Clicks3.8K
Karol Gazdík
178

Odmietaš prijať Sviatosť Oltárnu na ruku? V tom prípade si neposlušný a zlý lefébvrista, sedevakantista a oportunista...

Uletený nadpis, že? Smutne však musím konštatovať, že je to realita týchto dní. Táto téma - podávanie sviatosti Oltárnej na ruku - sa týka všetkých veriacich katolíkov, či už navštevujúcich pokoncilovú novú omšu alebo predkoncilovú tridentskú omšu. Našlo sa však pár klerikov, ktorí túto tému zúžili len na tradičných veriacich. Zneužili túto tému, aby si do nás kopli... Zas a znova. Popravde som najprv nemal v úmysle písať ďalší "obranný" článok, pretože je to hrozne vyčerpávajúce. Lenže sme súčasťou cirkvi bojujúcej a bojovanie za vieru či pravdu je našou "psou" povinnosťou a niekedy je potrebné obrániť aj seba samých. Aj Kristus sa ohradil, keď bol fackovaný pred veľradou...

Tieto dni sa na kresťanských médiách objavili tri články z "pera" klerikov. Najznámejšie a najturbulentnejšie sú od vdp. Juraja Vitteka, ktorý sa označil za apologéta samozrejmosti a od vdp. Miroslava Lettricha. O prvom zmienenom som už na svojom blogu písal, keď v relácii TV LUX Fundamenty zavádzal okolo právnych dokumentov týkajúcich sa tridentskej sv. omše.

Naozaj som nečakal, že polemika a odmietanie prijímať Sviatosť Oltárnu na ruku, teda téma, ktorá sa vyskytuje ako výhrada vo svedomí u mnohých veriacich, sa pretransformuje na cielený boj proti tradičným veriacim, na ktorých klerici ako vdp. Juraj Vittek cez prizmu paušalizovania vrhajú tiene podozrievania (ako to sám nazýva vdp. Vittek, že to robíme my) práve ONI. Robia z nás lefébvristov, formalistov, farizejov, schizmatikov či sedevakantistov (v živote som žiadneho nestretol ani osobne a ani v diskusiách - aspoň o tom neviem). A takýmito osočovaniami dotyční klerici kŕmia ostatných veriacich cez médiá ako TV LUX či denník Postoj. Kde sú odrazu tie argumenty o možnosti plurality v cirkvi, výber vlastnej spirituality a spôsobu prežívania viery, ktoré zaručujú aj dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu?

Táto "šikana" už pomaly začína zasahovať aj do našich práv, ktoré nám garantuje článok 24 ods. 1 Ústavy SR: „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.“ Tento článok cituje aj stránka KBS. Nie je to však pravda, pretože oni môžu kritizovať, zovšeobecňovať a klamať, využívajúc na to silné médiá, my však musíme byť ticho a poslušne šúchať nohami, pretože ak sa ozveme, sme neposlušní a zlí lefébvristi, schizmatici, sektári a najnovšie aj oportunisti. Častý argument takto zmýšľajúceho kléru je, že sa protivíme učeniu pápeža a biskupov, avšak keď poukážeme na staršie učenie pápežov a celej cirkvi, častokrát v dogmatickom postavení, tak povedia, že doba sa mení a musíme sa prispôsobiť modernej dobe a novému učeniu. Tak potom kto je poslušný a kto nie?

Pri tom všetkom podvedome popierajú aj vyjadrenia hovorcu KBS, ktorý povedal, že nás nemôžu kňazi nútiť prijímať Sviatosť na ruku a máme ísť na sv. prijímanie ako poslední. Degradujú našu výhradu svedomia, pretože vraj nie je v súlade so slepou poslušnosťou cirkevnej hierarchii. Aj v čase arianizmu[1] sa mnoho veriach či klerikov postavilo tomuto bludu, ktorému slepo naslúchala už takmer väčšina cirkvi. Mnohí z nich sú dnes svätí. Slepá poslušnosť sa totiž nerovná poslušnosti ako cnosti. Ja mám v úcte našich biskupov, ale táto inštrukcia o podávaní sv. prijímania na ruku je jednoducho v rozpore s mojou náboženskou formáciou a svedomím. Ja som vo svojich článkoch[2] vecne poukázal na fakt, že prijímanie na ruku je z hľadiska tradičného katolicizmu neúctivé a svätokrádežné (hlavne z praktickej stránky „mrvenia“ posvätných partikúl Eucharistie, ktoré ľahko padajú na zem a šliape sa po nich), čím som si splnil aj povinnosť ako veriaci a to aj v právnej rovine v zmysle Kán. 212, § 3. Kódexu kanonického práva. Je už potom na svedomí ostatných, či budú alebo nebudú prijímať Sviatosť na ruku. Ja im už viac diktovať nemôžem, ale oni evidentne môžu, pretože sme inak buď zmätení alebo pomýlení atď. Žiaden kňaz nemá právo a už vôbec nie povinnosť skúmať v tejto veci formovanosť svedomia veriacich (to je pokoncilná verzia klerikalizmu). Kňaz má podať Eucharistiu veriacemu tak, ako mu to cirkevné právo umožňuje.

Vdp. Miroslav Lettrich mi následne aj reagoval vo verejnej diskusii pod svojím článkom na moje argumenty. Budem citovať:
"Viete, podľa mňa je to presne naopak. Nie, títo “tradicionalisti” nie sú obeťou. To práve oni sú tí, ktorí si nárokujú na výlučnosť. Ja nemám žiadny problém, keď niekto slúži omšu v mimoriadnej forme. Ale pre nich (vás?) je obnovená liturgia pomaly modloslužobná. Nikde som nevidel také pohŕdanie platnou a riadnou formou slávenia Eucharistie!!!, než u nich.
Ja nemám problém podať Eucharistiu na jazyk. Ale pre nich je podanie Eucharistie na ruku (ktoré je povolené a ani pápeži a kardináli, na ktorých sa odvolávajú, by ho nikdy nenazvali znesväcujúcim), pomaly svätokrádežné.
Výlučnosť, odmietanie autority (veď nech povedia, kto je vlastne pre nich hodnovernou autoritou) a obviňovanie všetkých ostatných, to sú znaky sektárstva. Ešte raz: nie sú (nie ste) žiadnou obeťou, práve naopak."


Mojou odpoveďou bolo toto:
"Dôstojný pán Miroslav Lettrich.
Väčšina veriacich z okruhu tridentskej sv. omše nespochybňuje platnosť novej omše, nehovorí o nej ako o modloslužbe, pretože tam tiež dochádza k transsubstanciácii a k reálnej prítomnosti Krista vo Sviatosti Oltárnej. Práve preto sa mnohí z nás búria proti podávaniu Sviatosti na ruku. Keby sme totiž neverili v prítomnosť Krista aj v novej omši, boli by sme ticho...
Ja som napríklad nikdy nespochybňoval platnosť novej omše, jedine poukazoval na jej protestantské prvky, nejednoznačnosť rubrík (ktoré sa potom vykladajú svojvoľne) a značnú protestantskú formáciu, čo sú explicitné fakty, pretože pri tvorbe tejto liturgie spolupracovali napríklad aj kalvínski pastori.
Takže nezovšeobecňujte zas, že pre všetkých tradičných veriacich je nová omša modloslužbou. Modloslužbou je skôr nová pokoncilová formácia, viď. nižšie Pachamama a podobne..."


Zaujímavé je, že títo a podobní kňazi či veriaci, stále vyťahujú to, že odmietame legitimitu pápeža Františka a novej omše. Toto je dookola omieľaná mantra, ktorá je zas výsledkom paušalizovania. V oboch spomenutých prípadoch som ja legitimitu nikdy nespochybnil a prípadná kritika sa nerovná heréze. Konieckoncov mnoho svätých kritizovalo cirkevnú hierarchiu. Napríklad sv. Katarína Sienská.
Dovolím si tvrdiť, že tieto moje postoje zdieľa väčšina veriacich, ktorí vyhľadávajú tridentskú sv. omšu a predkoncilovú formáciu. Poznám mnohých, ktorí dokonca tieto témy vôbec neriešia. Je pravda, že sa objavujú aj určití "partizáni", ktorí verejne hlásajú, že pápež František je apostata alebo, že po koncile, citujem úryvok z jedného "bonmotu": "...sa objavilo verné stádočko zložené z mladých žien, mamičiek - poväčšine vystriedajúcich množstvo konkubinátnych vzťahov, bežne smilniacich..." a mnoho ďalších nezmyslov. Myslíte si, drahí klerici, že sa väčšina z nás k takýmto nezmyslom hlási? Autor tohto výroku rovnako paušalizuje ako vy. Z jeho vyjadrení cítiť, akoby hriech smilstva pred Druhým vatikánskym koncilom neexistoval, rovnako ako cítiť z vašich vyjadrení, že učiteľský úrad cirkvi tu máme až od Druhého vatikánskeho koncilu. A ROVNAKO TAK NÁS HÁDŽETE DO JEDNÉHO VRECA S TAKÝMITO INDIVÍDUAMI. Pritom je mnoho pochybných ľudí "pohybujúcich sa" aj okolo novej omše.

K tejto ich "podozrievavej" rétorike sa následne pridalo mnoho veriacich, ktorí asi majú schopnosť vidieť do našich sŕdc, keď tvrdia napríklad, že "argumentácia výhradou vo svedomí sú len slová, ktorými upozorňujú na svoju výnimočnosť zakrývanú pod rúško úcty k Eucharistii a v podstate za tým stojí nie pokora, ale pýcha ako vyšitá" či "povyk pochybovačov, ktorí zaujali miesto farizejov a zákonníkov, ako dohliadačov na dodržiavanie formy obradov, časom ustane a koronakríza odhaľuje plevel..." Keď došli vecné argumenty, začalo sa argumentovať "ad hominem", invektívami a vyťahovaním stereotypov ako napríklad, že sme "zástancovia čipiek a vlečiek"[3] či to, že "naša viera stojí na luxusných zlatých rúchach, ktoré následne začali zosmiešňovať a označovať aj za gýč"[4] a podobne. Toto je tá kresťanská láska?

Našlo sa však aj pár láskavých veriacich, ktorí si "nás" zastali. Jeden z nich napísal toto: "ide o útok na slobodu slova a svedomia, človek by nemal byť napádaným slovne a degradovaným pre držanie nejakého svojho presvečenia ani v kresťanskom prostredí, toto nie je tzv. lepšia cirkev milosrdenstva a dialogu, spejeme k situácii, kedy sa v rámci ekumenizmu ocenujú odlišnosti a útlocit evanjelikov, moslimov, pravoslávnych atd. Avšak jednoduchý jemnocit istej skupiny kresťanov vo vnútri Cirkvi je náročky vypichnutý, napádaný a zosmiešnovaný. Neprístojné.
Nemajú tradionalisti rovnaký nárok na kúsok z tej bratskej lásky, pochopenia a ekumenizmu, čo sa rozdáva všetkým naokolo..? a ak nie, prečo ten dvojitý meter."
Keby poznám meno toho užívateľa, uviedol by som ho. Touto cestou mu ďakujem za prejavenie bratskej lásky!

Vdp. Vitteka chcem na tomto mieste verejne poprosiť:
Prestaňte už prosím s tými útokmi na nás veriacich účastniacich sa tridentských sv. omší. Prestaňte umelo polarizovať slovenskú kresťanskú spoločnosť, čím sa rozsieva nenávisť a šikanovanie tradičných veriacich...

______________________________________
POZNÁMKY:

[1] Arianizmus alebo ariánstvo je christologické učenie alexandrijského biskupa Areia, ktorý nepriznáva Kristovi rovnocennosť s Bohom. Roku 325 bolo odsúdené na prvom nicejskom koncile. Dovtedy bolo populárne a nekriticky prijímané.
[2] Články: Podávanie Sviatosti Oltárnej na ruku? NIE! a Apologetika prijímania Sviatosti Oltárnej do úst.
[3]
Tridentská omša sa bez čipiek zaobíde. Využívanie barokových paramentov a čipiek len odkazuje na historické dedičstvo tejto liturgie a nie je pravidlom, aby sa tieto veci užívali. Videl som mnoho nových omší, kde boli zaodení do čipiek a pre zmenu mnoho tridentských omší, ktoré boli zaodené do simplexu.
[4] Na to môžem povedať len toto: "Kto hovorí, že bohoslužobné ceremónie, rúcha a vonkajšie znaky, ktoré pri slávení omší používa katolícka Cirkev, sú skôr podnecovaním na bezbožnosť ako prostriedkami slúžiacimi nábožnosti, nech je exkomunikovaný" (DEKRÉTY TRIDENTSKÉHO KONCILU, Kánon 7).
Predsa však dodám, že sv. Ján Mária Vianney spal v hnilej a rozpadnutej fare, ale na účel liturgie a Bohopocty dával to najlepšie. Pretože Bohu patrí to najlepšie, od hmotných vecí až po tie duchovné. Aj keď muž žiada svoju milú o ruku, teda osobu na ktorej mu veľmi záleží, tiež jej dá ten najlepší prsteň, ktorý zoženie a do toho bezhraničnú lásku. A tak to má byť aj s naším vzťahom k Bohu. Na slávenie Boha sa má použiť to najlepšie, najkrajšie i najdrahšie čo Zem ponúka! Keď aj Mária Magdaléna natrela Kristove nohy drahým luxusným olejom, jediný z apoštolov, kto jej to vyčítal, bol Judáš. Cieľom liturgických rúch je aj snaha vytrhnúť jeho nositeľa z profánneho prostredia a poukázať na výnimočnosť obradu, ktorý patrí Bohu, nie človeku. Pretože omša nie je primárne "spoločenstvo veriacich", ale OBETA KRÍŽA!

DOPLNENÁ POZNÁMKA: Tridentský katechizmus z príkazu sv. Pia V. jasne zakázal, aby sa niekto okrem kňaza dotýkal Najsvätejšieho Tela Kristovho. Dokonca bol prísny zákaz dotýkať sa aj bohoslužobných nádob, ktoré sa pri sv. omši používali. Sv. Ján z Kríža, učiteľ Cirkvi, mal 3 roky, keď začal Tridentský koncil. Keď slúžil svoju vôbec prvú sv. omšu, tak mal nesmiernu bázeň dotýkať sa Najsvätejšieho Tela Kristovho. Mal posvätené ruky - ruky kňaza – ktoré sa ako jediné mohli Presvätého Tela dotýkať a aj tak jeho bázeň bola takmer neprekonateľná.
POZRI AJ: článok vdp. Ľubomíra Urbančoka - Sväté prijímanie na ruku nie je vhodné. Sú to slová sv. Pavla VI., v inštrukcii Memoriale Domini, ktorou zmienený pápež usmernil v Cirkvi rozdávanie svätého prijímania na ruku, ktoré bolo zavedené bez akéhokoľvek dovolenia Cirkvi. Táto inštrukcia z 29. mája 1969 je dodnes platnou inštrukciou, podľa ktorej je potrebné konať vo veci tzv. prijímania na ruku.
ľubica
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://…More
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum

a ak tak robia, aby tak prestali podávať SP, inak im hrozí totálne zhrubnutie svedomia, dôsledkom ktorého bude, že budú schvaľovať dalšie veci od státnych uradnikov, ktorí sú nástrojmi NWO a slúžia slobodomurárom tešiacim sa z elegantného kopania do RKC!!! Slobodomurári zaťali do živého, do SRDCA CIRKVI, KTORYM JE EUCHARISTIA..... a niet toho KTO BY BRÁNIL KRISTA v opakovanej agónii ZALIATEHO KRVOU pochádzajúcou z úderov od vlastných...
No očistec kňazský a tobôž ten biskupský sa nedá porovnať s laickým...
KYRIE ELEISON!
apredsasatoci
Hľadajte Božie kráľovstvo! Ostatné vám bude pridané.
Ak toto toto krestan nebude robiť nepomôže mu ani NOM, ani Tradícia.
LaFemme
V mojej farnosti dostávajú veriaci sv. prijímanie do úst po svätej omši. Kňaz k ním mal v rámci toho formáciu svedomia - tak to nazval. Prečítal im 5 výrokov - 2 zo Svätého písma a 3 z diel svätých. Išlo o krátke citáty (predpokladám, že to boli citáty). Zachytila som len dva - podotýkam, že ich predkladám ako parafrázy. Dozvedeli sa v nich, že spôsobujú ťažkosti a starosti biskupovi - niekde v …More
V mojej farnosti dostávajú veriaci sv. prijímanie do úst po svätej omši. Kňaz k ním mal v rámci toho formáciu svedomia - tak to nazval. Prečítal im 5 výrokov - 2 zo Svätého písma a 3 z diel svätých. Išlo o krátke citáty (predpokladám, že to boli citáty). Zachytila som len dva - podotýkam, že ich predkladám ako parafrázy. Dozvedeli sa v nich, že spôsobujú ťažkosti a starosti biskupovi - niekde v Písme sa píše, aby veriaci mali v úcte biskupa, aby on potom nemusel vykonávať svoj úrad so vzdychaním; že sú podvodníci, lebo odznel citát od sv. Františka Saleského v zmysle, že ak niekto tvrdí, že má zjavenie a pritom neposlúcha nadriadeného, je podvodník. No a potom im kňaz udelil sväté prijímanie do úst. Ostala som ohromená. Takto si kňaz predstavuje formáciu svedomia veriaceho - ako verejný pranier.
Peter(skala)
chapem, že je to aj pre Teba krivda ale to je nasledok listu Mons.Zvolenskeho, ktorý nariadil knazom, aby týchto veriiacich poučili. Avšak to poučenie si vysvetluju po svojom. Tak, či tak všetko je nasledkom nepošlušnosti biskupov voči Svätej Stolice

... ako povedal ich hovorca "Nemaju čas " na Svätu Stolicu
Ako keby povedal, že nemá čas sa radiť s Bohom o tom ako rozdávať sv.prijmanie, lebo má …More
chapem, že je to aj pre Teba krivda ale to je nasledok listu Mons.Zvolenskeho, ktorý nariadil knazom, aby týchto veriiacich poučili. Avšak to poučenie si vysvetluju po svojom. Tak, či tak všetko je nasledkom nepošlušnosti biskupov voči Svätej Stolice

... ako povedal ich hovorca "Nemaju čas " na Svätu Stolicu
Ako keby povedal, že nemá čas sa radiť s Bohom o tom ako rozdávať sv.prijmanie, lebo má iné problemy, do ktorých nechce "ťahať Boha za nohy".
😲
LaFemme
Slovo krivda je výstižné - ale spája sa mi s Pánom. Pretože v našej farnosti je sväté prijímanie po svätej omši často spojené s neúctou - hlavné dvere kostola sú otvorené, aby sa vetralo, no pred kostolom postávajú veriaci, nahlas sa rozprávajú, smejú. Takže v chráme nie je veľmi dobre počuť. Krátko po odchode kňaza, keď sa veriaci, ktorí prijímali do úst, ešte chcú modliť, nabehnú panie s …More
Slovo krivda je výstižné - ale spája sa mi s Pánom. Pretože v našej farnosti je sväté prijímanie po svätej omši často spojené s neúctou - hlavné dvere kostola sú otvorené, aby sa vetralo, no pred kostolom postávajú veriaci, nahlas sa rozprávajú, smejú. Takže v chráme nie je veľmi dobre počuť. Krátko po odchode kňaza, keď sa veriaci, ktorí prijímali do úst, ešte chcú modliť, nabehnú panie s vysávačmi a metlami a začnú upratovať. Raz sa stalo, že kňaz prišiel rozdať sv. prijímanie po svätej omši a stál a čakal s Pánom v rukách, pretože organistka hrala a hrala. Pripadá mi to tak, že Boh je už dávno v skrytosti, ale reálne pošliapavaný - no a teraz to ukazuje verejne. A väčšina katolíkov to berie ako normálnu vec. Ako normálnu vec. Veľmi otupelo srdce tohto ľudu...
Peter(skala)
a to si zober, že ešte aby to nestačilo, tak vpustia do kostola opiteho... pamätám si ako pred mesiacom pri bráne kostola bol službukonajuci aby dozeral na hygienu (umytie ruk) a počet ludí.

Teraz od toho opustili, takže do kostola vojdu aj opití, žobraci... a je z toho pelech...

ja vždy hovorím: chramova straž musí byť.
Nestražime predsa len nejake sošky, či obrazy ale Boha a posvätnosť
warez
Vďaka za odvážny článok. Smutné časy žijeme...
Karol Gazdík
Zaujímavý článok od vdp. Ľubomíra Urbančoka - Sväté prijímanie na ruku nie je vhodné
ľubica
ekans
a novus ordo není nevhodné?
warez
ekans
samozrejme, že je nevhodné, načo tu obhajujete niečo, čo rozumný katolík už vie. Treba ľudí vzdelávať, aby to vedeli čím viacerí, A priniesť slávenie tradičnej sv. omše na Slovensko. čo sa zjavne nejako netrháte. Inak srcibiskup Zvolenský sa zbavuje kňaza farára z Malaciek. Práve pre tradičnú sv. omšu a sv. prijímanie do úst. A mnoho iných vecí. Correctio filialis a podobne...
Anton Čulen
Dnes (20. 5. 2020) som bol v meste a tak som sa zastavil na sv. omši v jednom kostole kúsok od primaciálneho paláca v BA. Znovu som už pri dverách slušne oznámil osobe, co vykonávala dezinfekciu rúk, že chcem pristúpiť k sv. prijímaniu podľa normy platnej na Slovensku- do úst. Odporúčala ma to oznámiť kňazovi, ktorý tam ale zatiaľ nebol. Tak som išiel ku sakristii a povedal som to p. kostolníčke.…More
Dnes (20. 5. 2020) som bol v meste a tak som sa zastavil na sv. omši v jednom kostole kúsok od primaciálneho paláca v BA. Znovu som už pri dverách slušne oznámil osobe, co vykonávala dezinfekciu rúk, že chcem pristúpiť k sv. prijímaniu podľa normy platnej na Slovensku- do úst. Odporúčala ma to oznámiť kňazovi, ktorý tam ale zatiaľ nebol. Tak som išiel ku sakristii a povedal som to p. kostolníčke. V tom práve prichádzal pán farár, tak som mu to oznámil a ten mi bez problémov povedal, že môžem, ale asi to bude najlepšie až po sv. omši. Súhlasil som a išiel som si sadnúť do lavíc. O chvíľu za mnou prišla pani kostolníčka a povedala mi, že pán farár mi odkazuje, že môžem pristúpiť na sv. prijímanie počas sv. omše, ale až úplne na konci. Čo sa aj stalo. Za mnou išla ešte jedna pani a kňaz nerobil žiaden problém s podaním sv. prijímania do úst a ani to nijako nekomentoval.
ľubica
Inštrukcia pre kňazov podávať Eucharistiu do rúk
( vraj len pre BA diecézu... čo nesedí absolútne a deje sa to všade! )
Peter(skala)
Na jednej strane je dobre, že arcibiskup upovedomil knazov detailnejšie ako maju vyhovieť príjmajucim do ust, ale na druhej strane to stále nuti knazov, aby jednak dávali prijmanie do ruky - tým, ktorí to beru za samozrejmosť - a potom ešte, aby mali pripomienky pre tých, čo príjmaju do ust.

Hlavne tá posladna veta o tom dôrazne hovorí, aby knaz upovedomil ...
😱
jak čitam, tak čitam ako pozera…More
Na jednej strane je dobre, že arcibiskup upovedomil knazov detailnejšie ako maju vyhovieť príjmajucim do ust, ale na druhej strane to stále nuti knazov, aby jednak dávali prijmanie do ruky - tým, ktorí to beru za samozrejmosť - a potom ešte, aby mali pripomienky pre tých, čo príjmaju do ust.

Hlavne tá posladna veta o tom dôrazne hovorí, aby knaz upovedomil ...
😱
jak čitam, tak čitam ako pozeram, tak pozeram.. stale to je o tom istom, že arcibiskup sa stále nepoučil na historických chybách z minulosti a preto pridu ešte väčšie tresty.

Rozumiem im: myslia si, že Korona končí a tak už nebudu riešiť či podávať prijmanie s lyžicou do ust, nebudu sa pýtať Svätej Stolice a už len dočkaju do konca s tým, čo už vyhlasili.

Lenže to sa im vrati, až pride ešte horší trest, ked to zasiahne deti alebo sa bude virus širiť vzduchom. Až to príde, potom už budu musieť sa znova rozhodnuť medzi lyžicou a rukami.

Ak ani potom neprijmu optarenia (s lyžicou), tak už im nepomôže nikto. Žiadne vyhovorky, žiadne hygienicke pomôcky, potom pride vojna a smrť.
Anton Čulen
Karol Gazdík
Treba to citovať celé, pretože sa potom mnohí chytajú toho, že vraj vravíme, že im Kristus vkladal do úst chlieb.
Str. 47: Ježiš vzal misku s nalámaným chlebom a vyriekol slová premenenia: "Vezmite a jedzte : toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás." Str. 48: Keď chlieb VKLADAL DO ÚST apoštolom, ktorí k nemu pristupovali po dvoch, videla som ako Judášova tvár potemnela. Kristove telo prija…More
Treba to citovať celé, pretože sa potom mnohí chytajú toho, že vraj vravíme, že im Kristus vkladal do úst chlieb.
Str. 47: Ježiš vzal misku s nalámaným chlebom a vyriekol slová premenenia: "Vezmite a jedzte : toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás." Str. 48: Keď chlieb VKLADAL DO ÚST apoštolom, ktorí k nemu pristupovali po dvoch, videla som ako Judášova tvár potemnela. Kristove telo prijal ako tretí. Pán mu Vložil chlieb na JAZYK a pošepkal mu: To čo chceš urobiť urob čím skôr!
(Kniha: Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej).
ľubica
musim pohladat ako je to u bl Marie z Agredy... myslim že tieto dve svatice sa rozchadzaju, a nielen v tomto...
Peter(skala)
tiež som si myslel ale za každým časom prichadzam na to, že oni sa len doplnaju, avšak každá z ineho uhla pohladu. Podobne ako Evanjelisti: navonok si ako keby protirečia, ale v skutočnosti opisuju jednu a tu istu udalosť z ineho uhla ...
ľubica
od bl. Márie z Agredy ohľadne prvej svätej omše vo Večeradle a o prvom SP u apoštolov, zvlášť u zradcu Judáša/ zdroj Mystické mesto Božie III. diel, 9 kap.,od bodu 478
------
478. Túto modlitbu Kristus, náš Vykupiteľ, vykonal v prítomnosti apoštolov, ale iba v duchu,
bez akéhokoľvek vonkajšieho prejavu. Najblahoslavenejšia Matka, ktorá Ho zo svojho úkrytu
pozorovala a nasledovala, ako Jeho Matka,…More
od bl. Márie z Agredy ohľadne prvej svätej omše vo Večeradle a o prvom SP u apoštolov, zvlášť u zradcu Judáša/ zdroj Mystické mesto Božie III. diel, 9 kap.,od bodu 478
------
478. Túto modlitbu Kristus, náš Vykupiteľ, vykonal v prítomnosti apoštolov, ale iba v duchu,
bez akéhokoľvek vonkajšieho prejavu. Najblahoslavenejšia Matka, ktorá Ho zo svojho úkrytu
pozorovala a nasledovala, ako Jeho Matka, padla na tvár a predkladala večnému Otcovi tie isté
prosby, ako Jej Syn. Hoci Ona nemohla nič pridať k zásluhám a skutkom svojho božského Syna,
predsa, ako pri iných príležitostiach, ako Jeho pomocníčka spojila svoje prosby s Jeho prosbami,
aby tým svojím verným spoločenstvom pohla večného Otca k väčšiemu milosrdenstvu. A večný
Otec zhliadol na Nich a milostivo prijal modlitby Syna i Matky vysielané za spásu ľudí. Okrem
modlitieb Jej zveril Jej božský Syn na starosť ešte iné diela. Aby sa dalo porozumieť, čo to bolo,
musíme si pripomenúť (ako som spomenula v predchádzajúcej kapitole), že keď Pán umýval
apoštolom nohy, Lucifer bol prítomný vo večeradle, lebo bol prinútený ostať a pozorovať Kristove
skutky vo večeradle, a hneď prefíkane počítal, že niektoré veľké požehnania sú určené pre
apoštolov. Hoci drak cítil, že jeho sila je oveľa zmenšená a že proti Vykupiteľovi nič neznamená,
predsa vo svojej neskrotnej zúrivosti a pýche snažil sa vypátrať tieto tajomstvá, aby mohol osnovať
budúce zlomyseľné plány. Veľká Pani však poznala tieto Luciferove zámery a vedela, že ich
zmarenie bolo ponechané Jej. Preto horiac horlivosťou a láskou pre Najvyššieho, ako zvrchovaná
Kráľovná rozkázala drakovi i všetkým jeho hordám, aby opustili večeradlo a zostúpili do priepastí
pekelných.


479. Aby to mohla previesť, rameno Všemohúceho dalo blahoslavenej Panne novú moc,
ktorej odbojný Lucifer ani všetky jeho zástupy nemohli odolať. Boli zvrhnutí do pekelných
priepastí, kde museli zostať, kým im nebolo dovolené opäť výjsť, aby boli svedkami umučenia a
smrti Spasiteľa a boli konečne presvedčení, že Kristus je Mesiášom a Vykupiteľom, pravým Bohom

i človekom.
Aby mi bolo dobre porozumené opakujem, že Lucifer a jeho diabli boli prítomní pri
večeri predpísanej zákonom i pri umývaní nôh a tiež neskoršie pri celom umučení Krista, ale neboli
prítomní pri ustanovení svätej Eucharistie, ani keď učeníci prijímali.
Potom bola veľká Kráľovná
pozdvihnutá na vysoký stupeň nazerania na tajomstvá, ktoré teraz mali byť vykonané a svätí anjeli
spievali Jej ako druhej udatnej Judite, k tomuto slávnemu víťazstvu nad drakom. V tom čase
Kristus, náš Pán, vzdával večnému Otcovi vznešené vďaky a chvály za požehnania, ktoré udelil
ľudskému pokoleniu na Jeho prosbu.
....................
......................
488. Iný veľmi podivuhodný zázrak sa stal, keď svätí apoštoli prijímali najsvätejšiu Sviatosť.
Vierolomný, zradný Judáš, keď počul rozkaz svojho Majstra, aby prijali svätú Eucharistiu, vo svojej
nevere sa rozhodol, že ju nezje, ale ak bude môcť nepozorovane ukryť najsvätejšie Telo, že Ho
prinesie kňazom a farizejom, aby im poskytol možnosť obviniť Ježiša, keď im ukáže, čo nazýval
svojím Telom;
lebo ak sa mu nepodarí toto, že potom urobí niečo iné zlé s božskou Sviatosťou.
Pani a Kráľovná neba, ktorá v jasnom nazeraní pozorovala a poznávala všetky vonkajšie a vnútorné
účinky, ktoré spôsobilo u apoštolov sväté prijímanie, videla tiež hriešne úmysly zatvrdnutého
Judáša. V Jej najčistejšom Srdci sa pozdvihla všetka horlivosť pre česť a slávu Jej Pána, ktorú mala
ako Jeho Matka, Nevesta a Dcéra. Poznávajúc, že je to vôľa Božia, aby použila svoju moc ako
Matka a Kráľovná, prikázala svätým anjelom, aby vyňali z Judášových úst konsekrované čiastky
ako Chleba tak aj Vína a vrátili ich tam, odkiaľ boli vzaté
.
Plným právom Jej patrilo, aby pri tejto
príležitosti chránila česť svojho božského Syna a zabránila Judášovi, aby spôsobil Kristu Pánu takú
hanebnú potupu. Svätí anjeli poslúchli svoju Kráľovnú a keď prišiel rad na Judáša, aby prijímal,
vyňali konsekrované čiastky z jeho úst, očistili ich od styku s Judášom, najhorším človekom zo
všetkých ľudí a vrátili ich na pôvodné miesta bez toho, aby to apoštoli spozorovali.
Tak Pán až do
konca chránil česť svojho zlomyseľného a zatvrdilého apoštola. Toto všetko anjeli vykonali za
niekoľko okamihov a potom sväté prijímanie obdržali ďalší apoštoli, lebo Judáš nebol ani prvý, ani
posledný z prijímajúcich.
Po prijímaní náš Spasiteľ vzdal večnému Otcovi vďaky a tým ukončil
zákonom predpísanú sviatostnú večeru, aby započal tajomstvo svojho umučenia, o ktorom budem
hovoriť v nasledujúcich kapitolách. Kráľovná neba sledovala všetko plná obdivu a radostnými
chválami velebila Najvyššieho.
-----------------------------------
Peter(skala)
niekolko postrehov ako sa doplnaju vízie Emerichovej a Márii z Agredy:

Mária z Agredy
hovorí, že Judaš nebol prvý a ani posledný, ktorý príjmal Eucharistiu.

Emerichová
hovorí, že Judáš bol tretí v poradí

To sa doplnuje, pretože ked bol Judáš tretí, tak nebol prvý a ani posledný, nakolko ich tam bolo 12.

Dalej Mária z Agredy hovorí že anjel Boží vybral Eucharistiu z ust Judáša a More
niekolko postrehov ako sa doplnaju vízie Emerichovej a Márii z Agredy:

Mária z Agredy
hovorí, že Judaš nebol prvý a ani posledný, ktorý príjmal Eucharistiu.

Emerichová
hovorí, že Judáš bol tretí v poradí

To sa doplnuje, pretože ked bol Judáš tretí, tak nebol prvý a ani posledný, nakolko ich tam bolo 12.

Dalej Mária z Agredy hovorí že anjel Boží vybral Eucharistiu z ust Judáša a Emerichová hovorí, že Judáš dostal Eucharistiu do ust.

Obidve sa stotožńuju v tom, že Judáš síce dostal Eucharistiu do ust ale Mária z Agredy ešte dodáva, že anjel Judášovi zobral Eucharistiu z ust bez toho, aby si to uvedomili apoštoli.
Karol Gazdík
@Peter(skala) Ďakujem za toto krásne doplnenie!!!
Karol Gazdík
Pokračujúc v diskusiách pod článkom dp. Lettricha som sa teda opäť dozvedel, že sme fanatici hraničiaci so schizmou. No budiž, keď si to myslí. Katolík sa nemá páčiť svetu, má proti nemu bojovať...

Aby som ešte trochu vykreslil "fanklub" takto formujúcich kňazov, keď už teda dp. Lettrich cituje niektoré hlúposti určitých indivíduí z "nášho" tábora, aby si argumentačne potvrdil svoju pravdu, …More
Pokračujúc v diskusiách pod článkom dp. Lettricha som sa teda opäť dozvedel, že sme fanatici hraničiaci so schizmou. No budiž, keď si to myslí. Katolík sa nemá páčiť svetu, má proti nemu bojovať...

Aby som ešte trochu vykreslil "fanklub" takto formujúcich kňazov, keď už teda dp. Lettrich cituje niektoré hlúposti určitých indivíduí z "nášho" tábora, aby si argumentačne potvrdil svoju pravdu, tak budem i ja citovať jednu diskutérku, ktorá mu napísala pod článok toto: "Otce hovoris mi z duse dakujem za clanok aj ked viem, ze sa z tohto musim ist vyspovedat. Prave som sa otocila na pate pred vstupnym portalom nasho chramu, ked som zistila, ze som sa preratala a sv.omsu nesluzi dekan ale nas najtradicionalistickejsi kaplan. Brutalne ma vyrusuje az tak ,ze sa neviem sustredit pre formu na obsah liturgie. Viem, ze je to zle ale neda sa to nevidiet pocnuc od sustania tymi najlepsimi cipkami po podavanie eucharistie do ust...jedine co ma akotak utesilo bola odchadzajuca masa ludi z predoslej sv. Omse a prazdny kostol... asi to nevyrusuje len mna..."

To hovorí za všetko... Už im tam nemám čo viac povedať.
Peter(skala)
Nedivim sa, ked o.Letrich cituje pápežov alebo ine cirkevne zdroje ale len tie ktore mu vyhovuju.

Minule hovoril o Spoluvykupitelke:
Celu temu zhrnul tak, že vlastne Cirkev ani nevie či je Panna Mária Spoluvykupitelka alebo nie je.

Neide ani tak o to, že Cirkev vie a len on sa tvári že nevie, ale že citoval 2VK a sv.JPII. o Panne Márii kde hovoria o Orodovnici, Prostrdnici, .. ale nič nespo…More
Nedivim sa, ked o.Letrich cituje pápežov alebo ine cirkevne zdroje ale len tie ktore mu vyhovuju.

Minule hovoril o Spoluvykupitelke:
Celu temu zhrnul tak, že vlastne Cirkev ani nevie či je Panna Mária Spoluvykupitelka alebo nie je.

Neide ani tak o to, že Cirkev vie a len on sa tvári že nevie, ale že citoval 2VK a sv.JPII. o Panne Márii kde hovoria o Orodovnici, Prostrdnici, .. ale nič nespomenul o titule Spoluvykupitelka a pritom sv.JPII počas svojho pontifikatu sa mnoho krat k tomu vyjadril.

.... a tu je pointa: ked v pripade Spoluvykupitelky, kedy zamerne nespomenul mnohé vyroky JPII ale iba tie kde sa vôbec nespomína ten titul, tak čo potom v prípade sv.príjmania?!
🤔
o.Leitrich a Vitek dobre hovoria proti okultizmu v mnohých relaciach alebo proti protestantským cirkvičkam, ktoré zachadzaju do excesu, ale pokial ide o temu sv.prijmania, tak su vedla
Karol Gazdík
Titul Spoluvykupiteľka ešte nie je dogmaticky schválený. Sám mám (zatiaľ) určité výhrady voči tomuto titulu, avšak beriem úctivo na vedomie, že nielen Ján Pavol II. sa o tomto titule viackrát zmienil, ale aj Pius IX. či Pius XII.
Vo veciach viery sa treba odosobňovať od svojích názorov a želaní, aby to či ono bolo podľa mňa...
apredsasatoci
Karol Gazdík, Už aj cirkev sa odosobnuje od Spasiteľa.
A keď nastane 2. prichod Pána na zem, najde sa ešte niekto kto verí?!
Karol Gazdík
@apredsasatoci - snáď sa nájde 🥺
apredsasatoci
Radšej do neba s Lefebvrestami, ako do pekla s ekumenistami.
Peter(skala)
Felicitaa

www.medjugorje.hr/…/spiritual-movem…

Na oficialnej stranke Medjugorja sa pise:

There exists no message, in which movements or groups within the Church are being judged, condemned or favored. The Gospa does not favor any position regarding Holy Communion on the tongue or in the hand.

Neexistuje ziadne posolstvo, v ktorom by Gospa sudila, odsudzovala alebo uprednostnovala nejake …
More
Felicitaa

www.medjugorje.hr/…/spiritual-movem…

Na oficialnej stranke Medjugorja sa pise:

There exists no message, in which movements or groups within the Church are being judged, condemned or favored. The Gospa does not favor any position regarding Holy Communion on the tongue or in the hand.

Neexistuje ziadne posolstvo, v ktorom by Gospa sudila, odsudzovala alebo uprednostnovala nejake hnutie. A …Viac


🤔

lenže to je ako keby niekto tvrdil, že ked Panna Mária v Medjugorí nepovedal nič proti pedofilom (to slovo v posolstvách nikde nenajdeme) takže proti nim nič ani nemá?!

a dalo by sa vela písať o takých prikladov, či už ide o antikoncepciu alebo homosexualitu atd... protestanti zvyknu hovoriť, že ked tieto pojmy nie su spomenuté v Biblii, takže Boh proti nim nič nemá, ale to nie je správna logika a ani dôkaz, či nejaký fakt, pretože fakty v skutočnosti nedávaju priestor pre inu možnosť.

Avšak tu je ešte možnosť, že Panna Mária má niečo proti homosexualite, pedofilii... ako aj sv.prijmaniu na ruku, len to nepovedala v Medjugorí, ani vo Fatyme... ale niekde inde.

Tá možnosť tu je a z toho dôvodu nemôžeme hovoriť že ide o fakt, či dôkaz, že Panna Mária nemá nič proti prijmaniu na ruku.

Okrem toho sr.Emanuela z Medjugoria (Komunita Blahoslavenstiev) známa ako silná veriaca v zjavenia v Medjugorí velmi odporuča Máriu Simu ako vizionarku duší z Očistca a jej bolo ukazané ako v Očistci trpela reholna sestra ktorá rozdávala sv.príjmanie.

Ked ona trpela v Očistci "len" preto že sa dotýkala (rozdavala) sv.príjmanie, tak čo potom taký laik ktorý príjma Eucharistiu do ruky?

Dá sa predpokladať, že tá reholna sestra zneuživala možnosť prinašať Eucharistiu nemocným a tak si to privlastnovala aj na bežne rozdávanie prijmania v kostole, kde kludne mohol rozdávať knaz alebo kaplan, či dokonca diakon, ale ona to už brala zrejme ako niečo samozrejmé a tak doplatila na to.

Aj ludia ktorí prijmaju do ruky, či už v Medjugorí alebo inde... takisto to považuju za samozrejmosť, pretože tak ich naučili biskupi, farari... a to sa musí zmeniť.

KBS a všetky konferecie biskupov si musia vstupiť do svedomia a zaviesť prijmanie na kolenach a do ust, aby tak predišli profanizacii sv.prijmania
warez
Vittek je ctižiadostivý nafúkaný karierista.

Keď sused stavia dom a ten dom mu padne, tak iba idiot bude stavať svoj dom rovnako, ako ten sused.
Vidíme, ako Cirkev na západe zomiera. aký odpad od viery tam prinieslo okrem iného i sv. prijímanie do rúk. A my na Slovensku to ideme bezhlavo napodobňovať. To hraničí s bláznovstvom, alebo je to znak zlého úmyslu.

Pán Ježiš hovorí: Podľa ovocia pozná…More
Vittek je ctižiadostivý nafúkaný karierista.

Keď sused stavia dom a ten dom mu padne, tak iba idiot bude stavať svoj dom rovnako, ako ten sused.
Vidíme, ako Cirkev na západe zomiera. aký odpad od viery tam prinieslo okrem iného i sv. prijímanie do rúk. A my na Slovensku to ideme bezhlavo napodobňovať. To hraničí s bláznovstvom, alebo je to znak zlého úmyslu.

Pán Ježiš hovorí: Podľa ovocia poznáte strom! To paltí aj pre Vitteka, aj pre Zvolenského.
A nech sa neposlušní biskupi a kňazi - rozkladači katolíckej viery a mravov, neoháňajú poslušnosťou, lebo je to na smiech.
ľubica
dobre komentáre ešte raz:
toto je tá prax, že nám má kňaz na základe nášho svedomia i cirkevného práva vyhovieť a dať Sviatosť do úst? Prax, ktorú v inštrukcii zmieňuje aj Mons. Zvolenský? Píše jeden veriaci:
"...ja a moja rodina sme boli donútení odísť z našej farnosti kvôli kňazovi ktorý dáva sv.prijímanie výlučne do rúk.. Nepomohlo ani pristúpiť k sv.prijímaniu poslední, kňaz sa otočil a sv.…More
dobre komentáre ešte raz:
toto je tá prax, že nám má kňaz na základe nášho svedomia i cirkevného práva vyhovieť a dať Sviatosť do úst? Prax, ktorú v inštrukcii zmieňuje aj Mons. Zvolenský? Píše jeden veriaci:
"...ja a moja rodina sme boli donútení odísť z našej farnosti kvôli kňazovi ktorý dáva sv.prijímanie výlučne do rúk.. Nepomohlo ani pristúpiť k sv.prijímaniu poslední, kňaz sa otočil a sv.prijímanie nám vôbec nedal..."
Kde je teraz tá poslušnosť??
.................................................................................................................................................
je to jasné prenasledovanie veriacich vlastnými kňazmi. Zmanipulovanými knazmi. Zotročenými knazmi. Knazmi co stratili vieru. Uz nemaju Ducha Svatého, ale ducha strachu, klamstva, násilníctva... už sú len nájomníci, žiadni pastieri, nájomníci, ktorí spolupracujú ako sa volakedy spolupracovalos s STB..... lenže teraz spolupracujú s diablom a to je kaliber, ktorý si sami uviazali okolo krku....... len kde je to more a kto je to more, do ktoreho sa maju hodiť s tým kamenom....
....................
Len M. Božia je tým morom, do ktoreho vln sa maju hodiť tito knazi so slabou vierou!
ľubica
TOTO JE UZASNE! TA JEDNOTA VERIACICH, POVEDAT HIERARCHOVI JASNE NIEEE! svatemu prijimaniu na ruku!!!! citajte !
Libanon: biskupovia využívajú koronavírus aby zaviedli sv. prijímanie do ruky
Jindriska
Ohledne prijimani naruku ma odpoved.

Ano velmi nedustojne. Jelikoz castecky tela Kristova padaji na zem z rukou a take se lide dotykaji lavic kdyz jdou spet do lavice cimz castecky pak jsou na lavicich a dokonce si sahaji i do vlasu atd. Vim o cem mluvim.. tak je mi s toho vekmi smutno a boli me to. Dokonce se tim poslapalo to jak mi ministranti pri sv prijimani davali lidem pod bradu patenu …More
Ohledne prijimani naruku ma odpoved.

Ano velmi nedustojne. Jelikoz castecky tela Kristova padaji na zem z rukou a take se lide dotykaji lavic kdyz jdou spet do lavice cimz castecky pak jsou na lavicich a dokonce si sahaji i do vlasu atd. Vim o cem mluvim.. tak je mi s toho vekmi smutno a boli me to. Dokonce se tim poslapalo to jak mi ministranti pri sv prijimani davali lidem pod bradu patenu nebot ministrant ma za ukol zachytavat castecky aby nespadli na zem. A co ted??? Ted uz ne. Takze se castecky tela Jezise Krista naseho Boha znesvecuji. Vzdyt cirkev uci ze i v castecce je Kristus pritomny. A ted to vse poslapali. Kde je ta ucta ktera byla K Eucharistii??? To ani asi predci si nedovolili tohle udelat. Ted se zly duch velmi raduje s toho nebot on nesnasi kdyz se Buh v Eucharistii uctiva nebot ho nechce videt uctivaneho.
ľubica
Jindriska, to vsetko je ovocie II.VK, inými slovami veľkej liturgickej revolúcie v RKC, ktorej výsledkom bol :nanútený obrad NOM, rozriedenie sily sviatostí, ekumenizmus.... a za tých 50 rokov tu máme ovocie: neúcta k Eucharistii, strata viery skrz opovrhovanie sviatosťami, zúčastnovanie sa na ekumenických divadlách=katolíci k evanjelikom a späť------
Teraz prežívame to čo sa sialo v 1962-1965, …More
Jindriska, to vsetko je ovocie II.VK, inými slovami veľkej liturgickej revolúcie v RKC, ktorej výsledkom bol :nanútený obrad NOM, rozriedenie sily sviatostí, ekumenizmus.... a za tých 50 rokov tu máme ovocie: neúcta k Eucharistii, strata viery skrz opovrhovanie sviatosťami, zúčastnovanie sa na ekumenických divadlách=katolíci k evanjelikom a späť------
Teraz prežívame to čo sa sialo v 1962-1965, čo bujnelo potom v 70-80 rokoch, košatelo v 90 rokoch.... až po dnes, keď ovocie dozrelo....
Pritomnost slobodomurárov v RKC bola už v čase p. Pia. Ten robil všetko, čo sa dalo, aby sa zvrátil diabolský plán. Veď sa obetoval ako nikto z knazov. On tiež poznal tretie FAT posolstvo, ktoré varovalo pred II. VK. Ano,M. Božia varovala pred II. VK, lenže namiesto toho, papeži tajili a ignorovali toto posolstvo! Duch Svätý sa dávno odsťahoval od takých hierarchov, ktorí pretláčali a pretláčaju/ u nás na Slovensku/ Sv Prijímanie na ruku
Jindriska
Poselstvi ktera maji imprimatur dokonce nihil obstat.

www.tlig.org/cs/news/2020-03-31/105/
ľubica
😍 😍 😍 az teraz som našla tento super článok, veľké DEO GRATIAS!!!!!
apredsasatoci
Ako môže byť korona Božím trestom, keď vírusy a baktérie sú tu s nami od počiatku. My ich potrebujeme. V sterilnom prostredí nie je človek schopný prežiť.
Karol Gazdík
Určite by ale mali slúžiť takéto dopady na naše zdravie, životy a pohodlie k posilneniu našej viery...
Strážce
Čím to je, Kali, že stále trucuješ, argumenty nemaje? 🤪 Na Josku nemáš, co? 🤭
Strážce
Zase jsi neuvedl ani půl argumentu. Vůbec se nesnažíš, proto na Josku nemáš. On má všechno logicky zdůvodněné. Ty máš jenom odchody neodchody a nedá se ti věřit. 🤑
One more comment from Strážce
Strážce
Nemám potřebu něco převracet. To je tvoje parketa ve všech tvých registracích. Teď třeba převracíš, co skvěle napsal Joske a opět bez argumentů. Aspoň jeden maličký, kdybys vytlačil, jenže ty nic. Dobře ti jdou jen odchody neodchody. 🥱
Peter(skala)
Ja to vidím tak, že teraz odsudzuju veriacich, čo chcu prijmať do ust, lebo si myslia, že Korona nie je Boží trest za znesvätenie Eucharistie.
Ešte nevedia, že pridu horšie tresty a ked prídu, tak budu musieť mať zatvorene kostoli. Potom pochopia, že niečo spackali. Prídu na to, že to kvôli odsudzovaniu veriacich a znesväcovaniu Eucharistie.

Ked budu mať možnosť rozdávať prijmanie aspon …More
Ja to vidím tak, že teraz odsudzuju veriacich, čo chcu prijmať do ust, lebo si myslia, že Korona nie je Boží trest za znesvätenie Eucharistie.
Ešte nevedia, že pridu horšie tresty a ked prídu, tak budu musieť mať zatvorene kostoli. Potom pochopia, že niečo spackali. Prídu na to, že to kvôli odsudzovaniu veriacich a znesväcovaniu Eucharistie.

Ked budu mať možnosť rozdávať prijmanie aspon niektorým, tak sa rozhodnu pre tie lyžice a potom sa ukaže, že tí poslední (prenasleodvaní pre spravodlivosť) budu prvými...

Neide ani tak o to, kto bude posledný a prvý... ale že sa oplatí byť prenasledovaný pre spravodlivosť, zvlašť ked ide o Eucharistiu (Boha)
ekans
už som to tu niekolkokrát písal,nelezte nanovus ordo
Roberto 55
Zaujali ma tie tituly a oslovenia "vdp."Lettrich ap. Pokial su uvedene osoby knazi tak by sa mali titulovat dp.=dostojny pan, (po latinsky Reverendus Dominus),
pokial maju vyssi titul ako napr. vikar, dekan, tak vtedy je to vdp.=velmi dostojny pan (po latinsky Admodum Reverendus Dominus). Myslim si, ze menovani knazi (okrem dp. Gazdika) by vsak mohli pouzivat aj ten titul vdp.="velka depresivna …More
Zaujali ma tie tituly a oslovenia "vdp."Lettrich ap. Pokial su uvedene osoby knazi tak by sa mali titulovat dp.=dostojny pan, (po latinsky Reverendus Dominus),
pokial maju vyssi titul ako napr. vikar, dekan, tak vtedy je to vdp.=velmi dostojny pan (po latinsky Admodum Reverendus Dominus). Myslim si, ze menovani knazi (okrem dp. Gazdika) by vsak mohli pouzivat aj ten titul vdp.="velka depresivna porucha", (v dosledku ich zbabelosti) co som tiez nasiel na nete.
Nijako tym nechcem znizovat dostojnost knazstva, ved co by sme si bez nich pocali.
Karol Gazdík
Až na to, že ja nie som kňaz 🤫 😂
S titulmi ale máte pravdu 😉 Vidíte, človek im aj polepší a stále je zle...
Roberto 55
Mozno raz budete, pokial nie ste zenaty, ale aspon sme sa pobavili.