Bude máličko pravých kresťanov.

Marie-Julie Jahenny – Máličko kresťanov.


Z denníčka Marie-Julie, 29. marca 1882

Panna Mária:

„Kresťanských rastlín (duší) budú tak máličko, že zem bude pripomínať (skôr) púšť ako krajinu obývanú kresťanmi… V týchto častiach zostane tak málo ľudí, že mnohé kostoly viac nebudú zaplnené a to ani jedinou dušou. Toto bude (dané) podľa regiónov a podľa postupu nerestí.“

Marie-Julie Jahenny – Ten, ktorý sa bude ako prvý javiť záchrancom Francúzska, ním ešte nebude.

Z denníčka Marie-Julie, 19. mája 1898

Veľký Úder z ruky Boha nebude dlho trvať, ale bude tak hrozný, že mnohí umrú zo strachu. Po tomto veľkom údere nastane triumf Cirkvi a Francúzska. Najprv sa objaví ten, koho Francúzsko bude pokladať za svojho záchrancu; ale to nebude skutočný záchranca: ten, ktorý je vybraný a poslaný Bohom, a ktorý bude z (rodu) ľalie (t.j. z kráľovského rodu).

Počas francúzskej občianskej vojny bude celý rad frakcií, ktoré budú proti sebe navzájom bojovať.

Frakcia Veľkého francúzskeho kráľa príde z juhu od španielskych hraníc.

Jej znakom bude Srdce Ježišovo i Srdce Márie na zástavách.

Jej vojaci budú nosiť plášte s krížom nie nepodobné stredovekým križiakom.

Sám kráľ bude krívať.

Nebude pozostávať výhradne z Francúzov; budú v nej vojaci z bývalých veľkých európskych katolíckych národov: Španielska, Talianska, Poľska, i Habsburskej monarchie.

Bude to zrejme jedna z menších frakcií a, ako je napísané, budú mnohí, ktorí sa jej budú posmievať. „Ich rehot zmení sa však na nárek,“ píšu proroctvá.


Mnoho kňazov čaká na to, kedy budú môcť odhodiť svoje kňazské rúcha

Varovanie: Ľudstvo je v agónii, pochopte už vážnosť situácie

V celom Francúzsku budú povstania proti Cirkvi a veriacim - gloria.tv
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Řím 10,17 Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu.
Mt 16,18 A já ti říkám: Ty jsi Petr ‒ Skála ‒ a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.
1.Tim 3,15 Kdybych se totiž opozdil, abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, v církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy.
2.Petr 1,20 Buďte si však především vědomi toho, že …More
Řím 10,17 Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu.
Mt 16,18 A já ti říkám: Ty jsi Petr ‒ Skála ‒ a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.

1.Tim 3,15 Kdybych se totiž opozdil, abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, v církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy.

2.Petr 1,20 Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému výkladu.

Tit 3,10 Sektáře jednou nebo dvakrát důrazně napomeň, (ale pak už s ním) přeruš styky.

Jan10,16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

11,51 To neřekl ze sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš musí umřít za národ -
11,52 a nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno.
14,26 Ale Přímluvce Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.
17,11 Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.

17,20 Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne:
17,21 ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
17,22 A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno:

17,23 já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.
Žid 4,12 Boží slovo je (plné) života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.

Mt 28,19 Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

1 Kor 1,10 Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte.
1,17 Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.
12,12 Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista.

12,13 Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo ‒ ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní ‒ všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
Ef 4,3 a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje.
4,4 Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni.

4,5 Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
4,13 dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost.
Flp 2,2 dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní.
Lk 6,45 Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce.
Sv.Prokop
Čím je nás méně, tím blíž je naše vykoupení.
Metod
"Neboj sa maličké stádo, lebo Váš Otec nebeský rozhodol sa dať Vám Kráľovstvo nebeské "
dyk
Dnes poobede zomrel pater Vella🙏
Stylita
R.I.P.
Metod
Je veľa povolaných ale málo Vyvolených