Edward7
2291.6K

Retrospekcja historyczna: Czy ktoś może być antypapieżem, mimo że większość kardynałów twierdzi, że jest papieżem?

MONITOR KATOLICKI
Czy jest możliwe, aby ktoś był antypapieżem, mimo że większość kardynałów twierdzi, że jest papieżem? Historyczny przypadek Antypapieża Anakleta II dowodzi, że większość kardynałów może twierdzić, że człowiek jest papieżem, podczas gdy on w rzeczywistości jest antypapieżem. W 1130 r. większość kardynałów głosowała za kardynałem Peterem Pierleone na papieża. Nazywał się Anakletus II. Został ogłoszony papieżem i rządził Rzymem przez osiem lat na podstawie głosowania i zgody absolutnej większości kardynałów, mimo że był antypapieżem.

W 1130 roku, tuż przed wyborem antypapieża Anakleta, niewielka mniejszość kardynałów wybrała prawdziwego papieża: papieża Innocentego II. Jak to jest możliwe?
Św. Bernard powiedział: „'sanior pars' (mądrzejsza część)… zadeklarowana na korzyść Innocentego II. Prawdopodobnie miał na myśli większość kardynałów-biskupów”. (Św. Bernard z Clairvaux, Leon Christiani, str. 72) Ponownie, jak to jest możliwe, kiedy absolutna większość kardynałów głosowała na Anakleta?

Historyk Warren Carroll wyjaśnia: „Prawo Kanoniczne nie zobowiązuje papieża do organizowania swojego następcy… [kanclerz papieski] Haimeric zaproponował, że… należy wybrać komisję ośmiu kardynałów, aby wybrać następnego papieża… mocne dowody [pokazują], że Papież poparł to, co robił Haimeric, w tym ustanowienie komisji wyborczej [ośmiu kardynałów]” (Chwała Chrześcijaństwa, strony 36–37) . Większość lub „sanior pars”, pięciu kardynałów z ośmiu „ komisja wyborcza”, wybrał papieża Innocentego II, jak powiedział św. Bernard i jak pokazują dowody, była wolą poprzedniego papieża w czymś, co możemy nazwać konstytucją na wybór jego następcy.

W ten sam sposób, czy to możliwe, że Franciszek nie został wybrany na papieża, mimo że otrzymał bezwzględną większość głosów kardynałów i jest teraz, tak jak w przypadku Anakleta, ogłoszony papieżem tą samą bezwzględną większością? Podobnie jak w przypadku Anakleta, możliwe jest, że Franciszek jest antypapieżem, jeśli jego wybór był sprzeczny lub naruszał konstytucję ogłoszoną przez papieża Jana Pawła II za wybór jego następcy.

Wielokrotnie nagradzany meksykański dziennikarz i prezes Vida para Nacer Jose Munguia, który studiował teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, przedstawia dowody na istnienie „poważnych nieprawidłowości” w stosunku do konstytucji Jana Pawła II regulującej konklawe w 2013 roku - które mogą unieważnić konklawe, które wybrało Franciszka: „Artykuł 79 Konstytucji Universi Domenici Gregis, który ustala szczegóły dotyczące sposobu celebrowania konklawe, mówi: „Potwierdzając zalecenia moich poprzedników, podobnie zabraniam każdemu, nawet jeśli jest kardynałem, za życia papieża i bez konsultacji z nim planować wybór swojego następcy lub obiecywać głosy lub podejmować decyzje w tym zakresie na prywatnych zgromadzeniach”.

„A w artykule 81 ustalono, że umowy te są karane ekskomuniką "latae sententiae" (tj. automatyczną, bez konieczności niczyjej deklaracji, ipso facto i eo ipsa).”
„Informacje ujawnione przez kardynała Daneelsa na kilka dni przed synodem pokrywają się z informacjami opublikowanymi przez Austina Ivereigha w jego książce „The Great Reformer”, w której ujawnia, jak podczas konklawe w 2013 roku czterech kardynałów z grupy Mafioso Saint Galen (Kasper, Lehman, Danneels i Murphy O'Connor) zebrali się, aby nielegalnie zorganizować kampanię na rzecz wyboru Bergoglio, po tym jak ten zgodził się być beneficjentem tego intrygi”.

„… Po wyborach pojawiły się dwie księgi, które ujawniły poważne nieprawidłowości popełnione w konklawe, które wybrało Bergoglio. Pierwsza to książka [w języku hiszpańskim] Elisabbety Piqué (autoryzowanej biografki Bergoglio z Argentyny) zatytułowana „Francisco, Vida y Revolución” (Francisco, życie i rewolucja). Piqué wiedział, poprzez samego Francisa, co wydarzyło się podczas konklawe. Druga książka jest autorstwa słynnego watykanologa Antonio Socciego „Non é Francesco” (Franciszek nie jest papieżem).”
„Rewelacje [hiszpańskojęzycznego] Piqué [które są prawie nieznane anglojęzycznemu światu] są tak powszechnie uważane za pochodzące od Franciszka, że Osservatore Romano, oficjalna gazeta watykańska, opublikowała rozdział, który opisuje rozwój konklawe. Podobnie postąpiło Radio i Telewizja Watykańska. Stało się tak, że Bergoglio, gdy został wybrany na "papieża" - groźba ekskomuniki spada na każdego kardynała za ujawnienie tego, co wydarzyło się na konklawe –ale już go to nie dotyczy i opowiada dziennikarzowi o tym, co wydarzyło się w Kaplicy Sykstyńskiej”.

„Narracja: Na konklawe wieczorem 13 marca, w czwartym liczeniu głosów tego dnia, oddano 116 głosów, podczas gdy na sali było tylko 115 kardynałów. Jeden kardynał włożył o jedną kartkę za dużo. To czwarte głosowanie wygrał kardynał Angelo Scola z Mediolanu (sama Konferencja Episkopatu Włoch wydała biuletyn z gratulacjami dla Scoli za wybór papieża). Ta liczba głosów została nieprawidłowo anulowana. Na stronie internetowej Angelo Scoli opublikowano informację, że niedawno wybrany papież przyjął imię Jan XXIV. Wikipedia również ją opublikowała. Kilka minut później obie strony odnotowały ten wynik. Stało się tak, że gdy niedawno wybrany Papież był w drodze na balkon Świętego Piotra, grupa kardynałów, głównie Niemców i Amerykanów, poszli do niego, aby powiedzieć mu, że musi wrócić do Kaplicy Sykstyńskiej, ponieważ liczenie głosów musiało zostać anulowane”.

„Teraz Konstytucja Apostolska Universi Domenici Gregis (art. 69) stanowi, że jeśli dwa złożone dokumenty pochodzą od tego samego kardynała o tym samym nazwisku lub jeśli jeden był pusty, należy je liczyć jako jeden głos. Jeżeli natomiast były dwa różne nazwiska, oba dokumenty są unieważniane i żaden z dwóch głosów nie jest ważny. Ale jasno stwierdza: „W żadnym z dwóch przypadków nie można unieważnić wyborów”. W tym przypadku była dodatkowa biała księga. Nie przestrzegano ustalonej procedury, ale raczej unieważniono wybory, co było wyraźnie zabronione”.

„Wbrew rozporządzeniom Konstytucji, czwarta liczba głosów została uznana za nieważną, zmusili kardynała Angelo Scola, niedawno wybranego i przyjmującego imię Jana XXIV, do rezygnacji i powrotu do Kaplicy Sykstyńskiej, a następnie przystąpili do głosowania piątego w który został wybrany Jorge Mario Bergoglio”.


„To była druga nieprawidłowość konklawe, ponieważ Konstytucja stanowi (art. 63), że muszą być tylko cztery sesje głosowania dziennie, dwie rano i dwie wieczorem”.

„Sprawa, że desygnacja Bergoglio jest faktycznie nieważna, jest jasna, według prawników kanonicznych, którzy odsyłają nas do artykułu 76, który stanowi: „Czy wybór powinien odbyć się w sposób inny niż przewidziany w obecnej Konstytucji, czy też powinien warunki tutaj określone nie są przestrzegane, wybór jest właśnie z tego powodu nieważny , bez konieczności składania deklaracji w tej sprawie; w konsekwencji nie przyznaje żadnego prawa wybranemu”.


„Ten stos dowodów skłonił kardynała George'a Pella do ogłoszenia, że Franciszek może być (jest dopow.) 38. antypapieżem w historii Kościoła, a nie 266. papieżem, jak sądzi większość”.

„Na koniec warto tu zaznaczyć, że nawet jeśli wszystkie wyżej wymienione zostaną podważone lub zdyskredytowane, wszystkie przeciwstawne argumenty upadną wraz z przyznaniem się kardynała Danneelsa w jego biografii, że on i grupa kardynałów, „Klub Mafii”, knuli zmusić Benedykta XVI do rezygnacji. Kiedy masz spowiedź, dowód nie jest konieczny.”[ translate.goog/en/blog-en/item/81-antipopes-conclave.html ]

Biskup Rene Gracida również przedstawia dowody na to, że konklawe, które wybrało Franciszka, było nieważne, ponieważ wystąpiły „poważne nieprawidłowości” w stosunku do konstytucji Jana Pawła II, która zarządzała konklawe w 2013 roku.

Jednak popularny i szanowany tradycyjny katolicki komentator Steve Skojec 7 maja 2018 r. najwyraźniej odrzucił wezwanie biskupa Gracidy, aby kardynałowie osądzili, czy wybór Franciszka na papieża był ważny, nazywając samo pytanie o słuszność „potencjalnie niebezpieczną króliczą norą”. (Onepeterfive, „Odniesienia kardynała Eijka do Proroctwa czasów ostatecznych w interkomunii”, 7 maja 2018 r.)

Skojec odniósł się wówczas do swojego posta z 26 września 2017 r., w którym powiedział: (Z pism)„JPII usunęło unieważniające wybory konsekwencje symonii… nigdzie indziej w poniższych akapitach nie ma nawet implikowanej nieważności wyborów”. (Onepeterfive, „Krótka notatka na temat prawnie ważnych wyborów”, 26 września 2017 r.)
Biskup Gracida pokazuje, że Skojec myli się w swoim Liście Otwartym, powołując się na introligatornię Papieża Jana Pawła II Universi Dominici Gregis i paragraf 76:
– „Ponadto potwierdzam, przez moją władzę apostolską, obowiązek zachowania najściślejszej tajemnicy w odniesieniu do wszystkiego, co bezpośrednio lub pośrednio dotyczy procesu wyborczego” [powyżej, co Gracida wyraźnie pokazuje w swoim Liście Otwartym, nie zostało utrzymane, czyniąc konklawe i "Papiestwo" Franciszka nieważne według biskupa].

(Wstępne badania)
– „Jeżeli wybory odbędą się w sposób inny niż tutaj określony, aby nie być przestrzeganym, wybory są właśnie z tego powodu nieważne”.(Paragraf 76)
List otwarty Gracidy pokazuje ponadto, że Skojec się myli powyżej:
„Wyraźny wyjątek od nieważności i nieważności dla symonii dowodzi ogólnej zasady, że inne naruszenia świętego procesu z pewnością prowadzą i skutkowały nieważnością i nieważnością całego konklawe”.

Co więcej, Skojec ignoruje ust. 5 i w przeciwieństwie do tego, co konserwatywny prawnik kanoniczny Edward Peters powiedział o Universi Dominici Gregis, sugerując, że prawnicy kanoniści mają udział w interpretacji Konstytucji Jana Pawła II, dokument mówi:
„Jeżeli pojawią się wątpliwości co do przepisów zawartych w niniejszej Konstytucji lub co do sposobu ich realizacji. Ja [Papież Jan Paweł II] postanawiam, aby wszelką władzę wydania wyroku w tej sprawie w tej sprawie miała Kolegium Kardynałów, któremu udzielam uprawnienia do interpretowania punktów wątpliwych lub kontrowersyjnych”. (Universi Dominici Gregis, paragraf 5)

W dalszej części akapitu jest napisane „z wyjątkiem aktu wyboru”, który można interpretować na wiele sposobów. Chodzi o to, jak mówi biskup Gracida i Universi Dominici Gregis, że tylko kardynałowie mogą interpretować jego znaczenie, a nie Skojec, nie kanoniści czy ktokolwiek inny. Biskup mówi to, co mówi dokument: tylko kardynałowie mogą go interpretować. On również mówi, że wywierał presję na kardynałów, aby działali i interpretowali to, co Skojec i Peters najwyraźniej wolą ignorować. Co więcej, list otwarty biskupa Gracidy i dokument papieża Jana Pawła II zawierają szereg punktów, których ani Skojec, ani Peters, ani nikt inny, o ile mi wiadomo, nie podniósł ani nie przedstawił żadnego kontrargumentu.

Mam wielki szacunek zarówno dla Skojca, jak i Petersa, ale jeśli List Otwarty Gracidy nie zostanie wprost odpowiedni, mój szacunek dla nich znacznie się zmniejszy, ponieważ będą lekceważyć swoją odpowiedzialność wobec Boga i Jego Kościoła. Oboje się mylą, jeśli ignorują ten ważny list otwarty biskupa Gracidy. Jeśli Peters i Skojec oraz konserwatywne i tradycyjne media katolickie ignorują biskupa Gracidę, ponieważ nie jest on kardynałem i emerytem, pamiętaj, że św. czasu) i przeszedł na emeryturę.

Podczas kryzysu herezji ariańskiej papież Liberiusz ekskomunikował Atanazego. Nie przechodzisz na emeryturę bardziej niż ekskomunika. Skojec dał blogerce Ann Barnhardt analizę ważności papieskiej długiego artykułu i podcastu. Jedyny biskup na świecie kontestujący Franciszka w znaczący sposób zasługuje na to samo. Dlaczego najwyraźniej tak bardzo boi się biskupa Gracidy? Skojec i Peters muszą odpowiedzieć na teologicznie jasne i precyzyjne argumenty Gracidy i albo jasno i precyzyjnie je odeprzeć, albo wywrzeć nacisk na kardynałów, aby wprowadzili w życie niezbędne procedury kanoniczne, aby usunąć Franciszka, jeśli „nigdy nie został ważnie wybrany” na papieża, albo usunąć go z biura Piotrowego ds. heterodoksji.

Franciszek nie jest ortodoksyjny, więc mogą być tylko dwiema rzeczami:
1. Ważnie wybrany papież, który jest materialnym heretykiem, dopóki kardynałowie go nie poprawią, a następnie kanonicznie ogłoszą, że jest formalnym heretykiem, jeśli nie odwoła się w ten sposób obalając go ( Patrz : „Jednoznacznie papież Franciszek materialnie wyznaje herezję o karze śmierci: Cd. Burke: „Gdyby papież formalnie wyznał herezję, na mocy tego aktu przestałby być papieżem”: thecatholicmonitor.com/2018/08/unambiguously-pope-francis-materially.html ) lub
2. Nieważnie wybrany antypapież, który jest heretykiem.
Chodzi o to, czy myślisz, że wykorzystując wszystkie dostępne informacje 1. to obiektywna prawda, czy 2. to obiektywna prawda, z którą musisz działać.
Musisz, jak mówi biskup: „naciskać na kardynałów, aby działali”, cokolwiek myślisz. Istnieje wiele sposobów wywierania nacisku, takich jak modlitwa i odprawianie Mszy św. w tej intencji, wysyłanie linku Gracida do księży, biskupów i kardynałów, robienie znaków i odmawianie różańca przed ich biurami, tak jak robimy to przed klinikami aborcyjnymi. Użyj swojej wyobraźni, aby wymyślić inne pomysły.

Gracida wzywa kardynałów, aby „zajęli się… [prawdopodobną] inwalidztwem”, zanim spróbują usunąć go z urzędu Piotrowego za heterodoksję. Ale, co równie ważne, wzywa wszystkich wiernych katolików do działania, a nie tylko opłakiwania herezji Franciszka.
Biskup Gracida w e-mailu do mnie i za pośrednictwem Catholic Monitor do wszystkich wiernych katolików powiedział:
„MOŻNA MÓWIĆ, ŻE FRANCISZEK "MIŁOSIERNY" JEST HERETYKIEM I NIEDŁUGO UMRZE, ALE TO NIC NIE ZMIENIA. POTRZEBUJEMY DZIAŁANIA… MUSIMY WYCIĄGNĄĆ KARDYNAŁÓW, ABY DZIAŁALI. WYŚLIJ TEN LINK DO KAŻDEGO KAPŁANA I BISKUPA, KTÓREGO ZNASZ”:
https://wp.me/px5Zw-95e .

Pamiętaj, że wielu, którzy wzywają takich jak biskup Gracida, dziennikarz Munguia i inni „schizmatykami” za wezwanie do kardynalnego śledztwa, podąża śladami prawdziwych schizmatyków, którzy promowali i podążali za Antypapieżem Anakletem II. Znany historyk katolicki Carroll wyraźnie mówi, że w ważnych wyborach papieskich nie liczy się to, ilu kardynałów twierdzi, że dana osoba jest papieżem. To, co jest niezbędne do ustalenia, czy ktoś jest papieżem czy antypapieżem, to „procedury wyborcze… [jako] rządzone przez receptę ostatniego papieża”:

„Procedury wyboru papieskiego podlegają przepisom ostatniego papieża, który je przewidział (to znaczy, każdy papież może je zmienić, ale obowiązują one do momentu zmiany przez należycie wybranego papieża).”W ciągu pierwszego tysiąca lat historii papiestwa elektorami było duchowieństwo rzymskie (księża i diakoni); w ciągu drugiego tysiąca lat mieliśmy Kolegium Kardynałów”.

„Ale każdy papież, mając nieograniczoną suwerenną władzę jako głowa Kościoła, może przepisać dowolną metodę wyboru swojego następcy (następców), jaką wybierze. Metody te muszą być następnie stosowane w następnych wyborach po śmierci papieża, który je przepisał, a następnie do czasu ich zmiany. Wnioskodawca papieski, który nie stosuje tych metod, jest również antypapieżem”. „Ponieważ antypapieże z definicji opierają swoje twierdzenia na sprzeciwie wobec właściwego autorytetu Kościoła, wszyscy byli szkodliwi Kościołowi, chociaż niektórzy później zreformowali się po zrezygnowaniu ze swoich roszczeń”. [ http://www.ewtn.com/library/homelibr/antipope.txt ]

Schizmatyccy zwolennicy antypapieża Anakleta II nie chcieli, aby św. Bernard badał, kto był prawdziwym papieżem. To wyznawcy prawdziwego papieża Innocentego II poprosili Bernarda o zbadanie sprawy. Dlaczego tak wielu tradycyjnych i konserwatywnych katolików boi się kardynalnego śledztwa w sprawie rzekomych „poważnych nieprawidłowości” w konstytucji Jana Pawła II, która obowiązywała na konklawe w 2013 roku, które mogłoby unieważnić konklawe, które wybrało Franciszka?

18 i 19 marca 2019 r. Uwaga:
Otrzymałem pewną odpowiedź z bloga Skojeca w poście Roberta Siscoe i od kogoś o biskupie, który zaatakował biskupa Gracidę, najwyraźniej używając twierdzenia Siscoe, że nieomylnym dogmatem jest to, że człowiek jest nieomylnym papieżem, jeśli istnieje „spokojna i powszechna akceptacja” przez Kościół. Czy była pokojowa i powszechna akceptacja? W swojej własnej książce „Prawdziwy czy fałszywy papież” Siscoe wspomina następujących uczonych, którzy kwestionowali ważność wyboru Franciszka: eksperta watykańskiego Antonio Socci i „Stefano Violin, ceniony profesor prawa kanonicznego” (str. 390). I jest biskup i wielu innych uczonych, którzy kwestionują ważność, o której nie wspomniał.

Najwyraźniej Siscoe nie otrzymał swojego „pokojowego i uniwersalnego” dogmatu z dogmatycznego oświadczenia papieża lub soboru, ale od dobrego, ale niekoniecznie nieomylnego teologa Jana od św. Oto jego cytat z Jana od św. Tomasza: „W szczególności ten człowiek, zgodnie z prawem wybrany i zaakceptowany przez Kościół, jest Najwyższym Papieżem”. (Trueorfalsepope.com, „Spokojna i powszechna akceptacja papieża”, 28.02.19 i 13.03.19) To sprowadza nas z powrotem do oświadczenia znanego historyka Carrolla: „Roszczący roszczenia papieskie, które nie stosują tych metod [która jest konstytucją konklawe poprzedniego papieża], jest także antypapieżem”.

Nawet Jan od św. Tomasza zgadza się z Carrollem, gdy powiedział, jak cytuje Siscoe: Oprócz „akceptacji” ważny papież musi być „wybrany zgodnie z prawem”. Ponownie biskup Gracida prosi o kardynalne śledztwo. Mówi to, co konstytucja konklawe Jana Pawła II mówi o kwestii, czy Franciszek został „wybrany zgodnie z prawem”, czy nie: tylko kardynałowie mogą to zbadać i zinterpretować, a nie Siscoe, Skojec, kanonicy czy Jan od św. Proszę Siscoe o konkretną odpowiedź, jeśli Franciszek nie został „wybrany zgodnie z prawem”, to czy „pokojowa i powszechna akceptacja” unieważnia wybory niezgodne z prawem? Co ważniejsze, dlaczego Siscoe i Skojec najwyraźniej tak bardzo boją się śledztwa prowadzonego przez kardynałów? Proszę oboje o udzielenie konkretnej odpowiedzi, dlaczego najwyraźniej tak bardzo boją się śledztwa.

Módlmy się teraz Ojcze nasz za przywrócenie Kościoła i za to, aby katolicy nie tylko opłakiwali herezję, ale wywierali presję na kardynałów, aby działali, jak również o łaskę, aby kardynał wstał i zbadał sprawę i nastał św. nasz czas.
abyssum.org/…he-election-of-the-successor-of-saint-pope-john-p/

Konklawe 2013 sfałszowana - wybór masonerii , a nie z DuchaŚwiętego ...

Watykańska tajemnica: podczas konklawe 2013 złamano sześć pieczęci
Vatican Mystery: Six Seals Broken Open During Conclave

Nie, to nie jest plotka, to nie teoria, i to nie fikcja. To FAKT, potwierdzony przez relacje opublikowane w oficjalnym zbiorze watykańskich dokumentów kościelnych, Acta Apostolicae Sedis ("Akta Stolicy Apostolskiej"), t. CV (105), n. 4-5, s. 367-369. Ten najnowszy artykuł o Acta właśnie opublikował Watykan tutaj: directly from the Vatican web site here(...)

W pewnym momencie konklawe, co teraz oficjalnie potwierdzono, złamano co najmniej 6 pieczęci na drzwiach różnych pomieszczeń i w specyficznych sekcjach Pałacu Apostolskiego. Swiadectwa te pochodzą bezpośrednio od trzech wysokiego szczebla oficjeli Komnaty Apostolskiej. Poniżej fragment oficjalnego raportu w Acta (przekład z włoskiego), datowany 14 marca 2013. Członkowie Komnaty Apostolskiej spotkali się z dwu wysokiego stopnia szwajcarskimi gwardzistami by rozpocząć usuwanie wszystkich pieczęci. Oto ich relacja:
Ci sami oficerowie [Christoph Graf, z-ca dowódcy Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, i mjr William Kloter], poinformowani o tym, że z rozkazu kard. szambelana, wice szambelan rozpocznie usuwanie wcześniej umieszczonych pieczęci na drzwach apartamentu papieskiego, z wyjątkiem głównych drzwi frontowych apartamentu i drzwi prowadzących do "szlachetnej" windy, będzie towarzyszyl tym obecnym na wyznaczonych miejscach.

Ja, urzędnik Komnaty Apostolskiej, poświadczam integralność pieczęci na głównych drzwiach frontowych wykonanych z żelaza i szkła, i na drzwiach po prawo od głównych drzwi do apartamentu papieskego, i rozpoczynam ich usuwanie. Wykonawszy pierwsze zadanie, wice szambelan w towarzystwie wyżej wymienionych osób, przechodzi do drugiej lodży Pałacu Apostolskiego w celu usunięcia innych pieczęci umieszczonych na poniżej wymienionych wejściach:

1. Wyższa brama prowadząca do spiralnych schodów w lodży
2. Drzwi wejsciowe do prywatnej windy Ojca Swiętego ze spiralnych schodów przedpokoju do lodży
3. Szare drewniane drzwi prowadzące z komnaty św. Ambrozego do biur sekretarzy
4. Duże drewniane drzwi na wschód w komnacie św. Ambrożego
5. Drzwi prowadzące z Sali Klementyńskej do prywatnej biblioteki
6. Małe drzwi prowadzące z Sali Klementyńskiej na korytarz za "szlachetną" windą
7. Dostęp do prywatnej windy Ojca Swiętego z Dziedzińca Sykstusa V.


Wice szambelan i ci obecni poświadczają, że na wszystkich wymienionych głównych wejściach, z wyjątkiem tego w p.1, usunięto wcześniej założone pieczęcie. Mjr Kloter oświadcza, że na terenie jego inspekcji przeprowadzonej wczoraj 13 marca o 16:30, wszystkie wcześniej zalożone na wejściach do Komnaty apostolskej pieczęcie były jeszcze nietknięte i nie wykazywały żadnych prób ingerencji. Ja, urzędnik Komnaty Apostolskiej, biorąc pod uwagę to co zeznał mjr Kloter, przystępuję, po potwierdzeniu jej integralnosci, do usunięcia pozostałej jedynej pieczęci, a mianowicie tej na wyższej bramie prowadzącej do spiralnych schodów.
...
Następnie Mr Graf informuje wice szambelana, że po ogłoszeniu 13 marca wyboru ... Franciszka o 20:00, zastępca sekretarza stanu nakazał otworzenie wszystkich wejść do pomieszczeń watykańskiego Pałacu Apostolskiego zarezerwowanych na konklawe…
("Reseratio Conclavis", Acta Apostolicae Sedis 105 (2013): 4-5, s. 367-368.)
Ten raport w Acta jest podpisany przez "arcybiskupa" Pier Luigi Celata, wice szambelana, "prałata" Assunto Scotti, dziekana College of Cleric Prelates, i dr Antonio Di Iorio, Notary Chancellor. Wszyscy trzej są urzędnikami Komnaty Apostolskej, dlatego to nie może być bardziej "oficjalne".

Ale co mamy o tym myśleć? Pewne jest to, że 6 pieczęci zostało złamanych, i oczywiście złamano je dlatego, że ktoś chciał mieć dostęp do zapieczętowanych pomieszczeń. Ale kto i dlaczego? I jak to jest, że pieczęcie na tych drzwiach zostaly naruszone i nikt tego nie zauważył?

Na to nie mamy odpowiedzi. Ale możliwe jest, że włamanie miało coś wspólnego ze sprawą Vatileaks, kontrowersją Banku Watykanu, albo homoseksualną subkulturą / skandalami "gejowskiego lobby", które wstrząsnęły modernistycznym Watykanem w "ostatnich dniach" pontyfikatu Benedykta XVI. Pamiętamy "teczkę" o której mówił Benedykt, że przekaże ją swojemu następcy. Watykanista Giuseppe Nardi psze, że możliwe jest to, że dodatkowe pieczęcie, na innych drzwiach i bramach, zostały także złamane, ale w tej chwili nie wiemy czy ujawniono kolejne oficjalne raporty czy protokoły na ten temat.

Do chwili otrzymania wiarygodnych informacji, możemy jedynie spekulować. Trzy linki poniżej mają węcej info na ten temat. Są to zagraniczne witryny, ale do tej pory żadna inna anglojęzyczna nie zajmowała się tą sprawą:
Lombardi: pieczęcie na papieskim apartamencie nie usunięte przed konklawe [po włosku] Lombardi: Papal Apartment Seals not removed before the Conclave Konklawe i tajemnica. Zbyt wiele pytań bez odpowiedzi [po włosku] Conclave and Mystery, Too Many Unanswered Questions

Tajemnica złamanych pieczęci podczas konklawe [po niemiecku] The Mystery of the Broken Seals during the Conclave
novusordowatch.org/2013/10/vatican-conclave-mystery/ Ola Gordon - chomikuj.pl/OlaGordon
dyk
tlig.sk/spirituality/letters/p_frantisek.html
Dôležitý článok od Vassuly o pápežovi Františkovi
Drahí priatelia TLIG,
Som šokovaná zistením, že niektorí z vás sympatizujete s prenasledovateľmi pápeža Františka a spolupodieľate sa na tejto perzekúcii tým, že ho ohovárate. Boli ste oslepení a stali ste sa jednými z tých sudcov, ktorí bijú pastiera. Hanba vám! Želám si, aby všetci tí, ktorí …More
tlig.sk/spirituality/letters/p_frantisek.html

Dôležitý článok od Vassuly o pápežovi Františkovi

Drahí priatelia TLIG,

Som šokovaná zistením, že niektorí z vás sympatizujete s prenasledovateľmi pápeža Františka a spolupodieľate sa na tejto perzekúcii tým, že ho ohovárate. Boli ste oslepení a stali ste sa jednými z tých sudcov, ktorí bijú pastiera. Hanba vám! Želám si, aby všetci tí, ktorí sú v našich modlitebných skupinách TLIG a sú proti pápežovi Františkovi, ktorý bol vybraný Kristom, okamžite odstúpili a odišli z TLIG, aby sa nezúčastňovali našich modlitebných skupín, žiadnych našich stretnutí ani pútí, pretože sú ako gangréna na Kristovom Tele! Počúvam LEN to, čo o pápežovi hovorí Kristus, a nepočúvam tých, ktorí tvrdia, že tomu rozumie najlepšie, nehľadiac na to, akú pozíciu zastávajú.
Buďto nikto z týchto prenasledovateľov nečítal proroctvá obsiahnutá v posolstvách TLIG týkajúce sa Petrovej stolice (pápeža) alebo vedome prehliadajú všetky tieto roky Ježišových varovaní, že v týchto posledných dňoch duch Rebela udrie na Petrovho nástupcu. Nie je to len v posolstve z nedávnej doby, zo 16. augusta 2019, ktoré šokuje a v ktorom je Ježišov tón veľmi dôrazný. Ježiš v ňom hovorí, že tí, ktorí prenasledujú pápeža, nie sú Jeho učeníkmi. Niektorí toto posolstvo pre svoje vlastné presvedčenie odmietli a neveria, že je od Ježiša. Títo ľudia vnímajú posolstvá TLIG ako supermarket, kde si môžu "vybrať a vziať" len to, čo sa im hodí, a to, čo sa nehodí, nechať bokom ...
Až tak veľmi ich Satan oslepil! Nielen v posledných posolstvách, ale po celé tieto roky Ježiš hovoril o Stolici Petrovej. Z toho dôvodu som sa rozhodla vybrať niekoľko úryvkov, aby som každému pripomenula, čo Ježiš povedal a ako dôrazne nás varoval! Chcem, aby ste zároveň venovali osobitnú pozornosť tiež dátumu týchto posolstiev. Tak sa preberte!
17. marca 1993 mi Pán povedal:
pokoj s tebou; bez strachu pozdvihni svoj hlas a prorokuj; prorokuj, Moje dieťa, aby z toľkých sŕdc zmizla skazenosť! nech tí, čo majú uši, nech počujú, čo dnes Duch hovorí cirkvám; nech prídu všetci, ktorí sú smädní; napíš a povedz Mojim kňazským dušiam toto: "vzbura už pracuje, ale v tajnosti, a ten, ktorý ju zadržuje, musí najskôr byť odstránený predtým, než sa Rebel ukáže otvorene;" vravím vám: milujte Moju Cirkev, ako Ju Ja milujem a ako som sa obetoval za Svoju Cirkev, aby som Ju urobil úplne svätou, tak aj vy, Moji kňazi, obetujte sa pre Ňu, napodobňujte Ma;
hovorím vám toto všetko a viem, že Moje ovce, ktoré Mi patria, budú načúvať Môjmu Hlasu a nikdy Ma nesklamú; obraciam sa dnes na vás, aby som vám z hĺbky Srdca povedal tie isté trpké slová, ktoré som vyslovil pri Svojej Poslednej Večeri s Mojimi učeníkmi: "niekto z tých, ktorí sedia so Mnou za stolom, chystá proti Mne vzburu; vravím vám to teraz, skôr kým sa to stane, aby ste, až sa to stane, verili, že Ja som vám to dnes povedal;"
dietky Moje, nech sa vaše srdcia netrápia; dôverujte vo Mňa a nebojte sa; Otec čoskoro pošle Krst Ohňom, aby spálil zločiny tohto sveta; príde hodina, keď ľudia moci vstúpia do Mojej Svätyne, ľudia, ktorí nepochádzajú odo Mňa; v skutočnosti, tá hodina je už tu;
Ja, Ježiš Kristus, chcem varovať Svojich kňazov, biskupov a kardinálov, chcem varovať celý Svoj Dom pred veľkým súžením; Moja Cirkev sa približuje k veľkému súženiu; pamätajte si, vyvolil som vás Svojím posväcujúcim Duchom, aby ste Ma oslavovali; vyvolil som vás od počiatku, aby ste boli pevnými stĺpmi Mojej Cirkvi a žili vierou v Pravde; vyvolil som vás, aby ste zdieľali Moju Slávu a pásli Mojich baránkov;
vážne vám hovorím, že čoskoro budete skúšaní ohňom; modlite sa a postite, aby ste neboli podrobení skúške; stojte pevne a zachovávajte tradície, ktorým ste boli naučení; počúvajte Môjho Pápeža, nech sa deje čokoľvek; zostaňte mu verní a Ja vám dám potrebné milosti a silu; naliehavo vás žiadam, aby ste mu zostali verní a držali sa ďalej od každého, kto sa proti nemu búri; predovšetkým, nikdy nepočúvajte toho, kto ho odvrhuje; nedopustite, aby sa vaša láska k nemu stala neúprimnou;
čoskoro budete postavení pred ťažkú skúšku, akú ste nikdy predtým nezažili; Moji nepriatelia sa budú pokúšať kúpiť si vás záludnými rečami, zlý už koná svoje dielo a Skaza nie je od vás ďaleko; Pápež bude musieť veľa trpieť; preto budete všetci prenasledovaní za to, že hlásate Pravdu a ste poslušní Môjmu Pápežovi; to je tiež dôvod, prečo vás budú nenávidieť, lebo ich skutky sú zlé, a naozaj, každý, kto pracuje pre zlého, nenávidí Svetlo a vyhýba sa mu zo strachu, aby neboli odhalené jeho Ničivé skutky;
hovorím vám vážne, že každé vlákno Môjho Srdca je rozorvané; ak vám niekto príde do cesty a prináša odlišné učenie ako to, ktoré som Ja Sám ustanovil, nepočúvajte ho; (Gal 1,8) títo ľudia prichádzajú od Podvodníka;položil som Svoj základ na Petrovi, skale ... a brány podsvetia nikdy nemôžu prevládnuť proti nej... (Mt 16,18)1 ak k vám niekto príde do cesty a povie vám: "odvráťte sa od vernosti, ktorú máte k tomuto Pápežovi, k inému zdravému hnutiu", neodvracajte sa! dajte si pozor! kvas Zvodcu môže byť silný a môže dobre chutiť, ale v skutočnosti je to smrtiace klamstvo! (Mt 24,24)2 nedajte sa od nikoho podviesť; odolávajte diabolským taktikám, pretože dnes, Moji kňazi, budete musieť víťaziť nad zlom silou, ktorú dostávate odo Mňa, ktorý som Pravda; ako nikdy predtým budete v duchovnej vojne s armádou, ktorá má pôvod v mocnostiach Temnoty;
...milujte sa navzájom a stojte pevne a nebojácne, až ono veľké Súženie, ktoré sa dnes ako čierne mračno vznáša nad Mojím Domom, ho pokryje ako čierny závoj; povedal som vám to všetko už teraz, skôr než sa to stane, aby ste verili, až sa to stane;

Nepripadá vám v tomto posolstve niečo povedomé? Nie sme toho svedkami práve teraz? Dnes je toto posolstvo úplne aktuálne. Červeno som zvýraznila pasáž, ktoré musíme venovať osobitnú pozornosť, je tu napísané: "Vzbura už pracuje, ale v tajnosti a ten, kto ju zadržiava, musí byť odstránený ako prvý predtým, než sa Rebel objaví verejne." Keď Kristus povedal: "ten, ktorý ju zadržiava", mal na mysli Pápeža. Takže, ak sa prenasledovateľom pápeža podarí ho odstrániť, potom sa Rebel, ktorý je sám Satan, objaví verejne.
Opäť v posolstve zo 17. marca 1993 Ježiš hovorí: "Položil som Svoje základy na Petrovi, skale ..." ; je zrejmé, že keď Ježiš hovorí o "Petrovi", hovorí rovnako aj o jeho nástupcoch, o všetkých Pápežoch bez výnimky. Kristus vedel, že dnešný pápež František bude nepochopený a zhadzovaný svojimi prenasledovateľmi, ktorí nebudú váhať súdiť ho a budú ho chcieť zbaviť jeho pápežského stolca. Zlé jazyky klebetia, že nebol zvolený právoplatným spôsobom a že sedí na Petrovom stolci neoprávnene! Ježiš predpovedal tento spôsob perzekúcie a dal nám niekoľko varovaní už pred mnohými rokmi, aby sme sa nestavali proti žiadnemu Pápežovi, pretože vedel, že kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom a kňazi proti kňazom, vzájomnými nezhodami a vytváraním rôznych rozkolov vo vnútri Jeho Tela, Cirkvi, spôsobí, že toto Telo bude krvácať, ako Ježiš hovorí v posolstvách.
Čo mi Ježiš hovorí? Povedal mi mnohokrát, že títo (ľudia) sú tŕnmi v Jeho Tele, a že mi ich ukáže, aby som ich mohla vytiahnuť. Dal mi príkaz: vytiahni tie tŕne, ktoré sú v Mojom Tele. Takže, keď mi Ježiš ukázal, kto sú prenasledovatelia pápeža v našich modlitebných skupinách TLIG, tak ja odpovedám na Ježišov príkaz a žiadam ich, aby opustili TLIG, a modlím sa za nich, aby otvorili oči pre Vôľu Božiu. Nie je možné ich presvedčiť, pretože sa stali sudcami a expertami na prekrútenie všetkého, čo pápež hovorí alebo robí. Otvorili sa istému druhu farizejstva, bez toho aby chápali, akú pascu pre nich Satan pripravil!
Keby sme chceli, mohli by sme tiež obviniť Ježiša z toho, že si protirečí, a obviniť Ho. Tu sú niektoré z nich: Raz hovorí, že by sme sa mali zmieriť medzi sebou a s Bohom a na inom mieste hovorí, že neprišiel na zem pre to, aby priniesol pokoj, ale oheň. Našli by sme v Písme mnohé ďalšie pasáže, ktorým by sme bez Ducha Svätého správne nerozumeli a mohli by sme ich prekrútiť.
- Lukáš 14,26: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku ... nemôže byť mojím učeníkom.“ protirečí veršu z Lukáš 18,20: „Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca a svoju matku!“
- Lukáš 6,37 „Nesúďte a nebudete súdení!“ protirečí veršu z Ján 7,24 „súďte spravodlivo!“
- Lukáš 22,42 „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich“ protirečí veršu z Jána 12,27 „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel.“
- Ján 8,15 „Ja nesúdim nikoho.“ protirečí veršu z Jána 5,27 „A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka.“

Takže tieto pasáže sa musia vykladať správne a s pomocou Ducha Svätého, a rovnako tak je to s tým, čo hovorí pápež, ale farizejstvo tých, ktorí ho nazývajú heretikom a odsudzujú ho, je odsúdené Ježišom.
Tu sú niektoré ďalšie úryvky, ktoré by som vám chcela pripomenúť:
11. jún 1987
povediem ťa Nebeskou Silou priamo do samých hĺbok Môjho Krvácajúceho Tela; ukážem ti prstom na všetky kňazské hriechy, ktoré sú tŕňmi Môjho Tela; nebudem ich šetriť; som vyčerpaný, Moje Rany sú otvorené viac ako kedykoľvek predtým, Moja Krv vytryskuje; som znovu križovaný Svojimi, Svojimi vlastnými Kňazskými dušami!
10. november 1987
som vždy pred vami a vediem vás; zjednotenie Mojej Cirkvi Ma Oslávi; povediem vás až do samých hĺbok Svojho Krvácajúceho Tela; ukážem vám Svoje tŕne, vy ich rozoznáte;
29. september 1987
chyť sa Mojej Ruky, dcéra, drž sa blízko Mňa a ukážem ti tieto tŕne; božskou silou ťa uvediem do samých hĺbok Svojho Tela, dám ti poznať hrot kopije; nebudem šetriť Kainov, pretože čo majú oni, aby Mi ponúkli? ich ruky sú prázdne a nemajú čo ponúknuť Mojim ovciam; radi sa ukazujú na verejnosti, sú radi, keď ich servilne pozdravujú, sú ako soľ, ktorá stratila svoju chuť; veru, hovorím ti, dcéra, sú to farizeji dneška!
(Hrotom kopije je naše rozdelenie)
10. január 1990
Svoju Cirkev som zveril Petrovi a požiadal som ho, aby vás živil, aby sa o vás staral a miloval vás; seriózne vám hovorím, skôr než pominie táto generácia, sa stane všetko, čo vám hovorím, preto sa nedajte oklamať a odolávajte svojim odporcom, odolávajte tým, ktorí sú proti Petrovi;
20. september 1990
Pane?
Ja Som;
príď Ma potešiť, príď Ma utešiť, daj Mi spočinúť; stvoril som ťa, aby som bol Jeden a jediný v tvojom srdci; stvoril som ťa, aby si odstraňovala Moje tŕne, ktoré prebodávajú Moje Telo;

3. október 1994
Moja Cirkev bude musieť podstúpiť všetky utrpenia a zrady, ktoré som Ja Sám podstúpil, ale Písma sa musia naplniť ešte raz, keď hovoria: "udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu;" jednako počúvajte tohto pastiera, nech sa deje čokoľvek; zostaňte mu verní a nikomu inému; váš pastier bude zasiahnutý .... a náreky Môjho ľudu prerazia nebesia; keď z Môjho mesta nebude nič, len rumovisko, zem bude rozštiepená a bude pukať a kolísať sa;
28. január 1997
vystri svoje ruky ku Svätyni ....
dal som ti pár rúk, ktoré som pobozkal a pomazal s požehnaním, aby vyňali tŕne okolo Môjho Srdca; požehnal som ich, aby sa neunavili písaním a zostali spojené s Mojimi po celú večnosť; pomazal som ich, aby na záver obradu tieto ruky vložili na Moju Hlavu korunu slávy;

4. apríl 1997
títo ľudia, ktorí Ma denne pozdvihujú, aby utajili svoje plány, stroja úklady v temnote, aby zvrhli Petrovu Stolicu a umlčali Vikára Mojej Cirkvi a všetkých, komu som odhalil ich plány a poukázal na ich odpadlíctvo; oni intrigujú v temnote, aby Ma umlčali, hovoriac: "kto nás môže vidieť? kto nás spozná?"
splním Svoj Prísľub a vašej tiesni a úzkosti bude koniec; povedz teda Mojim synom a dcéram, že už čoskoro zahrmí z výšin Môj Hlas a zachvejú sa základy hôr; teraz títo obchodníci v Mojej Cirkvi už obkľučujú toho, ktorého som posadil na Petrovu Stolicu a ich oči sú upreté len na to, aby ho zvrhli; sú podobní levovi dychtivému trhať na kusy, sú ako mladý lev, ktorý číha vo svojej skrýši;

A napokon posolstvo z poslednej doby 16. august 2019, v ktorom Ježiš hovorí o pápežovi. Znova vám ponúkam tieto dôležité Ježišove slová: "Varujte sa tých, ktorí odsudzujú pápeža," Hovorí: ... "každý, kto odsudzuje Vikára Mojej Cirkvi, nemôže byť Mojím učeníkom …"
Nemám k tomu čo dodať, Ježiš Kristus povedal všetko.
V Kristovi,
Vassula
...
1 „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18)

2 „Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených." (Mt 24,24)

....
ľubica
dyk nečítaš originál článku, nič ťa v tejto veci nezaujíma, len prskáš s Vasulou, ktorá je totálne mimo!!! Čarodejnice Vassula a Vicka.
Si slepý ako propaguje diabolské očkovanie spolu s kamarátmi globalistami so svetovým ekonomickým fórom? Ty máš fakt problém, že tieto pseudo vakcíny, nielenže spôsobia genocídu národov, ale tí ktorí to prežijú su pacienti do konca života? Kňazi, naviac …More
dyk nečítaš originál článku, nič ťa v tejto veci nezaujíma, len prskáš s Vasulou, ktorá je totálne mimo!!! Čarodejnice Vassula a Vicka.
Si slepý ako propaguje diabolské očkovanie spolu s kamarátmi globalistami so svetovým ekonomickým fórom? Ty máš fakt problém, že tieto pseudo vakcíny, nielenže spôsobia genocídu národov, ale tí ktorí to prežijú su pacienti do konca života? Kňazi, naviac po zásahu ich genómu DNA...stratia po vakcinácii schopnosť konať pokánie, zmier ľútosť :

Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ma varoval mnohými znameni…
a tu máš tvojho exorcistu, ktorý má ohromné zdravotné problémy a prestal byť exorcistom

O. Jozef Maretta - Spojme sa s Ježišom Kristom, ktorý zachraňuje a uzdravuje
dyk
Prskajú vsetci, ktorí sú proti Papezovi Františkovi.
Prečitaj si to a uvidíš.
apredsasatoci
Po ovocí ich poznáte!
Kde ide pastier, ide za ním jeho ovca!
Nieže sami nevychádzajú, ešte aj iným brania!

Radšej bez bergoglia do Neba, ako s bergogliom do pekla!
dyk
Máš slobodnú vôľu
ľubica
príspevky od čarodejnice nečítam Čarodejnice Vassula a Vicka.
ľubica
dyk, rovnako ako každý, mám slobodnú vôľu, no ty ked tak ľahko prijímaš správy od čarodejnice, tak podobne ťa ľahko ohúri Antikrist so svojím šarmom a znižovaním nárokov .....Tam, kde prekvitá pohanstvo, vznikajú ľudské obete satanskému bohu Molochovi. Zámerné obetovanie Molochovi je najvyššou formou obetovania nevinných detí.V dnešnej dobe kvitne molochovská obeta po celom svete vo všetkých …More
dyk, rovnako ako každý, mám slobodnú vôľu, no ty ked tak ľahko prijímaš správy od čarodejnice, tak podobne ťa ľahko ohúri Antikrist so svojím šarmom a znižovaním nárokov .....Tam, kde prekvitá pohanstvo, vznikajú ľudské obete satanskému bohu Molochovi. Zámerné obetovanie Molochovi je najvyššou formou obetovania nevinných detí.V dnešnej dobe kvitne molochovská obeta po celom svete vo všetkých štátoch i v RKC. Satanská diktatúra demokracie spája všetky satanské praktiky v NWO.
Edward7
Vasula ostatnio zaprzecza temu co dawniej pisała - swoim orędziom
Proroctwa o Fałszywym proroku Antychrysta
Vassula Ryden; Katolicko - Prawosławna Vassula Ryden otrzymywał wiadomości od Jezusa od 1984 roku i opisywał je w kilkunastu książkach. Z jednej z jego książek (4) biorę te znaczące zwroty:
Szatan ma zamiar wystawić każdego z was na próbę (moja notatka = zwraca się do kapłanów) ; …More
Vasula ostatnio zaprzecza temu co dawniej pisała - swoim orędziom

Proroctwa o Fałszywym proroku Antychrysta
Vassula Ryden; Katolicko - Prawosławna Vassula Ryden otrzymywał wiadomości od Jezusa od 1984 roku i opisywał je w kilkunastu książkach. Z jednej z jego książek (4) biorę te znaczące zwroty:

Szatan ma zamiar wystawić każdego z was na próbę (moja notatka = zwraca się do kapłanów) ; przychodzi, aby was zdezorientować i podzielić. Idzie do mojego Tronu, w moim Tabernakulum, aby sprzedać moją Krew i zabrać moją Nieustającą Ofiarę (uwaga: Msza) ... Już słychać jęki Aniołów, a niebo drży z powodu tego, co ma się wydarzyć, nawet demony są przerażone i bledną.Wróg ( fałszywy prorok i fałszywy papież czy sam Antychryst?), Ten, który twierdzi, że jest większy niż wszystko, co jest czczone,zasiądzie na tronie Mojego Sanktuarium. Przychodzi z węzłem w dłoni i idzie do tego, który został wyznaczony przeze Mnie i który powstrzymuje bunt, który ma wybuchnąć.

Tutaj Jezus mówił o Fałszywym Proroku:
O Kainie! Kain? Gdzie jest duch, którego ci dałem? (…) Tam jesteś przebrany za arcykapłana. Ubrałeś się w Moje szaty ze złota i srebra, aby ukryć swoje czarne szaty, które otrzymałeś od Czarnej Bestii (uwaga: masoneria). Nie masz w sobie światła. Aby ukryć swoją ohydną twarz, nakładasz maskę na swoją ohydną twarz, aby twój wygląd mógł całkowicie zwieść nawet Moich wybranych. Twoja maska nie może Mnie oszukać, ponieważ Moje oczy wiedzą, że za twoją maską baranka kryjesz ogromne zniszczenie, jesteś całkowicie odziany po zęby w zło! (...)Wielu oszuka, a ludzie będą zaślepieni szatą oszusta(...) Swoim chwalebnym przebraniemprzyniesie wielkie odstępstwo w Moim Kościele, sprowadzi spustoszenie, (...)Anuluj Moją wieczystą ofiarę (uwaga: Msza), rzucając Go na ziemię, depcząc i tłumiąc, a wszystko to w atmosferze fikcji i złośliwości. (…) Wiele dusz zostanie zwiedzionych przez jego pojawienie się. Z powodu jego maski baranka wielu zostanie zwerbowanych dla jego sprawy ”(przesłanie z 30.01.1989) (4).
...
Bergoglio to wybór masonerii loży PII, w dniu pozornej rezygnacji Benedykta XVI czytałem już że nowy papież został wybrany i jest z Argentyny...
dyk
apredsasatoci
V tom texte odsudzuje II. VAT a tak to nie je z Ducha Svätého.
II. VAT bol pravým koncilom. To je fakt.
apredsasatoci
dyk
2VK odsudzuje Slovo Božie.
Ty to "len" nevidíš.
Divas sa nevidíš!
Počúvaš a nepočuješ! 😱
ľubica
DVK odsúdila už dávno sama Matka Božia a ekumenizmus detto. Ekumenizmus - spoločná cesta do pekla
Asi nečítaš poctivo svoju vlastnú obľúbenú literatúru: MODRÁ KNIHA de je to napísané a podobne aj pápeži:pp. LEV XIII.: ´.....déšť démonů se vrhl na Petrův stolec´ / z vize o II.VK
ľubica
Modrá kniha, 27.10.1986: Pokus podchytiť všetky náboženstvá,aj tie,ktoré sa klaňajú falošným a nepravým bohom s perspektívou vytvoriť celosvetové náboženské spoločenstvo na obranu ľudských hodnôt,je neužitočným a nebezpečným pokusom a nezodpovedá želaniu môjho Nepoškvrneného Srdca. Naopak,toto môže rozmnožiť zmätok,môže viesť k náboženskej indiferentnosti a môže do konca sťažiť dosiahnutie …More
Modrá kniha, 27.10.1986: Pokus podchytiť všetky náboženstvá,aj tie,ktoré sa klaňajú falošným a nepravým bohom s perspektívou vytvoriť celosvetové náboženské spoločenstvo na obranu ľudských hodnôt,je neužitočným a nebezpečným pokusom a nezodpovedá želaniu môjho Nepoškvrneného Srdca. Naopak,toto môže rozmnožiť zmätok,môže viesť k náboženskej indiferentnosti a môže do konca sťažiť dosiahnutie skutočného mieru. Preto vám dnes hovorím:Ohlasujte všetkým Krista,buďte verní jedine Kristovi a jeho evanjeliu a stanete sa tvorcami pravého pokoja.“
Edward7
Nowe logo watykańskie, pogańskie i bez krzyża
Istotne zmiany w Mszale: „Błagamy Cię: uświęć te dary rosą Twojego Ducha… Które ty dobrowolnie oddajesz się w pasji…”
"Te rogamos: santifica estos dones con el rocío de tu Espíritu .... El cual, cuando se rindió voluntariamente a la pasión ...."
19 maja 2019 r. Fałszywy Papież , wraz ze swoimi biskupami i księżmi, zatwierdził nowy mszał, który …More
Nowe logo watykańskie, pogańskie i bez krzyża

Istotne zmiany w Mszale: „Błagamy Cię: uświęć te dary rosą Twojego Ducha… Które ty dobrowolnie oddajesz się w pasji…”
"Te rogamos: santifica estos dones con el rocío de tu Espíritu .... El cual, cuando se rindió voluntariamente a la pasión ...."

19 maja 2019 r. Fałszywy Papież , wraz ze swoimi biskupami i księżmi, zatwierdził nowy mszał, który stał się obowiązkowy we wszystkich parafiach od 4 kwietnia 2021 r. Ta aprobata oznacza, że fałszywy papież i wszyscy, którzy akceptują te zmiany liturgiczne, zarówno wierni, jak i hierarchia, popełniają grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ zgadzają się unieważnić PRZEISTOCZENIE. Te zmiany dotyczą:

1. Kapłana: traci autorytet i wiarygodność. Przestanie być oferentem Mszy. Oferującym jest teraz kapłan zjednoczony z ludem. W związku z tym unieważnia się osobistą intencję kapłana i komunię osoby kapłana z Boską Osobą Jezusa. Pozostaje; intencja i komunia, typowe dla wiary pogańskiej i bałwochwalczego kultu fałszywego boga.

2. Do Ducha Świętego: przeistoczenie dokonuje się tylko przez wylanie Ducha, który uświęca dary chleba i wina, aby były Ciałem i Krwią Chrystusa. Zamieniając; wylanie na rosę, Boska Osoba Ducha Świętego (wylanie) zostaje anulowany i żaden dar nie jest uświęcany, ani nie może być sprawowane Przeistoczenie. Nie trzeba więc zmieniać pozostałych słów, aby konsekracja Hostii nie była skuteczna, a wierni otrzymywali tylko kawałek chleba. (zmieniają się też słowa "za wielu" na "za wszystkich" , być może są też inne zmiany dopow.)

3. Do Jezusa: Chrystus nie ofiarowuje się już bezinteresownie jako holokaust , aby odkupić ludzi, ale raczej poddaje się cierpieniu i śmierci, której nie rozumie. Jest to bluźnierstwo wobec Krzyża i Jego Dzieła Odkupienia. I jest to typowe dla doktryny amoralnej, i rozwodnionej ideologiami satanizmu. Dlatego dla tych ludzi, którzy myślą tylko o pójściu na Mszę św. (zmienionej , obecnie w Polsce nie jest zmieniona dopow.) i przyjęciu Eucharystii, nie słuchając słów księdza ani tego, jak żyje i pracuje, i którzy wierzą, że to, co jest w Kościele, to tylko głęboki kryzys... albo że kolejny Papież rozwiąże to wszystko:

1. Kto przyjmuje te zmiany w liturgii i nie buntuje się przeciwko nim, czy jest wierny, czy jest kapłanem, biskupem czy kardynałem, popełnia grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, a tym samym żyje potępiony w życiu .

2. Wierni, którzy słuchają konsekracji, mówią: „uświęca te dary rosą Ducha”, jest zobowiązany opuścić tę Mszę, jeśli nie chce popełnić tego grzechu bluźnierstwa, że Boga włoży w rękę, aby w jakiś sposób mógł przyjąć Komunię, jest nie tylko nie mądry, ale jest letni, z dlatego Bóg go "zwymiotuje" .Te zmiany, wszystkie doprowadzą że Jezusa nie będzie już w Eucharystii ani w Msze lub w wystawionym Najświętszego Sakramencie. Wielu nie tylko dowiedziało się, że stoi w obliczu ohydy spustoszenia i że ostatnim krokiem nie jest usunięcie Mszy, ale usunięcie publicznego kultu Boga poprzez uczynienie Kościoła Katolickiego zawartego/połączonego w Kościele Światowym, gdzie oficjalnie czczony jest/będzie Antychryst.

komentarz z - religionlavozlibre.blogspot.com/2021/09/mel-gibson-los-obispos-de-eeuu-me.html
.
ľubica
edward: 2. Veriaci, ktorý počúva konsekráciu, hovorí sa:"posväcuje tieto dary rosou Ducha", je povinný opustiť túto omšu, ak nechce spáchať tento hriech rúhania, ktorý mu Boh vloží do ruky, aby mohol nejako prijať prijímanie, nielenže nie je múdry, ale je vlažný, a preto ho Boh "vyvrhne" .tieto zmeny, všetky povedú k tomu, že Ježiš už nebude v Eucharistii ani v omši, ani v vystavenej Najsvätejšej …More
edward: 2. Veriaci, ktorý počúva konsekráciu, hovorí sa:"posväcuje tieto dary rosou Ducha", je povinný opustiť túto omšu, ak nechce spáchať tento hriech rúhania, ktorý mu Boh vloží do ruky, aby mohol nejako prijať prijímanie, nielenže nie je múdry, ale je vlažný, a preto ho Boh "vyvrhne" .tieto zmeny, všetky povedú k tomu, že Ježiš už nebude v Eucharistii ani v omši, ani v vystavenej Najsvätejšej sviatosti. Mnohí sa dozvedeli nielen to, že čelia ohavnosti spustošenia a že posledným krokom nie je odstránenie omše, ale odstránenie verejného uctievania Boha tým, že Katolícka cirkev bude obsiahnutá/spojená do Svetovej cirkvi, kde je/bude oficiálne uctievaný Antikrist.

komentár z - religionlavozlibre.blogspot.com/2021/09/mel-gibson-los-obispos-de-eeuu-me.html

----------------------
u nás hlúpe ovce nemajú záujem počúvať čo hovorí kňaz a ked počujú aj tak nerozumia.... tak nikto z nich neopustí DEEP Cirkev, lebo im bolo vzaté svetlo D Svatého....
ľubica shares this
340
Historická retrospektíva: Môže byť niekto protipápežom, hoci väčšina kardinálov hovorí, že je pápežom?
KATOLÍCKY MONITOR
Je možné, aby bol niekto antipápežom, aj keď sa väčšina kardinálov hlási k pápežovi? Historický prípad antipápeža Anakleta II. dokazuje, že väčšina kardinálov môže tvrdiť, že človek je pápež, hoci v skutočnosti je antipápež. V roku 1130 väčšina kardinálov hlasovala za …More
Historická retrospektíva: Môže byť niekto protipápežom, hoci väčšina kardinálov hovorí, že je pápežom?
KATOLÍCKY MONITOR

Je možné, aby bol niekto antipápežom, aj keď sa väčšina kardinálov hlási k pápežovi? Historický prípad antipápeža Anakleta II. dokazuje, že väčšina kardinálov môže tvrdiť, že človek je pápež, hoci v skutočnosti je antipápež. V roku 1130 väčšina kardinálov hlasovala za kardinála Petra Pierleoneho ako pápeža. Volal sa Anakletus II. Bol vyhlásený za pápeža a osem rokov vládol Rímu na základe hlasovania a súhlasu absolútnej väčšiny kardinálov, hoci bol antipápežom.

V roku 1130, tesne pred voľbou protipápeža Anakleta, zvolila malá menšina kardinálov skutočného pápeža: Inocenta II. Ako je to možné?
Bernard povedal: "sanior pars" (múdrejšia časť)... vyhlásil v prospech Inocenta II. Pravdepodobne mal na mysli väčšinu kardinálov-biskupov. (Sv. Bernard z Clairvaux, Leo Christiani, s. 72) Opäť, ako je to možné, keď absolútna väčšina kardinálov hlasovala za Anakleta?

Historik Warren Carroll vysvetľuje: "Kánonické právo nezaväzuje pápeža, aby organizoval svojho nástupcu... [pápežský kancelár] Haimeric navrhol, aby... bola zvolená komisia ôsmich kardinálov, ktorá by zvolila budúceho pápeža... silné dôkazy [ukazujú], že pápež podporoval to, čo robil Haimeric, vrátane zriadenia volebnej komisie [ôsmich kardinálov]" (Sláva kresťanstva, strany 36-37). Väčšina alebo "sanior pars", päť kardinálov z ôsmich " volebnej komisie", zvolila pápeža Inocenta II, ako povedal svätý Bernard a ako ukazujú dôkazy, bola vôľa predchádzajúceho pápeža v tom, čo môžeme nazvať konštitúciou pre voľbu jeho nástupcu.

Je rovnako možné, že František nebol zvolený za pápeža, hoci získal absolútnu väčšinu hlasov kardinálov, a teraz je, podobne ako v prípade Anakleta, tou istou absolútnou väčšinou vyhlásený za pápeža? Podobne ako v prípade Anakleta je možné, že František je protipápež, ak jeho zvolenie bolo v rozpore s konštitúciou, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II. pre voľbu svojho nástupcu, alebo ju porušil.

Ocenený mexický novinár a predseda organizácie Vida para Nacer Jose Munguia, ktorý študoval teológiu na Gregoriánskej univerzite v Ríme, predkladá dôkazy o "vážnych nezrovnalostiach" s konštitúciou Jána Pavla II. upravujúcou konkláve v roku 2013 - ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť konkláve, na ktorom bol zvolený František: "Článok 79 konštitúcie Universi Domenici Gregis, ktorý stanovuje podrobnosti o spôsobe slávenia konkláve, uvádza: "Potvrdzujúc odporúčania mojich predchodcov, rovnako zakazujem komukoľvek, aj keď je kardinál, počas života pápeža a bez toho, aby sa s ním poradil, plánovať voľbu jeho nástupcu alebo sľubovať hlasy či prijímať rozhodnutia v tejto súvislosti na súkromných stretnutiach."

"A článok 81 stanovuje, že tieto dohody sa trestajú exkomunikáciou "latae sententiae". (t. j. automaticky, bez potreby vyhlásenia kohokoľvek, ipso facto a eo ipsa)."
"Informácie, ktoré kardinál Daneels odhalil niekoľko dní pred synodou, sa zhodujú s tými, ktoré publikoval Austin Ivereigh vo svojej knihe "Veľký reformátor", v ktorej odhaľuje, ako sa počas konkláve v roku 2013 štyria kardináli z mafiánskej skupiny Saint Galen (Kasper, Lehman, Danneels a Murphy O'Connor) spojili, aby nelegálne zorganizovali kampaň za zvolenie Bergoglia, keď ten súhlasil s tým, že bude príjemcom sprisahania."

"... Po voľbách vyšli dve knihy, ktoré odhalili vážne nezrovnalosti, ku ktorým došlo na konkláve, na ktorom bol zvolený Bergoglio.
Prvou je kniha [v španielčine] od Elisabbety Piqué (autorizovanej Bergogliovej životopiskyne z Argentíny) s názvom "Francisco, Vida y Revolución". (Francisco, život a revolúcia). Piqué prostredníctvom samotného Františka vedel, čo sa stalo počas konkláve.
Druhá kniha je od známeho vatikanológa Antonia Socciho "Non é Francesco". (František nie je pápež)."
"Odhalenia [španielsky hovoriaceho] Piquého [ktoré sú v anglicky hovoriacom svete takmer neznáme] sú natoľko rozšírené, že sa verí, že pochádzajú od Františka, že Osservatore Romano, oficiálne vatikánske noviny, uverejnili kapitolu opisujúcu vývoj konkláve. Vatikánsky rozhlas a televízia urobili to isté. Stalo sa to, že Bergoglio, keď bol zvolený za "pápeža" - hrozba exkomunikácie padá na každého kardinála za odhalenie toho, čo sa stalo v konkláve -, ale už sa ho to netýka a rozpráva novinárovi o tom, čo sa stalo v Sixtínskej kaplnke."

"Rozprávanie: Na konkláve 13. marca večer, pri štvrtom sčítaní hlasov v ten deň, bolo odovzdaných 116 hlasov, pričom v miestnosti bolo len 115 kardinálov. Jeden kardinál vložil o jednu kartu viac. V tomto štvrtom hlasovaní zvíťazil milánsky kardinál Angelo Scola (samotná Konferencia biskupov Talianska vydala bulletin, v ktorom gratuluje Scolovi k zvoleniu za pápeža). Tento počet hlasov bol nesprávne zrušený. Na webovej stránke Angela Scolu sa objavila informácia, že nedávno zvolený pápež prijal meno Ján XXIV. Uverejnila ho aj Wikipédia. O niekoľko minút neskôr oba weby zaznamenali tento výsledok. Stalo sa to tak, že keď bol nedávno zvolený pápež na ceste na balkón Baziliky svätého Petra, prišla za ním skupina kardinálov, väčšinou Nemcov a Američanov, aby mu oznámila, že sa musí vrátiť do Sixtínskej kaplnky, pretože sčítavanie hlasov sa musí zrušiť."

"Teraz apoštolská konštitúcia Universi Domenici Gregis (čl. 69) uvádza, že ak sú predložené dva dokumenty od toho istého kardinála s rovnakým menom, alebo ak bol jeden z nich prázdny, musia sa počítať ako jeden hlas. Na druhej strane, ak by išlo o dve rôzne mená, oba dokumenty sú neplatné a ani jeden z dvoch hlasov nie je platný. Ale jasne sa v ňom uvádza:"Ani v jednom z týchto dvoch prípadov nemožno voľby vyhlásiť za neplatné." V tomto prípade bola k dispozícii ďalšia biela kniha. Nedodržal sa stanovený postup, ale voľby boli zrušené, čo bolo jednoznačne zakázané."

"V rozpore s nariadeniami ústavy vyhlásili štvrté hlasovanie za neplatné, donútili kardinála Angela Scolu, nedávno zvoleného,ktorý prijal meno Ján XXIV, aby odstúpil a vrátil sa do Sixtínskej kaplnky, a potom pristúpili k piatemu hlasovaniu, v ktorom bol zvolený Jorge Mario Bergoglio."


"Išlo o druhú nezrovnalosť konkláve, pretože ústava stanovuje (článok 63), že sa musia konať len štyri hlasovania denne, dve ráno a dve večer.

"Prípad, že Bergogliovo vymenovanie je v skutočnosti neplatné, je podľa kánonistov, ktorí nás odkazujú na článok 76, ktorý hovorí, že: "Bez ohľadu na to, či by sa voľby uskutočnili iným spôsobom, ako predpokladá súčasná ústava, alebo či by sa nedodržali podmienky tu stanovené, voľby sú práve z tohto dôvodu neplatné , a to bez toho, aby sa o tom muselo urobiť vyhlásenie; v dôsledku toho nezakladajú žiadne právo tomu, kto bol zvolený."


"Táto hromada dôkazov podnietila kardinála Georgea Pella, aby vyhlásil, že František môže byť (teda je) 38. antipápežom v dejinách Cirkvi, a nie 266. pápežom, ako sa väčšina domnieva."

"Na záver treba poznamenať, že aj keby sa všetky uvedené tvrdenia spochybnili alebo zdiskreditovali, všetky protiargumenty sa zrútia s priznaním kardinála Danneelsa v jeho životopise, že on a skupina kardinálov, "mafiánsky klub", plánovali donútiť Benedikta XVI. odstúpiť. Keď máte priznanie, dôkaz nie je potrebný."[ translate.goog/en/blog-en/item/81-antipopes-conclave.html ]

Biskup René Gracida tiež poskytuje dôkazy o tom, že konkláve, na ktorom bol zvolený František, bolo neplatné, pretože došlo k "závažným nezrovnalostiam" v súvislosti s konštitúciou Jána Pavla II., ktorou sa riadilo konkláve v roku 2013.

Populárny a uznávaný tradičný katolícky komentátor Steve Skojec však 7. mája 2018 zjavne odmietol výzvu biskupa Gracida, aby kardináli posúdili, či Františkovo zvolenie za pápeža bolo platné, a samotnú otázku platnosti označil za "potenciálne nebezpečnú králičiu noru". (Onepeterfive, "Odkaz kardinála Eijka na proroctvo o konci sveta v Interkomuniu", 7. mája 2018)

Skojec následne odkázal na svoj príspevok z 26. septembra 2017, v ktorom uviedol: (Zo spisov) "JPII nás.....
ľubica
Historická retrospektíva: Môže byť niekto protipápežom, hoci väčšina kardinálov hovorí, že je pápežom?
KATOLÍCKY MONITOR
Je možné, aby bol niekto antipápežom, aj keď sa väčšina kardinálov hlási k pápežovi? Historický prípad antipápeža Anakleta II. dokazuje, že väčšina kardinálov môže tvrdiť, že človek je pápež, hoci v skutočnosti je antipápež. V roku 1130 väčšina kardinálov hlasovala za …More
Historická retrospektíva: Môže byť niekto protipápežom, hoci väčšina kardinálov hovorí, že je pápežom?
KATOLÍCKY MONITOR
Je možné, aby bol niekto antipápežom, aj keď sa väčšina kardinálov hlási k pápežovi? Historický prípad antipápeža Anakleta II. dokazuje, že väčšina kardinálov môže tvrdiť, že človek je pápež, hoci v skutočnosti je antipápež. V roku 1130 väčšina kardinálov hlasovala za kardinála Petra Pierleoneho ako pápeža. Volal sa Anakletus II. Bol vyhlásený za pápeža a osem rokov vládol Rímu na základe hlasovania a súhlasu absolútnej väčšiny kardinálov, hoci bol antipápežom.

V roku 1130, tesne pred voľbou protipápeža Anakleta, zvolila malá menšina kardinálov skutočného pápeža: Inocenta II. Ako je to možné?
Bernard povedal: "sanior pars" (múdrejšia časť)... zahlasovala v prospech Inocenta II. Pravdepodobne mal na mysli väčšinu kardinálov-biskupov. (Sv. Bernard z Clairvaux, Leo Christiani, s. 72) Opäť, ako je to možné, keď absolútna väčšina kardinálov hlasovala za Anakleta?

Historik Warren Carroll vysvetľuje: "Kánonické právo nezaväzuje pápeža, aby organizoval svojho nástupcu... [pápežský kancelár] Haimeric navrhol, aby... bola zvolená komisia ôsmich kardinálov, ktorá by zvolila budúceho pápeža... silné dôkazy [ukazujú], že pápež podporoval to, čo robil Haimeric, vrátane zriadenia volebnej komisie [ôsmich kardinálov]" (Sláva kresťanstva, strany 36-37). Väčšina alebo "sanior pars", päť kardinálov z ôsmich " volebnej komisie", zvolila pápeža Inocenta II, ako povedal svätý Bernard a ako ukazujú dôkazy, bola vôľa predchádzajúceho pápeža v tom, čo môžeme nazvať konštitúciou pre voľbu jeho nástupcu.

Je rovnako možné, že František nebol zvolený za pápeža, hoci získal absolútnu väčšinu hlasov kardinálov, a teraz je, podobne ako v prípade Anakleta, tou istou absolútnou väčšinou vyhlásený za pápeža.... Podobne ako v prípade Anakleta je možné, že František je protipápež, ak jeho zvolenie bolo v rozpore s konštitúciou, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II. pre voľbu svojho nástupcu, alebo ju porušil.

Ocenený mexický novinár a predseda organizácie Vida para Nacer Jose Munguia, ktorý študoval teológiu na Gregoriánskej univerzite v Ríme, predkladá dôkazy o "vážnych nezrovnalostiach" s konštitúciou Jána Pavla II. upravujúcou konkláve v roku 2013 - ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť konkláve, na ktorom bol zvolený František: "Článok 79 konštitúcie Universi Domenici Gregis, ktorý stanovuje podrobnosti o spôsobe slávenia konkláve, uvádza: "Potvrdzujúc odporúčania mojich predchodcov, rovnako zakazujem komukoľvek, aj keď je kardinál, počas života pápeža a bez toho, aby sa s ním poradil, plánovať voľbu jeho nástupcu alebo sľubovať hlasy či prijímať rozhodnutia v tejto súvislosti na súkromných stretnutiach."

"A článok 81 stanovuje, že tieto dohody sa trestajú exkomunikáciou "latae sententiae". (t. j. automaticky, bez potreby vyhlásenia kohokoľvek, ipso facto a eo ipsa)."
"Informácie, ktoré kardinál Daneels odhalil niekoľko dní pred synodou, sa zhodujú s tými, ktoré publikoval Austin Ivereigh vo svojej knihe "Veľký reformátor", v ktorej odhaľuje, ako sa počas konkláve v roku 2013 štyria kardináli z mafiánskej skupiny Saint Galen (Kasper, Lehman, Danneels a Murphy O'Connor) spojili, aby nelegálne zorganizovali kampaň za zvolenie Bergoglia, keď ten súhlasil s tým, že bude príjemcom sprisahania."

"... Po voľbách vyšli dve knihy, ktoré odhalili vážne nezrovnalosti, ku ktorým došlo na konkláve, na ktorom bol zvolený Bergoglio. Prvou je kniha [v španielčine] od Elisabbety Piqué (autorizovanej Bergogliovej životopiskyne z Argentíny) s názvom "Francisco, Vida y Revolución". (Francisco, život a revolúcia). Piqué prostredníctvom samotného Františka vedela, čo sa stalo počas konkláve. Druhá kniha je od známeho vatikanológa Antonia Socciho "Non é Francesco". (František nie je pápež)."
"Odhalenia [španielsky hovoriacej životopiskyne] Piqué [ktoré sú v anglicky hovoriacom svete takmer neznáme] sú natoľko rozšírené, že sa verí, že pochádzajú od Františka, že Osservatore Romano, oficiálne vatikánske noviny, uverejnili kapitolu opisujúcu vývoj konkláve. Vatikánsky rozhlas a televízia urobili to isté. Stalo sa to, že Bergoglio, keď bol zvolený za "pápeža" - a vieme že hrozba exkomunikácie padá na každého kardinála za odhalenie toho, čo sa stalo v konkláve -, ale už sa ho to netýka a rozpráva novinárovi o tom, čo sa stalo v Sixtínskej kaplnke."

"Rozprávanie: Na konkláve 13. marca večer, pri štvrtom sčítaní hlasov v ten deň, bolo odovzdaných 116 hlasov, pričom v miestnosti bolo len 115 kardinálov. Jeden kardinál vložil o jeden lístok viac. V tomto štvrtom hlasovaní zvíťazil milánsky kardinál Angelo Scola (samotná Konferencia biskupov Talianska vydala bulletin, v ktorom gratuluje Scolovi k zvoleniu za pápeža). Tento počet hlasov bol nesprávne zrušený. Na webovej stránke Angela Scolu sa objavila informácia, že nedávno zvolený pápež prijal meno Ján XXIV. Uverejnila ho aj Wikipédia. O niekoľko minút neskôr oba weby zaznamenali tento výsledok. Stalo sa to tak, že keď bol nedávno zvolený pápež / kardinál A. Scola/, na ceste k balkónu Baziliky svätého Petra, prišla za ním skupina kardinálov, väčšinou Nemcov a Američanov, aby mu oznámila, že sa musí vrátiť do Sixtínskej kaplnky, pretože sčítavanie hlasov sa musí zrušiť."

"Teraz apoštolská konštitúcia Universi Domenici Gregis (čl. 69) uvádza, že ak sú predložené dva lístky od toho istého kardinála s rovnakým menom, alebo ak bol jeden z nich prázdny, musia sa počítať ako jeden hlas. Na druhej strane, ak by išlo o dve rôzne mená, oba lístky sú neplatné a ani jeden z dvoch hlasov nie je platný. Ale jasne sa v ňom uvádza:"Ani v jednom z týchto dvoch prípadov nemožno voľby vyhlásiť za neplatné." V tomto prípade bola k dispozícii ďalšia biela kniha. Nedodržal sa stanovený postup, ale voľby boli zrušené, čo bolo jednoznačne zakázané."

"V rozpore s nariadeniami ústavy vyhlásili štvrté hlasovanie za neplatné, donútili kardinála Angela Scolu, nedávno zvoleného ktorý prijal meno Ján XXIV., aby odstúpil a vrátil sa do Sixtínskej kaplnky, a potom pristúpili k piatemu hlasovaniu, v ktorom bol zvolený Jorge Mario Bergoglio."


"Išlo o druhú nezrovnalosť konkláve, pretože ústava stanovuje (článok 63), že sa musia konať len štyri hlasovania denne, dve ráno a dve večer.

"Prípad, že Bergogliovo vymenovanie je v skutočnosti neplatné, je podľa kánonistov, ktorí nás odkazujú na článok 76, ktorý hovorí, že: "Bez ohľadu na to, či by sa voľby uskutočnili iným spôsobom, ako predpokladá súčasná ústava, alebo či by sa nedodržali podmienky tu stanovené, voľby sú práve z tohto dôvodu neplatné , a to bez toho, aby sa o tom muselo urobiť vyhlásenie; v dôsledku toho nezakladajú žiadne právo tomu, kto bol zvolený."


"Táto hromada dôkazov podnietila kardinála Georgea Pella, aby vyhlásil, že František môže byť (teda aj je) 38. antipápežom v dejinách Cirkvi, a nie 266. pápežom, ako sa väčšina domnieva."

"Na záver treba poznamenať, že aj keby sa všetky uvedené tvrdenia spochybnili alebo zdiskreditovali, všetky protiargumenty sa zrútia s priznaním kardinála Danneelsa v jeho životopise, že on a skupina kardinálov, "mafiánsky klub", plánovali donútiť Benedikta XVI. odstúpiť. Keď máte priznanie, dôkaz nie je potrebný."[ translate.goog/en/blog-en/item/81-antipopes-conclave.html ]

Biskup René Gracida tiež poskytuje dôkazy o tom, že konkláve, na ktorom bol zvolený František, bolo neplatné
, pretože došlo k "závažným nezrovnalostiam" v súvislosti s konštitúciou Jána Pavla II., ktorou sa riadilo konkláve v roku 2013.

Populárny a uznávaný tradičný katolícky komentátor Steve Skojec však 7. mája 2018 zjavne odmietol výzvu biskupa Gracida, aby kardináli posúdili, či Františkovo zvolenie za pápeža bolo platné, a samotnú otázku platnosti označil za "potenciálne nebezpečnú králičiu noru". (Onepeterfive, "Odkaz kardinála Eijka na proroctvo o konci sveta v Interkomuniu", 7. mája 2018)

Skojec následne odkázal na svoj príspevok z 26. septembra 2017, v ktorom uviedol: (Zo spisov) "JPII nás
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Pomijając fakt, że wyrzeczenie się Benedykta XVI było nieważne, ponieważ był on poddawany naciskom międzynarodowym, a także grożeniom śmierci i groźbom schizmy, a także pomijając fakt, że Bergoglio i dziewięciu innych kardynałów ekskomunikowało się z Kościoła przed konklawe w 2013 r., nielegalnie spiskując na korzyść Argentyńczyka, samo konklawe było nękane nieprawidłowościami, które zgodnie …More
.

Pomijając fakt, że wyrzeczenie się Benedykta XVI było nieważne, ponieważ był on poddawany naciskom międzynarodowym, a także grożeniom śmierci i groźbom schizmy, a także pomijając fakt, że Bergoglio i dziewięciu innych kardynałów ekskomunikowało się z Kościoła przed konklawe w 2013 r., nielegalnie spiskując na korzyść Argentyńczyka, samo konklawe było nękane nieprawidłowościami, które zgodnie z art. 76 Konstytucji Universi Domenici gregis: "Wybór jest nieważny, bez potrzeby jakiejkolwiek deklaracji w tej sprawie, a zatem nie przyznaje żadnego prawa wybranemu". Innymi słowy, jakkolwiek na to spojrzeć, Bergoglio nie jest prawdziwym papieżem, ale raczej 38. antypapieżem w historii Kościoła.

Jeśli chodzi o nieważność wyrzeczenia się Benedykta XVI, istnieje sześć elementów, które pokazują sposób, w jaki papież był naciskany, aby zmusić go do rezygnacji.

W odniesieniu do bezprawnej zmowy na rzecz Bergoglio, którą kardynał Godfried Danneels ujawnił w swojej autografii, oraz podczas dyskursu podczas prezentacji swojej książki, jak on i ośmiu innych kardynałów utworzyło "klub mafijny", znany między sobą jako "Grupa Świętego Galena", aby robić intrygi przeciwko Benedyktowi XVI i w ten sposób doprowadzić Bergoglio do papiestwa.

Artykuł 79 Konstytucji Universi Domenici Gregis, który określa szczegóły obchodów konklawe, mówi: "Potwierdzając przepisy moich poprzedników, zabraniam również każdemu, nawet jeśli jest kardynałem, za życia Papieża i bez konsultacji z nim, planować wybór jego następcy, lub obiecywać głosy lub podejmować decyzje w tym zakresie na prywatnych zgromadzeniach".

A w art. 81 ustalono, że umowy te są karane ekskomuniką latae sententiae (tj. automatycznie, bez potrzeby deklaracji przez kogokolwiek, ipso facto i eo ipsa).

Informacje ujawnione przez kardynała Daneelsa na kilka dni przed Synodem pokrywają się z informacjami opublikowanymi przez Austina Ivereigha w jego książce "Wielki reformator", w której ujawnia, jak podczas konklawe w 2013 r. czterech kardynałów z grupy mafioso Saint Galen (Kasper, Lehman, Danneels i Murphy O'Connor) zebrało się, aby nielegalnie zorganizować kampanię na rzecz wyboru Bergoglio, po tym, jak ten ostatni zgodził się być beneficjentem tego zamysłu.

Należy podkreślić, że Ivereigh jest wielkim wielbicielem Franciszka i że udał się również do Watykanu, aby osobiście przedstawić mu egzemplarz swojej książki, nie zdając sobie sprawy, że w rozdz. 9 "Konklawe", w którym opowiada, jak grupa kardynałów, którą nazywa "Team Bergoglio", przeprowadziła kampanię bezprawnych zamysłów, aby wygładzić drogę argentyńskiemu kandydatowi, tym samym narażając na szwank legalność wyborów.

Z pewnością Ivereigh nie wiedział, że Konstytucja, która rządzi konklawe, Universi Domenici Gregis ustanawia ból ekskomuniki latae sententiae (tj. automatycznej, bez potrzeby deklaracji przez kogokolwiek) dla kardynałów, którzy promowali głosowanie na jakiegokolwiek innego kardynała. (art. 81, 82, 83).

Osoby odpowiedzialne za ten zamysł zostały natychmiast ekskomunikowane, ipso facto i eo ipso, zgodnie z prawem kanonicznym i nie były już częścią Kościoła. Ponadto Konstytucja wskazuje również, że odbiorca tego lobbingu jest również ekskomunikowany. Innymi słowy, zgodnie z Prawem Papieskim Bergoglio w chwili wyboru byłby poza Kościołem.

Po wyborach pojawiły się dwie książki, które ujawniły poważne nieprawidłowości popełnione podczas konklawe, które wybrało Bergoglio. Pierwszą z nich jest książka Elisabbeta Piqué (autoryzowanego biografa Bergoglio z Argentyny) zatytułowana "Francisco, Vida y Revolución" (Francisco, Życie i rewolucja). Piqué wiedział, dzięki samemu Franciszkowi, co wydarzyło się wewnątrz konklawe. Druga książka jest autorstwa słynnego watykanologa Antonio Socci "Non é Francesco" (Franciszek nie jest papieżem).

W objawienia Piqué tak dobrze wierzy się, że pochodzą od Franciszka, że Osservatore Romano, oficjalna gazeta watykańska, opublikowała rozdział, który dotyczy rozwoju konklawe. Radio Watykańskie i Telewizja zrobiły to samo. Bergoglio, po wyborze na papieża, poczuł, że groźba ekskomuniki – która spada na każdego kardynała za ujawnienie tego, co wydarzyło się na konklawe – nie ma już na niego wpływu i nie odnosiła się do dziennikarza o tym, co wydarzyło się w Kaplicy Sykstyńskiej.

Narracja: Na konklawe, wieczorem 13 marca, w czwartym liczeniu głosów tego dnia, było 116 głosów, podczas gdy w sali było tylko 115 kardynałów. Jeden kardynał włożył o jeden papier za dużo. To czwarte głosowanie wygrał kardynał Angelo Scola z Mediolanu (sama Konferencja Episkopatu Włoch wydała biuletyn gratulujący Scoli wyboru na papieża). To liczenie głosów zostało nieprawidłowo anulowane. Na stronie internetowej Angelo Scoli opublikowano, że niedawno wybrany papież przyjął imię Jana XXIV. Wikipedia również go opublikowała. Kilka minut później obie strony poszyły na to stanowisko. Kiedy niedawno wybrany papież był w drodze na balkon Św. Piotra, grupa kardynałów, głównie Niemców i Amerykanów, podeszła do niego, aby powiedzieć mu, że musi wrócić do Kaplicy Sykstyńskiej, ponieważ liczenie głosów musi zostać anulowane.

Konstytucja Apostolska Universi Domenici Gregis (art. 69) stanowi, że jeśli dwa złożone dokumenty pochodzą od tego samego kardynała o tym samym nazwisku lub jeśli jeden był pusty, muszą być liczone jako jeden głos. Z drugiej strony, jeśli istniały dwie różne nazwy, oba dokumenty są unieważniane i żaden z dwóch głosów nie jest ważny. Stwierdza jednak wyraźnie: "W żadnym z tych dwóch przypadków wybory nie mogą zostać unieważnione". W tym przypadku była dodatkowa biała księga. Ustalona procedura nie została przeprowadzona, ale wybory zostały unieważnione, co było wyraźnie zabronione.

Naruszając postanowienia Konstytucji, czwarte liczenie głosów zostało uznane za nieważne, zmusili kardynała Angelo Scolę, niedawno wybranego i przyjąwszy imię Jan XXIV, do rezygnacji i powrotu do Kaplicy Sykstyńskiej, a następnie przystąpili do piątego głosowania, w którym wybrano Jorge Mario Bergoglio.

Była to druga nieprawidłowość konklawe, ponieważ Konstytucja stanowi (art. 63), że muszą być tylko cztery głosowania dziennie, dwie rano i dwie wieczorem.

Argumenty przemawiające za stwierdzeniem, że określenie Bergoglio jest faktycznie nieważne, są jasne, według prawników kanonicznych, którzy odsyłają nas do artykułu 76, który stanowi: "Jeśli wybór odbędzie się w sposób inny niż przewidziany w niniejszej Konstytucji lub jeśli warunki ustanowione tutaj nie będą przestrzegane, wybór jest z tego właśnie powodu nieważny, bez potrzeby stosowania oświadczenia w tej sprawie; w związku z tym nie przyznaje żadnego prawa wybranemu".

Ten stos dowodów doprowadził kardynała George'a Pella do stwierdzenia, że Franciszek może być 38. antypapieżem w historii Kościoła, a nie 266. papieżem, jak uważa zdecydowana większość.

Na koniec warto tu zaznaczyć, że nawet jeśli wszystkie wyżej wymienione zostaną poddane w wątpliwość lub zdyskredytowane, wszystkie przeciwstawne argumenty upadają wraz z przyznaniem kardynała Danneelsa w jego biografii, że on i grupa kardynałów, "Klub Mafijny", spiskowali, aby zmusić Benedykta XVI do rezygnacji. Kiedy masz spowiedź, dowód nie jest konieczny.

Oto jak niektórzy święci i mistycy opisują schizmę, która wstrząsnie Kościołem i która może mieć wiele wspólnego z papieską herezą, której jesteśmy świadkami:

Święty Franciszek z Asyżu: Będzie niekanonicznie wybrany papież, który spowoduje wielką schizmę w Kościele.

Bł. Anna Katarzyna Emmerich (zakonnik augustiański): "Widziałam intensywny sprzeciw między dwoma papieżami i widziałam, jak szkodliwe byłyby konsekwencje fałszywego Kościoła (...) spowoduje to największą schizmę, jaką kiedykolwiek widziano w historii Kościoła".

Siostra Łucja z Fatimy: Będą kardynałowie przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom; Szatan będzie chodził między nimi".

A co najważniejsze, objawienie Najświętszej Maryi Panny w Salette: "Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta".
Jota-jotka
Neo Kowalski
Jeżeli św. Jan Paweł II ukazuje się wielu ludziom po swojej śmierci (czyli po swoich Narodzinach dla Nieba) to znaczy, że jest Wielkim Świętym w Niebie!!! bo tylko Bóg wielkim Świętym pozwala na interakcję ze światem materialnym dla potwierdzenia ich świętości.
3564
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
podczas konklawe w 2013 roku czterech kardynałów z grupy Mafioso Saint Galen (Kasper, Lehman, Danneels i Murphy O'Connor) zebrali się, aby nielegalnie zorganizować kampanię na rzecz wyboru Bergoglio, po tym jak ten zgodził się być beneficjentem tego intrygi”.
.
.
More
.
.

podczas konklawe w 2013 roku czterech kardynałów z grupy Mafioso Saint Galen (Kasper, Lehman, Danneels i Murphy O'Connor) zebrali się, aby nielegalnie zorganizować kampanię na rzecz wyboru Bergoglio, po tym jak ten zgodził się być beneficjentem tego intrygi”.

.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
„Ten stos dowodów skłonił kardynała George'a Pella do ogłoszenia, że Franciszek może być (jest dopow.) 38. antypapieżem w historii Kościoła, a nie 266. papieżem, jak sądzi większość”.
.
.
More
.
.

„Ten stos dowodów skłonił kardynała George'a Pella do ogłoszenia, że Franciszek może być (jest dopow.) 38. antypapieżem w historii Kościoła, a nie 266. papieżem, jak sądzi większość”.
.
.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU and one more user link to this post
Edward7
Wiedza, która oślepia
Napierśnik Saint Patrick zawiera dziwną modlitwę powołując moc Bożą „przeciw każdej wiedzy, która zaślepia duszę człowieka.” Czasami nazywa się to wiedzą, która „psuje”, „wiąże” lub „skala”. Niezależnie od tłumaczenia, punkt pozostaje ten sam i jest sprzeczny ze sposobem myślenia naszej kultury. Żyjemy według głupiego, uproszczonego przekonania, że „wiedza to potęga”. …More
Wiedza, która oślepia
Napierśnik Saint Patrick zawiera dziwną modlitwę powołując moc Bożą „przeciw każdej wiedzy, która zaślepia duszę człowieka.” Czasami nazywa się to wiedzą, która „psuje”, „wiąże” lub „skala”. Niezależnie od tłumaczenia, punkt pozostaje ten sam i jest sprzeczny ze sposobem myślenia naszej kultury. Żyjemy według głupiego, uproszczonego przekonania, że „wiedza to potęga”. Nie możemy sobie wyobrazić złej wiedzy.
Święty Patryk wiedział lepiej. Wiedział, że musimy bronić się przed tego rodzaju „wiedzą”, która nie tylko nie pomaga, ale wręcz nam zagraża. Jest to wiedza, która obiecuje wzrok, ale zapewnia ślepotę.
Ślepy Bartymeusz wiedział przynajmniej, że jest niewidomy. Właśnie ta świadomość skłoniła go do krzyku: „Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną”. Jego ślepota była zbawienna, ponieważ skłoniła go do szukania uzdrowienia. Zaślepienie własną wiedzą to inna sprawa. Oślepia, nawet jeśli twierdzi, że daje wzrok, a tym samym czyni nas ślepymi na naszą własną ślepotę.
Weźmy na przykład mentalność antykoncepcyjną. Wraz z powszechną akceptacją i stosowaniem antykoncepcji myśleliśmy, że zdobyliśmy wiedzę i know-how lepsze niż ktokolwiek wcześniej. W rzeczywistości mentalność antykoncepcyjna zaślepiła nas na to, co nasi przodkowie dobrze wiedzieli: prawdę o mężczyźnie, kobiecie, seksualności i małżeństwie.
Skoro bowiem prokreację można wyeliminować z aktu małżeńskiego, to dlaczego akt musi pozostać w małżeństwie? Dlaczego w ogóle potrzeba małżeństwa? Rzeczywiście, dlaczego ograniczać się do mężczyzny i kobiety? A skoro antykoncepcja odrzuca to, co wyróżnia mężczyznę i kobietę (ich zdolność do prokreacji), dlaczego mielibyśmy myśleć, że bycie mężczyzną lub bycie kobietą cokolwiek znaczy – a nawet jest rzeczywistością? W ten sposób zostaliśmy zaślepieni na prawdy kiedyś dobrze znane.
Mentalność antykoncepcyjna jest połączona z inną oślepiającą wiedzą, współczesnym rozumieniem wolności jako zdolności do robienia wszystkiego, co chcę. Tak rozumiana wolność wymaga odrzucenia wszelkich ograniczeń. Oczywiście, gdy usuniesz ograniczenia, usuniesz znaczenie. Coś ma znaczenie tylko w takim stopniu, w jakim ma granice. Bezgraniczność nie jest wolnością; to bezsens. Kiedy upieramy się przy takiej wolności, zaślepiamy się na własne znaczenie iw ten sposób zachęcamy do rozpadu, którego jesteśmy świadkami.
Do tego dochodzi oślepiająca wiedza o „scjentyzmie”. Nauka na swoim miejscu jest użytecznym narzędziem. Z drugiej strony scjentyzm jest autorytarny. „Nauka jest prawdziwa” – głosi szyld na podwórku. W rzeczywistości oznacza to, że żaden inny rodzaj wiedzy nie zostanie zaakceptowany jako prawdziwy. To tyle samo groźba, co oświadczenie. Scjentyzm daje nam narrację, że człowiek był w ciemności i ignorancji, dopóki nie wyzwoliła go naukowa rewolucja. Od tego zbawczego wydarzenia wszyscy wiemy lepiej. Świat opanowaliśmy (pomimo pandemii).

Oczywiście wszystko, co naprawdę robi scjentyzm, to obcinanie samej wiedzy. Nasi przodkowie rozważali to, co fizyczne i duchowe, doczesne i wieczne. Scjentyzm ogranicza nas do świata fizycznego i doczesnego. Jedyną prawdziwą wiedzą (nauka jest prawdziwa!) jest to, co możemy zmierzyć, ocenić i określić ilościowo. To dalekie od oświecenia, zaślepiło nas na całą dziedzinę wiedzy. Jego dualistyczna narracja (stare zło/nowe dobro) tworzy uprzedzenia w naszych umysłach, czyniąc nas wrogo nastawionymi do wszelkiej mądrości lub prawdy, które pojawiły się wcześniej.
Co najgorsze, „wiedza” scjentyzmu zaślepia nas na prawdę o nas samych. Jako wcielone dusze jesteśmy czymś więcej, niż pozwala na to nauka. Sprowadza nasz cel i znaczenie tylko do tego świata. Stajemy się po prostu kolejnym obiektem fizycznym, który należy badać, manipulować i konstruować. W ten sposób uczyniła nas niezrozumiałymi dla nas samych.
Ślepy Bartymeusz wskazuje drogę wyjścia ze ślepoty. Przede wszystkim pokazuje, że wiara prowadzi do widzenia. „Twoja wiara cię zbawiła”, mówi mu nasz Pan. Jego wiara pozwoliła mu zobaczyć. Wbrew współczesnym mitom wiara pozwala nam poznać. Jak to ujął Jan Paweł II: „Wiara oczyszcza rozum i otwiera horyzonty, których sam rozum nigdy nie mógłby rozważyć”.
Bartymeusz pokazuje też, że wzrok wymaga swego rodzaju ubóstwa. Kiedy usłyszał, że Pan go woła, „odrzucił swój płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa”. Ten płaszcz reprezentował całość jego dobytku. Utrzymywało go ciepło w chłodne dni i być może służyło jako poduszka, gdy siedział, żebrząc. Ale płaszcz nie był tak ważny jak wzrok. Był gotów odrzucić go na bok i bez przeszkód biec po uzdrowienie.
Wolność od ślepoty wymaga ubóstwa, chęci utraty naszego bogactwa i rzekomej kontroli. Na dziewiętnastowiecznym Południu korzyści finansowe z niewolnictwa zaślepiły ludzi na poważne zło tej instytucji. Podobnie zorganizowaliśmy wygodne, autonomiczne życie wokół scjentyzmu, fałszywego pojęcia wolności i mentalności antykoncepcyjnej.
Nosimy ciężki płaszcz, niełatwy do odrzucenia. Odzyskamy wzrok tylko wtedy, gdy zechcemy wyzbyć się wszystkiego, co zyskała nam nasza „wiedza”. Krótko mówiąc, naszym problemem jest nie tylko intelekt, ale i wola. Musimy chcieć radykalnie zmienić nasze życie, aby widzieć wyraźnie.
Musimy zobaczyć. Musimy zostać uzdrowieni z naszej ślepoty. Wzorując się na Bartymeuszu, odrzućmy naszą fałszywą autonomię i bogactwo, biegnijmy do naszego Pana i módlmy się tą prostą modlitwą: „Panie, abym zobaczył”.

The Catholic Thing . thecatholicthing.org/2021/10/24/knowledge-that-blinds/ przez distinctionsmatter.com
Jota-jotka
Edward7,
Z zaciekawieniem przeczytałam o wiedzy,która oślepia ...
Bardzo trafny punkt widzenia Świata, Wiary naszych reakcji ,polecam .