza na czas oczyszczenia.

Na początku 1950 r. Ojciec Pio napisał dwa listy mówiące o zbliżającej się karze trzech dni ciemności. Przywołują one te same tematy, co wizje i lokucje (przekazy słowne) Julii Jahenny. (viz totéž: Tłumaczenie kopii prywatnego listu autorstwa Ojca Pio, adresowanego do Komisji w Heroldsbach wyznaczonej przez Watykan w celu przebadania prawdziwości objawień o ‘Trzech Dniach Ciemności’ danych przez Naszego Pana, Ojcu Pio, zakonnikowi zgromadzenia Kapucynów i stygmatyka. 28 STYCZEŃ 1950 O. Pio - Trzy Dni Ciemności)

Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świecę, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na Różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej Komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Nie wolno wam wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte i deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę! Jestem pośród was. Otoczcie opieką swoje zwierzęta podczas tych dni. Ja Jestem Stworzycielem i Opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla człowieka. Dam wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich zwierząt. Ochronie dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet aby nakarmić swoje zwierzęta - kto będzie nieposłuszny temu słowu, zginie! Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć Mojego gniewu. Miejcie ufność we Mnie, a Ja będę waszą obroną. Wasza wiara zobowiązuje Mnie do przybycia wam z pomocą.

Godzina Mego powrotu jest bliska! Jednak okażę Miłosierdzie. Najstraszliwszą karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami! Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy Mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w Moje objawienia.

Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozciągnie na całą ziemię! Sztormy, grzmoty, straszliwa pogoda i trzęsienia ziemi pokryją świat na kilka dni. Nastanie nieprzerwany deszcz ognia! Wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Te wydarzenia mają udowodnić, że Bóg jest Panem wszelkiego Stworzenia. Ci, którzy pokładają we Mnie nadzieję i wierzą w Moje słowa, nie mają się czego obawiać. Nie zaprę się tych, którzy rozpowszechniają Moje przesłanie. Żadna krzywda nie spotka dusz w łasce uświęcającej i tych, które szukają obrony u Mojej Matki.

Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia:

Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty! (Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginą na miejscu). Wiatr przyniesie ze sobą trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie cierpiał i umrze niewinnie, stanie się męczennikiem i będzie przebywał ze Mną w Moim Królestwie.

Szatan zatriumfuje! Jednak po trzech nocach ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce znów wzejdzie i oświeci ziemię. Aniołowie przybędą z Nieba i przykryją ziemię duchem pokoju. Uczucie niezmierzonej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją okropne doświadczenia - bliską karę - którymi Bóg nawiedza ziemię od jej stworzenia.

Wybrałem dusze także w innych krajach, jak: Belgia, Szwajcaria czy Hiszpania, i otrzymały one to samo objawienie dostali stejné zjevení, aby te kraje również mogły się przygotować. Módlcie się dużo w czasie tego Świętego Roku 1950. Ta katastrofa przyjdzie na ludzkość jak przebłysk światła, w chwili, gdy wschód poranku zostanie zastąpiony ciemnościami! Od tego momentu nikomu nie wolno opuścić domu lub wyjrzeć przez okno. Ja sam przybędę pośród grzmotów i piorunów. Słabsi powinni zawierzyć się Mojemu Najświętszemu Sercu. Nastanie wielki chaos z powodu całkowitych ciemności, które okryją ziemie, i wielu, wielu zginie od przerażenia i rozpaczy.

Ci, którzy będą „walczyć" dla Mojej sprawy, otrzymają łaski z Mojego Najświętszego Serca, a pokorny płacz skruchy: „KTÓŻ JEST JAK BÓG", będzie ratunkiem dla wielu. Jednakże niezliczona ilość spłonie na otwartych polach jak wyschnięta trawa! Bezbożni zostaną unicestwieni, aby później sprawiedliwość narodziła się na nowo. Bezbožní budou zničeny , by pak spravedlnosti byla znovuzrozena Jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien opuszczać swojego domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc, kolejny dzień i kolejną noc i jeszcze jeden dzień, lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie ujrzycie brzask słońca i będzie to CZAS WIOSNY!

W ciągu dni ciemności Moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w Ogrodzie Oliwnym. Muszą się modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę Moich wybranych! Piekło uwierzy, że włada całą ziemią, ale Ja ją odzyskam! Czy być może myślicie, że pozwoliłbym Ojcu na zesłanie takiej kary na cały świat, jeśli ludzie odwróciliby się od swoich zbrodni dla sprawiedliwości? Ale to z powodu Mojej wielkiej miłości te cierpienia za Moim dozwoleniem zostaną zesłane na was. Wielu Mnie przeklnie, a mimo to tysiące dusz ocali się przez nie. Mnozí Mě proklejí, ale tisíce duší bude spaseno skrze ně-tresty .Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin Mojej Miłości!

Módlcie się! Módlcie się! Pragnę waszych modlitw.

Moja Najdroższa Matka Maryja, św. Józef, św. Elżbieta, św. Konrad, św. Michał, św. Piotr, Mała Tereska, wasi Aniołowie Stróżowie niech będą waszymi rzecznikami. Błagajcie o ich pomoc! Bądźcie dzielnymi żołnierzami Chrystusa! Gdy powróci Światłość, niech wszyscy złożą dziękczynienie Świętej Trójcy za opiekę! Zniszczenia będą ogromne! Ale Ja, wasz Bóg, oczyszczę ziemię.

Jestem z wami. Miejcie ufność!


Belgia, Szwajcaria, Hiszpania. Dobrze byłoby poznać również tamte apokaliptyczne głosy...

Błogosławiona Elena Aiello (+1961) słyszała 22 sierpnia 1960 r., w święto Niepokalanego Serca Maryi: „Módlcie się. Nie traćcie czasu, bo będzie za późno. Gęsta ciemność otacza bowiem ziemię, a nieprzyjaciel staje u drzwi!".

W objawieniach rozpoczętych 18 czerwca 1981 r. w San Lorenzo del Escorial w Hiszpanii wizjonerka Luz Amparo Cuevas (1931-), otrzymała od Matki Bożej Bolesnej przekaz dotyczący trzech dni ciemności:

Bóg Ojciec ześle dwie bardzo wielkie kary. Jedna z nich to wojny, rewolucje. Inne nadejdą z Raju. Będą wielkie trzęsienia ziemi w niektórych krajach, cała Ziemia będzie pokryta ciemnością przez trzy dni, niczego nie będzie można zobaczyć, powietrzem nie będzie można oddychać, a w czasie tych dni ciemności jedyne światło dostarczać będą święte świece. Wierni muszą zostać w swoich domach, odmawiać Różaniec Święty i prosić Boga o Miłosierdzie. Kara spowoduje, że dwie trzecie ludzi zginie. Nic się nie stanie tym, którzy są z Bogiem i z Maryją Najświętszą.

26 grudnia 1988 r. Maryja powiedziała do Patricii Talbot: „Jeśli ludzkość się nie nawróci, nadejdą dni ciemności zapowiedziane w Apokalipsie i przez wielu wizjonerów". Ale Matka Boża od razu dodała pewien szczegół: „Ziemia zostanie wyrzucona z orbity (z oběžné dráhy) na trzy dni". Mówi też o jakichś chemikaliach w atmosferze służących jako katalizator przy wybuchu ognia.

---

Tekst pochodzi z książki: Wincenty Łaszewski, „Koniec świata według Maryi”, Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2010.

John Larry 1996: Oceán zaplaví východ USA a západ Evropy. Dým zacloní Slunce na 3 dny

23 lipca 1996 r. mieszkający na przedmieściach Rochester John Larry miał wizję Jezusa ostrzegającego przed czasem trzech dni ciemności:

fronda.pl/…/trzy-dni-ciemnosci,22724.html

Otrzymałem cztery wizje na ten temat. Ujrzałem ogromną kometę z ognistym ogonem, która okrążając ziemię, zbliżała się coraz bardziej. I nagle ujrzałem, jak uderza w Ocean Atlantycki. Widziałem nawet to niesamowite wejście pod wodę i samo uderzenie pomarańczowego ognia w dno oceanu, co spowodowało powstanie przeogromnych fal, wyższych od najwyższych drapaczy w Nowym Jorku, jak mi to zostało pokazane w innej wizji. Zalana została cała wschodnia część USA i całe wybrzeże atlantyckie w Europie. Wstrząs spowodował przebudzenie się wielu wulkanów i wyrzucenia ławy i pary, które zmieszały się z gazami komety. Utworzony w ten sposób dym zaćmi słońce na trzy dni. Przytoczę wam teraz przekaz z 23 lipca 1996 roku. Po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem ogromny wulkan, z którego buchał czarny dym zasłaniający słońce. Jezus powiedział:

„Mój synu, w tej wizji oglądasz wybuch masywnego wulkanu, z którego wydobywa się czarny dym. Wprawdzie ujrzycie wzrost wybuchów wulkanicznych, lecz ten wybuch nastąpi dopiero, gdy kometa uderzy w Ziemię. Nastąpi ogromne zniekształcenie skorupy ziemskiej, co będzie przyczyną przebudzenia się wielu wulkanów. Złączenie się gazów i lawy wulkanicznej z gazami komety spowoduje trzy dni ciemności. Nastąpi zmiana biegunów magnetycznych i krótkotrwała zmiana orbity ziemskiej na większą. Przyciąganie słoneczne skoryguje zmianę orbity, lecz zanim to nastąpi, na Ziemi będzie zimniej. Podczas trzech dni ciemności podziemia lub jaskinie będą najlepszym schronieniem przed zimnem i unoszącą się siarką (sírou), która wypełniając powietrze, wychwytywać będzie z niego tlen. Módl się, mój ludu, i słuchaj moich pouczeń, a Ja skieruję cię, gdzie powinieneś iść, i obdarzę cię moim Chlebem Niebiańskim".


Co to będzie? Czy Niebo ostrzega o skutkach wybuchu jądrowego? A może mówi o upadku jakiegoś kosmicznego bolidu, który wzbije w atmosferę tyle pyłu, że na kilka dni zapanuje na świecie nieprzenikniony mrok? Może, zgodnie z tym, o czym mówi Patricia Talbot, czas mroku rzeczywiście wiąże się z katastrofą kosmiczną? „Jeśli ludzkość się nie nawróci - mówi wizjonerka - nadejdą dni ciemności zapowiedziane w Apokalipsie i przez wielu wizjonerów. Ziemia wypadnie z orbity na trzy dni".

Dlatego Maryja każe ludziom przeczekać ten czas w swych domach, więcej - poleca zamknąć drzwi, pozasłaniać wszystkie okna i nie wyglądać na zewnątrz.

Może rację mają ci, którzy uważają, że hasło „trzy dni ciemności" brzmi jak symboliczny okres zła? Trudno się z nim zgodzić, skoro ten przerażający wątek towarzyszy wielu nadprzyrodzonym interwencjom z Nieba.

Ich kres nastąpi po interwencji Najświętszej Maryi Panny. W jednym z objawień w 1993 r- Maryja mówiła: „Jestem świeżym powiewem w nowym dniu. Jestem światłem, posłanym, by rozproszyć ciemność".

---

Tekst pochodzi z książki: Wincenty Łaszewski, „Koniec świata według Maryi”, Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2010.

Stalin a kazaňská ikona PM a metropolita z antiochijského patriarchátu z libánských hor Elijáš-lw

Stalin a Kazaňská ikona

Jeromonach Filadelf:
Slovo o skutcích přesvaté Bohorodice


orthodoxia.cz/kazanska.htm

Moskva, Ruské duchovní centrum, 1992 (Pro širokou veřejnost vychází poprvé)

„Orodovnice horlivá“ Spasení Ruska ve Velké vlastenecké válce v letech 1941 – 1945

Těžká zkouška nám připadla v roce 1941. Mnoho velkých států se v této válce nezachovalo. Jak vydržela Rus? Kdo ji zachránil? Odpověď se nachází v práci kněze Vasilije Švece.

Před samotným začátkem Velké vlastenecké války měl jeden ze starců Valaamského monastýru tři zjevení. V prvním viděl, jak Matka Boží, svatý Jan Křtitel, svatý Mikuláš Divotvorce a sbor svatých prosili Spasitele, aby neopustil Rusko. Spasitel odpověděl, že v Rusku je tak veliký úpadek víry a ctnosti, že není možné trpět tyto nepravosti. Všichni svatí a přesvatá Bohorodice se slzami pokračovali v modlitbě. Nakonec Spasitel řekl: „Neopustím Rusko.“ Ve druhém vidění Matka Boží a svatý Jan Křtitel stanuli před prestolem Spasitele a prosili Ho o spasení Ruska. Spasitel znovu odpověděl: „Neopustím Rusko.“ Ve třetím vidění byla Matka Boží sama před svým Synem a se slzami Ho prosila o spasení Ruska: „Rozpomeň se, můj Synu,“ říkala, „jak jsem stála u Tvého kříže,“ a chtěla kleknout. „Ne, to není zapotřebí,“ řekl Spasitel, „vím, jak miluješ Rusko, a pro tvá slova ho neopustím. Potrestám ho, ale zachovám.“

Starec, který měl toto zjevení, ukončil svůj život v Pskovsko-pečerském monastýru ve věku kolem sta let.

Na začátku války vyzval patriarcha antiochijský Alexandr III. křesťany celého světa k modlitební a materiální pomoci ruské zemi.

Byť byli velcí modlitebníci i v Rusku (např. jeroschimonach Serafim Vyrický, který tisíc dnů a nocí, když byla země v rukou nepřítele, prostál v modlitbě za spasení Ruska), přesto byl stejně, jako v roce 1612, Božím úradkem vyvolen přítel a modlitebník z bratrské církve – z antiochijského patriarchátu, metropolita libánských hor Elijáš. Vladyka Elijáš sestoupil do podzemí, kam nepronikal ze země ani jeden zvuk a kde nebylo nic, kromě ikony Matky Boží, a zde se uzavřel. Nepřijímal pokrm, nepil, nespal a jenom se modlil k přesvaté Bohorodici a prosil Ji o oznámení, jak je možné pomoci Rusku. Asi za tři dny se mu zjevila sama Přesvatá Bohorodice v ohnivém sloupu a oznámila, že on, jako pravý modlitebník a přítel Ruska, byl vyvolen pro to, aby tlumočil Boží pokyn pro tuto zemi. Nebude-li tento pokyn splněn, Rusko zahyne.

Pro záchranu Ruska je nutné, aby byly po celé zemi otevřeny chrámy, monastýry, duchovní semináře a akademie. Duchovní, kteří se vrátili z válečných front a věznic, musí začít konat bohoslužby. Leningrad nesmí padnout do rukou nepřítele. Pro jeho záchranu ať vynesou divotvornou ikonu Matky Boží zvanou „Kazanskaja“ a obnesou ji s „krestnym“ průvodem kolem města. Pak ani jeden nepřítel nevstoupí na svatou zem města na Něvě. Před „Kazaňskou“ ikonou Matky Boží je nutno posloužit moleben i v Moskvě. Pak musí být ve Stalingradu, který také nesmí být odevzdán nepříteli. „Kazaňská“ ikona Matky Boží musí jít s armádou až na hranice Ruska a až bude válka končit, metropolita Elijáš musí přijet do Ruska a vyprávět, jak bylo Rusko zachráněno.

Tehdy se vladyka Elijáš spojil s představiteli ruské pravoslavné církve a se sovětskou vládou a tlumočil jim Boží pokyn. Stalin k sobě zavolal metropolitu Sergije a metropolitu Alexije a slíbil splnit vše, co vyřídil metropolita Elijáš.

Z Vladimirského katedrálního chrámu v Leningradě vynesli ikonu Boží Matky „Kazaňskou“ a obešli s ní „krestnym“ průvodem celé město. Obležení Leningradu bylo protrženo v den památky apoštolům rovné Niny, osvětitelky Gruzie.

Potom ikona Matky Boží „Kazanskaja“ začala své putování po Rusku. Zázrakem, zjeveným v modlitbách a záštitou Přesvaté Bohorodice byla zachráněna i Moskva. Němci utíkali v panice. Z Moskvy převezli ikonu Matky Boží do Stalingradu, kde před ní bez ustání sloužili molebny a panychidy. Ikona se nacházela na pravém břehu Volhy uprostřed ruských vojáků a Němci se proto nemohli na to místo, přes řeku, dostat. Byl dokonce okamžik, kdy obránci města zůstali na zcela maličkém kousku území u Volhy, ale Němcům se ani v tomto případě nepodařilo vypudit naše vojáky, uprostřed nichž byla zázračná ikona.

Velké potíže vyvstaly na cestě našich vojáků při osvobození staré německé pevnosti – Königsbergu. Vypráví důstojník, který sám byl v centru boje o město: „Naše armáda byla vysílena, ale Němci měli sílu pořád. … Najednou vidím, že přijel velitel fronty a mnoho důstojníků s ním..., a duchovní s ikonami. Mnozí zažertovali: 'Ejhle, přivezli popy, teď oni pomohou.` Ale velitel fronty zakázal žertovat, dal povel, aby se všichni postavili a sundali čepice. Kněží posloužili moleben a přemístili se k přední linii boje s ikonou. Všichni se nechápavě dívali: kam to jdou? Šli zpříma – všechny je zabijí … Ale oni šli klidně do ohně. A pojednou palba z německé strany ustala. Tehdy byl dán signál a naše armáda začala celkový útok na město-pevnost ze země a z moře. Jak potom jednohlasně vyprávěli zajatci, těsně před samotným útokem Rusů se na nebi zjevila Madona, kterou viděla celá německá armáda a úplně všem Němcům vypověděly zbraně … Tehdy naše armáda zlomila odpor nepřítele a dobyla město. Během zjevení Matky Boží Němci padali na kolena a velmi mnoho z nich pochopilo, Kdo pomáhá Rusům.“

Kyjev, matka ruských měst, byl osvobozen v den svátku „Kazaňské“ ikony Matky Boží.

V té době bylo otevřeno 22 tisíce chrámů. Byly otevřeny duchovní semináře, akademie, Trojicko-sergijevská lávra, Kyjevo-pečerská lávra, některé monastýry. Bylo dovoleno přenést ostatky světitele Alexije, metropolity moskevského a celého Ruska, do moskevské katedrály – Bogojavlenského chrámu, kde se po celou dobu války nacházela zázračná ikona Matky Boží „Kazaňská“, která byla s obránci v roce 1612.

Nastalo obrození víry na Rusi.

V roce 1947 Stalin splnil slib a v říjnu pozval metropolitu Elijáše do Ruska, protože se naplnila všechna jeho proroctví. Před návštěvou hosta Stalin zavolal vladyku Alexije, který se už stal patriarchou, a zeptal se, čím se může ruská církev odvděčit metropolitovi Elijášovi. Přeosvícený vladyka Alexij nabídl darovat vladykovi Elijášovi ikonu Matky Boží „Kazaňské“, kříž s drahokamy a panagii s drahokamy ze všech končin země. Vláda odměnila metropolitu Elijáše stalinskou prémií za pomoc Rusku v době války. Vladyka prémii odmítl a řekl, že monach peníze nepotřebuje. „Ať jsou peníze věnovány na potřeby země. Rozhodli jsme se sami předat Rusku 200 tisíc dolarů na pomoc osiřelým dětem, jejichž rodiče zahynuli ve válce,“ – řekl Boha milující antiochijský hierarcha. Po Moskvě navštívil metropolita Leningrad.

Ráno 9. listopadu 1947 metropolita Elijáš sloužil svatou liturgii v katedrálním chrámu svatého Mikuláše. Tehdy chrámu daroval část ostatků svatého Mikuláše, která se nyní nachází ve starobylé chrámové ikoně Mikuláše Divotvorce před solejem, u hlavního prestolu.

Druhý den mne známý pozval do vladimirského katedrálního chrámu. Zázrakem jsem se dostal dovnitř. Metropolita Elijáš a metropolita Grigorij spolu s duchovenstvem odsloužili malou večerní, po níž byl na „Kazaňskou“ ikonu Matky Boží vložen drahocenný věneček – dar metropolity Elijáše. „Modlil jsem se za vaše město,“ řekl ve svém kázání vladyka Elijáš, „a jsem vděčen Hospodinu Bohu, že mne uznal za hodna přebývat zde. Viděl jsem víru, viděl jsem, že Matka Boží neopustila své dítky...“ To vše pronesl přes tlumočníka, ale všichni v chrámu plakali. Bylo to takové duchovní povznesení, taková mohutná modlitba, že srdce všech přítomných hořela, všichni se cítili bratry a sestrami, sobě navzájem nejdražšími lidmi.

„Zastupnica userdnaja“ – „Orodovnice horlivá,“ zpívali všichni a zdálo se, že zpíval celý chrám a celý národ se vznášel do nebe. Když vycházeli z chrámu, tropar ikoně Boží Matky „Kazaňské“ zpívaly desítky, stovky tisíc obyvatel Petěrburgu na ulicích i na náměstích i u stadionu ... Zde se všichni rozplakali a modlitebně vzývali Matku Boží jako Přímluvkyni a Ochránkyni Ruska.

Ještě dvakrát pobýval tento veliký světitel a modlitebník v Rusku: v roce 1954 v Pskovsko-pečerském monastýru a v roce 1963 v pskovském Trojickém chrámu. Přiblížil jsem se tehdy k němu s prosbou o požehnání a řekl jsem: „Drahý vladyko, pamatuji vás v Leningradě a modlím se za vás...“ Metropolita se proměnil v obličeji a začal mluvit rusky. Mluvil pomalu, vyslovoval pevně. Jaké on měl oči! Když uslyšel má slova, rozplakal se a pronesl: „Jak u vás milují Boha! Nikde nemilují Boha a Matku Boží tolik, jako u vás. Jaké štěstí je být v Rusku – to není možné vyjádřit slovy! Byl jsem v mnoha zemích, ale takové lásky jsem neviděl nikde. Když tenkrát zpívali “Zastupnica userdnaja" tisíce lidí, plakal jsem, nemohl jsem mluvit." Všichni se divili, proč čestný host pláče? A on pokračoval: „Vždy se modlím za vše město. Je v mém srdci. Velmi miluji vaši zemi, váš národ...“ Ve věku 97 let odešel metropolita Elijáš k Pánu. V nekrologu, který byl zveřejněn v „Žurnálu moskevského patriarchátu“ stálo, že byl přítelem a modlitebníkem za naši vlast.

Zázračná „Kazaňská“ ikona Matky Boží se nyní nachází ve Vladimirské katedrále v Sankt-Petěrburgu, stojí s věnečkem od metropolity libánských hor Elijáše na znamení vděčnosti za záchranu Ruska v letech 1941 - 1945 a Boží Matka stále ochraňuje své město. A v Bohojavlenském chrámu v Moskvě se nachází „Kazaňská“ ikona Matky Boží s věnečkem od knížete Požarskéno na znamení vděčnosti za záchranu Ruska v roce 1612. A tak, jako dříve, i nyní ochraňují Ruskou zemi zázračné ikony Matky Boží:

Tichvinská ikona chrání a žehná severním krajům (svátek 26.6. – jul. kal. 9.7.)

Iverská ikona chrání a žehná jižním krajům (svátek 13.10. – jul. kal. 26.10.; 12.2. – jul. kal. 25.2.; světlé úterý po Pasše)

Počájevská a Smolenská ikona Matky Boží ochraňuje ruskou zemi na západě (svátek 23.7. – jul. kal. 5.8.)

Kazaňská ikona přesvaté Bohorodice ochraňuje ruskou zemi od východu až do všech končin země svou blahodárnou září (svátek 22.10. – jul. kal. 4.11; 8.7. – jul. kal 21.7.)

Vladimirská ikona Matky Boží září v centru Ruska. Původně byla napsána svatým evangelistou Lukášem na desce ze stolu, za kterým stolovala svatá rodina (svátek 21.5. –jul. kal. 3.6.; 23.6. – jul. kal. 6.7.; 26.8. – jul. kal. 8.9.).


Rozhlédněme se vůkol. Vzpomeňme na historická poučení. Snažme se kát z celého srdce ze svých hříchů, v tom je spasení.

Nechť smiluje se nad námi a spasí nás milosrdný Hospodin a Jeho nejmilostivější Matka! Amen.

E. R.
Veřejná doména
Libor Halik
,,Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou učedníci Mého evangelia, teď tvrdě pracuji na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období."
(L vysvětlivky: jsou to nejspíš ty …More
,,Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou učedníci Mého evangelia, teď tvrdě pracuji na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období."
(L vysvětlivky: jsou to nejspíš ty texty od r.1969 v nové katolické liturgii, kde v mnoha národech je místo pravdivé eucharistické modlitby nad vínem se slovy „..Krev má, která se vylévá za vás a za mnohé“ nepravdivé slovo „..Krev má, která se vylévá za vás a za všechny“. R.2015 jsem myslel, že díky nepravdivému slovu nedochází k proměně vína v Krista a katolíci klanící se před vínem pak páchají nevědomky modloslužbu. Myslel jsem, že dochází jen k proměně chleba v Krista, neboť slova nad ním se nezměnila. R.2021 myslím, že k proměně vína dochází, protože katolický kněz i po r.1969 opakuje slova Krista "toto je krev má". Omyl v následující větě "za všechny" nedokáže zrušit předchozí pravdivá slova proměny. O eucharistickém Kristu platí evangelijní: Jan 1,5 "To Světlo ve tmě svítí a tma Ho nepohltila." Ač okolí eucharistického Krista je protivné Božímu zraku, v centru Kristus zůstává dle Zjevení Janova 11,2 "Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům;...")
ľubica
Modlite sa, moje deti, pretože väčšina z vás si neuvedomuje, že kométa smeruje k Zemi a ľudstvo bude v šoku. “imeteo.sk/…-hviezda-prvykrat-za-800-rokov
dusan.podstavsky
Vcelku veľmi múdre myšlienky,, ďakujem za ne a prosím o požehnanie pre všetkých.
Peter(skala)
Kedysi som nechapal, prečo izraeliti sa bali isť na zjavenie ...ked cih Mojžiš volal.
Bolo to preto, lebo sám som bol taký... hovorili mi: ved sa presvedč sám..ale vždy som si našiel vyhovorky:...cirkev neodsuhlasila, katechizmus to nevyžaduje...a čo ak je to od zleho... čo ak ma to zmeni k horšiemu, bojím sa nepoznaneho... atd..
Až ked som si to priznal, nakoľko dovtedy som zvaloval vinu na iné …More
Kedysi som nechapal, prečo izraeliti sa bali isť na zjavenie ...ked cih Mojžiš volal.

Bolo to preto, lebo sám som bol taký... hovorili mi: ved sa presvedč sám..ale vždy som si našiel vyhovorky:...cirkev neodsuhlasila, katechizmus to nevyžaduje...a čo ak je to od zleho... čo ak ma to zmeni k horšiemu, bojím sa nepoznaneho... atd..

Až ked som si to priznal, nakoľko dovtedy som zvaloval vinu na iné... až vtedy som pochopil, prečo to mali tak "ťažke" izraeliti. Dokonca ani zo zvedavosti tam nešli.

Človek zo zvedavosti urobi mnoho hluposti...Lotova žena kvôli tomu skamenela...horespomenuta vizionarka Julia, hovori, že nemame zo zvedavosti pozerať na to, čo sa bude diať vonku počas 3 dnoch tmy... ani zo strachu by človek nemal hladať Božiu Tvár, ale z lasky k Nemu.

Preto to chce viac lasky k tomu ako spoznať živeho Boha: oslobodiť sa od samotneho Zakona a tužiť po Duchu Zakona - Duchu Svätom, ktory sa zjavuje
Peter(skala)
Ceskoslo... odpoved na to dal Mojžiš, ked povedal, aby sa šli pozrieť na zjavenie.
A vieš ako reagovali ?!
Človek nemôže vyčitať Bohu ani ľudom, že nemal možnosť rozlišovania, pretože aj v sučasnoti existuje veľa Božích i falošných zjavení, takže má možnosť na vlastne oči vidieť ten rozdiel. Potom dokaže rozlišovať aj bez toho, aby ho niekto poučal.
Ako hovorí Božie Slovo: Spravodlivý má zapisany …More
Ceskoslo... odpoved na to dal Mojžiš, ked povedal, aby sa šli pozrieť na zjavenie.

A vieš ako reagovali ?!

Človek nemôže vyčitať Bohu ani ľudom, že nemal možnosť rozlišovania, pretože aj v sučasnoti existuje veľa Božích i falošných zjavení, takže má možnosť na vlastne oči vidieť ten rozdiel. Potom dokaže rozlišovať aj bez toho, aby ho niekto poučal.

Ako hovorí Božie Slovo: Spravodlivý má zapisany Zakon v Srdci
niedopytalski
Právě proto je třeba si dát tu práci a jít do hidtorie a pečlivě si přečíst to co se v minulosti prorokovalo.
Ale je třeba číst zdroje z dané doby.
Já jsem si třeba nedávno koupil elektronickou knihu o Garabandal.
Co mě , ale mrzí, že to nebylo z let 70 tých, ale až 90 tých minulého století.
Ale na druhou stranu pořád lepší, než si číst recenze až z dnešní doby o tom co se stalo před víc …More
Právě proto je třeba si dát tu práci a jít do hidtorie a pečlivě si přečíst to co se v minulosti prorokovalo.
Ale je třeba číst zdroje z dané doby.
Já jsem si třeba nedávno koupil elektronickou knihu o Garabandal.
Co mě , ale mrzí, že to nebylo z let 70 tých, ale až 90 tých minulého století.
Ale na druhou stranu pořád lepší, než si číst recenze až z dnešní doby o tom co se stalo před víc jak 50 lety.
Ostrik
Zajímavé čtení, zvláště proto, že mnoho předpovězeného se dělo a děje. Je velmi prospěšné, aby se každý s těmito proroctvími seznámil. 👍
Peter(skala)
Človek sa mýli z viacerých dôvodov:
1.ked neverí Božím zjaveniam, bezohľadu na to, či su oficialne schvalene alebo niesu..
2.Ked mieša Božie zjavenia s falošnými...
3.ked Božie zjavenia považuje za falošné a falošné za BožieMore
Človek sa mýli z viacerých dôvodov:

1.ked neverí Božím zjaveniam, bezohľadu na to, či su oficialne schvalene alebo niesu..
2.Ked mieša Božie zjavenia s falošnými...
3.ked Božie zjavenia považuje za falošné a falošné za Božie
niedopytalski
Kokso ,
myslím si , že se nikdo sem omluvit za nesplněné předpovědi nepříjde. Spíš bude hledat důvody , jak ospravedlnit, že se předpověď nesplnila.
Máš velkou výhodu, že si mladý a že dnes je internet.
Za naších mladých let jsme tuto možnost neměli.
Píšu to proto, že si můžeš zjistit co psali "proroci" v minulosti a z jakým výsledkem .
Je třeba si ale najít autentické texty s té doby, né …More
Kokso ,
myslím si , že se nikdo sem omluvit za nesplněné předpovědi nepříjde. Spíš bude hledat důvody , jak ospravedlnit, že se předpověď nesplnila.

Máš velkou výhodu, že si mladý a že dnes je internet.
Za naších mladých let jsme tuto možnost neměli.
Píšu to proto, že si můžeš zjistit co psali "proroci" v minulosti a z jakým výsledkem .
Je třeba si ale najít autentické texty s té doby, né se spolíhat na to, že oni sami ti řeknou, jak to tehdy bylo.

Spousta věci, je zaležitosti víry, a člověk v daném čase nemůže odpovědně říct, jak se věci ve skutečnosti mají.
Co se ale zjistit dá je kvalita zdroje.
A ta se pozná tak, že si přečtu texty z historie a porovnám to s realitou.
A také je dobré si prověřit, jak daný člověk přistupuje k realitě a jakým způsobem se zachoval, když mu bylo dokázáno, že klamal.
Jestli se k tomu postavil čelem ,hrál mrtvého brouka,anebo se snažil všemožně vykrucovat, aby nemusel přiznat chybu a změnit své chování.
Peter(skala)
Dakujem za veľmi bohaté a konkretne udalosti, ktore nám Boh zjavil skrze prorokyňu: Juliu
len by som vymenil tie udalosti, ktore su v nazve: 3sv.vojna, obnova kresťanstva-po Varovani a Zazraku, vystupenie Antikrista a prenasledovanie, 3 dni tmy a prichod Krista - doba vzkriesenia a mieru
doba odpadu viery ešte len pride počas vystupenia Antikrista a aj ked papež bude mimo Rima, predsa Cirkev …More
Dakujem za veľmi bohaté a konkretne udalosti, ktore nám Boh zjavil skrze prorokyňu: Juliu

len by som vymenil tie udalosti, ktore su v nazve: 3sv.vojna, obnova kresťanstva-po Varovani a Zazraku, vystupenie Antikrista a prenasledovanie, 3 dni tmy a prichod Krista - doba vzkriesenia a mieru

doba odpadu viery ešte len pride počas vystupenia Antikrista a aj ked papež bude mimo Rima, predsa Cirkev bude mať papeža
Gweltaz Mazhevig
Vážený Libore, Bretaň není ve Francii: je okupován francouzským státem téměř 5 století. Zde je několik zpráv Marie-Julie Jahenny o Bretani - doufám, že český překlad není tak špatný ...
Emziviz kde Maria-Julia Marie-Julie Jahenny eus Blaen (bro-Vez, eskopti Naoned), od ar 26 do viz Gouere 1881: emziviz rukavice santez Anna (26. července 1881: kolokvium se sv. Annou) Kolokvia MJ Jahennyho, …More
Vážený Libore, Bretaň není ve Francii: je okupován francouzským státem téměř 5 století. Zde je několik zpráv Marie-Julie Jahenny o Bretani - doufám, že český překlad není tak špatný ...

Emziviz kde Maria-Julia Marie-Julie Jahenny eus Blaen (bro-Vez, eskopti Naoned), od ar 26 do viz Gouere 1881: emziviz rukavice santez Anna (26. července 1881: kolokvium se sv. Annou) Kolokvia MJ Jahennyho, Blaina, Pays de la Mée, biskupství v Nantes v Bretani "Poslouchám Svetu Annu, patronku Bretaně." Ona říká : "Pro Bretani jsou pro ni psány také masakry, ale nebudou dlouho trvat." Legie bezbožných a zednářů a další, kteří se jim podobají, se nenechají dlouho prosadit uprostřed Bretaně, aby tam vrhli nepořádek. Postaví tam tábor, blíže ke mně než k tobě. Tady přijde celé peklo, aby Bretony potrestalo. Přijedeme v obrovském počtu z Francie, abychom se tam setkali a strávili týdny. Ze všech částí království přijdou lidé a budou opovrhovat mým svatým lidem, protože znají víru Bretonů a jejich lásku ke mně. Toto shromáždění bude ztrátou pro duchovenstvo a pro křesťanskou mládež, nenapravitelnou ztrátou ... V Bretani povstanou tři tábory stejného shromáždění, aby lidi převrátily skandálními festivaly a hrami. Prostřednictvím těchto setkání dobyjí množství Bretonů. V té době budou platit nejhorší zákony; a už nebude žádná rezerva. V Bretani zemře mnoho kněží rukou bezbožných těchto sekt. Zlo tam bude proudit v rychlé potopě, zejména ve třech bodech. Ten, ve kterém žiji, ho budu chránit, ale u mnoha lidí víra oslabí, protože Otec, který vede ovce, nebude mít své srdce pevně spojené s tím, kdo je v sídle svatého Petra spojovacím článkem víra. V tomto velkém městě, které nese krásné jméno, se stane hrozné zlo: Rennes. Tam černé zápletky připravují bezbožné gangy. Duchovenstvo tam bude velmi nešťastné. Zlo bude méně na vašem vlastním místě, od Nantes, který je také mojí zemí v Bretani, do posledních měst, která jdou na sever. Ve farnostech odsud, ve čtyřech, pěti a sedmi ligách, však ve dne i v noci dojde ke strašlivým vraždám. O jménech těchto farností se nebudeme mýlit. Nebylo v Guémeném zatýkací stanoviště, kde bylo několik zabito? Nezabilo je lano podivnými bolestmi? Tam bude spousta problémů. Příteli, který tolikrát přišel na toto místo kříže, ho budu chránit. Jeho název se podobá jménu Saint Clair ... - Aha! je to kněz Savenay. - Jeho víra je pevná ... ale i v této oblasti jsou velmi špatní křesťané a jako všude lidé, kteří nejsou pro přítele Páně. - Jsou tu všude, svatá Anne, a také velmi blízcí nám, kteří, aniž bychom ho znali, pronásledují tohoto sluhu, zachránce Francie. - Drazí přátelé, v srdci diecéze, kde sedí váš pastor, bude zlo. Rozšiřuji však veškerou svou ochranu, abych zmírnil hrozné přísnosti tohoto velkého města. Obsahuje velké množství těch z této bezbožné sekty, kteří čekají jen na hodinu, aby ukázali, co jsou zač. - Je to docela pravda, Sainte Anne. - Tato epocha překoná ve velikosti zla epochu poslední revoluce, kdy byli kněží gilotováni. Věřili byste, že na tomto místě, poblíž mé svatyně, která byla pokropena krví mučedníků, byste mohli věřit, že právě na tomto místě přinesou to, co si mohou vzít kněží? Křesťané k tomu budou připoutáni lany a řetězy na lavičce zlovolnou zlobou. Ti, kdo usmrtí křesťany, budou toto místo nazývat „místem potěšení“, místem, kde trávíme úctyhodné hodiny. Neprovedeme je všechny z Bretaně; přijde z Francie ve velkém počtu: budou svázáni a svázáni, aby podstoupili hrůzu úderů. Udělám ze sebe ochránce laskavosti; ale nebudu schopen přimět srdce k útěku, mám na mysli místo, kde nad vámi vládne pastor vaší diecéze, Boží děti. První přátelé tam už nebudou. Mnoho přátel tam stále bude: nebudou moci uprchnout a budou muset podstoupit mučení a smrt. - Sainte Anne, mám tam také spoustu přátel. Necháte si je; Moc prosím. - Ach ! Ježíš udeří hodinu shromáždění v míru pro ty, kterým slíbil svou ochranu ... Celá horní část Nantes bude zničena; dno bude mít méně trápení, dno města se blíží k vám. V tu chvíli se projeví Boží lítost ... Toto minimum bude o něco méně nešťastné, ale bolest bude všude v důsledku toho, co uvidíme nebo uslyšíme zlověstné věci “.

rok 22 a viz c'hwevrer 1878 - 22. února 1878 Arc'hael Rafael a energický Groaz. Krenañ a ran: lenn ar pezh a zo e-barzh a zo dav. Tostaat běžel. Al lizherennoù a zo tres ar gwad. „Gwad Jezuz ez eo, eme an Arc'hael, hag en deus skrivet E Vennozh evit E vugale“ Archanděl Raphael otevírá kříž. Třesu se: budeme si muset přečíst, co je uvnitř. Přistupuji. Dopisy jsou, jako by byly krví. "Je to krev Ježíše," říká archanděl, který napsal své požehnání pro své děti. " - kentañ skrid / první píše: Brittany, zachoval jsi mi loajalitu. Věnovali jste se obraně pronásledovaných. Nebojili jste se říct: „Jsem křesťan; V případě potřeby si ponechám svou Víru až do poslední kapky mé krve “. - eil skrid / druhý píše: Bretani, jsi poznamenán třemi tajemstvími, která jsem sdělil své Neposkvrněné matce: připrav se na jejich přijetí. Vstaneš sám, jako mocná armáda, jakmile znesvěcené nohy zlých přijdou, aby zneuctily tvou víru. Budete dost silní, abyste nenechali šlapat první hrany. - trede skrid / třetí píše: Bretaň, ty jsi si vybral. Jste jako předurčení. Vy sám budete udržovat svou víru; budeš se podporovat sám. Budete ohraničeni jako železný plot: nic nebude moci překročit vaše hrany. - pevare skrid / čtvrtý píše: Bretani, nikdy jsi neznal tajemství spojenectví, které jsem s tebou uzavřel, protože jsi vzal toto jméno Bretaně. Jste to vy, kdo projeví vaši odvahu, když uslyšíte královo volání. Pochodujete jako vítězná armáda, abyste se setkali s ním, kterého jsem zázračně dal, abych zachránil toho, kdo v hanbě zahyne. - pemvet skrid / fifth píše: Brittany, spojenectví, které jsem s vámi uzavřel, je dosud neznámé. Brzy to odhalím. Jsem hlasem pravdy a života. Když se toto krásné jméno dostalo do Bretaně, zapsal jsem si je do svých pěti ran. Toto jméno mi bylo dražší než ve všech ostatních částech vesmíru. V dobách války, diskusí a úzkosti měla Bretaň vždy známku mé ochrany. - c'hwec'hvet skrid / šestý píše: Bretani, jakmile jsi byl pokřtěn tímto jménem, přiměl jsem tě nosit perlu od svaté Anny a řekl jsem: „Bretani, vždy tě osvítí a zahřeje paprsky slunce ochrany a milosti. - Ale, svatý archandeli, řekla Marie-Julie, je to stejné slunce, které svítí a ohřívá celou zemi? - Bretaň má neznámý poloměr, který jej zahřívá a chrání. Jediný Bůh a nebe ho znají. - seizhvet skrid (a-berzh Mari) / sedmý psaný (slova Marie): Má drahá Bretani, mám pro tebe ve svém srdci tři krásná tajemství, která jsou na okraji mých rtů. Čekám jen na slovo od Nejsvětější Trojice, které by ti je svěřilo v jejich moci a jejich jemnosti. Budou pro vás skutečným balzámem, bretonské děti. Když je přijmete, vaše srdce rozkvetou radostí a vy se už nebudete ničeho bát. V oblastech požehnané Bretaně nebudou znít ani zvuky, ani útoky, ani bezbožné hlasy. Arc'hael Rafael a lavar / Archanděl Raphael říká: "Bretaň, tvoje zeleň, tvůj život." Francie, smrt a kletby z nebe jsou vaše! Pokud mu nedáte dech, jste prokleti Bohem, můžete říci: Zemřel jsem se svými dětmi a jsem pohlcen v propasti, aby nikdy nemohl vyjít. - Svatý archandeli, proč na mrtvé větvi, kterou je Francie, zbývá poslední zelený list? - Protože Pán stále ponechává naději ve Francii. Je to proto, že má stále zbytek života ... celé nebe se o ni stará; všichni se za ni modlete. Ale čím víc se modlíme, tím více se zdá, že proklíná Boha “
Libor Halik
25.2.2015 podepsalo Rusko s Kyprem dohodu o půjčení letišť. Když dle proroctví řeckých mnichů starců obsadí ale Turecko celý Kypr, i kyperská letiště, tak se logicky Rusko postaví proti Turecku. Tak začne 3. světová válka, ke které se nyní myšlenkově vyhraňují Rusko proti USA na Ukrajině. Andrei Akulov - Cypriot President Comes to Moscow: Russia’s Growing Presence in Mediterranean More
25.2.2015 podepsalo Rusko s Kyprem dohodu o půjčení letišť. Když dle proroctví řeckých mnichů starců obsadí ale Turecko celý Kypr, i kyperská letiště, tak se logicky Rusko postaví proti Turecku. Tak začne 3. světová válka, ke které se nyní myšlenkově vyhraňují Rusko proti USA na Ukrajině. Andrei Akulov - Cypriot President Comes to Moscow: Russia’s Growing Presence in Mediterranean www.strategic-culture.org/…/cypriot-preside…
apredsasatoci
nie to bude, ale my sme uz na konci 1 000 rocneho kralovstva!
Samson1
Pro
Libor Halik
Určitě je při proměňování chybou za všechny, ale podstatné je asi to, že ofertorium nahradily stolní modlitby s talmudu. V talmudu se rouhají Ježíši a P. Marii. Mše je oběˇza nesčené urážky, nedbalosti a hříchy, které se kněz modlí v ofertoriu a NOM má už jen stolní modlitbu s talmudu a ve své podstatě to mění jen na nějakou památku. Aby byla mše platná musí být materie …More
Pro
Libor Halik
Určitě je při proměňování chybou za všechny, ale podstatné je asi to, že ofertorium nahradily stolní modlitby s talmudu. V talmudu se rouhají Ježíši a P. Marii. Mše je oběˇza nesčené urážky, nedbalosti a hříchy, které se kněz modlí v ofertoriu a NOM má už jen stolní modlitbu s talmudu a ve své podstatě to mění jen na nějakou památku. Aby byla mše platná musí být materie, chléb, víno, voda a úmysl proměňovat. V tyto hodnoty už i někteří kněží nevěří. Zednář v sutaně se už může Pánu dokonce vysmívat tak, jak se mu rouhají v talmudu.
Od 27. listopadu 1902 jako také 10. května 1904 náš Pán a Svatá Pana ohlašují „novou mši". Poslouchejte:

,,Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou učedníci Mého evangelia, teď tvrdě pracuji na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období." (L: jsou to nejspíš ty texty od r.1969 v nové katolické liturgii, kde v mnoha národech je místo pravdivé eucharistické modlitby nad vínem se slovy „..Krev má, která se vylévá za vás a za mnohé“ nepravdivé slovo „..Krev má, která se vylévá za vás a za všechny“. Díky nepravdivému slovu nedochází k proměně vína v Krista a katolíci klanící se před vínem pak páchají nevědomky modloslužbu. Dochází jen k proměně chleba v Krista, neboť slova nad ním se nezměnila.)

„První období je období mého kněžství, existující od mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Jsou to stejné ohavné duše (L: čili farizeové a saduceové z Židů), které mě ukřižovaly a které očekávají vládu nového mesiáše."
Libor Halik
Prorokovala stigmatizovaná Jahenny: "Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby Satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí, bude vymazána každá vzpomínka na pravou víru, zmizí mnoho svatých chrámů, bude zničen můj obraz a můj Kříž. Jeho království nebude mít dlouhé trvání, ale dosáhne svého úplného triumfu a dospěje k tomu …More
Prorokovala stigmatizovaná Jahenny: "Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby Satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí, bude vymazána každá vzpomínka na pravou víru, zmizí mnoho svatých chrámů, bude zničen můj obraz a můj Kříž. Jeho království nebude mít dlouhé trvání, ale dosáhne svého úplného triumfu a dospěje k tomu nenávistným způsobem jednání." (…) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (…) vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo a bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení.
Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší tolik vytrpěl, pro všechny duše, a nyní vidím, že více než polovina je zatracena. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebyla k utišení.
Toto nové náboženství zachvacuje všechny a všude se šíří. Pro velkou část mého lidu se stane prestižní záležitostí. Dětem se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry církve. Všechna mládež bude zkažena. Ztratím mnoho kněží, ti věrnější raději zemřou, než aby přijali toto hanebné náboženství.
Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia tvrdě pracují na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí, a pod vlivem nepřítele duší, mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná Mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období.“
„První období je období Mého kněžství, existující od Mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Mnoho z Mých svatých kněží odmítne tuto knihu, zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou.“
Církev zůstane po dlouhé měsíce bez vedení.
Nastanou dny trvalé temnoty. Během této hrozné tmy vydají světlo jen posvěcené svíce. Každá taková svíce vydrží tři dny. V domech bezbožných nebudou svítit.
Během těchto tří dnů se objeví démoni ve strašných podobách a naplní prostor hrozným rouháním. Blesky a jiskry proniknou do lidských obydlí, ale neuhasí požehnané svíce, které nezhasí ani vichry, ani strašná zemětřesení.
Moře vyvalí své zpěněné vlny na pevninu. Země se změní v obrovský hřbitov. Země bude pokryta mrtvolami bezbožných i spravedlivých. Tři čtvrtiny lidského rodu zahynou. Krize dopadne náhle a na všechny. Tresty budou všeobecné a budou následovat bez ustání jeden za druhým.
Lidé neuposlechli slova mé nejsvětější Matky ve Fatimě. Běda těm, kteří nyní neuposlechnou má slova. Lidé nepochopili, co jim měla říct válka.
Častá zjevení mé Matky jsou dílem mého milosrdenství. Já ji posílám v síle Ducha Svatého, aby varovala lidi a zachránila, co se zachránit dá. Musím nechat dopadnout trest na celý svět, aby bylo mnoho duší zachráněno, protože jinak by zahynuly. Nesmíte zlořečit Mně ani mému nebeskému Otci za všechno utrpení a za všechno to, co ještě strašnějšího bude následovat. Je to dílo mé lásky. Pochopíte to až později.
Musím přijít se svou spravedlností, protože lidé nepoznali dobu mé milosti. Míra hříchů je dovršena, ale mým věrným se nestane nic zlého.
Přijdu na hříšný svět jako hrom se strašným hukotem za chladné zimní noci. Této bouři bude předcházet velmi horký vítr z jihu, těžké hroudy krup pokryjí zemi. Blesky z obrovských rudých ohnivých mraků zdevastují zemí a promění všechno v popel. Vzduch se naplní jedovatými plyny a smrtonosnými exhalacemi a cyklony od základu zničí dílo smělosti, šílenství a chtivosti po moci Města noci (Paříže).
Anděl zhoubce jednou provždy zničí životy těch, kteří zpustošili mé království. (…) Když anděl zhouby skosí špatné býlí mečem mé spravedlnosti, peklo se vrhne s hněvem na spravedlivé a především na zasvěcené duše a bude je chtít zničit svým strašným terorem.
Chci vás chránit, moji věrní, a dát vám znamení, která budou předcházet můj soud. Když uslyšíte za studené zimní noci burácet hrom tak silně, že se budou hory otřásat, zavřete rychle okna a dveře... Vaše oči nesmí využívat těchto strašných událostí k uspokojování své zvědavosti.
Spojte se v modlitbě před křížem a svěřte se do ochrany nejsvětější Matky.
Nepřipouštějte si žádnou pochybnost o své spáse: čím větší budete mít důvěru, tím neproniknutelnější bude ochrana, kterou vás chci obklopit. Zapalte požehnané svíce a modlete se růženec, a tak přečkejte tři dny a dvě noci. Třetí noc se hrůza utiší.
Po hrůzách této dlouhé temnoty s rodícím se dnem se ukáže slunce se vším svým teplem. Bude po velkém zpustošení. Já, váš Bůh, všechno očistím. Ti, kdo přežijí, mají děkovat Svaté Trojici za její ochranu. Velkolepé bude království mého míru a moje Jméno bude velebeno a vzýváno od východu až do západu slunce.
Modlete se, modlete se a čiňte pokání: neusněte jako moji učedníci v Olivové zahradě, protože Já jsem velmi blízko. Otcův hněv vůči lidstvu je velmi velký: Kdyby modlitba růžence a oběť Nejsvětější Krve nebyly Otci tak drahé, byla by zde na zemi již nevýslovná bída.
Moje Matka se přimlouvá u Otce, u Mne a u Ducha Svatého. Tím se Bůh dá usmířit. Děkujte tedy mé Matce, že lidský rod ještě žije. Chovejte k ní dětskou úctu – Já sám jsem vám v tom dal příklad – Ona je Matkou Milosrdenství.
Nezapomínejte ustavičně obnovovat oběť mé Nejdražší Krve. Moje Matka Mě ustavičně prosí a s ní mnoho kajících a smírných duší.
Jí nemohu nic odmítnout. Proto jen díky mé Matce a těmto mým vyvoleným tyto dny budou zkráceny. Utěšujte se a ctěte mou Nejdražší Krev a nic se vám nestane. Vnuknu svému Zástupci, aby ustavičně přinášel Oběť mé Nejdražší Krve a uctíval mou Matku.
Až uvidíte polární zář, vězte, že je to znamení další války. Když se znovu objeví světlo, moje Matka se vydá na cestu před sluncem, které zapadá, aby varovala dobré, že nastal čas. Zlí uvidí strašné zvíře a budou hrůzou a zoufalstvím křičet, ale bude pozdě. Zachráním mnoho duší (pro druhý život).
Lidé se tomu vysmívali, protože mnoho z toho, co jsem poručil oznámit, abych vyzval lidi k obrácení, se ještě nestalo. Myslí si, že mohou urážet vyvolené duše, protože kvůli nim jsem o něco zdržel tu strašnou událost. Jestliže ve své dobrotě a pro smírné oběti, které se mi nabídly, zdržuji zkázu, neznamená to, že ji potlačuji.
To nezávisí na úsudku těch, kteří jsou jako zabednění. Mám snad Já sám brát ohled na ty, kteří nechtějí nic vědět? Když si svět bude myslet, že je v naprostém bezpečí, přijdu jako zloděj v noci.
Ještě je čas mého nesmírného Milosrdenství, kdy je možno dát se na pokání. Buďte připraveni a ve stavu milosti, pak budete pod mocnou ochranou svojí a mé Matky.
Způsobím, aby se ve Francii narodila čistá a kající srdce, která budou milovat církev a Svatého otce a Francii. Bude to nová generace. Porostou v milosti a budou žít v království zbožného krále, který svými ctnostmi bude nejkrásnější ozdobou Francie.
Abych zachránil svůj národ a Francii, budu to Já, kdo tak učiní skrze velký zázrak. Člověka, který ji má zachránit, nikdo z tvorů nezná. (…) Ten, který má držet žezlo, je skryt v Božím tajemství. (…) Bůh dá (tomuto vladaři) všechny potřebné milosti a nezbytné světlo, aby poznal prostředky pro obrodu lidstva tak, jak si to přeje Bůh. To bude bílý Král, nový svatý Ludvík, ještě větší a ještě světější: Bude uchráněn a bude svatý, protože Matka Boží ho chrání jako svého vlastního syna. Zachránila ho, aby byl dědicem zasloužené koruny, která mu byla odňata. Sestupuje z uťaté větve Lilií Francie, čelných představitelů francouzského trůnu. Vyjde z mého Svatého Srdce, ten, který je určen, aby přinesl mír. Jeho korunovací skončí všechno zlé.“
www.lumendelumine.cz/index.php
apredsasatoci
Rapture musim trvat na svojom! prepac! vid. zjavenie jana, kapitola 20