BernadettaJaMalinka

Cirkev Kristova, vždy a všade učí to isté čo apoštoli

Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom (Lib. 1, 10, 1-3: PG 7, 550-554) Ohlasovanie pravdy Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v …More
Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom
(Lib. 1, 10, 1-3: PG 7, 550-554)
Ohlasovanie pravdy
Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich“ (Sk 4,24), i v jedného Ježiša Krista, Božieho Syna, vteleného pre našu spásu, i v Ducha Svätého, ktorý skrze prorokov oznamoval Božie plány: príchod i narodenie z Panny, umučenie, zmŕtvychvstanie a telesné nanebovstúpenie nášho milovaného Pána Ježiša Krista i jeho príchod z neba v Otcovej sláve, aby „zjednotil v sebe, ako v hlave, všetko“ (porov. Ef 1,10) a aby vzkriesil každé ľudské telo, aby sa pred Kristom Ježišom, naším Pánom a Bohom, Spasiteľom a Kráľom, podľa vôle neviditeľného Otca, „zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby ho vyznával každý jazyk“ (porov. Flp 2,10-11) a on aby vykonal spravodlivý súd nad všetkými.
Odvtedy, čo Cirkev prijala toto ohlasovanie a túto vieru, ako sme povedali …More
Církví Boha živého
Antikrist s velkým A je jednotlivec, ale antikrist/é bez velkého A jsou ti, co následují cokoliv, co není ze Světla.
David Petr Dvořák
@BernadettaJaMalinka Udajná církev Kristova, údajného svatého biskupa... Takhle to musíte číst
2 more comments

O tradičnej omši zachovanej od apoštolov

Samson1 shares this
Zachrana 21
To je prava mše a liturgie, pak ještě východní liturgie podle sv. Jana Zlatousteho

Z Listu svätého biskupa a mučeníka Polykarpa Filipanom

Nech vás Kristus buduje vo viere a v pravde Som presvedčený, že sa dobre vyznáte vo Svätom písme, a nie je vám nič neznáme. Mne to dopriate nebolo. Len toľko, že sa v tomto Písme hovorí: „Hneváte …More
Nech vás Kristus buduje vo viere a v pravde
Som presvedčený, že sa dobre vyznáte vo Svätom písme, a nie je vám nič neznáme. Mne to dopriate nebolo. Len toľko, že sa v tomto Písme hovorí: „Hneváte sa, ale nehrešte“ (Ž 4,5) a: „Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.“ (Ef 4,26) Blahoslavený, kto na to pamätá; a ja verím, že u vás je to tak.
A Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, a aj sám večný veľkňaz, Boží Syn, Ježiš Kristus nech vás budujú vo viere a v pravde a vo všetkej miernosti, bez hnevu, v trpezlivosti, zhovievavosti, znášanlivosti a v čistote; a nech vám dajú podiel a účasť medzi svojimi svätými (porov. Kol 1,12) a nám s vami a so všetkými, čo sú pod nebom, ktorí uveria v nášho Pána Ježiša Krista a v jeho „Otca, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych“ (Gal 1,1).
Modlite sa za všetkých svätých (porov. Ef 6,18). Modlite sa aj za kráľov, vladárov a kniežatá (porov. 1Tim 2,2), aj za tých, čo vás prenasledujú a nenávidia (porov. Mt 5,44), i za nepriateľov kríža (porov. Flp 3,18), aby vaše ovocie …More
Ester J B H shares this
Laco Bajzo
To ,že sa veriaci mohli za svojich kráľov a vladárov modliť bol jedným s dôvodom ,prečo bol prvým krokom masonérie odstránenie monarchií a ich …More
To ,že sa veriaci mohli za svojich kráľov a vladárov modliť bol jedným s dôvodom ,prečo bol prvým krokom masonérie odstránenie monarchií a ich nahradenie falošnou demokraciou.
Lebo demokracia je len ilúzia a politici nie sú skutoční vládcovia ,len vykonávatelia vôle a príkazov toho jedného percenta satanistov ,ktoré prijalo satanovu ponuku a sa mu klania.
satan im dal na oplátku dal všetky bohatstvá sveta ,ich moc a slávu.
To jedno percento satanistov sa už neobráti ,len splní Boží zámer a tým potrestanie bezbožného ľudstva súžením ,akého nebolo od počiatku sveta a akého už nebude a vládou antikrista.
5 more comments

Evanjelium - Matúš 20, 1-16

Lekcia 1 Remígius Predtým Pán povedal: mnohí prví budú poslednými a poslední prvými (Mt 19,30). Na potvrdenie tohto výroku pripojil podobenstvo: 1 nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi. Pseudo …More
Lekcia 1
Remígius Predtým Pán povedal: mnohí prví budú poslednými a poslední prvými (Mt 19,30). Na potvrdenie tohto výroku pripojil podobenstvo: 1 nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi.
Pseudo-Chryzostom, Opus imperfectum Hospodár je Kristus, pre ktorého je nebo a zem akoby jeden dom a hospodárstvo, kde patrí stvorenie na nebi, na zemi i v podsvetí. Vinica je jeho spravodlivosť, v ktorej sú ako viniče zasadené rozličné druhy spravodlivosti: miernosť, čistota, trpezlivosť a ostatné cnosti, ktoré sa všetky všeobecne nazývajú spravodlivosťou. O ľuďoch sa hovorí, že pestujú vinicu; preto sa hovorí ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Boh dal svoju spravodlivosť do našich zmyslov, nie kvôli sebe ale kvôli nám. Vedzte teda, že sme najatí robotníci. Nik nenajíma robotníka, aby spravil len toľko, koľko sám zje, a tak ani Kristus nás nepovolal, aby sme robili len to, čo je na náš úžitok, ale i na Božiu slávu. A ako sa robotník stará najprv o svoje dielo, a až potom o …More
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Viktoria Rija Gloria - gloria.tv Tam kde si ty tak teba nepremení absolútne nič ty si už stratený človek a ako sa hovorí už jednou nohou v pekle.More
Viktoria Rija Gloria - gloria.tv
Tam kde si ty tak teba nepremení absolútne nič ty si už stratený človek a ako sa hovorí už jednou nohou v pekle.

Čím je duša v tele, tým sú kresťania vo svete.

Z Listu Diognetovi (Nn. 5-6: Funk 1, 317-321) Kresťania vo svete Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani spôsobom života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú nijakú …More
Z Listu Diognetovi
(Nn. 5-6: Funk 1, 317-321)
Kresťania vo svete
Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani spôsobom života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú nijakú osobitú reč, ani nežijú nejakým nápadným životom. Toto učenie nevynašli oni dajakým rozumovaním alebo úsilím bádavých ľudí, ani nehája ľudskú náuku, ako niektorí.
Obývajú aj grécke, aj barbarské mestá, podľa toho, ako komu určil osud. V obliekaní a strave, ako aj v ostatných oblastiach života sa držia domorodých obyčají, no ukazujú obdivuhodný, ba podľa všeobecnej mienky až neuveriteľný životný postoj. Bývajú vo svojej vlasti, ale ako cudzinci. Všetko majú s ostatnými spoločné ako občania, a všetko znášajú ako prišelci (porov. 1Pt 2,11). Každá cudzia krajina je ich vlasťou, a každá vlasť cudzinou. Ženia sa ako ostatní a plodia deti, ale nemluvňatá neodhadzujú. Stôl majú spoločný, ale lôžko nie.
Sú v tele, ale nežijú podľa tela (porov. 2Kor 10,3). Bývajú na zemi, ale svoj domov majú v nebi (…More
Metod
"Vy ste soľ Zeme"...

Vystretým ramenom

Dt 5,15 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa Hospodin, tvoj Boh, odtiaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom. Dt 9,29 Veď oni sú tvojím ľudom, tvojím vlastníctvom, ktoré si vyviedol svojou …More
Dt 5,15
Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa Hospodin, tvoj Boh, odtiaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom.
Dt 9,29
Veď oni sú tvojím ľudom, tvojím vlastníctvom, ktoré si vyviedol svojou veľkou mocou a vystretým ramenom.
1 Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas! 2 Spoznajte dnes, čo nebolo dožičené vašim synom, ktorí nepoznajú a ani nevideli naučenia Pána, vášho Boha, ani jeho veľkosť, jeho silnú ruku a jeho vystreté rameno, 3 ani jeho znamenia, ani činy, ktoré robil uprostred Egypta na egyptskom kráľovi, faraónovi, na celom jeho území 4 a na všetkom egyptskom vojsku, na jeho koňoch a vozoch; ako ich zalial vodami Červeného mora, keď vás prenasledovali, a Pán ich ničil až po tento deň.
Ž 89,14
Máš mocné rameno, silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica.
Ž 98,1 Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné: zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom. Akým to ramenom nás Boh zachránil …More
běda vám bezbožníci
O smýšlení zdejších mnoho vypovídá, že sledují více ženu /které dle ap.Pavla neni dovoleno učit/ jak ryzí Boží slovo, dle toho který je Cesta, …More
O smýšlení zdejších mnoho vypovídá, že
sledují více ženu /které dle ap.Pavla neni
dovoleno učit/ jak ryzí Boží slovo, dle
toho který je Cesta, Pravda a Život v čl.
Druhé Boží přikázání
BernadettaJaMalinka
Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. 32 Ježiš im povedal: "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?…More
Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. 32 Ježiš im povedal: "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!" 33 Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom." 34 Ježiš im vravel: "A nie je napísané vo vašom zákone: “Ja som povedal: Ste bohmi”? 35 Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo - a Písmo nemožno zrušiť! -, 36 prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: “Rúhaš sa” za to, že som povedal: Som Boží Syn?! 37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. 38 Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!" 39 Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk..
Ján 10
Byť Božím synom a robiť sa Bohom je to isté. Za to že Ježiš o sebe povedal ,,som Boží Syn,, - za toto Ježiša obviňovali že sa robí Bohom.
Otvorte oči.. pre lásku Božiu prosím..
11 more comments

Kristus žije vo svojej Cirkvi

Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého (Sermo 12 de Passione, 3, 6-7: PL 54, 355-357) Kristus žije vo svojej Cirkvi Milovaní, Boží Syn sa nepochybne tak úzko spojil s ľudskou prirodzenosťou, že jeden …More
Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého
(Sermo 12 de Passione, 3, 6-7: PL 54, 355-357)
Kristus žije vo svojej Cirkvi
Milovaní, Boží Syn sa nepochybne tak úzko spojil s ľudskou prirodzenosťou, že jeden a ten istý Kristus je nielen v tom človekovi, ktorý je prvorodený z celého stvorenia (porov. Kol 1,15), ale aj vo všetkých jeho svätých. A ako nemožno oddeliť hlavu od údov, tak ani údy od hlavy.
A hoci to, že Boh je všetko vo všetkom (porov. 1Kor 15,28), neplatí o tomto živote, ale o večnom, predsa už teraz neodlučiteľne prebýva vo svojom chráme, ktorým je Cirkev, ako to sám prisľúbil slovami: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20)
Nič teda z toho, čo Boží Syn robil a učil pre zmierenie sveta, nepoznáme iba z dejín ako minulé, ale pociťujeme to aj v sile súčasných udalostí.
Je to on, zrodený pôsobením Ducha Svätého z Matky a Panny, čo mocou toho istého Ducha robí plodnou svoju nepoškvrnenú Cirkev (porov. Ef 5,27), aby krstným pôrodom privádzala na svet nespočetné …More
Deponativ.info
Pokud víme, co je skutečné pokání, víra, Písmo svaté, Zákon a desatero, to je ta láska!! On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom …More
Pokud víme, co je skutečné pokání, víra, Písmo svaté, Zákon a desatero, to je ta láska!!
On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!
1. Petrův 2:24

Zákon bol daný skrze Mojžiša; milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista

Rečí svätého pápeža Leva Veľkého (Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313) Zákon bol daný skrze Mojžiša; milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista Pán zjavuje svoju slávu pred vyvolenými svedkami a …More
Rečí svätého pápeža Leva Veľkého
(Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313)
Zákon bol daný skrze Mojžiša; milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista
Pán zjavuje svoju slávu pred vyvolenými svedkami a svoje telo, ktoré má spoločné s ostatnými ľuďmi, prežaruje takým jasom, že jeho tvár žiarila sťa slnko a jeho odev bol biely ako sneh (porov. Mt 17,1-8).
Pri tomto premenení išlo predovšetkým o to, aby sa v srdciach učeníkov predišlo pohoršeniu z kríža; bola im odhalená veľkosť skrytej dôstojnosti, aby poníženie dobrovoľne podstúpeného umučenia nezmiatlo ich vieru.
Ale nemenšia prozreteľnosť tu položila základy nádeje svätej Cirkvi, aby celé Kristovo telo poznalo, akou premenou bude obdarené, a aby aj jeho údy túžili mať účasť na sláve, ktorá zažiarila na ich Hlave.
Vravel to ten istý Pán, keď hovoril o svojom príchode v sláve: „Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.“ (Mt 13,43) A svätý apoštol Pavol dosvedčuje to isté: „Myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny …More

Bratská láska sa má riadiť podľa Kristovho príkladu

Zo Zrkadla lásky blahoslaveného opáta Aelréda (Lib. 3, 5: PL 195, 582) Bratská láska sa má riadiť podľa Kristovho príkladu Nič nás tak nepobáda k láske k nepriateľom, ktorá je vrcholom bratskej …More
Zo Zrkadla lásky blahoslaveného opáta Aelréda
(Lib. 3, 5: PL 195, 582)
Bratská láska sa má riadiť podľa Kristovho príkladu
Nič nás tak nepobáda k láske k nepriateľom, ktorá je vrcholom bratskej lásky, ako keď vďačne uvažujeme o onej obdivuhodnej trpezlivosti, s akou „najkrajší z ľudských synov“ (Ž 45,3) nastavil svoju pôvabnú tvár bezbožníkom, aby ju opľúvali, s akou dovolil ničomníkom zakryť tie oči, čo svojím mihnutím riadia všetko, s akou vystavil svoje boky bičom, s akou sklonil hlavu, pred ktorou sa chvejú kniežatstvá a mocnosti (porov. Kol 1,16), pod ostré tŕne, s akou prijímal potupu a urážky a napokon s akou prijímal kríž, klince, kopiju, žlč a ocot; a pri všetkom bol mierny, tichý a pokojný.
Nakoniec „bol ako ovca vedený na zabitie, ako baránok, ktorý onemie pred strihačmi a neotvorí ústa“ (porov. Iz 53,7).
Kto počuje ten obdivuhodný hlas, plný nežnosti, plný lásky, plný nezmeniteľného pokoja: „Otče, odpusť im“ (Lk 23,34), a neobjíme hneď so všetkou láskou svojich nepriateľov?…More

Z listu svätej panny Márie Bernadety Soubirousovej

(List P. Gondradovi r. 1861; porov. A. Ravier, Les écrits de sainte Bernadette, Paris 1961, pp. 53-59) Pani mi hovorila Keď som sa istého dňa vybrala s dvoma dievčatami zbierať drevo na breh rieky …More
(List P. Gondradovi r. 1861; porov. A. Ravier, Les écrits de sainte Bernadette, Paris 1961, pp. 53-59)
Pani mi hovorila
Keď som sa istého dňa vybrala s dvoma dievčatami zbierať drevo na breh rieky Gavy, začula som akýsi šelest. Obzrela som sa k lúke, ale videla som, že stromy sa nehýbu. Preto som zdvihla hlavu a pozrela som sa na jaskyňu. Videla som tam paniu v bielom odeve: mala oblečené snehobiele šaty, prepásaný modrý pás a na oboch nohách mala svetložltú ružu, takej istej farby, ako bol jej ruženec.
Keď som to uvidela, pretrela som si oči v domnení, že sa mýlim. Rukou som siahla do vrecka a našla som tam ruženec. Chcela som urobiť znamenie kríža, no nevládala som zdvihnúť ruku k čelu, celkom mi ovisla. Ale keď Pani urobila znamenie kríža, pokúsila som sa o to chvejúcou sa rukou aj ja a podarilo sa mi to. Začala som sa modliť ruženec; aj Pani posúvala zrnká na svojom ruženci, ale perami nepohla. Len čo som ruženec skončila, zjavenie zmizlo.
Opýtala som sa oboch dievčat, či niečo videli …More
Deponativ.info
Bible je Bible. Máme být natolik "věřící", abychom se tohoto neměnného Písma zbavili, nebo jej čímkoliv nahradili, či zakryli?? Ale i kdybychom my …More
Bible je Bible. Máme být natolik "věřící", abychom se tohoto neměnného Písma zbavili, nebo jej čímkoliv nahradili, či zakryli??
Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Galatským 1, 8
3 more comments

Budeme sa sýtiť pohľadom na Slovo

Rečí svätého biskupa Augustína (Sermo 194, 3-4: PL 38, 1016-1017) Budeme sa sýtiť pohľadom na Slovo Kto z ľudí by mohol poznať všetky poklady múdrosti a poznania utajené v Kristovi, skryté v chudobe …More
Rečí svätého biskupa Augustína
(Sermo 194, 3-4: PL 38, 1016-1017)
Budeme sa sýtiť pohľadom na Slovo
Kto z ľudí by mohol poznať všetky poklady múdrosti a poznania utajené v Kristovi, skryté v chudobe jeho tela (porov. Rim 11,33; porov. Kol 2,31)? Lebo „on, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili“ (porov. 2Kor 8,9). Keď vzal na seba smrteľnú prirodzenosť a podstúpil smrť, ukázal sa v chudobe, ale sľúbil budúce bohatstvo, ktoré nestratil, hoci ho na čas odložil.
Aká nesmierna je jeho dobrota! Vyhradil ju tým, čo sa ho boja. Preukázal ju tým, čo v neho dúfajú (porov. Ž 31,20).
Lebo poznávame len čiastočne, kým nepríde to dokonalé (porov. 1Kor 13,9-10). Ale aby sme ho potom boli schopní vnímať, on, rovný Otcovi v božskej prirodzenosti, stal sa podobný nám v prirodzenosti sluhu (porov. Flp 2,6-7) a pretvára nás na Božiu podobu. Jediný Boží Syn stal sa synom človeka a mnohých synov človeka robí Božími synmi; viditeľnou podobou sluhu živí sluhov a robí …More
Michal Soka
UPOZORNENIE: Uzivatel s prezyvkou Peter(skala) je krivy clovek, ktory neznesie kritiku a ak mu dojdu argumenty maze prispevky.
7 more comments

Celý svet čaká na Máriinu odpoveď

homílií svätého opáta Bernarda v Chválach Panny a Matky (Hom. 4, 8-9: Opera omnia, Edit Cisterc. 4 [1966], 53-54) Celý svet čaká na Máriinu odpoveď Počula si, Panna, počneš a porodíš; počula si, že …More
homílií svätého opáta Bernarda v Chválach Panny a Matky
(Hom. 4, 8-9: Opera omnia, Edit Cisterc. 4 [1966], 53-54)
Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
Počula si, Panna, počneš a porodíš; počula si, že nie z muža, ale z Ducha Svätého. Anjel čaká na odpoveď, lebo sa musí vrátiť k Bohu, ktorý ho poslal. Aj my, Pani, čakáme na slovo zľutovania. My, na ktorých bolestne dolieha výrok odsúdenia.
Hľa, ponúka sa ti cena nášho vykúpenia; len čo dáš súhlas, budeme oslobodení. Všetkých nás stvorilo večné Božie Slovo, a hľa, umierame; tvoja krátka odpoveď nás obnoví a vrátime sa k životu.
Prosí ťa o ňu, láskavá Panna, poľutovaniahodný Adam, vyhnaný so svojím úbohým potomstvom z raja; prosí ťa o ňu Abrahám i Dávid. Vrúcne po nej túžia všetci ostatní svätí otcovia, tvoji otcovia, lebo aj oni bývajú v kraji tône smrti; čaká na ňu celý svet, kľačiac pri tvojich nohách.
A nie neprávom; veď od tvojho slova závisí potešenie chudákov, vykúpenie väzňov, oslobodenie odsúdencov a napokon spása všetkých Adamových …More

Biskup Ambróz

Listov svätého biskupa Ambróza (Epist 2, 1-2. 4-5. 7: PL 16 [edit. 1845], 847-881) Milotou svojich slov si získaš ľud Prijal si kňazskú úlohu a stojíš na palube Cirkvi a vedieš loď proti vlnobitiu …More
Listov svätého biskupa Ambróza
(Epist 2, 1-2. 4-5. 7: PL 16 [edit. 1845], 847-881)
Milotou svojich slov si získaš ľud
Prijal si kňazskú úlohu a stojíš na palube Cirkvi a vedieš loď proti vlnobitiu. Drž pevne kormidlo viery, aby ťa silné búrky tohto sveta nepomýlili. More je veľké a rozsiahle, ale neboj sa, veď „on sám položil jej základy na moriach a upevnil ju na vodách“ (Ž 24,2).
Preto nie náhodou stojí Pánova Cirkev uprostred toľkých vĺn sveta nepohnutá ako budova postavená na apoštolskej skale a na neotrasiteľnom základe odoláva náporom zúriaceho mora. Vlny ju obmývajú, ale ňou nepohnú. A hoci na ňu narážajú živly tohto sveta a odrážajú sa s veľkým rachotom, ona má bezpečný prístav spásy, do ktorého prijíma vyčerpaných. A hoci brázdi vody mora, plaví sa aj po riekach a zdá sa, že hlavne po tých riekach, o ktorých hovorí Písmo: „Pozdvihujú rieky svoj hlas.“ (Ž 93,3) Lebo sú rieky, ktoré prúdia znútra toho, kto dostal Kristov nápoj a prijal z Božieho Ducha (porov. Jn 7,38-39). To sú …More

Beda by mi bolo, keby som nehlásal evanjelium

Listov svätého kňaza Františka Xaverského svätému Ignácovi (E Vita Francisci Xavier presbyteri, auctore H. Tursellini, Romæ, 1956, Lib. 4, epist. 4 [1542] et 5 [1544]) Beda by mi bolo, keby som …More
Listov svätého kňaza Františka Xaverského svätému Ignácovi
(E Vita Francisci Xavier presbyteri, auctore H. Tursellini, Romæ, 1956, Lib. 4, epist. 4 [1542] et 5 [1544])
Beda by mi bolo, keby som nehlásal evanjelium
Navštívili sme dediny novopokrstencov, ktorí pred niekoľkými rokmi prijali kresťanské sviatosti. V tejto časti krajiny nebývajú Portugalci, lebo je veľmi neúrodná a chudobná. Domorodí kresťania nemajú kňazov a nevedia nič, len to, že sú kresťanmi. Niet nikoho, kto by im konal bohoslužby, nikoho, kto by ich naučil Vyznanie viery, Otčenáš a Zdravas’ a prikázania Božieho zákona.
Ešte som sa nezastavil, odkedy som sem prišiel. Usilovne chodím po dedinách a obmývam svätou vodou všetky deti, ktoré ešte neboli pokrstené. Takto som zachránil veľké množstvo detí, ktoré, ako sa hovorí, nevedeli rozlíšiť pravú ruku od ľavej. Deti ma nenechali ani pomodliť sa breviár, ani najesť sa a odpočinúť si, kým som ich nenaučil nejakú modlitbu. Vtedy som začal chápať, že takým patrí nebeské kráľovstvo …More

Dvojaký príchod Ježiša Krista

Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874) Dvojaký príchod Ježiša Krista Zvestujeme Kristov príchod; a nielen prvý, ale aj druhý, a ten bude oveľa vznešenejší. …More
Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského
(Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)
Dvojaký príchod Ježiša Krista
Zvestujeme Kristov príchod; a nielen prvý, ale aj druhý, a ten bude oveľa vznešenejší. Tamten bol poznačený utrpením, tento bude v znamení diadému Božieho kráľovstva.
Lebo u nášho Pána Ježiša Krista je väčšinou všetko dvojité. Dvojité narodenie: jedno z Boha pred vekmi, druhé z Panny v plnosti času. Dvojitý príchod: jeden skrytý ako rosa na rúne (porov. Sdc 6,36-40), druhý slávny, totiž ten budúci.
Pri prvom príchode ležal v jasliach zavinutý do plienok, pri druhom sa zahalí do svetla ako do rúcha (porov. Ž 104,2). Pri prvom vzal na seba kríž, zahrnutý potupou, druhý raz príde oslávený, obklopený zástupmi anjelov.
Preto sa nezastavme len pri jeho prvom príchode, ale očakávajme aj druhý. Lebo keď sme pri prvom volali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,“ (Mt 21,9) to isté budeme volať znova pri druhom. S anjelmi pôjdeme v ústrety Pánovi, budeme sa mu klaňať a budeme volať …More
apredsasatoci
Matka bratov Zebedejovcov žiadala JK, aby jej synovia sedeli po Jeho pravici. Splnila sa jej prosba?🤔More
Matka bratov Zebedejovcov žiadala JK, aby jej synovia sedeli po Jeho pravici.
Splnila sa jej prosba?🤔
Stylita shares this
4 more comments

Boží vojak

Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána Fortunátovi (Cap. 13: CSEL 3, 346-347) Svedomie získava korunu v pokoji „Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na …More
Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána Fortunátovi
(Cap. 13: CSEL 3, 346-347)
Svedomie získava korunu v pokoji
„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,18) Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď radovať s Kristom, že po pozemských mukách a trápeniach dostane večné odmeny? Ak je pre svetských vojakov slávou, keď sa po premožení nepriateľa vracajú do vlasti ako víťazi, o koľko mohutnejšia a väčšia sláva je vrátiť sa po premožení diabla ako víťaz do raja a tam, odkiaľ bol vyhnaný hriešnik Adam, zaniesť po porážke toho, ktorý ho predtým oklamal, víťazné trofeje, priniesť Pánovi ako najmilší obetný dar neporušenú vieru, čnosť bezúhonnej mysle a žiarivú chválu nábožnosti; sprevádzať ho, keď príde pomstiť sa na nepriateľoch, stáť po jeho boku, keď si sadne a bude súdiť, stať sa Kristovým spoludedičom, vyrovnať sa anjelom a tešiť sa podielu na nebeskom …More

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán

Augustín, Otázky k evanjeliám. Mysticky však možno pod malomocnými chápať tých, čo nemajú poznanie pravdivej viery a vyznávajú rozličné mylné náuky. Svoju neznalosť totiž neskrývajú, ale ju vynášajú …More
Augustín, Otázky k evanjeliám.
Mysticky však možno pod malomocnými chápať tých, čo nemajú poznanie pravdivej viery a vyznávajú rozličné mylné náuky. Svoju neznalosť totiž neskrývajú, ale ju vynášajú na svetlo ako najvyššiu múdrosť a predvádzajú ju chvastavými rečami. Malomocenstvo je totiž chorobou sfarbenia pokožky: keď je teda pravda a nepravda bez poriadku pomiešaná v jednej rozprave či rozprávaní človeka ako rozličné sfarbenia na jednom tele, je to znakom malomocenstva, ktoré mení a poznačuje ľudské telo akoby farebnými škvrnami pravdy a nepravdy. Títo sa majú strániť Cirkvi tak, že majú stáť podľa možnosti čo najďalej a s veľkým krikom volať na Krista. A že ho nazvali učiteľom, podľa mňa dostatočne naznačuje, že malomocenstvo je naozaj falošná náuka, ktorú dobrý učiteľ odstraňuje. A o nikom z tých, ktorým Pán preukázal tieto telesné dobrodenia, sa nedozvedáme, že by ho poslal ku kňazovi, len malomocných. Židovské kňazstvo totiž bolo obrazom kňazstva v Cirkvi. Ostatné neduhy Pán …More
BernadettaJaMalinka
Teofylakt Ani ho nezaprisahávajú, ani ho neprosia ako smrteľníka: volajú ho učiteľom, čiže pánom, z čoho jasne vidieť, že ho považovali za Boha. Ale …More
Teofylakt
Ani ho nezaprisahávajú, ani ho neprosia ako smrteľníka: volajú ho učiteľom, čiže pánom, z čoho jasne vidieť, že ho považovali za Boha. Ale on im káže, aby sa ukázali kňazom; preto nasleduje 14 keď ich uvidel, povedal: Choďte, ukážte sa kňazom! tí totiž skúmali, či boli očistení od malomocenstva alebo nie.
Cyril
Židovskí kňazi, ktorí žiarlili na jeho slávu, mohli takto spoznať, že títo boli nečakane a zázračne uzdravení a pripustiť, že zdravie im dal Kristus.
Teofylakt
Na základe tohto môže každý prísť k záveru, že nič nebráni, aby sa ktokoľvek páčil Bohu, aj keby pochádzal z nízkeho rodu, len kým je jeho úmysel dobrý. A nech sa nepýši ani nikto narodený zo svätých, veď tí deviati, čo boli Izraelitmi, boli nevďační; preto nasleduje: 17 Ježiš na to povedal: Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? 18 Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu!
apredsasatoci
Pozor! Treba stále o sebe pochybovať! Bojím sa kresťanov, ktorí sú si priveľmi istý sami sebou.More
Pozor! Treba stále o sebe pochybovať!
Bojím sa kresťanov, ktorí sú si priveľmi istý sami sebou.
One more comment
Viete niekto aká je tá stará modlitba v latinčine pri obetovani??
lumendelumine.cz

Co s hnisající ránou? | Lumen de Lumine

30. 11. 2019 Mystická Snoubenka Kristova v průběhu staletí nebyla nikdy poskvrněna a nikdy se nemůže se poskvrnit, jak říká sv. Cyprián: Nevěsta Kristova nemůže …
warez
Peter(skala) tvoje vlastné predstavy sú naozaj druhoradé, lenže to ty nemôžeš pochopiť :)))))) Cirkev čosi ustanovila, čo je pevné a nemenné. Ak si …More
Peter(skala)
tvoje vlastné predstavy sú naozaj druhoradé, lenže to ty nemôžeš pochopiť :))))))

Cirkev čosi ustanovila, čo je pevné a nemenné. Ak si to zmeníš, tak konáš svojvôľu. Nariadenia tridentského koncilu stále trvajú, sú záväzné, lebo sú dogmaticky prijaté. AKékoľvek zmeny, sú znakom heréz, zmenené dogmatizované slová, znamená zmenená cirkev. Iná cirkev. Nie katolícka cirkev.
warez
Peter(skala) pred 9 hodinami to si sice pekne povedala, lenže my sa bavime o tom prečo by malo byť slovo: "za mnohých", ked v hore uvedenej modlitbe sa …More
Peter(skala)
pred 9 hodinami
to si sice pekne povedala, lenže my sa bavime o tom prečo by malo byť slovo: "za mnohých", ked v hore uvedenej modlitbe sa píše "za všetkých"
nie nebavíme sa o tom. O tom sa bavíš ty. My tu diskutujeme o slovách premenenia.
49 more comments
Zaujal ma ten článok z protokolov, c. 4.. že ako urobia to keď príde čas zničiť papezstvo.. Vyznieva to akoby sa to ešte len malo udiať.. alebo ho uz dávno obsadili a ničia papezstvo i morálne, tým …More
Zaujal ma ten článok z protokolov, c. 4.. že ako urobia to keď príde čas zničiť papezstvo..
Vyznieva to akoby sa to ešte len malo udiať.. alebo ho uz dávno obsadili a ničia papezstvo i morálne, tým že sa tvária že nechcú prelievať veľa krvi??
.. žeby mierovými dohodami??
infovojna.sk

Koniec Vatikánu, výstavba tretieho Šalamúnovho chrámu a Antikrist

Proroctvá sa napĺňajú a posledný pápež- František sedí na svojom tróne, ale už tam nebude dlho. Pápež zadržiava príchod najodpornejšieho …
dyk
dyk
Toto si prečítajte a plus sv. Malachiáša biskupa o posledných pápežoch. 2Sol 2,2n a Dan 12,11n V Apokalypse je napísané, že "Bude mu dovolené nad …More
Toto si prečítajte a plus sv. Malachiáša biskupa o posledných pápežoch.
2Sol 2,2n a Dan 12,11n
V Apokalypse je napísané, že "Bude mu dovolené nad nimi zvíťaziť." To si nájdite.
Takže to musí prísť, ale najskôr bude 2Sol 2n: "Najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava" a ten, kto ho zadržiava je Kristus v Eucharistii (Dan 12,11n o odstránení Večnej Obety) a Eucharistiu odstránia tak, že najskôr budú musieť odstrániť pravého Pápeža - Františka (pravdepodobne aj Benedikta XVI.)a potom dosadia falošného pápeža a on odstráni Eucharistiu. Hneď na to vystúpi Antikrist a falošný pápež mu odovzdá vládu nad cirkvou. To sa stane po Zázraku predpovedanom v Garabandale. Pred ním bude Výstraha. O nej Antikrist vyhlási, že to bolo od neho a keďže bude robiť plno falošných zázrakov, tak mu ľudia uveria a prijmu ho za spasiteľa. Pred tým ale nastane veľké prenasledovanie kresťanov, hlavne katolíckych charizmatikov. Radový kresťania, vlažný, budú mimo pozornosti.
10 more comments